Българската академия на науките с дълбоко прискърбие съобщава, че на 12.03.2021 г. почина акад. Евгени Викторов Головински.

Академик Евгени Головински е световно известен български биохимик. Роден е на 18.03.1934 г. в гр. Бургас. Завършва „Органична химия” в СУ „Св. Кл. Охридски”, през 1957 г. и същата година е зачислен в редовна докторантура към Катедра „Медицинска химия“ на ВМИ–София  (сега МУ-София). Там под ръководството на чл. кор. Александър Спасов разработва кандидатска (сега докторска) теза, която защитава през 1961 г., след което е назначен за асистент в същата кагедра. През 1966 г. преминава на работа в Централната биохимична лаборатория (сега Институт по молекулярна биология) на БАН, където последователно заема длъжностите ст. н. с. ІІ ст. (доцент), професор (1979) и завеждащ секция „Химия и биохимия на антиметаболитите” (1981- 2007 г.). Защитава дисертация за „Доктор на химическите науки“ през 1977 г. Избран е за член-кореспондент на БАН през 1989 г. и за академик през 1997 г.

Основните научни интереси на акад. Е. Головински са в областта на медицинската химия. Той, с ръководения от него научен колектив, създава нови биологично активни съединения с цитотастатично действие като пуринови и пиримидинови аналози, аналози на техни предшественици,  аналози на природни аминокиселини и пептиди, и изучава техния фармакологичен ефект. Създава оригинален метод за получаване на противотуморния препарат „Циплатан“, за който има издадени патенти. В сътрудничество с германски учени изяснява фармакобиохимията и механизма на действие на противотуморния препарат „Ендоксан“ (циклофосфамид) и на редица инхибитори на глюкуронозилтрансферазите (промишлени отрови, фунгициди, хербициди, инсектициди, танини и хранителни добавки). Резултатите от неговите изследвания имат важно значение за създаването на нови лекарствени средства.

Акад. Головински е автор на 224 научни статии, от които 150 са публикувани в едни от най-реномираните чуждестранни и международни научни списания. Трудовете му са цитирани повече от 1400 пъти, а някои от тях са включени в световно известни учебници, наръчници, справочници, енциклопедии и монографии, като “Houben-Weil Handbuch der Organischen Chemie”, “Metodicum Chimicum”, “Handbook of Experimental Pharmacology” и други. Участвал е в 152 международни и национални научни форуми, в 29 от които с пленарни доклади. Той е автор на монографията „Биохимия на антиметаболитите” (1975 г.), издадена два пъти  и на немски език (1984 и 2002). Има 43 авторски свидетелства и 4 чуждестранни патенти. Автор е на голям брой научно-популярни статии и книги, както и на университетски учебници по „Биоорганична химия“ и „Биохимия на антиметаболитите“.

Акад. Е. Головински е чел лекции в Биологическия и Химическия факултети на СУ, Югозападния университет „Неофит Рилски“ (където е завеждал Катедра „Химия“), Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“, Бургаския свободен университет и др. Под неговото научно ръководство са защитени 26 докторски дисертации.

Той е бил ръководител на Научно-информационния център „Българска енциклопедия – БАН” (2002-2009), Главен редактор на популярната българска енциклопедия „България А-Я“; Председател на Съвета за издателска дейност на БАН (1993-1997); член на Управителния съвет на БАН (1991-1994); член на СНС по Биохимия биофизика и молекулярна биология при ВАК (1985-2007); Председател на СНС по фармация при ВАК (1991-2010); член на Съвета на НАОА към МС на РБ (1997-2000); Председател (1998-2001) и почетен председател (от 2001) на Хумболтовия съюз в България; Председател на Федерацията за разпространение на научни знания (1990-2005); член на УС на Фондация „Еврика“; член на Почетния борд на Нов симфоничен оркестър, София (1999) и др.

За своите научни и обществени заслуги акад. Е. Головински е носител на Орден „Св. Св. Кирил и Методий” първа степен (2008); Немския орден „Федерелен кръст за заслуги на лента” (Bundesverdienstkreuz am Bande, 2001); Медал „Св. Климент Охридски” (1999); Почетен знак „Проф. Марин Дринов” на БАН (1999); Медал „Проф. Марин Дринов” на лента,  БАН (2004); Юбилеен медал на Университета в Хале, Германия (1994); Почетен гражданин на Бургас (2000); Почетен гражданин на Благоевград (2006); Доктор хонорис кауза на СУ „Св. Климент Охридски” и Медицинския университет – София, и др.

Акад. Головински е пример за международно утвърден учен, създал световно призната школа за обучение и реализация на кадри в областта на химията и фармакобиохимията. С неговата кончина БАН и българската наука губят един голям и достоен учен. Поклон пред светлата му памет!

Поради епидемичната обстановка в страната,

опелото ще се състои в тесен семеен кръг

на 16.03.2021 г. (вторник) от 11:30 ч в църквата „Света Неделя“.

От Ръководството на БАН

и на Събранието на академиците

и член-кореспондентите