Институтът по физикохимия „Академик Ростислав Каишев“ при БАН – София, обявява конкурс за академична длъжност „Доцент“ – 1 брой в професионално направление 4.2. Химически науки, за научна специалност „Физикохимия“ за нуждите на секция „Повърхности и колоиди“ по тематика „Електрични свойства и стабилност на колоид-полимерни суспензии“.

Обявата е публикувана в ДВ в брой № 45 от дата 28.05.2021 год. със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ и е качена на следния линк в сайта на ИФХ-БАН:

https://ipc.bas.bg/page/bg/proceduri/akademichni-dlzhnosti/tekuschi-proceduri/objava-za-glavni-asistenti-2019g.php

Справки и документи – 1113 София, ул. „Акад. Г. Бончев“, бл. 11, ет. 4, канцелария, тел. 02 8727550, 02 9792581