За нас2021-05-21T17:10:36+03:00

Българската академия на науките е водещият научен, духовен и експертен център на България. В нея се провеждат научни изследвания, обучение и дейности от национално и международно значение и се решават проблеми, свързани с развитието на българското общество и държава.

Академията има последователна политика за развитието на науката и иновациите като условие за икономически напредък на страната. Тя е активен участник в Европейското изследователско пространство.

Днес БАН включва 42 автономни научни звена и е организация, управлявана в унисон с демократичните принципи. В Академията работят около 3000 учени, което представлява около 15% от заетите с наука в България. БАН дава над половината от научната продукция в страната.

В Българската академия на науките се извършва научна дейност в съответствие с общочовешките ценности, националните традиции и интереси. Тя участва в развитието на световната наука и съдейства за умножаване на духовните и материалните ценности на нацията.

Наука

Българската академия на науките е водещият научен център в България.

В Академията се извършват научни и научно-приложни изследвания в девет направления, покриващи всички области на човешкото познание.

42 научни института и 8 специализирани звена, всяко от които е самостоятелно юридическо лице, изграждат изследователската инфраструктура на БАН.

Експертна и оперативна дейност, иновации и връзки с бизнеса

Експертният потенциал на Българската академия на науките се използва интензивно за извършване на специфични оперативни дейности, пряко обслужващи държавата и обществото. Учените от БАН представляват висококачествен експертен ресурс, което ги прави търсен партньор в разрешаване на важни национални задачи, изработване на стратегии и експертни мнения по ключови за страната приоритети.

Академията изгражда и развива мрежа от контакти с бизнес организации с цел развитието на иновативни продукти и услуги. През последните 20 години БАН е лидерът сред българските организации по брой на регистрираните патенти и полезни модели. Броят им надвишава няколко пъти броя на регистрациите от всички висши учебни заведения в България заедно.

Образование

Българската академия на науките е ангажирана с всички нива в образованието. Звената на Академията са акредитирани за обучение на докторанти по десетки програми. Съвместно с висши учебни заведения от и извън България се организират програми за обучение на студенти в степените „бакалавър“ и „магистър“.

Академията е водещ център за повишаването на квалификацията на учители, а редица инициативи насочени към подобряването на средното и основното образование са се превърнали в традиционни.

Ръководни органи

Общо събрание

Общото събрание е висшият колективен орган за управление на Българската академия на науките.

Членовете на Общото събрание се избират от учените, заемащи длъжности в академичните институти. Общото събрание приема и изменя устава на БАН, избира председателя и заместник-председателите, главния научен секретар и членовете на Управителния съвет на БАН.

Управителен съвет

Управителният съвет е органът на управление, който осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание.
Управителният съвет подготвя и предлага решения, засягащи дейността на Академията пред Общото събрание; избира директорите на постоянните научни звена, организира периодично атестиране на самостоятелните научни звена и общоакадемичното международно сътрудничество.

Ръководство

Председателят на БАН представлява Академията в страната и в чужбина.
Председателят организира и ръководи изпълнението на общоакадемични задачи и се разпорежда с бюджета на БАН, съобразно с решенията на Общото събрание. Заместник-председателите, главният научен секретар и научните секретари подпомагат председателя в дейността му.

Съвет на настоятелите

Съветът на настоятелите на БАН подпомага развитието на Българската академия на науките и ефективното управление на финансовите средства и собствеността й.

Съветът на настоятелите на БАН контролира разходването на бюджетната субсидия, съгласува финансовата политика на Академията и осъществява контрол на начина и на реда на стопанисване и разпореждане върху предоставеното от държавата в собственост на БАН имущество.

Go to Top