Начало/Обяви и конкурси по ЗРАСРБ
Обяви и конкурси по ЗРАСРБ2022-03-14T22:05:47+02:00

Реда на придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности се определя от Закона за развитие на академичния състав в Република България (ЗРАСРБ). Основните принципи, залегнали в закона са автономия на научните организации и децентрализация на процедурите; свободен избор на научно развитие и обективност при неговото оценяване; гарантиране на обществения интерес, свързан с качеството на образователния процес и научните изследвания; международно признание, обмен на експерти и информация при провеждане на процедурите, с оглед изграждането на единно образователно и научноизследователско пространство.

Научните степени са: “доктор” (образователна и научна), “доктор на науките”. Академичният състав, по смисъла на ЗРАСРБ, включва заемащите академични длъжности, а именно (чл.2, ал.3 от ЗРАСРБ):

  1. “асистент”;
  2. “главен асистент”;
  3. “доцент”;
  4. “професор”.

Процедурите за прием на редовни и задочни докторанти, както и за заемане на академични длъжности в акредитираните от Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА) професионални направления и специалности се откриват с решение на научната организация за провеждане на конкурс. Конкурсът се обявява в “Държавен вестник” и на интернет страницата на съответното висше училище или научна организация (чл.3 от ЗРАСРБ).

В този раздел ще намерите обяви за процедури за присъждане на научни степени и заемане на академични длъжности по реда на ЗРАСРБ, от 01.01.2018 г. Обявите преди тази дата можете да намерите на стария сайт на БАН.

В Българската академия на науките се извършва научна дейност в съответствие с общочовешките ценности, националните традиции и интереси. Тя участва в развитието на световната наука и съдейства за умножаване на духовните и материалните ценности на нацията.

Обяви и конкурси по Закона за развитие на академичния състав

Конкурси в Института по обща и неорганична химия

Институтът по обща и неорганична химия при БАН – София обявява конкурси за академична длъжност главен асистент по: професионално направление 4.2. Химически науки (химия на твърдото тяло) за лаборатория „Кристалохимия на композитни материали”- един; професионално направление 4.2. Химически науки (аналитична химия) за лаборатория „Методична лаборатория по атомна спектрометрия“- […]

вторник, 28 март 2023 |

Конкурс за доцент в Института по биофизика и биомедицинско инженерство при БАН

Институтът по биофизика и биомедицинско инженерство (ИБФБМИ) при БАН, София, обявява конкурс за доцент в област на висше образование 4. „Природни науки, математика и информатика“, професионално направление 4.3. „Биологически науки“ (Биофизика), за нуждите на секция „Електроиндуцирани и адхезивни свойства“ към ИБФБМИ, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен […]

петък, 24 март 2023 |

Институтът за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при БАН обявява два конкурса за главен асистент

Институтът за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при БАН – София, обявява два конкурса за заемане на академичната длъжност главен асистент в професионално направление Филология 2.1. – един по научната специалност Български език за нуждите на Секцията за съвременен български език и един по научната специалност Общо и сравнително езикознание […]

сряда, 22 март 2023 |

Заседание на научно жури в Института за изследване на изкуствата

На 30 март 2023 г., четвъртък, от 11:00 ч., в зала 1 на ИИИзк, на открито заседание на научно жури в състав: проф. д-р Ангелина Петрова, ИИИзк, проф. д-р Анда Палиева, НМА; проф. д-р Борислав Ясенов, АМТИИ; проф. д-р Даниела Андонова, НМА и проф. д. н. Кристина Япова, ИИИзк, ще […]

сряда, 15 март 2023 |

Конкурс за заемане на академична длъжност „главен асистент“ в ИЕФЕМ – БАН

Институтът за етнология и фолклористика с Етнографски музей – БАН, София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност главен асистент в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата (Етнография – Обгрижване на деца в риск – […]

сряда, 15 март 2023 |

Заседание на научно жури в ИИКТ

На 28.03.2023 г., от 11:00 ч., ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертацията „Информационно-комуникационни технологии в образованието“ за присъждане на образователната и научна степен “доктор” по докторска програма „Компютърни системи, комплекси и мрежи“, професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, на Ава Ахмед […]

вторник, 14 март 2023 |
Go to Top