Националният природонаучен музей при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен “доктор” съобщават, че на 2 юли 2021 г. (петък) от 10.00 часа ще се проведе онлайн открито заседание на Научно жури за защита на дисертационен труд на тема “Популационно-генетични изследвания на Pseudogymnoascus destructans, причинител на болестта на белия нос при хиберниращи прилепи, и механизми на неговото разпространение” на Виолета Любомирова Желязкова, редовен докторант към НПМ – БАН по професионално направление: 4.3 “Биологични науки”, научна специалност: “Зоология” (шифър: 01.06.02).

Линк за защитата:

https://us02web.zoom.us/j/88281726747?pwd=MXk3UnlKcG1wNTNaenVlRUE2YXh2dz09

Научен ръководител: проф. д-р Николай Борисов Спасов

Научни консултанти: проф. д-р Георги Александров Радославов и Dr Sebastien Puechmaille

Научно жури (назначено със Заповед на Директора на НПМ – БАН № 157 НО-05/01.04.2021 г.):

Председател на научното жури: Доц. д-р Петър Станиславов Шурулинков, НПМ – БАН (становище)

Членове на научното жури:

  • Проф. д-р Николай Борисов Спасов, НПМ – БАН (становище)
  • Проф. д-р Маргарита Илиева Георгиева, Институт за гората – БАН (становище)
  • Проф. д-р Стефан Въчев Панайотов, Национален център по заразни и паразитни болести (рецензия)
  • Проф. д-р Ганчо Славов, Quantative & Molecular Genetics Scion, Rotorua, New Zealand (рецензия)

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се. Те се намират в канцеларията на музея и на интернет страницата на НПМ – БАН: https://www.nmnhs.com/documents/procedures-academic.html