About Връзки с обществеността

This author has not yet filled in any details.
So far Връзки с обществеността has created 1167 blog entries.

11-а НАЦИОНАЛНА СТИПЕНДИАНТСКА ПРОГРАМА „ЗА ЖЕНИТЕ В НАУКАТА“

Млади жени учени в областта на природните науки от цяла България имат възможността да кандидатстват за Националните стипендии по глобалната програма „За жените в науката“.  Кандидатурите за конкурса могат да бъдат подавани до 31 май 2021 г., като и тази година ще бъдат присъдени 3 стипендии на стойност 5000 евро всяка. Основните критерии, на които трябва да отговарят дамите учени, за да кандидатстват по стипендиантската програма за 2021 г., е те да бъдат на възраст до 35 години (т.е. да не са родени преди 1 януари 1985 г.), да са докторанти или вече да са защитили докторска степен и да се занимават с изследвания в сферата на природните науки. Процесът на подаване на кандидатурите и изключително опростен и изцяло онлайн. Целта на програмата е чрез [...]

2021-05-10T15:29:50+00:00понеделник, 10 май 2021 |Категории: Обяви и конкурси|

Становище на Общото събрание на БАН

Относно: Представен за обсъждане проект на Национална програма „Стимулиране на публикационната активност на научноизследователския състав на държавните висши училища в България в световните бази данни Scopus и Web of Science“ Общото събрание на Българската академия на науките (ОС на БАН) изразява несъгласие и дълбоко възмущение от дискриминационния характер на публикувания проект на Национална програма „Стимулиране на публикационната активност на научноизследователския състав на държавните висши училища в България в световните бази данни Scopus и Web of Science“. Това е пореден опит да се разедини научната общност, като се насочва НАЦИОНАЛНА подкрепа само към част от нея и се изключват учените от водещата научна институция в страната – БАН, както и тези, работещи в други научни организации – Селскостопанска академия и научните институти в системата на Министерство [...]

2021-05-10T15:07:15+00:00понеделник, 10 май 2021 |Категории: Избрани, Общоакадемични новини|Етикети: |

Конкурс за професор в Института по биофизика и биомедицинско инженерство на БАН

Институтът по биофизика и биомедицинско инженерство при БАН (ИБФБМИ–БАН) съобщава, че във връзка с конкурса за академичната длъжност „професор“ в област на висше образование 4. „Природни науки, математика и информатика“, професионално направление 4.6. „Биологически науки“, научна специалност „Биофизика” за нуждите на секция „Фотовъзбудими мембрани“ – ИБФБМИ, БАН, обявен в ДВ, бр. 108/22.12.2020 г., с единствен участник доц. д-р Анелия Георгиева Добрикова и съгласно чл. 29в (4) и чл. 27 от Закона за развитието на академичния състав в Република България, и чл. 6.9. от Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в ИБФБМИ–БАН, днес, 29.04.2021 г., на сайта на Института се публикуват рецензиите и становищата на членовете на Научното жури, както и резюметата на доц. д-р Анелия [...]

2021-04-29T12:02:27+00:00четвъртък, 29 април 2021 |Категории: Биомедицина и качество на живот, Обяви по ЗРАСРБ|Етикети: |

Награждаване на Българската академия на науките с отличие от министъра на външните работи на Япония

На 27 април 2021 г. в резиденцията на японския посланик се проведе церемония по награждаването на Българската академия на науките с отличие от министъра на външните работи на Япония за 2020 г. Наградата бе връчена на председателя на БАН акад. Ревалски от Н. Пр. Нарахира Хироши, извънреден и пълномощен посланик на Япония в Република България. Наградата е присъдена на Българската академия на науките за съществения принос в насърчаването на приятелските взаимоотношения между Япония и България в сферата на науката, иновациите и културата. Това отличие е знак за ползотворната работа на БАН с нейните партньори от Япония. В знак на благодарност за признанието, акад. Юлиан Ревалски връчи на Н. Пр. Нарахира Хироши плакет „150 години Българска академия на науките“. На церемонията от страна на БАН присъстваха и [...]

2021-04-29T11:11:16+00:00сряда, 28 април 2021 |Категории: Общоакадемични новини|

Покана за подаване на проекти в рамките на Споразумението за научно сътрудничество с Министерство на науката и технологиите на Тайван

В рамките на двустранното споразумение на Българската академия на науките с Министерството на науката и технологиите на Тайван е отворена покана за подаване на предложения за съвместни проекти за срок от две години (01.01.2022 г.- 31.12.2023 г.). Предложенията се подават по утвърдената процедура – с форма “А“ на български език и форма „В1“ на английски език, подписана и подпечатана от чуждестранния партньор (научни институции от Тайван). Проектите се депозират в канцеларията на БАН-Администрация с придружително писмо от директора на института. Oбразецът на придружително писмо и формите „А“ и „В1“ могат да бъдат намерени на следната интернет страница: http://www.bas.bg/международна-дейност/#1250-двустранно-сътрудничество. Тайванските учени кандидатстват паралелно в Министерството на науката и технологиите на Тайван. Крайният срок за подаване на предложения за проекти е 30 юли 2021 г., петък. Лице [...]

2021-04-28T11:40:53+00:00сряда, 28 април 2021 |Категории: Обяви и конкурси|

Конкурс за доцент в Института по електроника

Институтът по електроника „Акад. Емил Джаков“ – БАН, София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност „Доцент” по професионално направление 4.1 „Физически науки”, научна специалност „Физика на вълновите процеси” за нуждите на лаборатория „Микро- и нанофотоника”- един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Обявата е публикувана в „Държавен вестник“, бр.35/27.04.2021 г. Справки и документи – в канцеларията на института на адрес: София 1784, бул. Цариградско шосе 72, тел. 02/875 00 77.  

Go to Top