140 г. от рождението на акад. Методий Попов

Близко приятелство свързва големия наш учен с Алберт Айнщайн На 29 април се навършват 140 години от рождението на акад. Методий Попов. Големият български биолог е роден през 1881 година в Шумен, а негов брат е математикът акад. Кирил Попов. Двамата са личности с широки интереси в областта на науката и изкуството. Още от детските си години се занимават с класическа музика, свирят на виолончело и цигулка. Акад. Методий Попов завършва биология в Софийския университет, а по-късно специализира биология, сравнителна анатомия и паразитология в Мюнхен при световно известния учен Рихард Хертвиг. Защитава докторат в Мюнхенския университет и работи като асистент по зоология и сравнителна анатомия. Продължава специализацията си по микробиология в института „Роберт Кох“ в Берлин и  в институт „Пастьор“ в Париж. В научните си [...]

Заседание на научно жури в НПМ – БАН

Националният природонаучен музей при БАН и научното жури за присъждане на образователната и научна степен “доктор” съобщават, че на 11 май 2021 г. (вторник) от 14.00 часа ще се проведе онлайн открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема “Взаимоотношения между представители на три семейства гущери – Anguidae, Lacertidae и Scincidae (Reptilia: Squamata: Sauria), по отношение на техните пространствени и хранителни ниши в Западна България” на Емилия Димитрова Вачева, редовен докторант към НПМ – БАН по професионално направление: 4.3 “Биологични науки”, научна специалност: “Зоология” (шифър: 01.06.02). Линк за защитата: https://us02web.zoom.us/j/81125111906?pwd=K2R3UDBPaU9BTC9HYUI3T3BpMTZ0Zz09 Научни ръководители: доц. д-р Николай Димитров Цанков† и проф. д-р Павел Енчев Стоев Научен консултант: доц. д-р Борислав Ясенов Наумов Научно жури (назначено със Заповед на Директора на НПМ – БАН [...]

Защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен “доктор”

Институтът по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН и научното жури за присъждане на образователната и научна степен  "доктор" съобщават, че на 5 май 2021 г. (сряда), от 14.00 ч., ще се проведе дистанционно заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема: "Таксономично проучване на избрани видове от Hieracium s. str. (Asteraceae) и разпространението им в България" (научна специалност "Ботаника") на ас. Владимир Димитров Владимиров редовен докторант в отдел "Растително и гъбно разнообразие и ресурси", секция "Флора и растителност" Научен ръководител: доц. Ана Петрова Научен консултант: Assoc. Prof. Kit Tan Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се при научния секретар на ИБЕИ (тел. 0879499178, e-mail: katyageor@gmail.com) и са публикувани на интернет страницата на ИБЕИ-БАН. Заседанието ще се проведе дистанционно чрез [...]

Защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен “доктор”

Институтът по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН и научното жури за присъждане на образователната и научна степен  "доктор" съобщават, че на 22 април 2021 г. (четвъртък), от 14.00 ч., ще се проведе дистанционно заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема: "Индивидуални територии, активност и степен на синантропизация на кафява мечка (Ursus arctos) на територията на Стара планина" (научна специалност "Зоология") на Владимир Руменов Тодоров редовен докторант в отдел "Животинско разнообразие и ресурси", секция "Биоразнообразие, популационна биология и ресурси от гръбначни животни" Научен ръководител: проф. дбн Петър Генов Научни консултанти: проф. д-р Николай Спасов, доц. д-р Диана Златанова Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се при научния секретар на ИБЕИ (тел. 0879499178, e-mail: katyageor@gmail.com) и са публикувани на интернет [...]

Защита на дисертационен труд на ас. Димитър Димитров

Докторант на самостоятелна подготовка: ас. Димитър Насков Димитров НСЗ: „Лесовъдство и управление на горските ресурси“, Институт за гората - БАН Тема на дисертацията: „Повреди върху буков подраст при извеждане на възобновителни сечи в Стара планина“ (научна специалност Лесовъдство вкл. Дендрология) Научен консултант: доц. д-р Георги Хинков Иванов Научно жури (Заповед на Директора на Институт за гората № РД-15-450/22.12.2020 г.): Председател: доц. д-р Ивайло Марков (ИГ-БАН) Членове: доц. д-р Георги Хинков Иванов (ИГ-БАН) проф. д-р Александър Ташев (ЛТУ) - рецензент доц. д-р Светла Братанова-Дончева (ИБЕИ-БАН) - рецензент доц. д-р Симеон Богданов (ЛТУ) Дата и място на защитата: 15.04.2021 г. (четвъртък) от 13:00 ч., в Заседателна зала „акад. Борис Стефанов“ в Институт за гората - БАН, гр. София, бул. „Св. Климент Охридски“ №132. Материали по дисертацията се намират при [...]

Защита на дисертационен труд – доц. д-р Ивайло Иванов Марков, Институт за гората – БАН

Институт за гората при БАН и Научното жури за присъждане на  научната степен “доктор на науките” съобщават, че на 25.03.2021 г. от 11.00 ч. в Заседателната зала „акад. Борис Стефанов“, бул. „Св. Климент Охридски“ №132, София, ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема: „Изследвания по оценка на горите в Република България“ на доц. д-р Ивайло Иванов Марков  в Област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, Професионално направление 6.5. Горско стопанство, Научна специалност Лесоустройство и таксация Председател на Научното жури: проф. д-р Миглена Жиянски Членове на Научното жури: проф. д-р Иван Палигоров - рецензент проф. д-р Диана Георгиева - рецензент доц. д-р Константин Колев - рецензент чл.-кор. дн Пламен Мирчев проф. д-р Емил Попов проф. [...]

Go to Top