Зарежда Събития
Това събитие е минало събитие.

Департамент „Полимерни нутрацевтични и козметични формулировки“ е нов
научен комплекс, разположен на площ от 300 кв. м. на територията на
Института по полимери към Българската академия на науките. Департаментът
е изграден и оборудван с модерна научноизследователска апаратура в
рамките на проект „Устойчиво оползотворяване на био-ресурси и отпадъци
от лечебни и ароматични растения за иновативни биоактивни продукти“,
BG05M20P001-1.002-0012, финансиран от Оперативна програма „Наука и
образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз
чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Основните дейности
са свързани с провеждане на приложни научни изследвания върху полимерни
(нано)материали с цел разработване, охарактеризиране и контрол на
иновативни формулировки на хранителни добавки на растителна основа,
продукти за грижа за кожата и лична хигиена. Една от стратегическите
цели на проекта е чрез създаване на нови продукти от български лечебни
и ароматични растения да се допринесе за повишаване
конкурентоспособността на българската икономика.

Go to Top