Регистър на присъдените и признатите образователна и научна степен “доктор” и научна степен “доктор на науките” на БАН

Степени, присъдени от самостоятелните научни звена при БАН

Име, презиме, фамилияНаучна степенДата на защитаТемаСНЗ, провело процедуратаПредседател на научното жури
Ели Стоянова Филиповадоктор2024-04-10Диетата в Древна Тракия Институт за балканистика с център по тракологиядоц. Добриела Котова
Екатерина Спасова Цопановадоктор2024-04-10Влияние на субективния фактор в системите за вземане на решенияИнститут по информационни и комуникационни технологиичл. кор. Любка Дуковска
Мая Трифонова Тавлинова-Кириловадоктор2024-04-09Хирални аминобензил-нафтоли и - хинолиноли, и дихидро-1.3-нафтоксазини - синтез и каталитични приложенияИнститут по органична химия с център по фитохимиядоц. Ирена Филипова
Петко Иванов Стоевдоктор2024-04-02Многоцелеви телеуправляем сервизен роботИнститут по информационни и комуникационни технологиичл. кор. Любка Дуковска
Иван Тонев Ивановдоктор2024-03-28Изследване възможностите за използване на нови елементи в екипировката при гасене на пожари в обекти от критичната инфраструктураИнститут по металознание, съоръжения и технологии с център по хидро- и аеродинамикадоц. Димитър Димитров
Емилиано Максим Манколидоктор2024-03-21Метод за оптимизация за приложения на машинно обучениеИнститут по информационни и комуникационни технологиидоц. Леонид Кирилов
Кирил Йорданов Лазовдоктор2024-03-20Роля на семенната плазма и иологични активни вещества с цел разработване на нова технология за криоконсервация на сперма от кучетаИнститут по биология и имунология на размножаванетодоц. Десислава Абаджиева
Радостин Валентинов Найденовдоктор2024-03-20Сезонна изменчивост на хидроякустичната структура на западната част на Черно мореИнститут по металознание, съоръжения и технологии с център по хидро- и аеродинамикадоц. Валентина Николова
Багрян Цветанов Маламиндоктор2024-03-13Изкуствен интелект и творчески професии: социологически проекции на настоящото и бъдещото им взаимодействиеИнститут по философия и социологиядоц. Габриела Йорданова
Милвина Тодорова Терзиевадоктор2024-03-12Интеграция и синергия между информационно комуникационните технологии и българското банкиранеИнститут по информационни и комуникационни технологиидоц. Денис Чикуртев
Красимир Живков Терзиевдоктор2024-03-12Съвременните сателитни комуникационни системи и иновативни методи за повишаването на ефективността имИнститут по информационни и комуникационни технологиидоц. Денис Чикуртев
Даниела Йорданова Василевадоктор2024-03-12Гражданска активност и еколигична политика в България в периода 2010 г. - 2020 г.Институт по философия и социологияпроф. Мая Келиян
Илка Цветанова Цветкова-Ивановадоктор2024-02-27Изследвания на механизмите на клетъчната смърт и ролята на ефектора Gasdermin D, прииндукция на инфлазомата NLRP3 . Значение на нарушение на мъжкия фертелитет.Институт по биология и имунология на размножаванетопроф. Пламен Тодоров
Севдалин Вергилов Белиловдоктор2024-02-27Насекоми-ксилофаги по видове от род Пинус и въздействието им за съхранението на култури в Ихтиманската Средна гораИнститут за горатапроф. Маргарита Георгиева
Людмил Василев Кацарковдоктор на науките2024-02-26Симплектична топология, некомутативна геометрия и огледална симетрияИнститут по математика и информатикачл. кор. Стефан Иванов
Иван Ждеричдоктор2024-02-23Анализ на остатъчните деформации в артродзените шини използвани в ортопедичната травматична хирургияИнститут по металознание, съоръжения и технологии с център по хидро- и аеродинамикапроф. Христо Скулев
Юлия Краснодарова Попчевадоктор2024-02-20Конструиране на микрообщности в началото на 21 в.Институт за етнология и фолклористика с етнографски музейдоц. Петко Христов
Радостина Петкова Цветанковадоктор2024-02-20Влияние на специфини мико РНК-и в туморната патогенеза, чрез промяна на процесите на автофагия и родена имунна сигнализацияИнститут по биология и имунология на размножаванетопроф. Стефан Лолов
Асрар Ахмен Шейхдоктор2024-02-15Деградация и ускорени тестове на твъърдоокисидни горивни клеткиИнститут по електрохимия и енергийни системи проф. Антония Стоянова
Лидия Пламенова Цигорийнадоктор2024-02-15Получаване на 2,3-бутандиол от инулин чрез модифициран непатогенен продуцентИнститут по инженерна химияпроф. Драгомир Янков
Елина Димитрова Васевадоктор2024-02-13Влияние на метилационния статус върху гени, свързани с репродуктивния потенциал и рецепторите на вроден имунитетИнститут по биология и имунология на размножаванетодоц. Десислава Абаджиева
Александра Красимова Нановадоктор2024-01-24Задалжителна защита в българския наказателен процесИнститут за държавата и правотодоц. Екатерина Салкова
