Конкурс за главен асистент в Института по електроника

Институтът по електроника „Акад. Емил Джаков“ – БАН, София, обявява   конкурс за заемане на академична длъжност „Главен асистент” по професионално направление 4.1 „Физически науки”, научна специалност „Радиофизика и физическа електроника ” за нуждите на лаборатория „Физични технологии”- един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Обявата е публикувана в „Държавен вестник“, бр.52/22.06.2021 г. Справки и документи – в канцеларията на института на адрес: София 1784, бул. Цариградско шосе 72, тел. 02/875 00 77.

Конкурс за доцент в Института по електроника на БАН

Институтът по електроника „Акад. Емил Джаков“ – БАН, София, обявява   конкурс за заемане на академична длъжност „Доцент” по професионално направление 4.1 „Физически науки”, научна специалност „Радиофизика и физическа електроника ” за нуждите на лаборатория „Физични технологии”- един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Обявата е публикувана в „Държавен вестник“, бр.52/22.06.2021 г. Справки и документи – в канцеларията на института на адрес: София 1784, бул. Цариградско шосе 72, тел. 02/875 00 77.  

Български учени с отличия за иновативни разработки в областта на наноструктурите и микровълновото замърсяване

Наградата “Академик Емил Джаков” за научен принос в радиофизиката, физичната и квантовата електроника беше връчена на церемония в Института по електроника на Българската академия на науките. Научният съвет на института присъжда отличието на два екипа от изследователи, осъществили най-голям научен пробив през изминалата година. Акад. Петър Атанасов и проф. дфн Николай Недялков получават награда за разработката си „SERS на неоникотиноидни инсектициди с помощта на Ag и Au наноструктури“. Използвайки авангардния метод на повърхностно усилената спектроскопия, учените разработват нова методика за установяване на наличие на вредни за човека пестициди в селското стопанство. Двамата изследователи са разработили наноструктурни подложки   със златни и сребърни наночастици, които прилагат в изследванията си за наличието на неоникотиноидни инсектициди. Използваните в разработката наноструктури са с размер около хиляда пъти по-тънък от човешки [...]

Публикуване на документи във връзка със защита на дисертация в Институт по минералогия и кристалография

Институтът по минералогия и кристалография (ИМК–БАН) съобщава,  че на 01.07.2021 г. от 11.00 ч. в заседателната зала на ИМК-БАН ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертация на тема:  „Синтез, структурна характеристика и антимикробна активност на кватернерни амониеви съединения” на докторант Руси Русев  за присъждане на ОНС „доктор” в област на висше образование 4. „Природни науки, математика и информатика“, професионално направление 4.4. „Науки за земята“, докторска програма  „Минералогия и кристалография”. Авторефератът и материалите по защитата, рецензиите и становищата на членовете на Научното жури, са публикувани на сайта на ИМК, съгласно чл. 10 (3) от Закона за развитието на академичния състав в Република България, и чл. 7.1. Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични [...]

Конкурси за академични длъжности в ИОНХ

Институтът по обща и неорганична химия при БАН– София, обявява конкурси  за академични длъжности: професори - двама, един по професионално направление 4.2. Химически науки (теоретична химия) за лаборатория “Теоретична и изчислителна химия” и един  по професионално направление 4.2. Химически науки (неорганична химия) за лаборатория „Солеви системи и природни ресурси”; доценти - двама, един по професионално направление 4.2. Химически науки (неорганична химия) за лаборатория “ Високотемпературни оксидни материали” и един по професионално направление 4.2. Химически науки (химична кинетика и катализ) за лаборатория „Материали и процеси за опазване на околната среда”; главен асистент – един по професионално направление 4.2. Химически науки (химия на твърдото тяло) за лаборатория „Електронна спектроскопия на твърди повърхности”, всички конкурси със срок 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник”. Обявата е публикувана в [...]

Открито заседание на научно жури в ИОНХ

Институтът по обща и неорганична химия при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор” съобщават, че на 01 юни 2021 г. от 14.00 часа в зала Болцман на ул. „акад. Г. Бончев” бл.11, ет. 4, ст. 427, гр. София, ще се проведе открито заседание на журито за защита на дисертационен труд на тема: „Механизми на пребиотични реакции на основата на формамид – ab initio моделиране“ на София Славова, докторант на самостоятелна подготовка в ИОНХ при БАН Професионално направление 4.2. Химически науки, научна специалност (Теоретична химия) Научен ръководител: проф. дн Венелин Енчев Председател на научното жури: доц. д-р Ивелина Георгиева – становище Членове на научното жури: проф. дн Соня Илиева – рецензент проф. дн Васил Делчев – рецензент проф. д-р Наташа [...]

Go to Top