Осмо Общо събрание на Българската академия на науките

Общото събрание (ОС) е висшият колективен орган за управление на Българската академия на науките. Дейността на ОС се осъществява въз основа на Закона за БАН, на Устава на БАН и на правила, приети от ОС.

Членовете на Общото събрание се избират с тайно гласуване от общите събрания на учените в постоянните научни звена в БАН.  За членове на Общото събрание се избират хабилитирани учени на основна работа в БАН. Те могат да бъдат избрани за членове на ОС само преди навършване на 65г. възраст, а за академиците и член–кореспондентите – на 70г. възраст. Мандатът на членовете на Общото събрание е четиригодишен, като няма ограничение за повторенията. Ръководството на Общото събрание се състои от председател, двама заместник-председатели и секретар.

Председателят, заместник-председателите и главният научен секретар на БАН по право са членове на Общото събрание. Другите членове на УС не могат да бъдат включвани в състава на ОС на БАН. В заседанията на ОС с право на съвещателен глас участват от всяко направление по един представител на асистентите и докторантите. Тези представители трябва да са на възраст до 35г, като асистентите да имат научна степен. Те се избират с мандат от 1 година, без повторение, от общи събрания на асистентите и докторантите от направлението.

В заседанията на ОС на БАН със статут на наблюдатели могат да участват представители на университети, с които БАН има споразумения, работи по общи програми и проекти и които са акредитирани от НАОА за подготовка на докторанти.

Правомощия на ОС

В правомощията на ОС са ключови решения за осъществяването на дейностите и за стратегическото развитие на Академията като:

  • Приемане, изменяне и допълване на Устава на БАН;
  • Определяне на броя, избиране и освобождаване на членовете на Управителния съвет на БАН и контрол върху дейността на Управителния съвет;
  • Избор и освобождаване на председателя на БАН и по негово предложение на заместник-председатели, главен научен секретар на БАН и научни секретари по направления;
  • Избор на постоянни и временни комисии и общоакадемични експертни съвети;
  • Определяне на научната политика (стратегия, приоритети и основни направления на научната дейност) и приемане на концепции за международната дейност на БАН;
  • Утвърждаване бюджета на БАН и приемане на неговото разпределение, приемане на отчетите за неговото разходване;
  • Създаване, преустройване и закриване на научни и други самостоятелни звена на БАН;
  • Решения за извършване на капитално строителство и за разпореждане с недвижими имоти, собственост на БАН;
  • и други, според Устава на БАН

В момента тече мандата на Осмото Общо събрание на БАН, като първото заседание се състоя на 29.06.2020 г.

Осмо общо събрание

Председател:

Чл.-кор. дхн Евелина Славчева

Заместник-председатели:

проф. д-р Любомир Андреев Анестиев, ИМСТЦХА
проф. д-р Емануел Стефанов Мутафов, ИИИзк

Секретар:

Проф. д-р Драган Чобанов, ИБЕИ

Технически секретар:

Николета Георгиева, БАН-А

Членове на 8-то Общо събрание на Българската академия на науките:

(1) Институт по математика и информатика
1. Акад. Веселин Стоянов Дренски
2. Проф. дмн Петър Георгиев Бойваленков
3. Проф. д-р Величка Василева Милушева
4. Проф. дмн Огнян Иванов Кунчев
5. Проф. д-р Цветомир Йотов Цачев

(2) Институт по механика
6. Проф. дмн Николай Колев Витанов
7. Проф. Даниел Маринов Данчев
8. Доц. д-р Поля Стойкова Добрева

(3) Институт по роботика
9. Доц. д-р Нина Фотева Вълчкова
10. Доц. д-р Август Йорданов Иванов

(4) Институт по информационни и комуникационни технологии
11. Проф. дн Галя Младенова Ангелова
12. Проф. д-р Кирил Иванов Симов
13. Доц. д-р Николай Иванов Стоименов
14. Доц. д-р Вера Ангелова Ангелова-Димитрова

(5) Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика
15. Проф. д-р Димитър Василев Тонев
16. Доц. дфн Михаил Николов Стоилов
17. Доц. д-р Иван Апостолов Сираков
18. Доц. д-р Лъчезар Стоянов Георгиев
19. Доц. д-р Валентина Минкова Семкова

