Институтът по биофизика и биомедицинско инженерство (ИБФБМИ) при БАН, София, обявява 2 конкурса за главен асистент в област на висше образование 4. „Природни науки, математика и информатика“, професионално направление 4.3. „Биологически науки“, научна специалност „Биофизика“, и двата за нуждите на секция „Фотовъзбудими мембрани“ към ИБФБМИ, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“, бр. 46/01.06.2021 г.

Документи се подават в канцеларията на ИБФБМИ, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 105. (тел. 02 9792630, e-mail: office@biomed.bas.bg).

Обявата е публикувана на интернет страницата на Института:

http://biomed.bas.bg/bg/procedures/concourses-sen-assist-prof-pm-2021/