Начало/Връзки с обществеността

About Връзки с обществеността

This author has not yet filled in any details.
So far Връзки с обществеността has created 1895 blog entries.

Mеждународна конференция „Епигенетични механизми на адаптация на културните растения към климатичните промени“

Третата международна конференция на научната мрежа EPI-CATCH „Еpigenetic mechanisms of crop adaptation to climate change - CA19125“ (Епигенетични механизми на адаптация на културните растения към климатичните промени), финансирана от Европейската програма за сътрудничество в областта на научните изследвания и технологии (COST), се провежда 30 май до 1 юни в зала „Проф. Марин Дринов“ на Българската академия на науките.  Директорът на Института по физиология на растенията и генетика проф. Валя Василева откри форума. Основната цел на EPI-CATCH мрежата е създаването на общоевропейска рамка за обмен на знания и умения в областта на растителната епигенетика. Тази сравнително нова научна област е посветена на изучаването на унаследяемите изменения в активността на гените, предизвикани от биохимични модификации на ДНК молекулата и свързаните с нея хистонови белтъци, без да [...]

2023-05-30T14:52:47+03:00вторник, 30 май 2023 |Категории: Биоразнообразие, биоресурси и екология|Етикети: |

Европейска конференция за климата

Научни приноси към трансформациите на европейския континент, предизвикани от изменението на климата   Организирана от Полската академия на науките и Германската национална академия на науките Леополдина 15-16 май 2023, Варшава, Полша Изменението на климата се случва. Изменението на климата оказва влияние и трансформира. Изменението на климата изисква наука. Човечеството е изправено пред дилема: въпреки че има основен принос за изменението на климата, то е и уязвимо от неговите последици. Изменението на климата е глобално предизвикателство, което изисква както стратегии за смекчаване, така и за адаптиране. Усилията за постигане на устойчивост се полагат от националните правителства, Европейския съюз и Организацията на обединените нации. Местните и регионалните действия също са важни. Въпреки това, няма гаранция за успех и няма магическа рецепта. В съответствие с концепцията за антропоцена, [...]

БАН предлага конкретни действия за защита богатството и красотата на българския език

Призив на Българската академия на науките за защита богатството и красотата на българския език представиха на пресконференция учени от БАН. Тревогата ни е голяма, защото всички ние сме отговорни, каза акад. Светланка Куюмджиева. България е една от най-старите европейски държави, с дълбоки езикови корени. Историческата мисия на БАН винаги е била да твори знание, да обръща внимание на учеността, на образованието и на духовността, отбеляза тя и допълни, че Призивът на БАН, прераснал в общоакадемичен разговор, е да обединим силите си за грижа за българския език - всички отговорни институции и медии. С този призив, който чрез медиите достига до цялата българска общественост, приканваме към разговор, който да се превърне в работна програма – политика за езика, каза чл.-кор. Мирослав Дачев. Най-лошото, което може да [...]

2023-05-29T16:31:26+03:00понеделник, 29 май 2023 |Категории: Избрани|

Открито заседание на научно жури в ИМИ

Институтът по математика и информатика при БАН и Научното жури за присъждане  на образователната  и научна  степен “доктор”  съобщават,  че на 26.06.2023 г. от 14:30 ч. в зала 256 в Институт по математика и информатика – БАН ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема: „Блокчейн технологии и приложението им“   на Бисер Петров Цветков в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика професионално направление 4.6 Информатика и компютърни науки,        докторска програма „Информатика ” Научен ръководител: доц. д-р Христо Костадинов Председател на Научното жури: доц. д-р Юри Любчов Борисов Членове на Научното жури: проф. д-р Даниела Асенова Гоцева проф. д-р Милен Йорданов Петров доц. д-р Христо Костадинов доц. д-р Златко Георгиев Върбанов Материалите по [...]

2023-05-29T14:12:39+03:00понеделник, 29 май 2023 |Категории: Обяви по ЗРАСРБ|Етикети: |

Оценка на това, което ценим: Препоръки относно системите за научно оценяване и атестиране

Изследователите, научнопомощният персонал и други членове на общността в организациите, финансиращи и провеждащи научни изследвания, играят ключова роля в създаването на системи за оценяване и атестиране чрез прилаганите от тях процеси за оценка на научните изследвания. Тези системи за оценяване и атестиране допринасят значително за определянето на това какво се разбира под качество и високи постижения в областта на научните изследвания. Настоящият документ предоставя практически препоръки и примери за добри практики, в които подробно се описва как научноизследователските организации могат непрекъснато да подобряват начина, по който оценяват научните изследвания и изследователите. Препоръките спомагат за утвърждаване на общите ни ценности и допринасят за развитието на културата на научните изследвания в Европа. Документът е достъпен на страницата на Science Europe: https://scienceeurope.org/our-resources/recognising-what-we-value-recommendations-on-recognition-systems/

2023-05-29T14:04:34+03:00понеделник, 29 май 2023 |Категории: Международна дейност|Етикети: |

Почетното звание „Доктор хонорис кауза“ присъди ЮЗУ „Неофит Рилски“ на чл.-кор. Румяна Радкова

Чл.-кор. проф. д.и.н. Румяна Радкова получи почетното звание „Доктор хонорис кауза“ на Югозападния университет „Неофит Рилски“ на тържествена церемония, която се проведе на 26 май. Отличието се присъжда за приноса ѝ в изследването на личността и историческата роля на йеромонах Неофит Рилски. Проф. Радкова благодари за високото отличие. „Чувствам се безкрайно окрилена, че получавам това почетно звание и то не от кого и да е, а от един утвърден образователен, научен и културен център, какъвто е Югозападният университет „Неофит Рилски“. И още повече, че това високо признание е свързано с името на Неофит Рилски – едно уникално, феноменално явление в културното и духовно пространство на българския XIX век“, каза чл.-кор. Радкова. Тя отбеляза, че през целия ѝ живот Неофит Рилски е бил пример за [...]

2023-05-26T16:21:32+03:00петък, 26 май 2023 |Категории: Общи новини|Етикети: |
Go to Top