Начало/Обяви по ЗРАСРБ

Защита на дисертационен труд на Весела Йорданова, Институт по биофизика и биомедицинско инженерство – БАН

Защитата на дисертационния труд на Весела Василева Йорданова, докторант на самостоятелна подготовка в секция „Липид-белтъчни взаимодействия“ с научен консултант проф. д-р Галя Станева, на тема „Мембранна реорганизация при оксидативен стрес: eфект на окислените липиди“ в област на висше образование: 4. „Природни науки, математика и информатика“, професионално направление: 4.3. „Биологически науки“, докторска програма „Биофизика“, ще се състои на 27 септември 2023 г., от 11:00 часа, в заседателната зала в бл. 21, ул. „Акад. Г. Бончев”, Академичен комплекс „4-ти километър“. Председател на Научното жури: проф. д-р Биляна Николова-Лефтерова Рецензенти: проф. дбн Яна Цонева и доц. д-р Таня Топузова-Христова Материалите по защитата са на разположение в канцеларията на Института по биофизика и биомедицинско инженерство – БАН, ул. „Акад. Г. Бончев“, бл. 105, София. Обявата е публикувана на интернет [...]

2023-09-11T15:57:49+03:00понеделник, 11 септември 2023 |Категории: Обяви по ЗРАСРБ|

Заседание на научно жури в ИИКТ

На 02.10.2023 г., от 14:00 ч., ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертацията „Технологични подходи за персонализирано обучение с използване на образователни компютърни игри“ за присъждане на образователната и научна степен “доктор” по докторска програма „Информатика“, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, на Валентина Тодорова Терзиева-Богойчева. Заседанието ще се проведе в зала 228, бл 2 на ИИКТ-БАН (ул. „Акад. Г. Бончев“) Материалите са качени на сайта на ИИКТ: https://iict.bas.bg/ZRASRB-n-stepeni.html

2023-09-11T11:35:26+03:00понеделник, 11 септември 2023 |Категории: Обяви по ЗРАСРБ|Етикети: |

Заседание на научно жури в ИИИзк

На 19 септември 2023 г., вторник, от 1100 ч. в зала 1 на Института за изследване на изкуствата научно жури в състав: проф. д-р Андроника Мартонова, ИИИзк, рецензент; проф. д-р Дочо Боджаков, НАТФИЗ; проф. д-р Мартин Димитров, НАТФИЗ; проф. д-р Марияна Лазарова, НАТФИЗ; проф. д-р Надежда Михайлова, ИИИзк, председател на НЖ и рецензент; проф. д. н. Петя Александрова, НБУ, рецензент; проф. д-р Радостина Нейкова, ИИИзк, ще проведе публична защита на дисертационния труд Картографиране на филмовата неопитоменост. Независимо, аматьорско и алтернативно кино в България след 1989 година на дисертанта на самостоятелна подготовка към сектор Екранни изкуства доц. д-р Александър Донев, за присъждане на научната степен доктор на науките по специалността Кинознание, киноизкуство и телевизия, 8.4. Дисертацията и авторефератът са на разположение на интересуващите се в отдел [...]

2023-09-08T14:51:31+03:00петък, 8 септември 2023 |Категории: Обяви по ЗРАСРБ|Етикети: |

Защита на дисертационен труд в Института за изследване на изкуствата

На 18 септември 2023 г., понеделник, от 1100 ч. в зала 1 на Института за изследване на изкуствата научно жури в състав: проф. д-р Ингеборг Братоева-Даракчиева, ИИИзк, председател на НЖ и рецензент; проф. д. н. Любомир Халачев, НАТФИЗ, рецензент; проф. д-р Иво Драганов, НБУ; доц. д-р Александър Донев, ИИИзк; доц. Костадин Бонев, ЮЗУ, ще проведе публична защита на дисертационния труд Работа на режисьора в документалния филм-портрет на отчислената с право на защита редовна докторантка към сектор Екранни изкуства Тамара Пещерска-Йорданов, за присъждане на образователната и научна степен доктор по специалността Кинознание, киноизкуство и телевизия, 8.4. Научен ръководител проф. д-р Надежда Михайлова. Дисертацията и авторефератът са на разположение на интересуващите се в отдел Административно обслужване на Института, ул. Кракра 21, между 10:00 и 13:00 ч.

2023-09-08T14:48:47+03:00петък, 8 септември 2023 |Категории: Обяви по ЗРАСРБ|Етикети: |

Защита на дисертация на Едита Джамбазова в ИИКТ

На 25.09.2023 г., от 11:00 ч., ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертацията „Изследване на надеждностните характеристики на отказоустойчива разпределена система за работа в реално време с настройваема надеждност” за присъждане на образователната и научна степен “доктор” по докторска програма „Компютърни системи, комплекси и мрежи”, професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, на Едита Ананиева Джамбазова. Заседанието ще се проведе в зала 228, бл 2 на ИИКТ-БАН (ул. „Акад. Г. Бончев“) Материалите са качени на сайта на ИИКТ - https://iict.bas.bg/ZRASRB-n-stepeni.html

2023-09-08T09:24:47+03:00петък, 8 септември 2023 |Категории: Обяви по ЗРАСРБ|

Публична защита в Института за изследване на изкуствата

На 14 септември 2023 г., четвъртък, от 1100 ч. в зала 1 на Института за изследване на изкуствата научно жури в състав: проф. д-р Андроника Мартонова, ИИИзк, председател на НЖ и рецензент; доц. д-р Ирина Китова, ЮЗУ, рецензент; доц. д-р Марияна Пискова, ЮЗУ; чл.- кор. проф. Мирослав Дачев, НАТФИЗ; проф. д. н. Ромео Попилиев, ИИИзк, ще проведе публична защита на дисертационния труд Ролята на личните архивни фондове в конструирането на историческото арт познание (върху материали от личните архивни фондове на Любомир Тенев и Александър Александров) на отчислената с право на защита редовна докторантка към сектор Екранни изкуства Ани Янева, за присъждане на образователната и научна степен доктор по специалността Теория и история на културата, 8.1. Научен ръководител проф. д-р Йоана Спасова-Дикова. Дисертацията и авторефератът са [...]

2023-09-05T10:53:14+03:00вторник, 5 септември 2023 |Категории: Обяви по ЗРАСРБ|Етикети: |
Go to Top