Институтът по математика и информатика при БАН и Научното жури за присъждане  на образователната  и научна  степен “доктор”  съобщават,  че на 25 февруари 2021 г. от 10.00  часа онлайн ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема:

„ИКТ инструментариум за иновативни методи и приложения в образователния процес”

на

ОРЛИН ИВАНОВ КУЗОВ

Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика

Професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки

Докторска програма „Информатика”

 

Научен ръководител:

доц. д-р Десислава Панева-Маринова

Председател на Научното жури:

доц. д-р Детелин Лучев – рецензент

Членове на Научното жури:

проф. д-р Радослав Йошинов – рецензент

проф. дин Владимир Йоцов

проф. д-р Росица Донева

доц. д-р Десислава Панева-Маринова

Материалите по защитата са на разположение в библиотеката на ИМИ – БАН и са публикувани на интернет страницата на ИМИ:

http://www.math.bas.bg/IMIdocs/ZRASRB/degrees_phd_current.php