Конкурс за „професор“ в ИМИ-БАН

Институтът по математика и информатика при БАН - София обявява конкурс за „професор“ в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5 Математика; научна специалност „Математически анализ“ (Приложения на дробното смятане) – един; за нуждите на ИМИ-БАН със срок два месеца от обявата в „Държавен вестник” бр.43/17.05.2024г. Документите - в отдел „Човешки ресурси“ на ИМИ, София 1113,  ул. Акад. Г. Бончев, бл. 8, тел. 02/979-38-46.    

2024-05-20T12:33:04+03:00понеделник, 20 май 2024 |Категории: Обяви по ЗРАСРБ|Етикети: |

Заседание на Научно жури

На 29 май 2024 г., сряда, от 1100 ч. в зала 1 на Института за изследване на изкуствата научно жури в състав: проф. д. н. Божидар Манов, НАТФИЗ, рецензент; проф. д-р Иван Драганов, НБУ; проф. д-р Надежда Михайлова, ИИИзк, рецензент и председател на  НЖ; проф. д-р Светослав Овчаров, НАТФИЗ; доц. д-р Теодора Стоилова-Дончева, ИИИзк, ще проведе публична защита на дисертационния труд Стрийминг платформи и трансформации на съвременния телевизионен сериал на отчислената с право на защита редовна докторантка към сектор Екранни изкуства  Златина Вълчанова, за присъждане на образователната и научна степен доктор по специалността Кинознание, киноизкуство и телевизия, 8.4. Дисертацията и авторефератът са на разположение на интересуващите се в отдел Административно обслужване на Института, ул. Кракра 21, между 10:00 и 13:00 ч.  

2024-05-16T16:38:40+03:00четвъртък, 16 май 2024 |Категории: Обяви по ЗРАСРБ|

Защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен „доктор“

Институтът по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН и научното жури за присъждане на придобиване на образователната и научна степен  "доктор" съобщават, че на 29.05.2024 г. (сряда) от 11:00 ч., в заседателната зала на ИБЕИ-БАН, ул. „Акад. Г. Бончев“ Бл. 23, гр. София, ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема: „Биотехнологичен подход за култивиране на Tanacetum cinerariifolium (Trevir.) Sch.Bip. (Asteraceae)“ (професионално направление 4.3. Биологически науки, научна специалност „Ботаника") на Владимир Методиев Илинкин редовен докторант на ИБЕИ-БАН, отдел „Растително и гъбно разнообразие и ресурси" Научен ръководител: проф. д-р Марина Станилова (ИБЕИ-БАН) Научен консултант: проф. д-р Страхил Берков (ИБЕИ-БАН) Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се при научния секретар на ИБЕИ (тел. +359 879 499 183, ел. [...]

2024-05-16T09:55:05+03:00четвъртък, 16 май 2024 |Категории: Обяви по ЗРАСРБ|

Заседание на Научно жури в НПМ

Националният природонаучен музей при БАН и научното жури за присъждане на образователната и научна степен “доктор” съобщават, че на 31 май 2024 г. (петък) от 14:00 часа ще се проведе онлайн открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема “Изследвания върху разпространението, числеността и състоянието на домашната кукумявка (Athene noctua Scopoli, 1769) в България” от Асен Любомиров Игнатов, докторант на самостоятелна подготовка към НПМ – БАН по професионално направление 4.3 “Биологични науки”, научна специалност “Зоология”. Линк към защитата: https://us02web.zoom.us/j/83465579290?pwd=bWhKWFl2ZTRRMHZWQXB4TDdpQ0Rsdz09 Meeting ID: 834 6557 9290 Passcode: 422204   Научен ръководител: доц. д-р Борис Николов (ИБЕИ–БАН) Научно жури (назначено със Заповед № 183/03.04.2024 г. на Директора на НПМ – БАН): проф. д.б.н. Златозар Николаев Боев (председател) – рецензия проф. д-р Павел Зехтинджиев – [...]

2024-05-15T11:28:25+03:00сряда, 15 май 2024 |Категории: Обяви по ЗРАСРБ|

Защита на дисертационен труд в ИМИ

  Институтът по математика и информатика при БАН и Научното жури за присъждане на образователна и научна степен “доктор” съобщават, че   на 31 май 2024 г. от 11:00 ч. в зала 256 на ИМИ-БАН и в Zoom ще се проведе открито заседание на Научното жури по защита на дисертационен труд на тема:    „Развитие на дигитална компетентност в образованието по математика“ на   Младен Георгиев Вълков   в област на висше образование: 1. Педагогически науки; професионално направление: 1.3. Педагогика на обучението по…; докторска програма: „Методика на обучението по математика, информатика и информационни технологии“   Научен ръководител: Проф.д-р Тони Кондева Чехларова   Председател на Научното жури: проф. д-р Борислав Йорданов Лазаров   Членове на Научното жури: акад. Петър Стоянов Кендеров проф. дмн Емил Миланов Колев [...]

Открито заседание на научно жури в ИМИ

Институтът по математика и информатика при БАН и Научното жури за присъждане на научна степен “доктор на науките” съобщават, че   на 28 май 2024 г. от 12:30 ч в хибридна форма (в зала 256 на ИМИ-БАН и в Zoom) ще се проведе открито заседание на Научното жури по защита на дисертационен труд на тема: „Екстремални задачи в Евклидовата комбинаторна геометрия“   на  доц. д-р Данила Черкашин   в област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика професионално направление: 4.5. Математика   Председател на Научното жури: проф. дмн Иван Николов Ланджев (ИМИ-БАН)   Членове на Научното жури: чл.-кор. проф. дмн Младен Светославов Савов (ИМИ-БАН) проф. дмн Емил Миланов Колев (ИМИ-БАН) проф. дн Дюла Катона/Gyula Кatona (Институт по математика към УАН) проф. дн Евгений [...]

Go to Top