Институтът за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН – София и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ съобщават, че на 21 януари 2021 г. (четвъртък) от 14:00 ч. в зала 19 на ул. „Московска“ 6А ще се проведе открито заседание за защита на дисертационния труд  на тема:  „Зурнаджийската традиция в Република Македония“ на Горанчо Яким Ангелов, докторант на самостоятелна подготовка в секция „Етномузикология и етнохореология“, по докторска програма „Музикознание, музикално и танцово изкуство (Етномузикология)“, професионално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство, област на висше образование 8. Изкуства.

Научен консултант: проф. д.изк. Лозанка Пейчева

Автореферат

Председател на Научното жури: доц. д-р Веселка Тончева

Рецензии:

Проф. д.н. Венцислав Димов

Доц. д-р Веселка Тончева

Становища:

Проф. д-р Горица Найденова

Проф. д-р Иванка Влаева

Проф. д.изк. Лозанка Пейчева

Материалите по защитата са на разположение в канцеларията на ИЕФЕМ – БАН на ул. „Московска“ 6А и на http://iefem.bas.bg/zastiti

.