МОН подкрепя създаването на Национален Център за компетентност в EuroHPC JU

Проектът EuroCC (National competence centers in the framework of EuroHPC) цели създаването на мрежа от национални центрове за компетентност в трите свързани области HPC (високопроизводителни изчисления), HPDA (анализ на големи данни) и AI (изкуствен интелект) в 33 европейски държави. В България този център се изгражда от консорциум с координатор ИИКТ-БАН и членове СУ „Св. Климент Охридски“ и УНСС, избрани като организации с успешно участие в многобройни международни и национални проекти. През март 2021 г. Министерството на образованието и науката подписа споразумение за национално съфинансиране на дейностите по проекта EuroCC през 2021 – 2022 г. Подкрепата ще допринесе съществено за постигане на целите на проекта. Същността на работата на българския Център за компетентност в проекта EuroCC е картографиране на компетентностите в България в областите HPC/HPDA/AI, изясняване [...]

Защита на дисертация за присъждане на образователната и научна степен “доктор”

Защитата на дисертацията на маг. Анастасия Йорданова Златкова, докторант в задочна форма на обучение в ИР-БАН за присъждане на образователна и научна степен "доктор" в област на висшето образование 5. Технически науки, Професионално направление 5.2 Технически науки – Електротехника, електроника и автоматика, специалност Автоматизация на производството (по отрасли) на тема "Моделиране и мониторинг на динамиката на процесите при култивиране на щам Escherichia coli" ще се проведе на 19.03.2021 г. (петък) от 14:00 ч. на онлайн заседание на утвърдено за процедурата Научно жури във виртуална стая с платформата BigBlueButton. Научно жури: Външни членове: проф. дн Георги Костов – УХТ-Пловдив -(рецензия) проф. д-р Петя Копринкова – ИИКТ-БАН-(становище) доц. д-р Олимпия Роева – ИБФБМИ-БАН -(рецензия) Резервен член: доц. д-р Боряна Вачова – ИИКТ-БАН Вътрешни членове: проф. д-р Сия [...]

Открито заседание на научно жури в ИИКТ

На 26.03.2021 г., от 11:00 ч., ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертацията „Оптимизиране на трафик в градска среда“ за присъждане на образователната и научна степен “доктор” по докторска програма „Приложение на принципите и методите на кибернетиката в различни области на науката“, професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика на Йорданка Любомирова Бонева. Заседанието ще се проведе дистанционно чрез програмата Zoom: Topic: Zashtita Jordanka Boneva PhD Time: Mar 26, 2021 11:00 AM Helsinki Join Zoom Meeting https://zoom.us/j/96706221748?pwd=aDVHV3Zua3RRb2sxaXVISkl6U09HUT09 Meeting ID: 967 0622 1748 Passcode: 83CDQd Материалите са публикувани на сайта на ИИКТ https://www.iict.bas.bg/competitions-n-stepeni.html

Защита на дисертационен труд на Орлин Кузов, Институт по математика и информатика при БАН

Институтът по математика и информатика при БАН и Научното жури за присъждане  на образователната  и научна  степен “доктор”  съобщават,  че на 25 февруари 2021 г. от 10.00  часа онлайн ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема: „ИКТ инструментариум за иновативни методи и приложения в образователния процес” на ОРЛИН ИВАНОВ КУЗОВ Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика Професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки Докторска програма „Информатика”   Научен ръководител: доц. д-р Десислава Панева-Маринова Председател на Научното жури: доц. д-р Детелин Лучев – рецензент Членове на Научното жури: проф. д-р Радослав Йошинов – рецензент проф. дин Владимир Йоцов проф. д-р Росица Донева доц. д-р Десислава Панева-Маринова Материалите по защитата са на разположение в библиотеката [...]

Институтът по математика и информатика при БАН обявява конкурси за заемане на академични длъжности

Институтът по математика и информатика при БАН – София, обявява конкурси за заемане на академични длъжности: - доцент в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, научна специалност „Информатика“ (Моделиране на сложни системи с голяма размерност) – един; - главен асистент в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика, научна специалност „Математическа логика“ (Приложна логика) – един, за нуждите на ИМИ – БАН,  със срок 2 месеца от обнародването на обявата в „Държавен вестник“. Документи – в отдел ЧР на института, София, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 8, тел. 02/979-28-48. Обявата е публикувана в "Държавен вестник", бр. 8/29.01.2021 г.

Математик с Филдсов медал с голям пробив в доказателството на хипотезата на акад. Сендов за разположение на критичните точки на произволен полином

На 19 януари се навършва една година от кончината на големия български математик Носителят на Филдсов медал Терънс Тао направи голям пробив в доказателството на хипотезата на акад. Благовест Сендов за разположение на критичните точки на произволен полином с комплексни коефициенти. 45-годишният професор по математика преподава в калифорнийския университет в Лос Анджелис. През годините хипотезата на Сендов е предизвиквала много световни математици, които са правили опит да я докажат. Резултатите на Терънс Тао обхващат 36 страници. Проф. Тао ще разкаже защо се е заел с това предизвикателство по време на онлайн семинар в памет на акад. Сендов, организиран от Международния център по математически науки към Института по математика и информатика на БАН (ИМИ - БАН), който ще се проведе на 26 януари. Съорганизатори са Институтът [...]

Go to Top