Защита на дисертационен труд за присъждане на академична научна степен “доктор на науките” (01.06.10 “Биохимия”, Професионално направление 4.3. „Биологични науки“) в Институтът по експериментална морфология, патология и антропология с музей при Българска Академия на Науките – София на проф. Людмил Пенюв Кирацов, доктор

Институтът по експериментална морфология, патология и антропология с музей при Българска Академия на Науките и научното жури за присъждане на образователната и научна степен “доктор на науките” (01.06.10 “Биохимия”, Професионално направление 4.3. „Биологични науки“)съобщават, че на  8 юни 2021 г. (вторник) от 14.00 часа в заседателна зала “Акад Ксенофонт Иванов” на ИЕМПАМ-БАН ет. 2, София ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема:

“БИОХИМИЧНИ ОСНОВИ НА АЛЦХАЙМЕРОВАТА БОЛЕСТ”

на проф. Людмил Пенюв Кирацов, доктор,

професор от ИЕМПАМ – БАН по професионално направление: 4.3. ” Биологични науки “, 01.06.10 “Биохимия”

Научно жури (назначено със Заповед на Директора на ИЕМПАМ – БАН №. РД-15 – 27/ 19.03.2021 г.):

. Вътрешни членове:

 

Проф. д-р Димитър Стефанов Кадийски, дмн

Проф. Светлозара Любомирова Петкова, доктор – директор

Проф. Машенка Борисова Димитрова, доктор

резервен член:

проф. д-р Маргарита Павлова Габрашанска, доктор

  1. Външни членове:

 

Проф. д-р Николай Лазаров, дмн – МУ – София

Проф. д-р Румяна Миронова, доктор – ИМБ “Акад. Румен Цанев”-БАН

Проф. д-р Адриана Бочева, дмн – МУ – Плевен

Доц. д-р Ивайло Иванов, доктор МФ при МУ – София

резервен член:

Проф. Стефан Панайотов, дн НЦЗПБ – София

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в библиотеката на института и са публикувани на интернет страницата на ИЕМПАМ- БАН: http://iempam.bas.bg/ann/announcements88.html