Защитата на дисертацията на маг. Анастасия Йорданова Златкова, докторант в задочна форма на обучение в ИР-БАН за присъждане на образователна и научна степен “доктор” в област на висшето образование 5. Технически науки, Професионално направление 5.2 Технически науки – Електротехника, електроника и автоматика, специалност Автоматизация на производството (по отрасли) на тема “Моделиране и мониторинг на динамиката на процесите при култивиране на щам Escherichia coli” ще се проведе на 19.03.2021 г. (петък) от 14:00 ч. на онлайн заседание на утвърдено за процедурата Научно жури във виртуална стая с платформата BigBlueButton.

Научно жури:

Външни членове:

  1. проф. дн Георги Костов – УХТ-Пловдив –(рецензия)
  2. проф. д-р Петя Копринкова – ИИКТ-БАН-(становище)
  3. доц. д-р Олимпия Роева – ИБФБМИ-БАН –(рецензия)

Резервен член:

доц. д-р Боряна Вачова – ИИКТ-БАН

Вътрешни членове:

  1. проф. д-р Сия Лозанова-(становище)
  2. доц. д-р Пламена Златева-(становище)

Резервен член:

доц. д-р Снежанка Костова

Забележка: Моля желаещите да участват онлайн на заседанието на НЖ да изпратят заявка на е-мейл: office@ir.bas.bg. Непосредствено преди събитието ще бъде изпратен линк на Вашата поща.

Материалите по защитата са на разположение в канцеларията на ИР-БАН и са публикувани на: http://ir.bas.bg/competitions/competitions.html