Новини

/Новини/

УС на БАН с протокол 23 от 29.11.2018 г. одобри условията и сроковете за кандидатстване за Национална програма “Млади учени и постдокторанти” на МОН

С условията за кандидатстване за Национална програма "Млади учени и постдокторанти" на МОН можете да се запознаете ТУК.

Институтът по математика и информатика обявява свободно място за старши сътрудник по програма “Вихрен”

Институтът по математика и информатика обявява свободно място за старши сътрудник към проект “Categorical Kaehler Geometry and Applications” (CKGA)  по национална научна програма „Вихрен“. Повече информация може да намерите на  https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/528433

ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОКАНА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ НА ДОКТОРАНТИ ЗА МОБИЛНОСТИ В ЧУЖБИНА ПО ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+”

Докторантите получават статут на Еразъм студент и са освободени от плащането на академични такси в приемащия университет. Кандидатите за обучение, които имат за цел посещаване на курсове са с предимство. БАН признава получените кредити за обучение. Практика може да бъде осъществена в научноизследователски институт, предприятие, фондация, НПО или друга организация в чужбина. Докторантурата не се прекъсва по време на мобилността, запазва се и правото на стипендия на редовните докторанти. Срокът на обучение е от 3 до 6 месеца, а срокът на практика - от 2 до 6 месеца, в периода между август 2020 и септември 2021. Грантовете за мобилност са 520/470 за обучение и 720/670 евро месечно за практика. Кандидатите със специални потребности имат право на допълнителен грант и тяхната мобилност се насърчава. Приемащата организация [...]

2020-06-02T16:43:46+03:00вторник, 2 юни 2020 |Категории: Обяви и конкурси|Етикети: |

ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОКАНА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ НА УЧЕНИ И АДМИНИСТРАТИВНИ СЛУЖИТЕЛИ ЗА МОБИЛНОСТИ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ ЗА АКАД. 2020-2021

Уведомяваме Ви, че е отворена покана за кандидатстване за мобилности с цел изнасяне на лекции (8 ч за седмица) и с цел обучение (административните служители имат предимство). Отпуска се финансиране със средства на ЕК, което има за цел да покрие разходите за пътни, дневни и квартирни. С оглед на финансирането, мобилностите са от 2 до 6 последователни дни, вкл. един ден за път. Кандидати със специални потребности имат право на добавка към гранта и тяхната мобилност се насърчава. Периодът на провеждането им е от юли-август 2020 до септември 2021 г. Препоръчва се мобилностите да започват в неделя и да завършват в следващата събота. Планираната начална дата на мобилността може да бъде променяна впоследствие. Предложенията за мобилности се подават с придружително писмо от института/лабораторията/АСЗ, в което [...]

2020-06-02T16:37:42+03:00вторник, 2 юни 2020 |Категории: Обяви и конкурси|Етикети: |

Защита на дисертационен труд на Петър Данев, Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН

Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен “доктор” съобщават, че на 17.06.2020г. (сряда) от 14:00 часа в зала 300 на ИЯИЯЕ-БАН, бул.“Цариградско шосе” 72, гр.София ще се проведе заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема:    «Прецизна спектроскопия на леки атомни и молекулни системи» на    Петър Младенов Данев докторант на самостоятелна подготовка към ИЯИЯЕ-БАН по професионално направление 4.1.Физически науки (Теоретична и математическа физика)  Състав на Научното жури: Председател: Доц. д-р Боян Обрешков (ИЯИЯЕ-БАН)( рецензия ) Членове: Проф. дфн Асен Пашов (ФзФ-СУ „Св. Климент Охридски”)( рецензия ) Доц. д-р Владимир Ангелов (ИЯИЯЕ-БАН)( становище ) Проф. дфн Антон Антонов (Асоцииран член на ИЯИЯЕ-БАН)( становище ) Проф. дфн Светослав Рашев (ИФТТ-БАН)( [...]

Съобщение за промяна в обява за публична защита на дисертационен труд на Надежда Славчева, публикувана на сайта на БАН на 01.04.2020 г.

Институтът за държавата и правото при БАН и научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ съобщават за следната промяна в обявените на 12.03.2020 г. на интернет страницата на Института дата и място за провеждане на публичната защита на дисертационен труд на тема „Административноправен режим на трансграничната здравна помощ“ на Надежда Петрова Славчева – докторант в самостоятелна форма на обучение в ИДП, докторска програма Административно право и административен процес, професионално направление 3.6. Право, област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки Нова дата: 15 юни 2020 г. (понеделник) от 13:00 ч. Място: зала „Акад. Иван Евстратиев Гешов“, в сградата на БАН, находяща се на адрес: гр. София, ул. „15 ноември“ №1 Промяната е извършена в съответствие с § 24 от от [...]

Защита на дисертацияна на Стоян Михов, ИИКТ-БАН

На 18.06.2020 г., от 14:00 ч., в зала 2 (сутерен) на бл. 25А на  ИИКТ-БАН (ул. „Акад. Г. Бончев“), ще се проведе открито заседание на  научното жури за защита на дисертацията „Крайни автомати,  преобразуватели и бимашини: алгоритмични конструкции и имплементации“ за  присъждане на научната степен “доктор на науките” по професионално  направление 4.6. “Информатика и компютърни науки” на Стоян Милков Михов Материалите са публикувани на сайта та ИИКТ-БАН  http://www.iict.bas.bg/competitions_n_stepeni.html