Обяви и конкурси по ЗРАСРБ2022-03-14T22:05:47+02:00

Реда на придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности се определя от Закона за развитие на академичния състав в Република България (ЗРАСРБ). Основните принципи, залегнали в закона са автономия на научните организации и децентрализация на процедурите; свободен избор на научно развитие и обективност при неговото оценяване; гарантиране на обществения интерес, свързан с качеството на образователния процес и научните изследвания; международно признание, обмен на експерти и информация при провеждане на процедурите, с оглед изграждането на единно образователно и научноизследователско пространство.

Научните степени са: “доктор” (образователна и научна), “доктор на науките”. Академичният състав, по смисъла на ЗРАСРБ, включва заемащите академични длъжности, а именно (чл.2, ал.3 от ЗРАСРБ):

  1. “асистент”;
  2. “главен асистент”;
  3. “доцент”;
  4. “професор”.

Процедурите за прием на редовни и задочни докторанти, както и за заемане на академични длъжности в акредитираните от Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА) професионални направления и специалности се откриват с решение на научната организация за провеждане на конкурс. Конкурсът се обявява в “Държавен вестник” и на интернет страницата на съответното висше училище или научна организация (чл.3 от ЗРАСРБ).

В този раздел ще намерите обяви за процедури за присъждане на научни степени и заемане на академични длъжности по реда на ЗРАСРБ, от 01.01.2018 г. Обявите преди тази дата можете да намерите на стария сайт на БАН.

В Българската академия на науките се извършва научна дейност в съответствие с общочовешките ценности, националните традиции и интереси. Тя участва в развитието на световната наука и съдейства за умножаване на духовните и материалните ценности на нацията.

Обяви и конкурси по Закона за развитие на академичния състав

Защита на дисертационен труд в ИОМТ-БАН

Институтът по оптически материали и технологии „Акад. Йордан Малиновски“ при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ съобщават, че на 08.07.2024 г.oт 10:30 ч. в залата на ИОМТ-БАН ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационния труд на Георги […]

сряда, 3 юли 2024 |

Публична защита в Института по роботика при БАН

Институтът по роботика (ИР) при БАН и научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ съобщават, че на 11 юли 2024 г. (четвъртък) от 11.00 часа в зала 427 на ИР-БАН, ул. “Акад. Г. Бончев”, бл. 2, ще се проведе открито заседание по защитата на дисертационен труд […]
вторник, 25 юни 2024 |

НИГГГ обявява конкурс за прием на един редовен докторант за периода 2024-2026г. по професионално направление 4.4 Науки за Земята, научна специалност „Картография и ГИС“

Национален институт по геофизика, геодезия и география

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

обявява конкурс за прием на един редовен докторант за периода 2024-2026г. по професионално направление 4.4 Науки за Земята, научна специалност „Картография и ГИС“

в съответствие с процедурата за

ФИНАНСИРАНЕ НА ДОКТОРАНТУРИ В ОБЛАСТТА НА ЗЕЛЕНИТЕ И ЦИФРОВИТЕ ТЕХНОЛОГИИ – BG-RRP-2.012

за изпълнение на […]

понеделник, 24 юни 2024 |

Национален институт по геофизика, геодезия и география обявява конкурс за прием на един редовен докторант за периода 2024-2026г.

Национален институт по геофизика, геодезия и география

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

обявява конкурс за прием на един редовен докторант за периода 2024-2026г. по професионално направление 4.4 Науки за Земята, научна специалност „Физическа география и ландшафтознание“

в съответствие с процедурата за

ФИНАНСИРАНЕ НА ДОКТОРАНТУРИ В ОБЛАСТТА НА ЗЕЛЕНИТЕ И ЦИФРОВИТЕ ТЕХНОЛОГИИ – BG-RRP-2.012

за изпълнение […]

понеделник, 24 юни 2024 |

Заседание на научно жури в ИИКТ-БАН

На 10.07.2024 г., от 11:00 ч., ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертацията „Методи за построяване на уейвлетни и мултиуейвлетни филтърни банки“ за присъждане на образователната и научна степен “доктор” по докторска програма „Информатика“, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, на Васил Стефанов Колев. […]

четвъртък, 20 юни 2024 |

Заседание на научно жури в Института по математика и информатика

Институтът по математика и информатика при БАН и Научното жури за присъждане на образователна и научна степен “доктор” съобщават, че

на 12 юли 2024 г. от 16:00 ч., в зала 503 на ИМИ-БАН и в Zoom ще се проведе открито заседание на Научното жури по […]

сряда, 19 юни 2024 |
Go to Top