Милен Богомило Ставревдоктор2024-01-16Геохимична зоналност на магмено-хидротермална система край 9с- Бабя,Западни Родопи /България/Геологически институтдоц. Светослав Георгиев
Юрий Валентинов Корнилевдоктор2024-01-04Разпространение, екология и биология на змиие от родНационален природонаучен музейпроф. Златозар Боев
Милена Веселинова Данаиловадоктор2024-01-02Оценка на качеството на пространствени данни за земното покритие, получени при избрани методи за тяхната обработкаИнститут за космически изследвания и технологиипроф. Георги Желев
Биляна Иванова Иванова-Наумовадоктор2023-12-19Сходства и различия във формирането и съдържанието на правното съзнание в интергенерационна перспективаИнститут по философия и социологияпроф. Людмила Иванчева
Красимир Николаев Кръстевдоктор2023-12-15Изследване на радиационните условия по трасето и в орбита около Марс по данни от апаратурата Люлин-МО на борда на съптнка Екзомарс Trase gas orbiterИнститут за космически изследвания и технологиипроф. Йорданка Семкова
Виктор Кънчев Даневдоктор2023-12-14Проектиране на умни къщи под отворена система ОРЕNНАВИнститут по информационни и комуникационни технологиидоц. Нина Добринкова
Румяна Иванова Сусрковадоктор2023-12-13Опредеяне ролята на Т-клетъчните регулаторни механизми за развитието на нормална бременност при човекИнститут по биология и имунология на размножаванетопроф. Сорен Хайрабедян
Антония Георгиева Дюкенджиева-Тодоровадоктор2023-12-08Изследвания на ADME/Tox свойства и молекулни взаимодействия на флавонолигнани от Silybum marianum L. чрез in silico и in vitro подходиИнститут по биофизика и биомедицинско инженерствопроф. Таня Пенчева
Ариана Ануар Лангаридоктор2023-12-07Биофизични характеристики на тромбоцити и еритроците при жени със спонтанни аборти. Маркери за нарушение на коагулационна системаИнститут по биофизика и биомедицинско инженерствопроф. Сашка Крумова
Дияна Цветанова Добрева-Христовадоктор2023-12-04Екзистенциална изпълненост и пълноценно човешко функциониране при актьори. Насоки за психологичното консултиранеИнститут за изследване на населението и човекадоц. Диана Бакалова
Марин Георгиев Пандевдоктор2023-12-01Европейски политики в облъсттта на водородните енергийни технологииИнститут по електрохимия и енергийни системи доц. Благой Бурдин
Даниела Ананиева Орозовадоктор на науките2023-12-01Приложение на науката за данните във виртуалното образователно пространствоИнститут по информационни и комуникационни технологиичл. кор. Любка Дуковска
Венцислав Евтимов Мучиновдоктор на науките2023-11-30Урбанизацията в българскките земи под османска власт през 19 в. до 1878 г.Институт за изследване на населението и човекадоц. Даниела Ангелова
Мая Ангеловскадоктор2023-11-24Разпространение и характеристика на ентеропатогенни щамове Y. enterocolitica, изолирани от свинеИнститут по микробиологиядоц. Виолета Вълчева Русева
Емил Иванов Димитровдоктор на науките2023-11-10На кръстопътя между две култури: Пенчо Славейков през 1911 гИнститут за литературадоц. Елка Трайкова
Таня Димова Малаковадоктор2023-11-09Неутронно-дифракционни изследвания на оксиди с перовскитоподобна структураИнститут по електроникадоц. Милена Бешкова
Силвия Янакиева Николовадоктор2023-11-07Медико-биологични аспекти на черепните шевове: микроструктура, физиологично затваряне, метопизъмИнститут по експериментална морфология, патология и антропология с музейпроф. Димитър Кадийски
Елина Антонова Анастасовадоктор2023-11-03Персонификациите в римското изкуство от територията на България 1-3 векИнститут за изследване на изкустватапроф. Емануел Мутафов
Мариян Димитров Карагьозовдоктор2023-11-02Близкоизточната политика на Турция 2002 г. - 2011 г.Институт за балканистика с център по тракологияпроф. Юра Константинова
Георги Милчев Доринковдоктор на науките2023-11-01Нови съединения с обещаваща антитуберколозна и антивирусна активностИнститут по органична химия с център по фитохимиячл. кор. Вася Банкова
Румяна Русева Желевадоктор на науките2023-10-27Устойчивото развитие във времена на несигурностИнститут по философия и социологияпроф. Румяна Стоилова
Димитър Ангелов Димовдоктор2023-10-26Модификация и аратктеризиране на въглеродни фазиИнститут по електроникапроф. Николай Недялков
Ергюл Таир Реджебдоктор на науките2023-10-25Ценности, справедливост и психично благополучиеИнститут за изследване на населението и човекапроф. Йоланда Зографова- Драганова
Дарина Славчева Славовадоктор2023-10-20Локални музикални култури: устойчивост и взаимоодействия /преселнически общности между България и Гърция/Институт за етнология и фолклористика с етнографски музейдоц. Веселка Тончева
