Институтът за държавата и правото при БАН и научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ съобщават за следната промяна в обявените на 12.03.2020 г. на интернет страницата на Института дата и място за провеждане на публичната защита на дисертационен труд на тема „Административноправен режим на трансграничната здравна помощ“ на Надежда Петрова Славчева – докторант в самостоятелна форма на обучение в ИДП, докторска програма Административно право и административен процес, професионално направление 3.6. Право, област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки

Нова дата: 15 юни 2020 г. (понеделник) от 13:00 ч. Място: зала „Акад. Иван Евстратиев Гешов“, в сградата на БАН, находяща се на адрес: гр. София, ул. „15 ноември“ №1

Промяната е извършена в съответствие с § 24 от от Преходните и Заключителните разпоредби на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение и заповед № 287/30.05.2020 г., т.6 на Министъра на образованието.

Дата на публикуване на съобщението за промяна на сайта на ИДП: 01.06.2020 г., https://ipn-bg.org/novini/sobshchenie-promyana-obyava-12032020.html