About Връзки с обществеността

This author has not yet filled in any details.
So far Връзки с обществеността has created 1171 blog entries.

Публична защита на Ива Митева Йорданова-Рупчева в Института за държавата и правото

Институтът за държавата и правото при БАН и научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ съобщават, че на 1 юни 2021 г. (вторник) от 16.00 часа в заседателната зала на ИДП, гр. София, ул. „Сердика“ 4, ще се проведе открито заседание по защитата на дисертационен труд на тема „Смесени изборни системи за Народно събрание в Република България“ на Ива Митева Йорданова-Рупчева – докторант в задочна форма на обучение в ИДП, докторска програма Конституционно право на Република България, професионално направление 3.6. Право, област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки Научен ръководител: проф. д-р Емилия Александрова Друмева Председател на научното жури: проф. д-р Ганета Минкова Минкова, ИДП при БАН (рецензент) Членове на научното жури: Проф. д-р Пламен Веселинов Киров, СУ „Св. [...]

2021-05-17T16:05:54+00:00понеделник, 17 май 2021 |Категории: Обяви по ЗРАСРБ, Човек и общество|

НатурАрт в Националния природонаучен музей при БАН

Избрано от най-добрите унгарски природни фотографии за последните 30 години Националният природонаучен музей при БАН и Унгарският културен институт при Посолството на Унгария в София представят пътуващата изложба на Съюза на унгарските природни фотографи НатурАрт "Избрано от най-добрите унгарски природни фотографии за последните 30 години". Официални гости на откриването на изложбата в Националния природонаучен музей на 14 май 2021 бяха Н. Пр. Текла Харангозо, извънреден и пълномощен посланик на Унгария в България, Сандра Мишкеди, директор на Унгарския културен институт, проф., д. б. н. Нина Атанасова, научен секретар на направление "Биомедицина и качество на живот" в БАН, Биляна Генова, директор на Дирекция "Култура" и координатор на СП "Култура" в Столична община и Юрий Трейман, председател на Националното сдружение Фотографска академия "Янка Кюркчиева". В приветствието си Н. [...]

Презентация на националната стипендиантска програма „За жените в науката“

На вниманието на докторанти и млади учени   Уважаеми колеги докторанти и млади учени, Център за обучение – БАН и Кариерен център към ЦО-БАН имаме удоволствието да Ви поканим на специално организиран за докторантите и младите учени от БАН: Семинар на тема:   Презентация на националната стипендиантска програма „За жените в науката“  лектор: Кристина Радкова – координатор на програмата "За жените в науката" в България   Дата на провеждане на семинара: 19 май 2021г. (сряда) Продължителност на семинара: 14.00 – 15.00 часа   Място на провеждане на семинара:  Zoom Може да се регистрирате на следния линк: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZcuceqqqj8iG9bzDCc-7Y8iCxk7riif4A0u   Повече за програма "За жените в науката": За поредна година престижният научен конкурс търси трите най-талантливи български жени учени в сферата на естествените науки, които ще награди [...]

Открито заседание на научно жури в ИОНХ

Институтът по обща и неорганична химия при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор” съобщават, че на 01 юни 2021 г. от 14.00 часа в зала Болцман на ул. „акад. Г. Бончев” бл.11, ет. 4, ст. 427, гр. София, ще се проведе открито заседание на журито за защита на дисертационен труд на тема: „Механизми на пребиотични реакции на основата на формамид – ab initio моделиране“ на София Славова, докторант на самостоятелна подготовка в ИОНХ при БАН Професионално направление 4.2. Химически науки, научна специалност (Теоретична химия) Научен ръководител: проф. дн Венелин Енчев Председател на научното жури: доц. д-р Ивелина Георгиева – становище Членове на научното жури: проф. дн Соня Илиева – рецензент проф. дн Васил Делчев – рецензент проф. д-р Наташа [...]

СКРЪБНА ВЕСТ

Българската академия на науките с дълбоко прискърбие съобщава, че на 12.05.2021 г. почина акад. Димитър Георгиев Клисурски. Академик Димитър Клисурски е роден на 16.12.1933 г. в с. Гложене, Ловешка област. През 1957 г. завършва Висшия химико-технологически институт в София, специалност „Технология на неорганичните вещества“. След дипломирането си работи в продължение на 2 години и 5 месеца като началник отдел в ЦХЛ на Химкомбинат – Димитровград. През октомври 1959 г. започва научната му дейност в Института по обща и неорганична химия – БАН, където преминава целия му трудов стаж. През 1968 г. защитава докторска дисертация, през 1981 г. е избран за „Доктор на химическите науки“, през 1970 г- - за „Старши научен сътрудник II ст.“, а през 1981 г. – за „Професор“. През 2004 г. е [...]

2021-05-14T10:57:52+00:00четвъртък, 13 май 2021 |Категории: САЧК|

Публична защита на дисертационния труд в Института за изследване на изкуствата

На 26 май 2021 г., сряда, от 11:00 ч. научното жури, назначено със заповед № 55-РД/26.01.2021 г., по решение на Научния съвет на Института за изследване на изкуствата, БАН (протокол № 1, т. 4/22.10.2021 г.), в състав: проф. д-р Даниела Дженева, АМТИИ; проф. д-р Виолета Горчева, НМА, рецензент; доц. д-р Миглена Ценова, ИИИзк, лецензент и председател на НЖ; доц. д-р Стефка Венкова-Мошева, ИИИзк; проф. д-р Юлиан Куюмджиев, АМТИИ, ще проведе публична защита на дисертационния труд РАЗВИТИЕ НА БАЛЕТНОТО ИЗКУСТВО В БУРГАС на отчисления с право на защита редовен докторант към сектор Музика при ИИИзк Росен Методиев Николов за присъждане на образователната и научна степен доктор по научната специалност Музикознание и музикално изкуство, 8.3. Научен ръководител проф. д. изк. Анелия Янева. Дисертацията и авторефератът са на [...]

Go to Top