Еднофамилна къща с нулево електрическо потребление и тролейбус на водород представиха учени

Първите в България мултидисциплинарни демонстрационни проекти с участието на индустрията, местната власт и бизнеса  бяха представени на онлайн информационна среща по Национална научна програма „Нисковъглеродна енергия за транспорта и бита (ЕПЛЮС)”. Проектът „Зелена къща“ показва как еднофамилни къщи или бизнес сгради чрез автономно топло- и електрозахранване могат да използват електричество без да се отделят вредни емисии в атмосферата. За целта учените са изградили автономна хибридна възобновяема захранваща система с нулеви въглеродни емисии, която се състои от батериен и водороден цикъл за съхранение на енергия. Сградата се захранва с електричество от ВЕИ, водород и при недостиг на чиста енергия - от електрическата мрежа. Проектирана е система за мониторинг и управление на къща за едно домакинство с потребление на енергия около 10 хиляди киловат часа годишно. В [...]

Д-р Херберт Гийс е новият носител на медала „Гастон Плантé“

Организатор на международната конференция LABAT`2021 е Институтът по електрохимия и енергийни системи „Евгени Будевски“ Председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски връчи виртуално на д-р Херберт Гийс медал „Гастон Плантé“, с който Българска академия на науките удостоява учени и изобретатели за изключителния им принос в развитието на оловните акумулатори. Събитието се състоя на 9 юни от студиото на единадесетатата международна конференция по оловни акумулатори - LABAT`2021. Макар за първи път научният форум да се провежда онлайн, организаторите от секция „Електрохимия на оловните акумулатори” при Института по електрохимия и енергийни системи „Евгени Будевски“ (ИЕЕС-БАН) осъществиха тържествената церемония по обявяване на резултата от тайното гласуване на 15-членен Международен Гастон Плантé комитет за връчване на престижната награда на неговия 18-ти носител . Д-р Херберт Гийс, роден в Италия, е [...]

Нови начини за съхранение и използване на ВЕИ в бита и транспорта показват български учени

Третата отворена среща по Национална научна програма „Нисковъглеродна енергия за транспорта и бита (ЕПЛЮС)” ще се проведе онлайн на 11 юни, петък, от 10:30 часа. Събитието ще е достъпно на: https://zoom.us/j/95776946591?pwd=V0lKWGdsZGR4UjV4cEw4S3FybzUxZz09 Проф. дтн Христо Василев от Технически университет- София ще изнесе лекция на тема: „Ролята на биомасата и геотермалната енергия в енергийния преход“. На срещата ще бъдат представени резултати от научната работа в трите компонента на програмата: „Съхранение и преобразуване на възобновяема енергия“,  „Електрически превозни средства и водородна мобилност“ и „Ефективни методи за улавяне и оползотворяване на СО2“. В рамките на изследванията си по ННП „ЕПЛЮС“ българските учени разработват нови методи за съхранение на енергия от възобновяеми енергийни източници, ефективни методи за улавяне и оползотворяване на въглероден диоксид и възможности за приложението на водорода в [...]

Защита на дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен “доктор”

Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен “доктор” съобщават, че на 17.05.2021г. (понеделник) от 10:30 часа дистанционно ще се проведе открито заседание на Научното жури за  публична защита на дисертационен труд на тема: «Симулиране на позитронното взаимодействие с дефекти в материали за управляем термоядрен синтез» на Борислав Руменов Колев редовен докторант към ИЯИЯЕ-БАН по професионално направление 4.1.Физически науки (Ядрена физика)  Състав на Научното жури: Председател: Проф. дфн Трою Троев (ИЯИЯЕ-БАН) ( становище ) Членове: Доц. д-р Христо Протохристов (ИЯИЯЕ-БАН) ( рецензия ) Проф. дфн Николай Недялков (ИЕ-БАН) ( рецензия ) Доц. дмн Христо Търнев (ТУ, София) ( становище ) Проф. дфн Димитър Стоянов (ИЕ-БАН) ( становище )  Материалите по защитата са на разположение [...]

Образованието на специалисти в ядрената област е приоритет в сътрудничеството между ИЯИЯЕ и АЯЕ

В Българската академия на науките се намира най-големият център за научни изследвания и образование в ядрената област в България. Това е Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика (ИЯИЯЕ), каза проф. Димитър Тонев, заместник-директор на ИЯИЯЕ по време на срещата с представители на Агенцията за ядрена енергия към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (АЯЕ). Тя се проведе онлайн на 20 януари 2021 г. по повод приемането на България за член на Агенцията. Целта на срещата бе да се определят областите на взаимодействие, методите на работа и начините на сътрудничество и подкрепа между двете организации. В изказването си проф. Тонев подчерта необходимостта от нови кадри, особено след решението на Министерски съвет за изграждане на 7 блок на площадката на АЕЦ Козлодуй. Според него, ролята на [...]

Защита на дисертационен труд на Петър Данев, Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН

Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен “доктор” съобщават, че на 17.06.2020г. (сряда) от 14:00 часа в зала 300 на ИЯИЯЕ-БАН, бул.“Цариградско шосе” 72, гр.София ще се проведе заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема:    «Прецизна спектроскопия на леки атомни и молекулни системи» на    Петър Младенов Данев докторант на самостоятелна подготовка към ИЯИЯЕ-БАН по професионално направление 4.1.Физически науки (Теоретична и математическа физика)  Състав на Научното жури: Председател: Доц. д-р Боян Обрешков (ИЯИЯЕ-БАН)( рецензия ) Членове: Проф. дфн Асен Пашов (ФзФ-СУ „Св. Климент Охридски”)( рецензия ) Доц. д-р Владимир Ангелов (ИЯИЯЕ-БАН)( становище ) Проф. дфн Антон Антонов (Асоцииран член на ИЯИЯЕ-БАН)( становище ) Проф. дфн Светослав Рашев (ИФТТ-БАН)( [...]

Go to Top