Институтът за държавата и правото при БАН обявява конкурси за заемане на академични длъжности от област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.6. Право: професор един по Административно право и административен процес за нуждите на секция „Публичноправни науки“, един по Правна социология за нуждите на секция „Публичноправни науки“, и един по Международно право и международни отношения за нуждите на секция „Международноправни науки“; доцент – един по Конституционно  право на Република България, за нуждите на секция „Публичноправни науки“, и един по Международно право и международни отношения за нуждите на секция „Международноправни науки“, всичи със срок шест месеца от публикуването на обявата в „Държавен вестник“.

Справки и документи – в Института за държавата и правото, София 1000, ул. „Сердика“ № 4, ет. 3, тел. 02/987 4902.