(6) Институт по електрохимия и енергийни системи
20. Чл.-кор. дхн Евелина Павлова Славчева
21. Проф. д-р Антония Евгениева Стоянова

(7) Институт по физика на твърдото тяло
22. Проф. дфн Хассан Шамати
23. Доц. д-р Ирина Елкова Бинева
24. Проф. д-р Виктория Виткова Виткова

(8) Институт по електроника
25. Доц. д-р Татяна Иванова Куцарова
26. Проф. дфн Катя Желева Вутова

(9) Институт по оптически материали и технологии „Академик Йордан Малиновски”
27. Проф. д-р Цветанка Крумова Бабева

(10) Институт по минералогия и кристалография „Академик Иван Костов”
28. Проф. д-р Росица Петрова Николова

(11) Институт по металознание, съоръжения и технологии „Акад. Ангел Балевски” с Център по хидро- и аеродинамика – Варна
29. Проф. д-р Любомир Андреев Анестиев
30. Доц. д-р Илиян Велинов Атанасов
31. Доц. д-р Ивайло Христов Кацаров

(12) Институт по обща и неорганична химия
32. Проф. д-р Радостина Константинова Стоянова
33. Проф. д-р Даниела Георгиева Ковачева

(13) Институт по органична химия с Център по фитохимия
34. Проф. д-р Милена Петкова Попова
35. Проф. д-р Ваня Богданова Куртева
36. Доц. д-р Калина Иванова Алипиева

(14) Институт по физикохимия „Академик Ростислав Каишев”
37. Доц. д-р Богдан Ставрев Рангелов

(15) Институт по полимери
38. Проф. дн Петър Димитров Петров

(16) Институт по катализ
39. Проф. д-р Силвия Живова Тодорова

(17) Институт по молекулярна биология„Академик Румен Цанев”
40. Проф. д-р Ива Угринова Златкова

(18) Институт по невробиология
41. Проф. д-р Рени Емил Калфин
42. Доц. д-р Катерина Илионова Стамболиева

(19) Институт по микробиология „Стефан Ангелов”
43. Доц. д-р Пенка Младенова Петрова
44. Доц. д-р Петя Асенова Димитрова
45. Проф. д-р Андрей Иванов Чорбанов

(20) Институт по биофизика и биомедицинско инженерство
46. Проф. д-р Таня Колева Пенчева-Христозова
47. Доц. д-р Иванка Милошева Цаковска

(21) Института по биология и имунология на размножаването „Акад. Кирил Братанов”
48. Проф. дн Сорен Бохос Хайрабедян

(22) Институт по експериментална морфология, патология и антропология с музей
49. Проф. д-р Светлозара Любомирова Петкова
50. Доц. д-р Емилия Бориславова Петрова

(23) Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания
51. Проф. дбн Бойко Божидаров Георгиев
52. Доц. д-р Симеон Петров Луканов
53. Доц. д-р Янка Николова Пресолска
54. Проф. д-р Драган Петров Чобанов

(24) Институт за гората
55. чл. кор. Георги Цветков Георгиев

(25) Институт по физиология на растенията и генетика
56. Проф. д-р Валя Николова Василева
57. Доц. д-р Людмила Петрова Симова-Стоилова
58. …

(26) Геологически институт „Страшимир Димитров”
59. Проф. д-р Радослав Александров Наков
60. Доц. д-р Любомир Стефанов Методиев
61. Доц. д-р Радостина Георгиева Атанасова

(27) Национален институт по геофизика, геодезия и география
62. Чл.-кор. Николай Георгиев Милошев
63. Доц. д-р Петя Тодорова Трифонова-Русинова
64. Доц. д-р Стоян Цветанов Недков

(28) Институт за изследвания на климата, атмосферата и водите
65. Чл.-кор. Екатерина Ангелова Бъчварова

(29) Институт по океанология „Професор Фритьоф Нансен”
66. Доц. д-р Кремена Благовестова Стефанова

(30) Институт по астрономия с Национална астрономическа обсерватория
67. Проф. д-р Евгени Христов Семков

