Докторант на самостоятелна подготовка: ас. Димитър Насков Димитров

НСЗ: „Лесовъдство и управление на горските ресурси“, Институт за гората – БАН

Тема на дисертацията: „Повреди върху буков подраст при извеждане на възобновителни сечи в Стара планина“ (научна специалност Лесовъдство вкл. Дендрология)

Научен консултант: доц. д-р Георги Хинков Иванов

Научно жури (Заповед на Директора на Институт за гората № РД-15-450/22.12.2020 г.):

Председател:
доц. д-р Ивайло Марков (ИГ-БАН)

Членове:
доц. д-р Георги Хинков Иванов (ИГ-БАН)
проф. д-р Александър Ташев (ЛТУ) – рецензент
доц. д-р Светла Братанова-Дончева (ИБЕИ-БАН) – рецензент
доц. д-р Симеон Богданов (ЛТУ)

Дата и място на защитата: 15.04.2021 г. (четвъртък) от 13:00 ч., в Заседателна зала
„акад. Борис Стефанов“ в Институт за гората – БАН, гр. София, бул. „Св. Климент Охридски“ №132.
Материали по дисертацията се намират при Научния секретар на ИГ-БАН.