Обяви и конкурси по ЗРАСРБ2022-03-14T22:05:47+00:00

Реда на придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности се определя от Закона за развитие на академичния състав в Република България (ЗРАСРБ). Основните принципи, залегнали в закона са автономия на научните организации и децентрализация на процедурите; свободен избор на научно развитие и обективност при неговото оценяване; гарантиране на обществения интерес, свързан с качеството на образователния процес и научните изследвания; международно признание, обмен на експерти и информация при провеждане на процедурите, с оглед изграждането на единно образователно и научноизследователско пространство.

Научните степени са: “доктор” (образователна и научна), “доктор на науките”. Академичният състав, по смисъла на ЗРАСРБ, включва заемащите академични длъжности, а именно (чл.2, ал.3 от ЗРАСРБ):

  1. “асистент”;
  2. “главен асистент”;
  3. “доцент”;
  4. “професор”.

Процедурите за прием на редовни и задочни докторанти, както и за заемане на академични длъжности в акредитираните от Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА) професионални направления и специалности се откриват с решение на научната организация за провеждане на конкурс. Конкурсът се обявява в “Държавен вестник” и на интернет страницата на съответното висше училище или научна организация (чл.3 от ЗРАСРБ).

В този раздел ще намерите обяви за процедури за присъждане на научни степени и заемане на академични длъжности по реда на ЗРАСРБ, от 01.01.2018 г. Обявите преди тази дата можете да намерите на стария сайт на БАН.

В Българската академия на науките се извършва научна дейност в съответствие с общочовешките ценности, националните традиции и интереси. Тя участва в развитието на световната наука и съдейства за умножаване на духовните и материалните ценности на нацията.

Обяви и конкурси по Закона за развитие на академичния състав

Защита на дисертационен труд в Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“

Институтът за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при БАН и Научното жури за присъждането на образователната и научна степен „доктор“ съобщават, че на 09 юни (четвъртък) 2022 г. от 11 часа в зала „Акад. Александър Теодоров Балан“ на Института ще се проведе открито заседание на Научното жури за […]

вторник, 17 май 2022 |

Защита на дисертация в ИИКТ-БАН

На 17.05.2022 г., от 14:00 ч., ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертацията „Съставни числени методи и скалируеми блочни алгоритми“ за присъждане на образователната и научна степен “доктор” по докторска програма „Изчислителна математика“, професионално направление 4.5. Математика, на Димитър Георгиев Славчев. Заседанието ще […]

сряда, 4 май 2022 |

Открито заседание на научно жури в Института по инженерна химия

На 20 май 2022г. от 14:00 часа, в заседателната зала на Института по инженерна химия при Българска академия на науките (ИИХ-БАН), ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертационен труд на тема „Каталитично окисление на сулфидни йони“, за присъждане на образователната и научна степен […]

вторник, 3 май 2022 |

Защита на дисертационен труд в НПМ

Националният природонаучен музей при БАН и научното жури за присъждане на образователната и научна степен “доктор” съобщават, че на 20 май 2022 г. (петък) от 14.00 часа ще се проведе онлайн открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема “Хабитатни изисквания на южния белогръб кълвач (Dendrocopos […]

вторник, 3 май 2022 |

Публична защита в Института за държавата и правото при БАН

Институтът за държавата и правото при БАН и научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ съобщават, че на 9 май 2022 г. (понеделник) от 15.00 часа в заседателната зала на ИДП, гр. София, ул. „Сердика“ 4, ще се проведе открито заседание по защитата на дисертационен […]

четвъртък, 28 април 2022 |

Конкурс за доцент в Института по биофизика и биомедицинско инженерство при БАН

Институтът по биофизика и биомедицинско инженерство (ИБФБМИ) при БАН, София, обявява конкурс за доцент в област на висше образование 4. „Природни науки, математика и информатика“, професионално направление 4.3. „Биологически науки“, научна специалност „Биофизика“, за нуждите на секция „Липид-белтъчни взаимодействия“ към ИБФБМИ, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен […]

четвъртък, 28 април 2022 |
Go to Top