(31) Институт за космически изследвания и технологии
68. Проф. д-р Георги Николаев Желев
69. Доц. д-р Симеон Недков Асеновски
70. Доц. д-р Даниела Василева Бонева

(32) Институт за български език
71. Доц. д-р Христина Дейкова
72. Проф. д-р Лучия Стефанова Антонова

(33) Институт за литература
73. Доц. д-р Пенка Трифонова Ватова
74. Доц. д-р Елка Ивелинова Димитрова-Уилис

(34) Институт за балканистика с Център по тракология проф.”Александър Фол”
75. Проф. д-р Румяна Илиева Прешленова
76. Доц. д-р Юра Тотева Константинова

(35) Институт за исторически изследвания
77. Проф. д-р Илияна Илиева Атанасова-Марчева
78. Доц. д-р Елена Костова

(36) Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей
79. Проф. д-р Владимир Георгиев Пенчев
80. Доц. д-р Божидар Кирилов Алексиев
81. проф. дизк. Лозанка Пейчева

(37) Институт за изследване на изкуствата
82. Проф. д-р Емануел Стефанов Мутафов
83. Доц. д-р Иван Георгиев Ванев

(38) Национален Археологически институт с музей
84. Доц. д-р Христо Димитров Попов
85. Доц. д-р Марио Иванов Иванов
86. Доц. д-р Мария Рангелова Гюрова

(32) Институт за български език
71. Проф. д-р Елка Петрова Мирчева
72. Проф. д-р Лучия Стефанова Антонова

(33) Институт за литература
73. Доц. д-р Пенка Трифонова Ватова
74. Доц. д-р Елка Ивелинова Димитрова-Уилис

(34) Институт за балканистика с Център по тракология проф.”Александър Фол”
75. Проф. д-р Румяна Илиева Прешленова
76. Доц. д-р Юра Тотева Константинова

(35) Институт за исторически изследвания
77. Проф. д-р Илияна Илиева Атанасова-Марчева
78. Доц. д-р Надя Димитрова Филипова

(36) Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей
79. Проф. д-р Владимир Георгиев Пенчев
80. Доц. д-р Божидар Кирилов Алексиев
81. …

(37) Институт за изследване на изкуствата
82. Проф. д-р Емануел Стефанов Мутафов
83. Доц. д-р Иван Георгиев Ванев

(38) Национален Археологически институт с музей
84. Доц. д-р Христо Димитров Попов
85. Доц. д-р Марио Иванов Иванов
86. Доц. д-р Мария Рангелова Гюрова

(39) Институт за икономически изследвания
87. Доц. д-р Павлинка Петкова Найденова
88. Доц. д-р Огнян Борисов Боюклиев

(40) Институт за държавата и правото
89. Доц. д-р Екатерина Салкова Гетова

(41) Институт за изследване на населението и човека
90. Проф. д-р Антоанета Георгиева Русинова-Христова
91. Проф. дин Щелиян Димитров Щерионов

(42) Институт по философия и социология
92. Проф. дсн Светла Йовчева Колева
93. Проф. дсн Стоян Андрес Ставру
94. Доц. д-р Васил Николаев Киров
95. …

96. Акад. Юлиан Петров Ревалски – Председател
97. Чл.-кор. дбн Евдокия Александрова Пашева – Зам.-председател
98. Чл.-кор. Стефан Тодоров Хаджитодоров – Зам.-председател
99. Проф. д-р Нели Стоянова Косева – Гл. научен секретар

Експертни комисии към 8-то Общо събрание

Мандатна комисия

1. Доц. д-р Катерина Илионова Стамболиева – Институт по невробиология – Председател
2. Доц. д-р Людмила Петрова Симова–Стоилова – Институт по физиология на растенията и генетика – Секретар
3. Доц. д-р Поля Стойкова Добрева – Институт по механика
4. Проф. д-р Антония Евгениева Стоянова – Институт по електрохимия и енергийни системи
5. Проф. д-р Цветанка Крумова Бабева – Институт по оптически материали и технологии
6. Доц. д-р Даниела Василева Бонева – Институт за космически изследвания и технологии
7. Доц. д-р Мария Рангелова Гюрова – Национален Археологически институт с музей
8. Доц. д-р Павлинка Петкова Найденова – Институт за икономически изследвания

