Преписка идентиф. номер ОП-5 от 12.06.2020 г.
Дата на създаване: 12.06.2020 г.

Обявление за приключване на Договор номер ДС-5 от 30.09.2020 г. по Обособена позиция № 3
Публикувано на 07.12.2022 год. в 16:00 часа.

Обявление за приключване на договор номер ДС-4 от 30.09.2020 г. по Обособена позиция № 1
Публикувано на 26.10.2022 год. в 11:30 часа.

Обявление за приключване на договор номер ДС-4 от 30.09.2020 г. по Обособена позиция № 1
Публикувано на 26.10.2022 год. в 11:30 часа.

Договор номер ДС-5 от 30.09.2020 г. за изпълнение на Обособена позиция № 3
Публикувано на 28.10.2020 г. в 13:05 часа.

Приложения номера 1-3 към Договор номер ДС-5 от 30.09.2020 г.
Публикувано на 28.10.2020 г. в 13:05 часа.

Обявление изх. номер 12-00-79 от 27.10.2020 г. за възложена поръчка (за Обособени позиции № 1 и № 3)
Публикувано на 28.10.2020 г. в 13:00 часа.

Договор номер ДС-4 от 30.09.2020 г. за изпълнение на Обособена позиция № 1
Публикувано на 28.10.2020 г. в 13:00 часа.

Приложения номера 1-3 към Договор номер ДС-4 от 30.09.2020 г.
Публикувано на 28.10.2020 г. в 13:00 часа.

Обявление изх. номер 12-00-71 от 10.09.2020 г. за възложена поръчка (за прекратяване на Обособени позиции № 2 и № 4).
Публикувано на 11 септември 2020 г. в 16:50 часа.

Решение номер РИ-ОП-3 от 26.08.2020 г. на Възложителя за определяне на изпълнители по Обособ. позиция № 1 и Обособ. позиция № 3 от обществ. поръчка
Публикувано на 27.08.2020 г. в 16:00 часа.

Протокол № 2 от работата на комисията
Публикувано на 27.08.2020 г. в 16:00 часа.

Протокол № 3 от работата на комисията
Публикувано на 27.08.2020 г. в 16:00 часа.

Протокол (Обобщен) по чл. 181, ал. 4 от ЗОП от работата на комисията
Публикувано на 27.08.2020 г. в 16:00 часа.

Решение номер РП-ОП-2 от 26.08.2020 г. на Възложителя за прекратяване на Обособ. позиция № 2 и Обособ. позиция № 4 от обществ. поръчка
Публикувано на 27.08.2020 г. в 15:55 часа.

Съобщение изх. номер 72-00-70 / 14.08.2020 г. за датата, часа и мястото на отваряне на ценовите оферти по поръчката
Публикувано на 14.08.2020 г. в 15:00 часа.

Протокол № 1 по чл. 104, ал. 4 от ЗОП и чл. 54, ал. 7 от ППЗОП от работата на комисията
Публикувано на 31.07.2020 г. в 16:50 часа.

Решение номер ОП-5 от 12.06.2020 г. за откриване на процедурата
Публикувано на 12.06.2020 г.

Обявление изх. номер 12-00-48 от 12.06.2020 г. за поръчка
Публикувано на 12.06.2020 г.

Документация за участие – ZIP
Публикувано на 12.06.2020 г.