Институтът за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН – София и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ съобщават, че на 12 април (понеделник) 2021 г. от 14:00 ч. в зала 19 на ИЕФЕМ – БАН,

ул. „Московска“ 6 А, или онлайн, ако обстоятелствата го налагат, ще се проведе открито заседание за защита на дисертационния труд  на тема:  „Дигитален атлас на българския танцов фолклор. Зони на разпространение според теренните проучвания в етнохореологията“ на Ивайло Цветанов Първанов, докторант редовна форма на обучение в секция „Етномузикология и етнохореология“ по докторска програма Музикознание, музикално и танцово изкуство – Етнохолеология, професионално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство, област на висше образование 8. Изкуства.

Научен ръководител: доц. д-р Анна Щърбанова

Автореферат

Председател на Научното жури: доц. д-р Наталия Рашкова

Рецензии:

Проф. Николай Цветков

Доц. д-р Наталия Рашкова

Становища:

проф. д-р Антон Андонов

проф. д-р Румен Трифонов

доц. д-р Анна Щърбанова

Материалите по защитата са на разположение в канцеларията на ИЕФЕМ – БАН на ул. „Московска“ 6А (вторник и четвъртък от 14:00 до 16:00 ч.)  и на http://iefem.bas.bg/zastiti