Project Description

Списание „Литературна мисъл“

Национално списание с международна редколегия, излиза в 2/4 книжки годишно. В “Литературна мисъл” се публикуват статии, разглеждащи проблеми от областта на литературната теория, история, критика и компаративистика. Изданието е отворено към културните изследвания, балканистиката и всички сродни хуманитарни дисциплини и проявява специален интерес към гранични области и актуални идеи в хуманитаристиката като цяло.

Списанието публикува текстове на български и английски език.

Изданието в пълен текст се експонира в Централно- и Източноевропейската онлайн библиотека (C.E.E.O.L.) на адрес: https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=414.

Списание „Литературна мисъл“ е включено в списъка на европейските реферирани списания в хуманитарната област ЕRIH PLUS (European Reference Index for the Humanities), ESF Standing Committee for the Humanities (SCH) и е индексирано в РИНЦ (elibrary.ru).

ISSN: (print) 0324-0495
ISSN: (online) 1314-9237
Печатно.
На български и английски.

Адрес на редакцията:
Институт за литература при БАН
ул. “Шипченски проход” 52, бл. 17, 1113 София

Издание на:
Институт за литература

Уебсайт:
http://litmis.eu/

Ел. поща:
LiteraturnaMisal@gmail.com