Институтът за етнология и фолклористика с Етнографски музей – БАН обявява конкурси за заемане на академична длъжност „доцент“: в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата, научна специалност „Фолклористика (Съвременни фолклорни форми и игрови култури)“ – един, за нуждите на секция „Антропология на словесните традиции“;  в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата, научна специалност „Етнография (Историческа етнология на българите в Западна Тракия)“  – един, за нуждите на секция „Историческа етнология”. Срок за подаване  на документи 2 месеца от обнародването  в „Държавен вестник“, бр. 28 от 06 април 2021 г.

Краен срок за подаване на документите – 7 юни 2021 г.

Документи се подават в канцеларията на ИЕФЕМ – БАН – София,  ул. „Московска” 6А, моб. тел. 0879409313.

http://iefem.bas.bg/akademichni-dlajnosti