Институтът за държавата и правото при БАН и научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ съобщават за следната промяна в обявеното на 19.08.2020 г. на интернет страницата на Института място за провеждане на публичната защита на дисертационен труд на тема „Взаимоотношението между правото на Европейския съюз и конституциите на държавите членки“ на Андон Георгиев Ташуков – задочен докторант в ИДП, докторска програма Международно право и международни отношения, професионално направление 3.6. Право, област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки

Ново място: зала „Акад. Иван Евстратиев Гешов“, в сградата на БАН, находяща се на адрес: гр. София, ул. „15 ноември“ № 1

Промяната е извършена в съответствие с изискванията на Заповед № РД-01-489 от 31.08.2020 г., I, т. 4 на Министъра на здравеопазването.

Дата на публикуване на съобщението на сайта на ИДП: 15.09.2020 г., https://ipn-bg.org/novini/