21–тата международна школа по физика на кондензираната материя (21st ISCMP) се проведе от 31 август  до 4 септември 2020 г. в Международния дом на учените „Фредерик Жолио-Кюри“. Организатор на научния форум на тема „Постижения и перспективи при функционалните материали“ е Институтът по физика на твърдото тяло при БАН.

В 21st ISCMP се включиха учени от 15 държави, като сред тях преобладаваха младите изследователи от България. Участниците в школата дискутираха в пет тематични панела. Представени бяха доклади с постигнатите до момента научни резултати и бъдещи предизвикателства във всяка една от тематичните области.

Материалите от конференцията, след рефериране, ще бъдат публикувани в Journal of Physics Conference Series на издателство IOP. Предвижда се избрани доклади на лекторите да се публикуват в специализираните издания Physica status solidi (Wiley) или Advances in Biomembranes and Lipid Self-Assembly (Elsevier). Целта е те да разпространяват най-новите и най-добрите постижения в областта на функционалните материали.