Институт за гората при БАН и Научното жури за присъждане на  научната степен “доктор на науките” съобщават, че на 25.03.2021 г. от 11.00 ч. в Заседателната зала „акад. Борис Стефанов“, бул. „Св. Климент Охридски“ №132, София, ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема:

„Изследвания по оценка на горите в Република България“

на доц. д-р Ивайло Иванов Марков

 в Област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, Професионално направление 6.5. Горско стопанство, Научна специалност Лесоустройство и таксация

Председател на Научното жури:

проф. д-р Миглена Жиянски

Членове на Научното жури:

проф. д-р Иван Палигоров – рецензент

проф. д-р Диана Георгиева – рецензент

доц. д-р Константин Колев – рецензент

чл.-кор. дн Пламен Мирчев

проф. д-р Емил Попов

проф. д-р Юлин Тепелиев

Материалите по защитата са на разположение при Научния секретар на ИГ-БАН и са публикувани на интернет страницата на Института https://fri.bas.bg/.