Управителен съвет на Българската академия на науките

Управителният съвет (УС) на БАН е органът на управление, който осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание.  УС работи по правила приети от Общото събрание. Сред най-важните функции на УС са подготовката и предлагането на проекти на решения, засягащи дейността на Акаемията пред Общото събрание, избора на директорите на постоянните научни звена, организирането на периодично атестиране на самостоятелните научни звена и организирането на общоакадемичното международно сътрудничество.

Управителният съвет на БАН има основен и разширен състав. Основният състав на Управителния съвет се състои от 27 членове, които се избират за срок от четири години сред асоциираните, действителните и дописните членове на БАН, които са на основна работа в Академията. Председателят, заместник-председателите, главният научен секретар и научните секретари на БАН са по право членове на Управителния съвет, като председателят на БАН е и председател на УС.

В разширения състав на Управителния съвет се включват с право на съвещателен глас ръководители на държавни институции, висши училища и други организации; председателят на Общото събрание е член на разширения състав на Управителния съвет.

Съвет за чуждестранна българистика към УС на БАН

Председател на УС

Състав на управителния съвет

Основен състав на Управителния Съвет на БАН

Разширен състав на Управителния Съвет на БАН

  • Чл.-кор. дхн Евелина Славчева – Председател на ОС на БАН.

  • Проф. Диана Христова Петкова – Председател на съюза на ученитe в България.

  • акад. Лъчезар Трайков – Председател на Съвета на ректорите, Ректор на Медицински университет – София

  • ……………………. – Изпълнителен председател на Българска стопанска камара, Зам. министър на финансите, отговарящ за бюджетните организации

  • Г-жа Йорданка Фандъкова – Кмет на град София

Протоколи от заседания