Защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен “доктор”

Институтът по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН и научното жури за присъждане на образователната и научна степен  "доктор" съобщават, че на 24.02.2021 г. (сряда), от 14.00 ч. ще се проведе дистанционно заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема: "Филогеография и еволюция на видовата група Poecilimon jonicus и подрод Hamatopoecilimon (Insecta: Orthoptera) в Егейския регион" (научна специалност "Ентомология", шифър 01.06.14) на Симеон Бориславов Борисов, докторант в отдел "Животинско разнообразие и ресурси" Научен ръководител: доц. д-р Драган П. Чобанов Научен консултант: гл. ас. д-р Анелия Б. Бобева Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се при научния секретар на ИБЕИ (тел. 0879499178, e-mail: katyageor@gmail.com) и са публикувани на интернет страницата на ИБЕИ-БАН. Заседанието ще се проведе дистанционно чрез платформата ZOOM.

Защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен “доктор”

Институтът по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН и научното жури за присъждане на образователната и научна степен  "доктор" съобщават, че на 05.02.2020 г. (сряда), от 14:00 ч., в Заседателната зала на ИБЕИ-БАН, База 1, ул. "Ю. Гагарин" № 2, София, ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема: "Молекулярно-популационни изследвания на местни породи кучета в България" (научно направление 4.3. Биологични науки, специалност "Зоология") на Мирослав Кирилов Маринов, докторант в отдел "Животинско разнообразие и ресурси" Научeн ръководител: доц. д-р Георги Радославов (ИБЕИ-БАН) Научни консултанти: доц. д-р Петър Христов (ИБЕИ-БАН), проф д-р Николай Спасов (НПНМ-БАН) Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се при научния секретар на ИБЕИ (тел. 0879499178, e-mail: katyageor@gmail.com) и са публикувани на интернет страницата [...]

Защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен “доктор”

Институтът по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН и научното жури за присъждане на образователната и научна степен  "доктор" съобщават, че на 12.09.2019 г. (четвъртък) от 14.00 ч., в Заседателната зала на ИБЕИ-БАН, База 1, ул. "Ю. Гагарин" №2, София, ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема: "Съобществата на макрозообентоса като индикатор за екологичното състояние на дънни хабитати по Българското черноморско крайбрежие (Бургаски залив)" (научно направление 4.3. Биологични науки, специалност "Хидробиология") на Стефания Ласло Клайн, докторант в отдел "Водни екосистеми". Научeн ръководител: доц. д-р Венцислав Карамфилов (ИБЕИ-БАН) Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се при научния секретар на ИБЕИ (тел. 0879499178, e-mail: katyageor@gmail.com) и са публикувани на интернет страницата на ИБЕИ-БАН.  

Защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен “доктор”

Институтът по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН и научното жури за присъждане на образователната и научна степен  "доктор" съобщават, че на 23.04.2019г. (вторник) от 14.00 ч., в Заседателната зала на ИБЕИ-БАН, База 1, ул. "Ю. Гагарин" №2, София, ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема: "Екотоксикологичен биомониторинг - принципи, концепции и приложение при гръбначните животни" (научна специалност "Екология и опазване на екосистемите", шифър 02.22.01) на Петър Владиславов Остоич докторант в отдел "Екосистемни изследвания, екологичен риск и консервационна биология" Научeн ръководител: проф. д-р Румяна Мечева (ИБЕИ-БАН) Научeн консултант: доц. д-р Михаела Недялкова (ИБЕИ-БАН) Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се при научния секретар на ИБЕИ (тел. 0879499178, e-mail: katyageor@gmail.com) и са публикувани на интернет страницата [...]

Защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен “доктор” на Хелиана Дундарова

Институтът по биоразнообразие и екосистемни изследвания – БАН и научното жури за присъждане на образователната и научна степен  "доктор" съобщават, че на 02.10.2018 г. (вторник), от 10:00 ч., в Заседателната зала на ИБЕИ-БАН, База 1, ул. "Юрий Гагарин" №2, София, ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема: "Молекулярна филогения на морфогрупата Myotis mystacinus (Chiroptera: Vespertilionidae) на Балканския полуостров" (научна специалност "Зоология", шифър 01.06.03) на ас. Хелиана Иржи Дундарова Редовен докторант в отдел "Екосистемни изследвания, екологичен риск и консервационна биология", секция "Екология на съобществата и консервационна биология", ИБЕИ-БАН Научен ръководител: проф. д-р Вълко Бисерков (ИБЕИ-БАН) Научни консултанти: д-р Фридер Майер (Природонаучен музей–Берлин) и д-р Кристиан Дитц (Тюбингенски университет) Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се при [...]

Националният природонаучен музей (НПМ – БАН) и Институтът по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН (ИБЕИ – БАН) участват в изложбата „Птиците в изкуството и цар Фердинанд I“

Двата института на БАН ще покажат за първи път оригинални рисунки на художници анималисти, съхранявани в библиотечните им фондове повече от век. Изложбата „Птиците в изкуството и цар Фердинанд I“ ще се открие на 4 септември 2018 г. в зала „Временни експозиции“ на Регионалния исторически музей – София (РИМ – София). Събитието се организира по инициатива на Дружеството на анималисти, флористи и научни илюстратори (ДАФНИ). Благодарение усилията на кураторката Христина Грозданова за първи път ще бъдат показани почти 60 оригинални илюстрации, събрани в безценна колекция, която до момента не е била обект на проучване и не е показвана пред публика, тъй като дълго е смятана за изгубена или унищожена по време на войните. […]

Go to Top