Начало/Обяви и конкурси по ЗРАСРБ
Обяви и конкурси по ЗРАСРБ2022-03-14T22:05:47+02:00

Реда на придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности се определя от Закона за развитие на академичния състав в Република България (ЗРАСРБ). Основните принципи, залегнали в закона са автономия на научните организации и децентрализация на процедурите; свободен избор на научно развитие и обективност при неговото оценяване; гарантиране на обществения интерес, свързан с качеството на образователния процес и научните изследвания; международно признание, обмен на експерти и информация при провеждане на процедурите, с оглед изграждането на единно образователно и научноизследователско пространство.

Научните степени са: “доктор” (образователна и научна), “доктор на науките”. Академичният състав, по смисъла на ЗРАСРБ, включва заемащите академични длъжности, а именно (чл.2, ал.3 от ЗРАСРБ):

  1. “асистент”;
  2. “главен асистент”;
  3. “доцент”;
  4. “професор”.

Процедурите за прием на редовни и задочни докторанти, както и за заемане на академични длъжности в акредитираните от Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА) професионални направления и специалности се откриват с решение на научната организация за провеждане на конкурс. Конкурсът се обявява в “Държавен вестник” и на интернет страницата на съответното висше училище или научна организация (чл.3 от ЗРАСРБ).

В този раздел ще намерите обяви за процедури за присъждане на научни степени и заемане на академични длъжности по реда на ЗРАСРБ, от 01.01.2018 г. Обявите преди тази дата можете да намерите на стария сайт на БАН.

В Българската академия на науките се извършва научна дейност в съответствие с общочовешките ценности, националните традиции и интереси. Тя участва в развитието на световната наука и съдейства за умножаване на духовните и материалните ценности на нацията.

Обяви и конкурси по Закона за развитие на академичния състав

Защита на дисертационен труд в ИОНХ

Институтът по обща и неорганична химия при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор” съобщават, че на 16 октомври 2023 г. от 14.00 часа в залата на ул. „акад. Г. Бончев” бл.11, ет. 2, гр. София, ще се проведе открито заседание на журито […]

понеделник, 2 октомври 2023 |

Защита на дисертационен труд на Весела Йорданова, Институт по биофизика и биомедицинско инженерство – БАН

Защитата на дисертационния труд на Весела Василева Йорданова, докторант на самостоятелна подготовка в секция „Липид-белтъчни взаимодействия“ с научен консултант проф. д-р Галя Станева, на тема „Мембранна реорганизация при оксидативен стрес: eфект на окислените липиди“ в област на висше образование: 4. „Природни науки, математика и информатика“, професионално направление: 4.3. […]

понеделник, 11 септември 2023 |

Заседание на научно жури в ИИКТ

На 02.10.2023 г., от 14:00 ч., ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертацията „Технологични подходи за персонализирано обучение с използване на образователни компютърни игри“ за присъждане на образователната и научна степен “доктор” по докторска програма „Информатика“, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, […]

понеделник, 11 септември 2023 |

Заседание на научно жури в ИИИзк

На 19 септември 2023 г., вторник, от 1100 ч. в зала 1 на Института за изследване на изкуствата научно жури в състав: проф. д-р Андроника Мартонова, ИИИзк, рецензент; проф. д-р Дочо Боджаков, НАТФИЗ; проф. д-р Мартин Димитров, НАТФИЗ; проф. д-р Марияна Лазарова, НАТФИЗ; проф. д-р Надежда Михайлова, ИИИзк, […]

петък, 8 септември 2023 |

Защита на дисертационен труд в Института за изследване на изкуствата

На 18 септември 2023 г., понеделник, от 1100 ч. в зала 1 на Института за изследване на изкуствата научно жури в състав: проф. д-р Ингеборг Братоева-Даракчиева, ИИИзк, председател на НЖ и рецензент; проф. д. н. Любомир Халачев, НАТФИЗ, рецензент; проф. д-р Иво Драганов, НБУ; доц. д-р Александър Донев, […]

петък, 8 септември 2023 |

Защита на дисертация на Едита Джамбазова в ИИКТ

На 25.09.2023 г., от 11:00 ч., ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертацията „Изследване на надеждностните характеристики на отказоустойчива разпределена система за работа в реално време с настройваема надеждност” за присъждане на образователната и научна степен “доктор” по докторска програма „Компютърни системи, комплекси […]

петък, 8 септември 2023 |
Go to Top