Начало/Профил на купувача
Профил на купувача2021-07-02T14:55:11+03:00

Българската академия на науките е публично правна организация и като такава е възложител на обществени поръчки по чл.7, т.3 от Закона за обществените поръчки – ЗОП (обн., ДВ бр. 13 от 2016 г., в сила от 15.04.2016 г.). В ЗОП е залегнало изискване за придаване на публичност на определени документи чрез достъпен в интернет “Профил на купувача”.

В този раздел на сайта ще намерите публично изискуемата информация за обществените поръчки възлагани от звеното “БАН – Администрация”. Информацията за другите самостоятелни звена в БАН, можете да намерите в интернет страниците на всяко от звената.

В този раздел ще намерите информация за обществените поръчки, проведени след 01.01.2018 г. За информация за обществените поръчки преди тази дата – вижте архива.

Вътрешни Правила за реда и организацията за възлагане на обществените поръчки и за контрола на изпълнението на сключените договори в БАН – Администрация. Публикувани на 01.10.2014, в сила от 01.10.2014 г.

Обществени поръчки, открити през 2020 г.

Обява номер ОП-7 / 12.06.2020 г. по чл. 187, ал. 1 от ЗОП с предмет: „Подмяна на ел. кабелите, захранващи бл.1, бл.2 и бл.3 в Научен комплекс 1 на БАН, 4-ти км в гр. София, от подстанция „Александър Наумов“ с нов ел. кабел САХЕкТ 10кV 1х185мм2“

Преписка идентиф. номер: ОП-7 / 2020 г.
Дата на създаване: 12.06.2020 г.

(още…)

By |петък, 12 юни 2020 |Categories: Профил на купувача|Tags: |Коментарите са изключени за Обява номер ОП-7 / 12.06.2020 г. по чл. 187, ал. 1 от ЗОП с предмет: „Подмяна на ел. кабелите, захранващи бл.1, бл.2 и бл.3 в Научен комплекс 1 на БАН, 4-ти км в гр. София, от подстанция „Александър Наумов“ с нов ел. кабел САХЕкТ 10кV 1х185мм2“

Обява номер ОП-6 / 12.06.2020 г. по чл. 187, ал. 1 от ЗОП с предмет: „Извънгаранционно обслужване на трафопостове и кабели 10 kV и 20 kV и кабели ниско напрежение в обекти на Българска академия на науките”.

Преписка идентиф. номер: ОП-6 / 2020 г.
Дата на създаване: 12.06.2020 г.

(още…)

By |петък, 12 юни 2020 |Categories: Профил на купувача|Tags: |Коментарите са изключени за Обява номер ОП-6 / 12.06.2020 г. по чл. 187, ал. 1 от ЗОП с предмет: „Извънгаранционно обслужване на трафопостове и кабели 10 kV и 20 kV и кабели ниско напрежение в обекти на Българска академия на науките”.

Процедура публично състезание по чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Текущи и Аварийни строително-ремонтни работи в обекти на БАН на територията на гр. София и гр. Пловдив“.

Преписка идентиф. номер ОП-5 от 12.06.2020 г.
Дата на създаване: 12.06.2020 г.

(още…)

By |петък, 12 юни 2020 |Categories: Профил на купувача|Tags: |Коментарите са изключени за Процедура публично състезание по чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Текущи и Аварийни строително-ремонтни работи в обекти на БАН на територията на гр. София и гр. Пловдив“.

Процедура публично състезание по чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП с предмет: „Осъществяване на денонощна физическа охрана с неогнестрелно оръжие и пропускателен режим на обект: Централна административна сграда на Българска академия на науките (БАН), гр. София, ул. «15 ноември» № 1».

Преписка идентиф. номер: ОП-4 / 2020.
Дата на създаване: 08.06.2020 г. (дд/мм/гггг).

(още…)

By |понеделник, 8 юни 2020 |Categories: Профил на купувача|Tags: |Коментарите са изключени за Процедура публично състезание по чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП с предмет: „Осъществяване на денонощна физическа охрана с неогнестрелно оръжие и пропускателен режим на обект: Централна административна сграда на Българска академия на науките (БАН), гр. София, ул. «15 ноември» № 1».

