На 10 юни 2021 г. на страниците на вестник „24 часа“ в материал със заглавие “Защо принудителното пенсиониране на Тодор Кантарджиев стана точка на пречупване“, подписан от Борислав Зюмбюлев се отбелязва:

 „В БАН е пълно с разни комунистически професори на по 80 години и  никой не ги пенсионира. Защото всъщност пенсионираните професори могат по закон да продължават да работят и след навършване на възрастта за пенсиониране. И много такива продължават да правят това, което са правили цял живот – нищо.“

Българската академия на науките възразява категорично срещу подобни внушения. Според Устава на БАН в преходните и заключителните разпоредби параграф 4, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 е записано:

 (2) С решение на Научния съвет, трудовото правоотношение може да се продължи за не повече от три години след навършване на възрастта по чл. 328, ал. 1, т. 10 от Кодекса на труда с хабилитираните лица, които заемат длъжността професор, и за не повече от две години с хабилитираните лица, които заемат длъжността доцент.

(3) Решението по ал. 2 се взема за всяка следваща година, по предложение на директора, председателя на научния съвет или ръководителя на съответното научно структурно звено на ПНЗ.

(4) Ако Научният съвет не вземе решение за продължаване на трудовото правоотношение, както и след изтичането на максимално допустимия по ал. 2 срок, трудовото правоотношение се прекратява от директора.

След периода, посочен в горните текстове, учените не могат да заемат академични длъжности в БАН. Твърдението, че изследователите в БАН цял живот не правят нищо, е обидно за научната общност в Академията. Със своя труд и неоспорими постижения учените от БАН допринасят институцията да заема водещо място на научен и експертен център.

Крайно сме изненадани, че авторитетен ежедневник като в. „24 часа“ публикува подобни неверни твърдения, изказани от главния му редактор. От  страниците на вестника читателите досега са получавали актуална информация за новостите и постиженията в работата на учените от Българска академия на науките.