Начало/Обяви по ЗРАСРБ

Институтът по обща и неорганична химия обявява конкурси за професори

Институтът по обща и неорганична химия при БАН - София, обявява конкурси  за професори - двама, един по професионално направление 4.2. Химически науки (аналитична химия) за лаборатория „Методична лаборатория по атомна спектрометрия” и един по професионално направление 4.2. Химически науки (химия на твърдото тяло)  за лаборатория “Електронна спектроскопия на твърди повърхности” доценти - трима, един по професионално направление 4.2. Химически науки (химия на твърдото тяло) за лаборатория “Електронна спектроскопия на твърди повърхности”, един по професионално направление 4.2. Химически науки (химична кинетика и катализ) за лаборатория „Материали и процеси за опазване на околната среда” и един по професионално направление 4.2. Химически науки (неорганична химия) за лаборатория „Високотемпературни оксидни материали”. Всички конкурси със срок 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник”. Документи - в канцеларията на института,  [...]

Заседание за присъждане на образователната и научна степен “доктор”

Националният природонаучен музей при БАН и научното жури за присъждане на образователната и научна степен “доктор” съобщават, че на 15 юни 2023 г. (четвъртък) от 14:00 часа ще се проведе онлайн открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема “Сравнителен анализ на основните характеристики в поведението на соколовите птици (семейство Falconidae), гнездещи на Балканския полуостров” на Гиргина Николаева Даскалова, редовен докторант към НПМ – БАН по професионално направление: 4.3 “Биологични науки”, научна специалност “Зоология”. Линк към защитата: https://us02web.zoom.us/j/84105443078?pwd=TXZhSGNSZ2tSY1NwMHJXTFpvR3FHZz09 Научен ръководител: доц. д-р Петър Станиславов Шурулинков Научно жури (назначено със Заповед на Директора на НПМ – БАН № 193/27.03.2023 г.): доц. д-р Георги Сашев Попгеоргиев (председател) – становище проф. дбн Петър Василев Генов – становище доц. д-р Борис Петров Николов – рецензия [...]

Открито заседание на научно жури в ИМИ

Институтът по математика и информатика при БАН и Научното жури за присъждане  на образователната  и научна  степен “доктор”  съобщават,  че на 26.06.2023 г. от 14:30 ч. в зала 256 в Институт по математика и информатика – БАН ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема: „Блокчейн технологии и приложението им“   на Бисер Петров Цветков в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика професионално направление 4.6 Информатика и компютърни науки,        докторска програма „Информатика ” Научен ръководител: доц. д-р Христо Костадинов Председател на Научното жури: доц. д-р Юри Любчов Борисов Членове на Научното жури: проф. д-р Даниела Асенова Гоцева проф. д-р Милен Йорданов Петров доц. д-р Христо Костадинов доц. д-р Златко Георгиев Върбанов Материалите по [...]

2023-05-29T14:12:39+03:00понеделник, 29 май 2023 |Категории: Обяви по ЗРАСРБ|Етикети: |

Конкурс в Института за литература

Институтът за литература към БАН – София, обявява конкурс за Доцент в професионално направление 2.1. Филология, научна специалност Българска литература (Литература на Българското възраждане)  – със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“, бр. 43 от 16 май 2023 г. Документи: Молба за допускане, придружена от документите по чл. 19 от ЗРАСРБ, както следва: Автобиография (европейски образец); Диплома за висше образование и приложенията към нея (оригинал); Диплома за образователната и научна степен „доктор“ или научната степен „доктор на науките” (оригинал); Документ за академична длъжност (ако има такава) - оригинал Удостоверение за стаж по специалността; Справка за изпълнение на минималните национални изисквания и на изискванията по чл. 1а, ал. 2, както и справка за оригиналните научни приноси, към които се прилагат съответните доказателства съгласно чл. 57 [...]

ИЕФЕМ обявява конкурс за доцент

Институтът за етнология и фолклористика с Етнографски музей – БАН, София, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ в област на висше образование 8. Изкуства, професионално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство (Етномузикология – Традиционност и съвременни творчески подходи към фолклорната музика), със срок за подаване на документи - 2 месеца от публикуването в ДВ, бр. 43 от 16.05.2023 г. Срок за подаване на документите – до 17 юли 2023 г. Документи се приемат в канцеларията на ИЕФЕМ – БАН на ул. „Московска” 6А, тел. 02/988-42-09 http://iefem.bas.bg/%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81-%d0%b7%d0%b0-%d0%b7%d0%b0%d0%b5%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d0%b4%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d0%bb%d1%8a%d0%b6-23.html    

2023-05-16T14:25:53+03:00вторник, 16 май 2023 |Категории: Обяви по ЗРАСРБ|Етикети: |

Oткрито заседание на научно жури за защита на дисертация в ИИКТ

На 29.05.2023 г., от 11:00 ч., ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертацията „Алгоритми за безконфликтно разписание на пакетен комутатор с матричен преключвател“ за присъждане на образователната и научна степен “доктор” по докторска програма „Информатика“, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, на Ташо Димитров Ташев. Заседанието ще се проведе в зала 507, бл 2 на ИИКТ-БАН (ул. „Акад. Г. Бончев“) Материалите са публикувани на сайта на ИИКТ-БАН https://iict.bas.bg/ZRASRB-n-stepeni.html

2023-05-15T15:11:34+03:00понеделник, 15 май 2023 |Категории: Обяви по ЗРАСРБ|
Go to Top