Финансово-икономическа комисия

1. Проф. д-р Димитър Василев Тонев – ИЯИЯЕ – Председател
2. Проф. д-р Румяна Прешленова – ИБалкЦТ – Зам.-председател
3. Проф. д-р Ваня Богданова Куртева – ИОХЦФ – Секретар
4. Проф. Даниел ДАнчев – И-т по механика
5. Проф. д-р Ива Угринова Златкова – ИМолБ
6. Доц. Симеон Луканов – ИБЕИ
7. Чл.-кор. Николай Георгиев Милошев – НИГГГ
8. Проф. д-р Евгени Христов Семков – ИА НАО
9. Доц. д-р Огнян Борисов Боюклиев – ИИконИ

Комисия по академична собственост

1. Проф. д-р Росица Петрова Николова – ИМК – Председател
2. Проф. д-р Рени Емил Калфин – Институт по невробиология – Зам.-председател
3. Доц. д-р Симеон Недков Асеновски – ИКИТ – Секретар
4. Доц. д-р Август Йорданов Иванов – Институт по роботика
5. Доц. д-р Лъчезар Стоянов Георгиев – ИЯИЯЕ
6. чл. кор. Георги Цветков Георгиев  – Институт за гората
7. Чл.-кор. Екатерина Ангелова Бъчварова – ИИКАВ
8. Проф. д-р Лучия Стефанова Антонова – ИБЕ
9. Проф. дин Щелиян Димитров Щерионов – ИИНЧ

Комисия по академична етика

1. Проф. дмн Галя Младенова Ангелова – ИИКТ
2. Доц. д-р Валентина Минкова Семкова – ИЯИЯЕ
3. Проф. д-р Даниела Георгиева Ковачева – ИОНХ
4. Проф. д-р Светлозара Любомирова Петкова – ИЕМПАМ
5. Проф. д-р Виктория Виткова Виткова – ИФТТ
6. Доц. д-р Радостина Георгиева Атанасова – Геологически институт
7. Доц. д-р Даниела Василева Бонева – ИКИТ
8. Доц. д-р Иван Георгиев Ванев – ИИИзк
9. Доц. дсн Стоян Андрес Ставру – ИФС

Комисия за нормативни и общоакадемични актове

1. Доц. д-р Екатерина Салкова Гетова – ИДП – Председател
2. Проф. дбн Бойко Божидаров Георгиев – ИБЕИ – Зам.-председател
3. Проф. д-р Илияна Илиева Атанасова-Марчева – ИИстИ – Секретар
4. Проф. д-р Цветомир Йотов Цачев – ИМИ
5. Доц. дфн Михаил Николов Стоилов – ИЯИЯЕ
6. Проф. дфн Хассан Шамати – Институт по физика на твърдото тяло
7. Доц. д-р Пенка Младенова Петрова – ИМикрБ
8. Доц. д-р Петя Тодорова Трифонова-Русинова – НИГГГ
9. Доц. д-р Ирина Елкова Бинева – ИФТТ

Комисия за международно и европейско сътрудничество

1. Проф. д-р Валя Николова Василева – ИФРГ – Председател
2. Проф. д-р Рени Емил Калфин – Институт по невробиология – Зам.-председател
3. Доц. д-р Стоян Цветанов Недков – НИГГГ – Секретар
4. Проф. дмн Огнян Иванов Кунчев – ИМИ
5. Доц. д-р Иван Апостолов Сираков – ИЯИЯЕ
6. Проф. дн Петър Димитров Петров – Институт по полимери
7. Проф. д-р Георги Николаев Желев – ИКИТ
8. Доц. д-р Елка Ивелинова Димитрова-Уилис – Институт за литература
9. Проф. дсн Светла Йовчева Колева – ИФС