Процедура пряко договаряне по чл. 182, ал. 1, точка 2 от ЗОП с предмет: „Текущ ремонт, консервация и реставрация на фасади и на художествени елементи с подмяна на дограмата и текущ ремонт на покрива на недвижимата културна ценност – Административна сграда на БАН, гр. София, ул. “15 ноември” № 1“

Преписка идентиф. номер: ОП-Д-2 / 2020 г.
Дата на създаване: 27.05.2020 г. (дд/мм/гггг).

(още…)

By |сряда, 27 май 2020 |Categories: Профил на купувача|Tags: |Коментарите са изключени за Процедура пряко договаряне по чл. 182, ал. 1, точка 2 от ЗОП с предмет: „Текущ ремонт, консервация и реставрация на фасади и на художествени елементи с подмяна на дограмата и текущ ремонт на покрива на недвижимата културна ценност – Административна сграда на БАН, гр. София, ул. “15 ноември” № 1“

Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: „Извършване на финансов одит във връзка с изпълнение на национални научни програми за нуждите на Българска академия на науките по три обособени позиции“.

Преписка идентиф. номер: ОП-3 / 2020.
Дата на създаване: 28.04.2020 г.

(още…)

By |вторник, 28 април 2020 |Categories: Профил на купувача|Tags: |Коментарите са изключени за Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: „Извършване на финансов одит във връзка с изпълнение на национални научни програми за нуждите на Българска академия на науките по три обособени позиции“.

Обществени поръчки, открити през 2019 г.

Обява номер ОП – 8 / 07.11.2019 г. по чл. 187 ЗОП с предмет „Извършване на финансов одит за нуждите на Българска академия на науките по три обособени позиции“.

Обява номер ОП – 8 / 07.11.2019 г. по чл. 187 ЗОП с предмет „Извършване на финансов одит за нуждите на Българска академия на науките по три обособени позиции“.

Преписка идентиф. номер ОП-8 / 2019 г.
Дата на създаване: 07.11.2019 г.

(още…)

By |четвъртък, 7 ноември 2019 |Categories: Профил на купувача|Tags: |Коментарите са изключени за Обява номер ОП – 8 / 07.11.2019 г. по чл. 187 ЗОП с предмет „Извършване на финансов одит за нуждите на Българска академия на науките по три обособени позиции“.

Договаряне без предварително обявление по чл. 79, ал. 1, т. 3, буква „в“ от ЗОП.

Договаряне без предварително обявление по чл. 79, ал. 1, т. 3, буква „в“ от ЗОП с предмет: „Осигуряване от страна на Електроразпределителното предприятие на достъп до и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа за нуждите на обекти на БАН в гр. София и гр. Берковица (област Монтана)“.

Преписка идентиф. номер ОП-7 / 2019 г.
Дата на създаване: 17.10.2019 г.

(още…)

By |четвъртък, 17 октомври 2019 |Categories: Профил на купувача|Tags: |Коментарите са изключени за Договаряне без предварително обявление по чл. 79, ал. 1, т. 3, буква „в“ от ЗОП.

Договаряне без предварително обявление по чл. 79, ал. 1, т. 3, буква „в“ от ЗОП от 02.10.2019 г.

Договаряне без предварително обявление по чл. 79, ал. 1, т. 3, буква „в“ от ЗОП с предмет: „Осигуряване от страна на Електроразпределителното предприятие на достъп до и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа за нуждите на обекти на БАН в гр. Пловдив и гр. Бургас“

Преписка идентиф. номер ОП-6 / 2019 г.
Дата на създаване: 02.10.2019 г.

(още…)

By |сряда, 2 октомври 2019 |Categories: Профил на купувача|Tags: |Коментарите са изключени за Договаряне без предварително обявление по чл. 79, ал. 1, т. 3, буква „в“ от ЗОП от 02.10.2019 г.

Открита процедура по чл. 18, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки от 12.09.2019 г.

Открита процедура по чл. 18, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки с предмет: „Развитие и модернизация на комуникационните мрежи на Българската академия на науките (БАН), осигуряване достъп до Интернет, защита от DDoS[1] атаки и предоставяне на услуги от доставчик на Интернет за нуждите на БАН и звена на БАН”

[1] Под „DDoS атака“ се има предвид Атака тип отказ на услуга.

Преписка идентиф. номер ОП-5 / 2019 г.
Дата на създаване: 12.09.2019 г.

