Project Description

Списание „Философски алтернативи“

Списанието започва да излиза  през 1945 г. като „Философска мисъл“. То е единственото академично списание за философия, излизащо на български език. В него публикуват авторитетни  български изследователи и автори от чужбина, утвърдили се в областта на философията.

Списанието отразява новите тенденции в развитието на българската и световната философия в тяхната динамика и промяна. Основни области са: онтология, епистемология, философия на науката, история на философията, философска антропология, философия на историята, етика, естетика, логика, политология, философия на религията, психология и социология. Изданието посвещава броеве и на въпросите на културата, антропологията, историята, лингвистиката, литературата, т.е. има интердисциплинарен характер. Често предизвиква и дискусии върху съвременни философски проблеми за света, човека, познанието, мисленето, морала, изкуството.

Главен редактор: Мартин Табаков

Зам. главен редактор: Ивайло Димитров
Редакционна колегия: Доротея Ангелова, Юлия Васева, Димитър Ганов, Камелия Жабилова, Мая Келиян, Ерика Лазарова, Валери Личев, Николай Михайлов, Николай Турлаков, Силвия Серафимова, Иванка Стъпова

Редакционен съвет: Ру­долф Зи­берт /САЩ/, Алек­сан­дър Нек­ле­са /Ру­сия/, Ричард Темпес /САЩ/, Ней­тън Ха­у­зър /Ка­на­да, САЩ/, Ак­сел Хо­нет /Гер­ма­ния/, Крис­то­фър Ху­ку­ей /Ве­ли­коб­ри­та­ния/; Ге­ор­ги Д. Ан­ге­лов, Та­тя­на Ба­ту­ле­ва, Нина Димитрова, Ва­лен­тин Ка­нав­ров, Иван Ка­цар­ски, Иван Колев, Ду­хо­мир Ми­нев, Сте­фан Пе­нов, Ан­гел Сте­фа­нов, Ана­ни Стой­нев, Еми­лия Чен­ге­ло­ва /Бъл­га­рия/.

Индексиране: Статиите в списание „Философски алтернативи“ се индексират от:
The Philosopher’s Index,
EBSCOhost,
Central and Eastern European On-line Library  /www.ceeol.com/.

Подобни издания:

ISSN: 0861-7899
Печатно.
На български език.

Адрес на редакцията:
Институт за изследване на обществата и знанието при БАН
бул. „Патриарх Евтимий“ № 6, София 1000

Годишно излизат от печат 6 книжки – през февруари, април, юни, август, октомври, декември.

 

Издание на:
Институт за изследване на обществата и знанието

Уебсайт:
http://philosophical-alternatives.com/34-2/

Ел. поща:
filosofski_alternativi@abv.bg

Телефон:
02/981 07 91, 02/981 79 46