Комисия за научна политика и стратегия

1. Проф. д-р Нели Косева – Институт по полимери – Председател
2. Проф. д-р Величка Василева Милушева – ИМИ
3. Проф. дфн Хассан Шамати – ИФТТ
4. Проф. д-р Таня Колева Пенчева-Христозова – ИБФБМИ
5. Проф. дбн Бойко Божидаров Георгиев – ИБЕИ
6. Проф. д-р Радослав Александров Наков – Геологически институт
7. Проф. д-р Георги Николаев Желев – ИКИТ
8. Проф. д-р Владимир Георгиев Пенчев – ИЕФЕМ
9. Проф. д-р Антоанета Георгиева Русинова-Христова – ИИНЧ

Комисия за млади учени

1. Проф. д-р Иванка Милошева Цаковска – ИБФБМИ – Председател
2. Доц. д-р Васил Николаев Киров – ИФС – Зам.-председател
3. Доц. д-р Радостина Георгиева Атанасова – Геологически институт – Секретар
4. Проф. дмн Николай Колев Витанов – Институт по механика
5. Проф. д-р Антония Евгениева Стоянова – ИЕЕС
6. Доц. д-р Илиян Велинов Атанасов – ИМСТЦХА
7. Доц. д-р Янка Николова Пресолска – ИБЕИ
8. Доц. д-р Симеон Недков Асеновски – ИКИТ
9. Доц. д-р Росица Иванова Стоянова – ИИстИ

Комисия за връзки с обществеността

1. Проф. дмн Николай Колев Витанов – Институт по механика
2. Проф. д-р Димитър Василев Тонев – ИЯИЯЕ
3. Доц. д-р Калина Иванова Алипиева – ИОХЦФ
4. Проф. д-р Ива Угринова Златкова – ИМолБ
5. Проф. д-р Валя Николова Василева – ИФРГ
6. Доц. д-р Петя Тодорова Трифонова-Русинова – НИГГГ
7. Проф. д-р Евгени Христов Семков – ИА НАО
8.  Проф. д-р Антоанета Георгиева Русинова-Христова – ИИНЧ

Избор на Председател на БАН

Документи

Свали всички
ИмеРазмерДата на добавяне
Правилник научни степени и акад длъжности в БАН актуализиран 20.05.2024 г.631.94 KB12.06.2024 в 14:50
Правилник за присъждане на наградите за млади учени в БАН (изм. и пром. 14.03.2023 г.)312.31 KB14.03.2023 в 16:37
Критерии и показатели за оценка на научноизследователската дейност, осъществявана от СНЗ на БАН, актуализирани на 21.03.2022 г.827.39 KB15.06.2022 в 17:04
Становище по ППЗРАСРБ прието на заседание на ОС на БАН-30-05-202237.46 KB30.05.2022 в 19:04
Правилник за присъждане на наградите за млади учени в БАН194.80 KB26.01.2022 в 10:08
ПРАВИЛНИК ЗА ЗАКРИЛА И УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЕКТИТЕ НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ В БАН157.01 KB11.01.2022 в 17:35
Критерии и показатели за оценка на научноизследователската дейност, осъществявана от СНЗ на БАН, актуализирани на 12.07.2021 г.173.32 KB19.07.2021 в 1:05
Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в БАН (изм. и доп. 31.05.2021, техн. кор. 14.06.2021)549.50 KB12.07.2021 в 11:51
Атестационна карта, приета от ОС на 09.11.202030.67 KB13.11.2020 в 14:05
Отговор от МОН по ЗРАСРБ1.99 MB01.10.2019 в 15:37
Писмо до МОН4.07 MB01.10.2019 в 15:36
К2 актуализирано 22.07.201931.05 KB07.08.2019 в 18:36
Правила за избор на представители на ОС на БАН в Съвета на настоятелите (приет 01.10.2012)80.02 KB20.05.2019 в 14:52
Правила за работа на Общо събрание на БАН168.25 KB19.12.2018 в 18:32
Правилник за дейността на комисията по академична собственост към Общото събрание на БАН72.97 KB03.04.2018 в 19:16
Правилник за работата на комисия за връзки с обществеността при VII-то Общо събрание на БАН83.30 KB14.02.2018 в 12:45
Правила за избор на представители на асистентите и докторантите в Общото събрание на БАН и в разширения състав на Управителния съвет на БАН100.77 KB12.01.2018 в 9:44