Защита на дисертационен труд на Орлин Кузов, Институт по математика и информатика при БАН

Институтът по математика и информатика при БАН и Научното жури за присъждане  на образователната  и научна  степен “доктор”  съобщават,  че на 25 февруари 2021 г. от 10.00  часа онлайн ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема: „ИКТ инструментариум за иновативни методи и приложения в образователния процес” на ОРЛИН ИВАНОВ КУЗОВ Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика Професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки Докторска програма „Информатика”   Научен ръководител: доц. д-р Десислава Панева-Маринова Председател на Научното жури: доц. д-р Детелин Лучев – рецензент Членове на Научното жури: проф. д-р Радослав Йошинов – рецензент проф. дин Владимир Йоцов проф. д-р Росица Донева доц. д-р Десислава Панева-Маринова Материалите по защитата са на разположение в библиотеката [...]

Институтът по математика и информатика при БАН обявява конкурси за заемане на академични длъжности

Институтът по математика и информатика при БАН – София, обявява конкурси за заемане на академични длъжности: - доцент в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, научна специалност „Информатика“ (Моделиране на сложни системи с голяма размерност) – един; - главен асистент в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика, научна специалност „Математическа логика“ (Приложна логика) – един, за нуждите на ИМИ – БАН,  със срок 2 месеца от обнародването на обявата в „Държавен вестник“. Документи – в отдел ЧР на института, София, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 8, тел. 02/979-28-48. Обявата е публикувана в "Държавен вестник", бр. 8/29.01.2021 г.

Математик с Филдсов медал с голям пробив в доказателството на хипотезата на акад. Сендов за разположение на критичните точки на произволен полином

На 19 януари се навършва една година от кончината на големия български математик Носителят на Филдсов медал Терънс Тао направи голям пробив в доказателството на хипотезата на акад. Благовест Сендов за разположение на критичните точки на произволен полином с комплексни коефициенти. 45-годишният професор по математика преподава в калифорнийския университет в Лос Анджелис. През годините хипотезата на Сендов е предизвиквала много световни математици, които са правили опит да я докажат. Резултатите на Терънс Тао обхващат 36 страници. Проф. Тао ще разкаже защо се е заел с това предизвикателство по време на онлайн семинар в памет на акад. Сендов, организиран от Международния център по математически науки към Института по математика и информатика на БАН (ИМИ - БАН), който ще се проведе на 26 януари. Съорганизатори са Институтът [...]

Защита на дисертационен труд на Галина Бобева, Институт по математика и информатика

Институтът по математика и информатика при БАН и Научното жури за присъждане  на образователната  и научна  степен “доктор”  съобщават,  че на 28 януари 2021 г. от 14.00  часа онлайн ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема:   „Приложение на метода на локалната активност за изследване динамиката на нелинейни Клетъчно Невронни Мрежи“   на ГАЛИНА ЖИВКОВА БОБЕВА   Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика Професионално направление 4.5. Математика Докторска програма „Математическо моделиране и приложение на математиката”   Научен ръководител: проф. дмн Анжела Славова Председател на Научното жури: проф. дмн Валерий Ковачев – рецензент Членове на Научното жури: проф. д-р Маргарита Теодосиева – рецензент проф. дмн Анжела Славова проф. д-р Велизар Павлов проф. д-р Николай [...]

Открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на Микела Трамонти

Институтът по математика и информатика при БАН и Научното жури за присъждане  на образователната  и научна  степен “доктор”  съобщават,  че на 21 януари 2021 г. от 15:30 часа онлайн ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема: „ЗАПАДНИ И ИЗТОЧНИ ПОДХОДИ В ОБРАЗОВАНИЕТО ПО МАТЕМАТИКА, КОМБИНИРАНИ С ИЗКУСТВО” на МИКЕЛА ТРАМОНТИ   по област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…, докторска програма „Методика на обучението по математика, информатика и информационни технологии“ Научни консултанти: доц. д-р Десислава Панева-Маринова и доц. д-р Евгения Сендова  Председател на Научното жури: проф. д-р Кирил Банков – рецензент Членове на Научното жури: доц. д-р Николина Николова – рецензент проф. дпн Йордан Табов доц. д-р Десислава Панева-Маринова доц. [...]

Защита на дисертационен труд в ИМИ – БАН

Институтът по математика и информатика при БАН и Научното жури за присъждане  на образователната  и научна  степен “доктор”  съобщават,  че на 25 януари 2021 г. от 14.00  часа (в зала 115 на ИМИ-БАН) онлайн ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема:     „МЕТОДИ И МОДЕЛИ ЗА ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ НА ТЕМАТИЧНО-ОРИЕНТИРАНО УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ”   на   ОЛЕГ ПЕТРОВ ИЛИЕВ   Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика Професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки Докторска програма „Информатика” Научен ръководител: проф. д-р Радослав Йошинов Председател на Научното жури: доц. д-р Десислава Панева-Маринова – рецензент Членове на Научното жури: проф. дн Даниела Борисова – рецензент проф. дн Иван Гарванов проф. дн Любка Дуковска проф. д-р Радослав Павлов [...]

2020-12-23T14:44:25+00:00сряда, 23 декември 2020 |Категории: Обяви по ЗРАСРБ|Етикети: |
Go to Top