(още…)

By |четвъртък, 12 септември 2019 |Categories: Профил на купувача|Tags: |Коментарите са изключени за Открита процедура по чл. 18, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки от 12.09.2019 г.

Обява № ОП-4 от 08.08.2019 г. по чл. 187, ал. 1 от ЗОП

Обява № ОП-4 от 08.08.2019 г. по чл. 187, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) за представяне на оферти за възлагане на обществена поръчка за услуга по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП с предмет: “Годишен абонамент за нови версии на счетоводна програма „Скиптър(i)” на „Униконс” ООД за двустранно счетоводство и системна помощ след заявка от Възложителя”

Преписка идентиф. номер ОП-4 / 2019 г.
Дата на създаване: 09.08.2019 г.

(още…)

By |петък, 9 август 2019 |Categories: Профил на купувача|Tags: |Коментарите са изключени за Обява № ОП-4 от 08.08.2019 г. по чл. 187, ал. 1 от ЗОП

Покана 4 по чл. 191 ЗОП / 2019 г.

ПОКАНА изх. номер 63-00-263 от 26.07.2019 г. по чл. 191, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) за представяне на оферта за възлагане на обществена поръчка за услуга по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП с предмет: «Обновяване и поддръжка на софтуерната система за управление на бизнес процеси и документи Archimed eProcess на „Давид Холдинг” АД“.

Преписка идентиф. номер: Покана 4 по чл. 191 ЗОП / 2019 г.

Дата на създаване: 26.07.2019 г.

(още…)

By |петък, 26 юли 2019 |Categories: Профил на купувача|Tags: |Коментарите са изключени за Покана 4 по чл. 191 ЗОП / 2019 г.

Обществени поръчки, открити през 2018 г.

Обява № ОП-3 / 12.12.2018 г. по чл. 187, ал. 1 от Закона за обществените поръчки за представяне на оферти за възлагане на обществена поръчка за строителство по чл. 20, ал. 3, т. 1 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ с предмет: „Подмяна на външни водопроводни отклонения на територията на Научен комплекс – 1 на БАН в гр. София, 4-ти км“.

Преписка идентиф. номер: ОП-3

Дата на създаване: 13.12.2018 г.

(още…)

By |четвъртък, 13 декември 2018 |Categories: Профил на купувача|Tags: |Коментарите са изключени за Обява № ОП-3 / 12.12.2018 г. по чл. 187, ал. 1 от Закона за обществените поръчки за представяне на оферти за възлагане на обществена поръчка за строителство по чл. 20, ал. 3, т. 1 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ с предмет: „Подмяна на външни водопроводни отклонения на територията на Научен комплекс – 1 на БАН в гр. София, 4-ти км“.

Обява № ЗОП 187-4 / 16.08.2018 г. по чл. 187, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) за представяне на оферти за възлагане на обществена поръчка за строителство по чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП с предмет: “Ремонт на заседателна зала 207 и ремонт на 2 броя тоалетни в сградата на БАН, гр. София, ул. „15 ноември“ № 1

Преписка идентификационен номер: ЗОП 187-4

Дата на създаване: 16.08.2018 г.

(още…)

By |четвъртък, 16 август 2018 |Categories: Профил на купувача|Tags: |Коментарите са изключени за Обява № ЗОП 187-4 / 16.08.2018 г. по чл. 187, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) за представяне на оферти за възлагане на обществена поръчка за строителство по чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП с предмет: “Ремонт на заседателна зала 207 и ремонт на 2 броя тоалетни в сградата на БАН, гр. София, ул. „15 ноември“ № 1

Открита процедура по чл. 18, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: „Доставка на компютри, скенер, монитор и печатащи устройства за нуждите на БАН“

Преписка идентиф. номер: ОП-2

Дата на създаване: 10.08.2018 г.

(още…)

By |петък, 10 август 2018 |Categories: Профил на купувача|Tags: |Коментарите са изключени за Открита процедура по чл. 18, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: „Доставка на компютри, скенер, монитор и печатащи устройства за нуждите на БАН“

Обява № 187-3 от 12.06.2018 г. по чл. 187, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) за представяне на оферти за възлагане на обществена поръчка за строителство по чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП с предмет: “Ремонт на заседателна зала 207 и ремонт на 2 броя тоалетни в сградата на БАН, гр. София, ул. „15 ноември“ № 1″

Преписка идентификационен номер: ЗОП 187-3

Дата на създаване: 12.06.2018 г.

