Първа научна конференция “Климат, водни ресурси, водни баланси и качество на водите”

Конференцията е посветена на 150 годишнината на Българска академия на науките и е подкрепена от Националната научна програма „Опазване на околната среда и намаляване на риска от неблагоприятни явления и природни бедствия“ 2019 – 2023, работни пакети: РП.I.2. Воден баланс и водни ресурси на страната и РП.I.3. Качество на националните водни ресурси (повърхностни и подземни). Цел на конференцията е представяне и обсъждане на достижения и научни проблеми по оценка на околната среда, климата, атмосферата, повърхностните и подземни водни ресурси и прогноза за изменението им в условията на климатични промени, както и влиянието на естествените и антропогенните фактори върху техните количествени и качествени характеристики. Тематични направления: Климатични промени и причиняващите ги естествени и антропогенни фактори Физикохимични процеси в атмосферата Водни ресурси и тяхното използване и опазване [...]

Климатичните особености и качество на атмосферния въздух ще обсъждат учени

В Световния ден на околната среда - 5 юни, Институтът за изследвания на климата, атмосферата и водите (ИИКАВ-БАН) и Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ-Пловдив)  организират кръгла маса на тема: „Климатични особености и качество на атмосферния въздух“. Тя ще се проведе в Конферентната зала на Регионалния академичен център на Българската академия на науките в Пловдив, бул. „Руски“ 139, от 14.30 до 16.30 часа. По време на събитието презентации ще направят ученици от Пловдивски училища и школи с интерес в сферата на околната среда и техните ръководители, представители на РИОСВ – Пловдив и учени от ИИКАВ –БАН. Инициативата е част от календара за честванията на 150-годишнината от създаването на Академията.  

Go to Top