Начало/Обяви и конкурси по ЗРАСРБ
Обяви и конкурси по ЗРАСРБ2022-03-14T22:05:47+02:00

Реда на придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности се определя от Закона за развитие на академичния състав в Република България (ЗРАСРБ). Основните принципи, залегнали в закона са автономия на научните организации и децентрализация на процедурите; свободен избор на научно развитие и обективност при неговото оценяване; гарантиране на обществения интерес, свързан с качеството на образователния процес и научните изследвания; международно признание, обмен на експерти и информация при провеждане на процедурите, с оглед изграждането на единно образователно и научноизследователско пространство.

Научните степени са: “доктор” (образователна и научна), “доктор на науките”. Академичният състав, по смисъла на ЗРАСРБ, включва заемащите академични длъжности, а именно (чл.2, ал.3 от ЗРАСРБ):

  1. “асистент”;
  2. “главен асистент”;
  3. “доцент”;
  4. “професор”.

Процедурите за прием на редовни и задочни докторанти, както и за заемане на академични длъжности в акредитираните от Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА) професионални направления и специалности се откриват с решение на научната организация за провеждане на конкурс. Конкурсът се обявява в “Държавен вестник” и на интернет страницата на съответното висше училище или научна организация (чл.3 от ЗРАСРБ).

В този раздел ще намерите обяви за процедури за присъждане на научни степени и заемане на академични длъжности по реда на ЗРАСРБ, от 01.01.2018 г. Обявите преди тази дата можете да намерите на стария сайт на БАН.

В Българската академия на науките се извършва научна дейност в съответствие с общочовешките ценности, националните традиции и интереси. Тя участва в развитието на световната наука и съдейства за умножаване на духовните и материалните ценности на нацията.

Обяви и конкурси по Закона за развитие на академичния състав

Защита на дисертация в ИИКТ

На 19.12.2022 г., от 14:00 ч., ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертацията „Модели и методи за приложение на виртуална и добавена реалност в образованието“ за присъждане на образователната и научна степен “доктор” по докторска програма „Информатика“, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, на […]

петък, 2 декември 2022 |

Конкурс за професор в Института за български език

Институтът за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при БАН – София обявява конкурс за заемане на академичната длъжност професор в професионално направление 2.1. Филология, научна специалност Български език, за нуждите на Секцията за история на българския език, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документите се […]

четвъртък, 1 декември 2022 |

Конкурс за двама асистенти в Института по инженерна химия

Институтът по инженерна химия при БАН – София обявява конкурс за двама асистенти по професионално направление 4.2. Химически науки (Процеси и апарати в химичната и биохимичната технология) за нуждите на лаборатория „Преносни процеси в многофазни среди“ – един и на лаборатория „Биохимично инженерство“- един.

Конкурсът е със […]

петък, 25 ноември 2022 |

Защита на дисертационен труд в ИЯИЯЕ-БАН

Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен “доктор” съобщават, че на 14.12.2022 г. (сряда) от 11:00 часа в зала 300 на ИЯИЯЕ-БАН ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на […]

петък, 25 ноември 2022 |

Институтът по физика на твърдото тяло обявява конкурс за асистент

Институтът по физика на твърдото тяло – БАН, София, обявява конкурс за академична длъжност „Асистент“ по професионално направление 4.1. Физически науки, научна специалност „Физика на кондензираната материя“ (квантова теория на кондензираната материя), за нуждите на Теоретичен отдел със срок един месец от публикуването на електронната страница на ИФТТ-БАН.

Кандидатите подават заявление, […]

четвъртък, 3 ноември 2022 |

Открито заседание на научно жури в ИИКТ

На 18.11.2022 г., от 11:00 ч., ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертацията „Интелигентни методи за анализ на процеси в правораздаването“ за присъждане на образователната и научна степен “доктор” по докторска програма „Информатика“, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, на Христо Константинов […]

четвъртък, 3 ноември 2022 |
Go to Top