Начало/Обяви по ЗРАСРБ

Конкурс в Института за литература

Институтът за литература към БАН – София, обявява конкурс за Главен асистент в професионално направление  2.1. Филология по научна специалност „Българска литература (Стара българска литература)“ – със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.           Обявата е публикувана в „Държавен вестник“ бр. 6/20.01.2023 г.           Документи: Молба за допускане до участие в конкурса; 2. Автобиография (европейски образец);                                                                                              3. Диплома за образователната и научна степен „доктор“;                                                    4. Медицинско свидетелство*;                                                                                                    5. Свидетелство за съдимост*;                                                                                                    6. Удостоверение за стаж по специалността (ако има такъв);                                                 7. Списък на публикации в научни издания.                                                                             8. Справка за изпълнение на минималните национални изисквания (по чл. 2б, ал. 2    и 3, съответно на изискванията по чл. 2б, ал. 5, към която се прилагат необходимите доказателства, определени в ЗРАСРБ, в правилника за прилагането му и [...]

Заседание на Научно жури в Института за изследване на изкуствата

На 3 февруари 2023 г., петък, от 11:00 ч. научното жури, назначено със заповед № 535-РД / 07.10.2022 г., по решение на Научния съвет на Института за изследване на изкуствата, БАН (протокол № 8, т. 5 / 30.09.2022 г.), в състав: доц. д-р Андроника Мартонова, ИИИзк; доц. д-р Гергана Дончева, ИБЦТ; проф. д-р Емилия Стоева, НАТФИЗ, рецензент; проф. д-р  Надежда Михайлова, ИИИзк, председател на НЖ и рецензент; проф. д. н. Петя Александрова, НБУ, ще проведе публична защита на дисертационния труд Съвременно експериментално кино – развитие на визуално-артистични практики на отчислената с право на защита редовна докторантка към сектор Екранни изкуства при ИИИзк Анджела Ангелу Гоцис за присъждане на образователната и научна степен доктор по научната специалност Кинознание, киноизкуство и телевизия, 8.4. Научен ръководител проф. д-р [...]

Защита на дисертационен труд в Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“

Институтът за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при БАН и Научното жури за присъждането на образователната и научна степен „доктор“ съобщават, че на 16 февруари (четвъртък) 2023 г. от 14 часа в зала „Акад. Александър Теодоров Балан“ на Института ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационния труд на тема: „Семантична структура на съществителните имена, образувани с наставка -ик, в българския език“ на Лора Огнянова Желева, докторант към Секцията за съвременен български език научна област: 2. Хуманитарни науки, професионално направление: 2.1. Филология, докторска програма: Български език Научен ръководител: проф. д-р Руска Станчева Научно жури: Председател на журито: Проф. д-р Светла Коева – становище Членове на журито: 1.     Проф. д-р Сия Колковска – становище проф. д.ф.н. Красимира Алексова – рецензия 3.     Доц. д-р Марина [...]

Защита на дисертационен труд в ИМИ-БАН

Институтът по математика и информатика при БАН и Научното жури за присъждане  на образователната  и научна  степен “доктор”  съобщават,  че на 17.02.2023 г. от 11:00 ч. в Института по математика и информатика – БАН ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема:  „Конструиране на булеви функции и цифрови последователности за криптологията и комуникациите“   на Мирослав Маринов Димитров в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки докторска програма  „Информатика“ Научен ръководител: проф. дн Цонка Байчева Председател на Научното жури: проф. дмн Иван Ланджев Членове на Научното жури: проф. дн Николай Янков проф. дн Цонка Байчева проф. д-р Мая Стоянова доц. д-р Златко Върбанов Материалите по защитата са на [...]

2023-01-17T09:27:29+02:00вторник, 17 януари 2023 |Категории: Обяви по ЗРАСРБ|Етикети: |

Открито заседание на научно жури в ИМИ-БАН

Институтът по математика и информатика при БАН и Научното жури за присъждане  на образователната  и научна  степен “доктор”  съобщават,  че на 14.02.2023 г. от 14:00 ч. в Института по математика и информатика – БАН ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема: „Вариационни принципи за supinf задачи с ограничения и равновесие в некооперативни игри“   на Детелина Кирилова Камбурова в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика професионално направление 4.5 Математика докторска програма  „Изследване на операциите“  Научен ръководител: акад. Юлиан Ревалски Председател на Научното жури: проф. д-р Цветомир Цачев Членове на Научното жури: акад. Юлиан Ревалски проф. дмн Надя Златева проф. дмн Боян Златанов доц. д-р Диана Неделчева Материалите по защитата са на разположение [...]

Конкурс за главен асистент в Института по биофизика и биомедицинско инженерство при БАН

Институтът по биофизика и биомедицинско инженерство (ИБФБМИ) при БАН, София, обявява конкурс за главен асистент за нуждите на секция „Електроиндуцирани и адхезивни свойства“ към ИБФБМИ в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки (Биофизика), със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“, бр. 102/23.12.2022 г. Документи се подават в канцеларията на ИБФБМИ, ул. „Акад. Г. Бончев“, бл. 105. (тел. 02 9792630, e-mail: office@biomed.bas.bg). Обявата е публикувана на интернет страницата на Института: https://biomed.bas.bg/bg/concourse-sen-assistant-eap-2022/

2023-01-03T12:14:26+02:00вторник, 3 януари 2023 |Категории: Биомедицина и качество на живот, Обяви по ЗРАСРБ|Етикети: |
Go to Top