Конкурси за избор на директори на самостоятелни звена на БАН2022-03-14T22:01:10+00:00

Директорите на самостоятелните звена в структурата на Българската академия на науките (БАН) се назначават въз основа на решение от Експертна комисия, назначавана за всеки отделен избор с решение на Управителния съвет (УС) на БАН.

За директори на постоянно научно звено в структурата на БАН могат да се кандидатират (съгласно чл. 42 , ал. 1 от Устава на БАН) хабилитирани учени, доктори на науките, член-кореспонденти (дописни членове) или академици (действителни членове), които се назначават въз основа на избор на основна работа в постоянното научно звено.

Обява за избора се публикува в Информационния бюлетин на БАН в следващия брой след решението на Управителния съвет на БАН за обявяване на избора. Копие от обявата се изпраща за информация и разгласяване на научните звена и висши училища в София и страната, осъществяващи дейност с близка проблематика. Обявата за избора съдържа: наименованието на самостоятелното звено, изискване за звание съгласно чл. 42 ал. 1 от Устава на БАН, списък и срок за подаване на необходимите документи. За заемане на длъжността може да се поставят и особени изисквания в зависимост от спецификата на самостоятелното звено, определени от УС.

Документите за участие в процедурата са: молба до УС на БАН, научна автобиография по примерен въпросник, списък на научните трудове, списък на цитатите, списък на патентите и авторските свидетелства, документи за реализирани научно-приложни разработки, копия от дипломите за висше образование, научни степени и академични длъжности, програма на кандидата за управление и развитие на академичното звено, декларация за сътрудничество на структурите на ДС, други документи по преценка на кандидата.

В този раздел ще намерите обявления, свързани с конкурси за директори на самостоятелни звена на Българската академия на науките от 01.01.2018 г. Обявите преди тази дата можете да намерите на стария сайт на БАН.

В Българската академия на науките се извършва научна дейност в съответствие с общочовешките ценности, националните традиции и интереси. Тя участва в развитието на световната наука и съдейства за умножаване на духовните и материалните ценности на нацията.

Обяви, свързани с избор на директори на самостоятелни звена на БАН

Процедура за избор на директор на Национален институт по геофизика, геодезия и география

Управителният съвет на
Българската академия на науките
открива процедура за избор на директор на
Национален институт по геофизика, геодезия и география

(още…)

понеделник, 14 март 2022 |

Процедура за избор на директор на Институт по металознание, съоръжения и технологии с Център по хидро- и аеродинамика

Управителният съвет на
Българската академия на науките
открива процедура за избор на директор на
Институт по металознание, съоръжения и технологии с Център по хидро- и аеродинамика

(още…)

понеделник, 14 март 2022 |

Процедура за избор на директор на Института по електроника на БАН „Емил Джаков“

Управителният съвет на
Българската академия на науките
открива процедура за избор на директор на
Институт по електроника на БАН „Емил Джаков“

(още…)

петък, 4 март 2022 |
Go to Top