Институтът за държавата и правото при БАН и научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ съобщават, че на 20 ноември 2020 г. (петък) от 15.00 часа в заседателната зала на ИДП, гр. София, ул. „Сердика“ 4, ще се проведе открито заседание по защитата на дисертационен труд на тема „Дружествен дял в ООД на Маргарита Илиева Балабанова – докторант в редовна форма на обучение в ИДП, докторска програма Стопанско / Търговско право, професионално направление 3.6. Право, област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки

Научен ръководител: доц. д-р Николай Тодоров Колев

Председател на научното жури: проф. д-р Поля Неделчева Голева-Панова, ИДП при БАН (рецензент)

Членове на научното жури:

  • Проф. д.ю.н. Георги Стефанов Иванов, ВСУ „Черноризец Храбър“ (рецензент)
  • Проф. д-р Силви Василев Чернев, ПУ „Паисий Хилендарски“
  • Доц. д-р Павел Атанасов Сарафов, СУ „Св. Климент Охридски“
  • Доц. д-р Николай Тодоров Колев, ИДП при БАН

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в канцеларията на ИДП при БАН – София, ул. „Сердика“ 4, ет. 3 и на интернет страницата на Института: https://ipn-bg.org/novini/