Институтът по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН и научното жури за присъждане на образователната и научна степен  “доктор” съобщават, че на 24.02.2021 г. (сряда), от 14.00 ч. ще се проведе дистанционно заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема:

“Филогеография и еволюция на видовата група Poecilimon jonicus и подрод Hamatopoecilimon (Insecta: Orthoptera) в Егейския регион” (научна специалност “Ентомология”, шифър 01.06.14)

на Симеон Бориславов Борисов, докторант в отдел “Животинско разнообразие и ресурси”

Научен ръководител: доц. д-р Драган П. Чобанов
Научен консултант: гл. ас. д-р Анелия Б. Бобева

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се при научния секретар на ИБЕИ (тел. 0879499178, e-mail: katyageor@gmail.com) и са публикувани на интернет страницата на ИБЕИ-БАН.

Заседанието ще се проведе дистанционно чрез платформата ZOOM.