Защита на дисертационен труд на ас. Димитър Димитров

Докторант на самостоятелна подготовка: ас. Димитър Насков Димитров НСЗ: „Лесовъдство и управление на горските ресурси“, Институт за гората - БАН Тема на дисертацията: „Повреди върху буков подраст при извеждане на възобновителни сечи в Стара планина“ (научна специалност Лесовъдство вкл. Дендрология) Научен консултант: доц. д-р Георги Хинков Иванов Научно жури (Заповед на Директора на Институт за гората № РД-15-450/22.12.2020 г.): Председател: доц. д-р Ивайло Марков (ИГ-БАН) Членове: доц. д-р Георги Хинков Иванов (ИГ-БАН) проф. д-р Александър Ташев (ЛТУ) - рецензент доц. д-р Светла Братанова-Дончева (ИБЕИ-БАН) - рецензент доц. д-р Симеон Богданов (ЛТУ) Дата и място на защитата: 15.04.2021 г. (четвъртък) от 13:00 ч., в Заседателна зала „акад. Борис Стефанов“ в Институт за гората - БАН, гр. София, бул. „Св. Климент Охридски“ №132. Материали по дисертацията се намират при [...]

Защита на дисертационен труд – доц. д-р Ивайло Иванов Марков, Институт за гората – БАН

Институт за гората при БАН и Научното жури за присъждане на  научната степен “доктор на науките” съобщават, че на 25.03.2021 г. от 11.00 ч. в Заседателната зала „акад. Борис Стефанов“, бул. „Св. Климент Охридски“ №132, София, ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема: „Изследвания по оценка на горите в Република България“ на доц. д-р Ивайло Иванов Марков  в Област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, Професионално направление 6.5. Горско стопанство, Научна специалност Лесоустройство и таксация Председател на Научното жури: проф. д-р Миглена Жиянски Членове на Научното жури: проф. д-р Иван Палигоров - рецензент проф. д-р Диана Георгиева - рецензент доц. д-р Константин Колев - рецензент чл.-кор. дн Пламен Мирчев проф. д-р Емил Попов проф. [...]

Докторант на БАН е носител на специална награда за значим принос в развитието на научните изследвания в България

Докторант Ева Филипова от Института за гората при Българската академия на науките е носител на  специалната награда за значим принос в развитието на научните изследвания в България на Националното представителство на студентските съвети. Отличието се присъжда за първи път в рамките на конкурса „Студент на годината“ и се връчва за изследванията на вредителя по дивия кестен, които допринасят за опазването на кестеновите гори в България. Ева Филипова благодари за подкрепата на учените от Института за гората и Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания на БАН и пожела на младите хора да съхранят  ентусиазма и вдъхновението си и да вярват в науката.  Председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски връчи наградата в категория „Докторант на годината“ на Симеон Михалков. Българската академия на науките предлага обучение на докторанти [...]

Конкурс за детска рисунка

Kонкурс за детска рисунка на тема „Как да се справим с опасното чуждо растение жлезиста слабонога (Impatiens glandulifera)?“ обявяват Институт за гората на БАН и Народно читалище „Добри Чинтулов - 1935”. Конкурсните творби ще бъдат разделени в три възрастови групи: 7-12 г.; 13-16 г. и над 16 г. като всяка рисунка трябва да е придружена с кратък текст (до 300 думи) представящ синтезирано идеята на автора, трите имена на автора, възраст, град, адрес, телефон за връзка. Конкурсът се провежда като част от мерките за публичност и превенция по проект „Проучване на разпространението на въздействието на инвазивния чужд вид Impatiens glandulifera Royale върху естествените местообитания в дефилето на р. Искър между Плана и Лозенска планина“, финансиран от Фонд „Научни изследвания“.  Произведенията изпращайте на електронен адрес slabonoga@abv.bg. [...]

2021-02-11T12:07:23+00:00четвъртък, 11 февруари 2021 |Категории: Биоразнообразие, биоресурси и екология|Етикети: |

Учени представят ползите и вредите от разпространението на красиво и опасно растение

Ползите и вредите, които растението жлезиста слабонога (Impatiens glandulifera Royle) оказва върху естествените местообитания в дефилето на река Искър между Плана и Лозенска планина, представят учени от Института за гората на БАН. Поредицата от публични лекции е на тема „Жлезистата слабонога – красива и опасна”, участват и представители на Държавните горски стопанства в София и Самоков. Целта е да бъдат представени ползите и вредите, които това растение носи, както и да се обсъдят възможности за ограничение на разпространението му. Жлезистата слабонога (Impatiens glandulifera Royle) e един от най-атрактивните чужди за нашата страна растителни видове от местната ни флора. Със своята внушителна височина от 2.5 m и едри фуниевидни цветове, тя привлича погледа и се откроява сред другите цветя. Освен ценно декоративно растение и чудодейна билка, [...]

Защита на дисертационен труд на Анелия Димитрова от Институт за гората на БАН

Докторант на самостоятелна подготовка: Анелия Ангелова Димитрова СНЗ: „Горска генетика, физиология и култури“, Институт за гората - БАН Тема на дисертацията: „Създаване и отглеждане на енергийни култури от върба (Salix viminalis rubra) в България“ (научна специалност „Горски култури, селекция и семепроизводство“) Научни консултанти: доц. д-р Кънчо Калмуков и доц. д-р Веселка Гюлева-Пантова Научно жури (Заповед на директора на Институт за гората № РД-15-382/25.07.2019 г.): доц. д-р Емил Попов (ИГ-БАН) – председател акад. Александър Александров (БАН) – рецензент проф. д-р Милко Милев (ЛТУ) – рецензент проф. д-р Николина Цветкова (ЛТУ) доц. д-р Веселка Гюлева (ИГ-БАН) Дата и място на защитата: 06.11.2019 г. (сряда), от 10:00 ч., в Заседателната зала „акад. Борис Стефанов“ в ИГ-БАН, бул. „Св. Климент Охридски“ №132, гр. София. Материали по дисертацията се намират [...]

Go to Top