Открито заседание на жури в ИИКТ

На 13.07.2021 г., от 11:00 ч., ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертацията „Индивидуалност и модели при вземане на решения в интернет” за присъждане на образователната и научна степен “доктор” по докторска програма „Информатика”, професионално направление 4.6. “Информатика и компютърни науки” на Румен Руменов Кетипов. Материалите са публикувани на сайта на ИИКТ https://iict.bas.bg/ZRASRB-n-stepeni.html

Конкурс за главен асистент в Института по електроника

Институтът по електроника „Акад. Емил Джаков“ – БАН, София, обявява   конкурс за заемане на академична длъжност „Главен асистент” по професионално направление 4.1 „Физически науки”, научна специалност „Радиофизика и физическа електроника ” за нуждите на лаборатория „Физични технологии”- един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Обявата е публикувана в „Държавен вестник“, бр.52/22.06.2021 г. Справки и документи – в канцеларията на института на адрес: София 1784, бул. Цариградско шосе 72, тел. 02/875 00 77.

Конкурс за доцент в Института по електроника на БАН

Институтът по електроника „Акад. Емил Джаков“ – БАН, София, обявява   конкурс за заемане на академична длъжност „Доцент” по професионално направление 4.1 „Физически науки”, научна специалност „Радиофизика и физическа електроника ” за нуждите на лаборатория „Физични технологии”- един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Обявата е публикувана в „Държавен вестник“, бр.52/22.06.2021 г. Справки и документи – в канцеларията на института на адрес: София 1784, бул. Цариградско шосе 72, тел. 02/875 00 77.  

Защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен “доктор”

Институтът по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН и научното жури за присъждане на образователната и научна степен  "доктор" съобщават, че на 29 юни 2021 г. (вторник), от 14.00 ч., ще се проведе дистанционно заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема: "Еволюционни процеси при формиране на разнообразието на хименолепидидните цестоди по насекомоядните бозайници от семейство Soricidae" (научна специалност "Паразитология и хелминтология") на Бойко Стойков Неов редовен докторант в отдел "Животинско разнообразие и ресурси", секция "Биоразнообразие и екология на паразитите", ИГ "Молекулярно-еволюционни изследвания" Научен ръководител: проф. дбн Бойко Б. Георгиев Научни консултанти: проф. д-р Петър Христов, проф. д-р Тимъти Литълууд (Природонаучен музей, Лондон) Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се при научния секретар на ИБЕИ (тел. 0879499178, e-mail: katyageor@gmail.com) и [...]

Публикуване на документи във връзка със защита на дисертация в Институт по минералогия и кристалография

Институтът по минералогия и кристалография (ИМК–БАН) съобщава,  че на 01.07.2021 г. от 11.00 ч. в заседателната зала на ИМК-БАН ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертация на тема:  „Синтез, структурна характеристика и антимикробна активност на кватернерни амониеви съединения” на докторант Руси Русев  за присъждане на ОНС „доктор” в област на висше образование 4. „Природни науки, математика и информатика“, професионално направление 4.4. „Науки за земята“, докторска програма  „Минералогия и кристалография”. Авторефератът и материалите по защитата, рецензиите и становищата на членовете на Научното жури, са публикувани на сайта на ИМК, съгласно чл. 10 (3) от Закона за развитието на академичния състав в Република България, и чл. 7.1. Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични [...]

Заседание на научно жури в Националния природонаучен музей

Националният природонаучен музей при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен “доктор” съобщават, че на 2 юли 2021 г. (петък) от 10.00 часа ще се проведе онлайн открито заседание на Научно жури за защита на дисертационен труд на тема “Популационно-генетични изследвания на Pseudogymnoascus destructans, причинител на болестта на белия нос при хиберниращи прилепи, и механизми на неговото разпространение” на Виолета Любомирова Желязкова, редовен докторант към НПМ – БАН по професионално направление: 4.3 “Биологични науки”, научна специалност: “Зоология” (шифър: 01.06.02). Линк за защитата: https://us02web.zoom.us/j/88281726747?pwd=MXk3UnlKcG1wNTNaenVlRUE2YXh2dz09 Научен ръководител: проф. д-р Николай Борисов Спасов Научни консултанти: проф. д-р Георги Александров Радославов и Dr Sebastien Puechmaille Научно жури (назначено със Заповед на Директора на НПМ – БАН № 157 НО-05/01.04.2021 г.): Председател на научното жури: Доц. [...]

Go to Top