Зарежда Събития
Това събитие е минало събитие.

Конференцията е посветена на 150 годишнината на Българска академия на науките

и е подкрепена от Националната научна програма „Опазване на околната среда и намаляване на риска от неблагоприятни явления и природни бедствия“ 2019 – 2023, работни пакети:

  • РП.I.2. Воден баланс и водни ресурси на страната и
  • РП.I.3. Качество на националните водни ресурси (повърхностни и подземни).

Цел на конференцията е представяне и обсъждане на достижения и научни проблеми по оценка на околната среда, климата, атмосферата, повърхностните и подземни водни ресурси и прогноза за изменението им в условията на климатични промени, както и влиянието на естествените и антропогенните фактори върху техните количествени и качествени характеристики.

Тематични направления:

  • Климатични промени и причиняващите ги естествени и антропогенни фактори
  • Физикохимични процеси в атмосферата
  • Водни ресурси и тяхното използване и опазване
  • Качество на повърхностните и подземни водни ресурси
  • Водни ресурси на територията на Югозападна България

 

Резюмета и доклади

Приемат се резюмета до 1 страница на български или на английски език, оформени на Word с название, автор/и и организация и до пет ключови думи.

Изнесените на конференцията доклади, след представяне на пълен текст до 8 страници, ще бъдат рецензирани и публикувани в сборник.

Работни езици – български и английски. Поощряват се доклади на английски език.

Срок за представяне на резюмета до 6 октомври 2019 г. на e-mail: tvorehova@gmail.com

Важни дати

Резюмета до 6 октомври 2019 г. на e-mail: tvorehova@gmail.com

Тескт на пълния доклад до 8 страници до 17 ноември 2019 г. на e-mail: tvorehova@gmail.com

 

Програмен съвет:

чл. кор. проф. д.н. Екатерина Бъчварова (ИИКАВ-БАН) – председател

проф. дн Веселин Александров (ИИКАВ-БАН)

проф. д-р Емил Бурназки (ИИКАВ-БАН)

проф. д-р Радослав Наков (ГИ-БАН)

проф. д-р Алексей Бендерев (ГИ-БАН)

проф. д-р Владимир Христов (ГИ-БАН)

проф. д-р Николай Стоянов (МГУ)

инж. Ванина Мицева – БД ЗБР – Благоевград

доц. д-р Татяна Орехова (ИИКАВ-БАН) – секретар, e-mail: tvorehova@gmail.com

Go to Top