(още…)

By |вторник, 12 юни 2018 |Categories: Профил на купувача|Tags: |Коментарите са изключени за Обява № 187-3 от 12.06.2018 г. по чл. 187, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) за представяне на оферти за възлагане на обществена поръчка за строителство по чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП с предмет: “Ремонт на заседателна зала 207 и ремонт на 2 броя тоалетни в сградата на БАН, гр. София, ул. „15 ноември“ № 1″

Обява № ЗОП 187-2 от 19.03.2018 г. по чл. 187, ал. 1 от Закона за обществените поръчки за представяне на оферти за възлагане на обществена поръчка за строителство по чл. 20, ал. 3, т. 1 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ с предмет: “Ремонт на параден вход, парадно стълбище и заседателна зала 207 в сградата на БАН, гр. София, ул. „15 ноември“ № 1″

Преписка идентификационен номер: ЗОП 187-2

Дата на създаване: 19.03.2018 г.

(още…)

By |понеделник, 19 март 2018 |Categories: Профил на купувача|Tags: |Коментарите са изключени за Обява № ЗОП 187-2 от 19.03.2018 г. по чл. 187, ал. 1 от Закона за обществените поръчки за представяне на оферти за възлагане на обществена поръчка за строителство по чл. 20, ал. 3, т. 1 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ с предмет: “Ремонт на параден вход, парадно стълбище и заседателна зала 207 в сградата на БАН, гр. София, ул. „15 ноември“ № 1″

Открита процедура по чл. 18, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки с предмет: „Доставка, инсталиране и конфигуриране на хардуер и софтуер и разработване на софтуер за създаване на ИТ платформа с цел създаване на условия за повишаване на професионалната мобилност в региона Русе – Гюргево по Проект MOBGIRU, 16.4.2.036“

Преписка идентиф. номер: ОП-1

Дата на създаване: 06.03.2018 г.

(още…)

By |вторник, 6 март 2018 |Categories: Профил на купувача|Tags: |Коментарите са изключени за Открита процедура по чл. 18, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки с предмет: „Доставка, инсталиране и конфигуриране на хардуер и софтуер и разработване на софтуер за създаване на ИТ платформа с цел създаване на условия за повишаване на професионалната мобилност в региона Русе – Гюргево по Проект MOBGIRU, 16.4.2.036“

Покана изх. номер 63-00-357 от 10.12.2019 г. за участие в пазарни консултации по смисъла на чл. 44 от ЗОП за определяне на прогнозната стойност на Подмяна на дограмата – част от обществена поръчка на БАН с предмет: „Текущ ремонт, консервация и реставрация на фасади и на художествени елементи с подмяна на дограмата и текущ ремонт на покрива на недвижимата културна ценност – Административна сграда на БАН, гр. София, ул. “15 Ноември” № 1“

Дата на създаване: 12.12.2019 г.

Покана изх. номер 63-00-357 от 10.12.2019 г. за участие в пазарни консултации по смисъла на чл. 44 от ЗОП
Публикувано на 12.12.2019 г. в 15:00 часа.

Приложение номер 1 към Покана изх. номер 63-00-357 от 10.12.2019 г. – КСС за попълване
Публикувано на 12.12.2019 г. в 15:00 часа.

Приложение номер 1 към Покана изх. номер 63-00-357 от 10.12.2019 г. – Спецификации дограма
Публикувано на 12.12.2019 г. в 15:00 часа.

Приложение номер 2 към Покана изх. номер 63-00-357 от 10.12.2019 г. – Спецификация входни врати
Публикувано на 12.12.2019 г. в 15:00 часа.

Приложение номер 3 към Покана изх. номер 63-00-357 от 10.12.2019 г. – Детайли дограма
Публикувано на 12.12.2019 г. в 15:00 часа.

Желаещите могат да извършват оглед на място в сградата на БАН до 18.12.2019 г. след предварителна заявка на телеф. 0882 63 45 54 – арх. Павлин Иванов.
Публикувано на 12.12.2019 г. в 15:00 часа.

Информация по чл. 44, ал. 3, т. 1 от ЗОП относно поканени фирми за пазарните консултации по Покана изх. номер 63-00-357 от 10.12.2019 г.
Публикувано на 17.12.2019 г. в 17:20 часа.

Go to Top