Институтът за държавата и правото при БАН и научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ съобщават, че на 18 септември 2020 г. (петък) от 11.00 часа в зала „Акад. Иван Евстратиев Гешов“, в сградата на БАН, находяща се на адрес: гр. София, ул. „15 ноември“ №1, ще се проведе открито заседание по защитата на дисертационен труд на тема „Взаимоотношението между правото на Европейския съюз и конституциите на държавите членки“ на Андон Георгиев Ташуков – докторант в задочна форма на обучение в ИДП, докторска програма Международно право и международни отношения, професионално направление 3.6. Право, област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки

Научен ръководител: проф. д-р Жасмин Николова Попова

Председател на научното жури: проф. д-р Ирена Цонева Илиева, ИДП при БАН (рецензент)

Членове на научното жури:

  • Проф. д.ю.н. Живко Иванов Драганов, УНСС (рецензент)
  • Проф. д-р Габриела Белова Белова-Ганева, ЮЗУ „Неофит Рилски“
  • Доц. д-р Николай Атанасов Марин, ЮЗУ „Неофит Рилски“
  • Доц. д-р Диана Петрова Ковачева, ИДП при БАН

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в канцеларията на ИДП при БАН – София, ул. „Сердика“ 4, ет. 3 и на интернет страницата на Института: https://ipn-bg.org/novini/