Конкурси за академични длъжности в ИОНХ

Институтът по обща и неорганична химия при БАН– София, обявява конкурси  за академични длъжности: професори - двама, един по професионално направление 4.2. Химически науки (теоретична химия) за лаборатория “Теоретична и изчислителна химия” и един  по професионално направление 4.2. Химически науки (неорганична химия) за лаборатория „Солеви системи и природни ресурси”; доценти - двама, един по професионално направление 4.2. Химически науки (неорганична химия) за лаборатория “ Високотемпературни оксидни материали” и един по професионално направление 4.2. Химически науки (химична кинетика и катализ) за лаборатория „Материали и процеси за опазване на околната среда”; главен асистент – един по професионално направление 4.2. Химически науки (химия на твърдото тяло) за лаборатория „Електронна спектроскопия на твърди повърхности”, всички конкурси със срок 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник”. Обявата е публикувана в [...]

Филм разказва историята на двата най-големи химически института на БАН

Филм  "60 години нашата химия" разказва за създаването на двата най-големи химически института към Българската академия на науките - Институтът по обща и неорганична химия и Институтът по органична химия с Център по фитохимия. Кадрите проследяват тяхното развитие от основаването им до превръщането им днес в едни от най-авторитетните научни организации в страната в областта на химията. Във филма са представени някои актуални постижения на колективи от двата института в областта на химията за опазване на околната среда, за съхранение на енергия и оползотворяване на природни ресурси. Филмът "60 години нашата химия" е достъпен на: https://www.facebook.com/BalgarskaAkademiaNaNaukiteBan/ и https://fb.watch/3abGGutEIG/

2021-01-25T12:14:29+00:00понеделник, 25 януари 2021 |Категории: Нанонауки, нови материали и технологии|Етикети: , |

Конкурси в ИОНХ-БАН

Институтът по обща и неорганична химия при БАН – София, обявява конкурси за академични длъжности: доцент по професионално направление 4.2. Химически науки (неорганична химия) за лаборатория „Високотемпературни оксидни материали“ – един, и главен асистент по професионално направление 4.2. Химически науки (аналитична химия) за лаборатория „Методична лаборатория по атомна спектрометрия“ – един, всички конкурси – със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в канцеларията на института, София, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 11, тел. 02/979-25-60 и 02/872-48-01.

2020-11-18T11:02:10+00:00сряда, 18 ноември 2020 |Категории: Обяви по ЗРАСРБ|Етикети: |

ИОНХ обявява конкурс за главен асистент

Институтът по обща и неорганична химия при БАН - София обявява конкурс за академична длъжност главен асистент (ДВ, бр. 70/07.08.2020) по професионално направление 4.2. Химически науки (неорганична химия) за лаборатория „Солеви системи и природни ресурси”, със срок 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник”. Документи се приемат  в канцеларията на института,  София, ул. Акад. Г. Бончев, бл.11, тел. 02/ 979 25-60 и 02/ 872-48-01.

2020-08-10T11:16:37+00:00понеделник, 10 август 2020 |Категории: Нанонауки, нови материали и технологии, Обяви по ЗРАСРБ|Етикети: |

Заседание на научно жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор” в ИОНХ

Институтът по обща и неорганична химия при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор” съобщават, че на 03 юни 2020 г. от 14.00 часа в залата на ул. „акад. Г. Бончев” бл.11, ет. 2, София, ще се проведе открито заседание на журито за защита на дисертационен труд на тема: „Изследване на принудителната неравновесна кристализация при соли кристалохидрати” на Стоян Николаев Камуров, редовен докторант в ИОНХ при БАН Професионално направление 4.2. Химически науки, научна специалност (Неорганична химия) Научни ръководители: проф. дхн Христо Баларев доц. д-р Стефка Тепавичарова Председател на научното жури: проф. д-р Виолета Колева – рецензент Членове на научното жури: проф. д-р Росица Николова – рецензент проф. д-р Мария Миланова – становище доц. д-р Боряна Донкова – становище доц. д-р [...]

2020-05-14T08:07:11+00:00четвъртък, 14 май 2020 |Категории: Обяви по ЗРАСРБ|Етикети: |

БАН отбеляза с юбилейна марка 150 години от създаването на периодичната таблица на химичните елементи

С валидиране на юбилейна марка Българската академия на науките отбеляза Международната година на периодичната таблица на химичните елементи. Печатът за пускане в употреба на пощенската марка поставиха председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски, главният секретар на Националната комисия за ЮНЕСКО Христо Георгиев, директорът на дирекция „Съобщения“ в Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията Димитър Димитров и изтъкнатият български химик проф. Христо Баларев. Събитието се проведе в зала „Проф. Марин Дринов“ на БАН. […]

Go to Top