Публична защита на дисертационния труд в Института за изследване на изкуствата

На 26 май 2021 г., сряда, от 11:00 ч. научното жури, назначено със заповед № 55-РД/26.01.2021 г., по решение на Научния съвет на Института за изследване на изкуствата, БАН (протокол № 1, т. 4/22.10.2021 г.), в състав: проф. д-р Даниела Дженева, АМТИИ; проф. д-р Виолета Горчева, НМА, рецензент; доц. д-р Миглена Ценова, ИИИзк, лецензент и председател на НЖ; доц. д-р Стефка Венкова-Мошева, ИИИзк; проф. д-р Юлиан Куюмджиев, АМТИИ, ще проведе публична защита на дисертационния труд РАЗВИТИЕ НА БАЛЕТНОТО ИЗКУСТВО В БУРГАС на отчисления с право на защита редовен докторант към сектор Музика при ИИИзк Росен Методиев Николов за присъждане на образователната и научна степен доктор по научната специалност Музикознание и музикално изкуство, 8.3. Научен ръководител проф. д. изк. Анелия Янева. Дисертацията и авторефератът са на [...]

Конкурс за професор в Института по биофизика и биомедицинско инженерство на БАН

Институтът по биофизика и биомедицинско инженерство при БАН (ИБФБМИ–БАН) съобщава, че във връзка с конкурса за академичната длъжност „професор“ в област на висше образование 4. „Природни науки, математика и информатика“, професионално направление 4.6. „Биологически науки“, научна специалност „Биофизика” за нуждите на секция „Фотовъзбудими мембрани“ – ИБФБМИ, БАН, обявен в ДВ, бр. 108/22.12.2020 г., с единствен участник доц. д-р Анелия Георгиева Добрикова и съгласно чл. 29в (4) и чл. 27 от Закона за развитието на академичния състав в Република България, и чл. 6.9. от Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в ИБФБМИ–БАН, днес, 29.04.2021 г., на сайта на Института се публикуват рецензиите и становищата на членовете на Научното жури, както и резюметата на доц. д-р Анелия [...]

2021-04-29T12:02:27+00:00четвъртък, 29 април 2021 |Категории: Биомедицина и качество на живот, Обяви по ЗРАСРБ|Етикети: |

Конкурс за доцент в Института по електроника

Институтът по електроника „Акад. Емил Джаков“ – БАН, София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност „Доцент” по професионално направление 4.1 „Физически науки”, научна специалност „Физика на вълновите процеси” за нуждите на лаборатория „Микро- и нанофотоника”- един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Обявата е публикувана в „Държавен вестник“, бр.35/27.04.2021 г. Справки и документи – в канцеларията на института на адрес: София 1784, бул. Цариградско шосе 72, тел. 02/875 00 77.  

Заседание на научно жури в НПМ – БАН

Националният природонаучен музей при БАН и научното жури за присъждане на образователната и научна степен “доктор” съобщават, че на 11 май 2021 г. (вторник) от 14.00 часа ще се проведе онлайн открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема “Взаимоотношения между представители на три семейства гущери – Anguidae, Lacertidae и Scincidae (Reptilia: Squamata: Sauria), по отношение на техните пространствени и хранителни ниши в Западна България” на Емилия Димитрова Вачева, редовен докторант към НПМ – БАН по професионално направление: 4.3 “Биологични науки”, научна специалност: “Зоология” (шифър: 01.06.02). Линк за защитата: https://us02web.zoom.us/j/81125111906?pwd=K2R3UDBPaU9BTC9HYUI3T3BpMTZ0Zz09 Научни ръководители: доц. д-р Николай Димитров Цанков† и проф. д-р Павел Енчев Стоев Научен консултант: доц. д-р Борислав Ясенов Наумов Научно жури (назначено със Заповед на Директора на НПМ – БАН [...]

Институтът за литература към БАН обявява конкурс за доцент

Институтът за литература към БАН – София, обявява конкурс за Доцент в професионално направление 2.1. Филология, научна специалност Българска литература (Нова и съвременна българска литература)  – със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“, бр. 34 от 23 април 2021 г. Документи: Молба за допускане, придружена от документите по чл. 19 от ЗРАСРБ, както следва: Автобиография (европейски образец); Диплома за висше образование и приложенията към нея (оригинал); Диплома за образователната и научна степен „доктор“ или научната степен „доктор на науките” (оригинал); Документ за академична длъжност (ако има такава) - оригинал Удостоверение за стаж по специалността; Справка за изпълнение на минималните национални изисквания и на изискванията по чл. 1а, ал. 2, както и справка за оригиналните научни приноси, към които се прилагат съответните доказателства съгласно чл. [...]

Защита на дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен “доктор”

Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен “доктор” съобщават, че на 17.05.2021г. (понеделник) от 10:30 часа дистанционно ще се проведе открито заседание на Научното жури за  публична защита на дисертационен труд на тема: «Симулиране на позитронното взаимодействие с дефекти в материали за управляем термоядрен синтез» на Борислав Руменов Колев редовен докторант към ИЯИЯЕ-БАН по професионално направление 4.1.Физически науки (Ядрена физика)  Състав на Научното жури: Председател: Проф. дфн Трою Троев (ИЯИЯЕ-БАН) ( становище ) Членове: Доц. д-р Христо Протохристов (ИЯИЯЕ-БАН) ( рецензия ) Проф. дфн Николай Недялков (ИЕ-БАН) ( рецензия ) Доц. дмн Христо Търнев (ТУ, София) ( становище ) Проф. дфн Димитър Стоянов (ИЕ-БАН) ( становище )  Материалите по защитата са на разположение [...]

Go to Top