Кристина Мирославова Амировадоктор2023-10-18Изолиране на природни молекули, модулиращи функцията на транскрипционен фактор Nrf2Институт по микробиологиядоц. Николина Михайлова
Нина Бойкова Стоянова-Нанковадоктор2023-10-16Теоритично изследване на специфично влияние на средата върху механизма на протонен пренос при мономерни единици на нуклеиновите киселини и биологично активни съединенияИнститут по обща и неорганична химияпроф. Ивелина Георгиева
Валентина Тодорова Терзиева-Богойчевадоктор2023-10-09Технологични подходи за персонализирано обучение с използване на образователни компютърни игриИнститут по информационни и комуникационни технологиидоц. Ирина Радева
Теодора Красимирова Георгиевадоктор2023-10-03Икономическото развите на бъларските земи според кирилските паметници през 13-14 в.Кирило-методиевски научен центърпроф. Бойка Мирчева
Полина Цветанова Гудевадоктор2023-09-29Възгледи за себе-ефикасност, междуличностни потребности и междуличностни отношения при служители на МВРИнститут за изследване на населението и човекадоц. Диана Бакалова
Десислава Петрова Анковадоктор2023-09-28Клетъчно-специфична локализация и генна експресия на MAS1R, CD10, ACE, ACE2, KISS1 и KISS1R при жени с тумор на млечната жлезаИнститут по биология и имунология на размножаванетодоц. Десислава Абаджиева
Васил Сашков Костовдоктор2023-09-28Електрохимично получаване и свойства на сплавни покрития на антимон с менИнститут по физикохимияпроф. Мария Петрова
Весела Василева Йордановадоктор2023-09-27Мембранна реорганизация при оксидативен стрес: ефект на окислените липидиИнститут по биофизика и биомедицинско инженерствопроф. Биляна Николова-Лефтерова
Едита Ананиева Джамбазовадоктор2023-09-25Изследване на надежностните характеристики на отказоустойчивата разпределена система за работа в реално време с настройваема надежностИнститут по информационни и комуникационни технологиичл. кор. Любка Дуковска
Александър Донев Ангеловдоктор на науките2023-09-19Картографиране на филмовата неопитоменост. Независимо, аматьорско и алтернативно кино в България след 1989 г.Институт за изследване на изкустватапроф. Надежда Михайлова
Тамара Валериева Пещерска - Йордановдоктор2023-09-18Работа на режисьора в документалния филм-портретИнститут за изследване на изкустватапроф. Ингеборг Братоева - Даракчиева
Ани Владимирова Яневадоктор2023-09-14Ролята на личните архивни фондове в конструирането на историческото арт познание /върху материали от личните архивни фондове на Любомир Танев и Александър АлександровИнститут за изследване на изкустватапроф. Андроника Мартонова
Мартина Стоянова Савовадоктор2023-09-14Механизми на модулиране процесите на затлъстяване при инвитро модел на човешки адипоцити чрез прилагане на биологично-активни молекулиИнститут по микробиологиядоц. Петя Димитрова
Кремена Каменова Дюлгерова -Узуновадоктор2023-09-11Организаця на диалектната лексика в лексико-семантични групи /по матариали от златоградския говор/Институт за български езикпроф. Славка Керемидчиева
Венцислав Николов Динчевдоктор на науките2023-07-26Некрополът край кв. Бенковски, София и късноантичните некрополи в днешна БългарияНационален археологически институт с музейдоц. Марио Иванов
Красимира Георгиева Фучеджиевадоктор2023-07-20Семантични аспекти на етимологичния анализ на българска глаголна лексикаИнститут за български езикпроф. Елка Мирчева
Вера Георгиева Радевадоктор2023-07-17Аспекти на чуждостта в разказите на Георги Порфириев СтаматовИнститут за литературадоц. Мариета Иванова-Гергинова
Поля Тодорова Христовадоктор2023-07-10Дискриминация или Равнопоставеност на деца с увреждане в българските училищаИнститут по философия и социологияпроф. Мая Келиян
Петър Валентивов Тодоровдоктор2023-07-05Изследване за разработване на сензори за флуидиИнститут по механикадоц. Поля Добрева
Асен Славчев Мутафовдоктор2023-07-05Затъмнителни поменливи от UX Ori типИнститут по астрономия с национална астрономическа обсерваториядоц. Кирил Стоянов
Христина Цанкова Ангеловадоктор2023-07-04Роля на киоторфина в поведенческите и хистологични изменения предизвикани от експеримантален модел на Болестта на АлцхаймерИнститут по невробиологияпроф. Яна чекаларова
Ирена Сашова Георгиевадоктор2023-06-30Нагласите към родителството във офокуса на семейните политики и променящите се джендърни взаимоотношения в семейството. Международен сравнителен анализ.Институт за изследване на населението и човекадоц. Спас Ташев
Красимир Андреев Ангеловдоктор2023-06-30Числено изследване на двумерното уравнение на БусинескИнститут по математика и информатикадоц. Милена Димова
Николина Атанасова Атанасовадоктор2023-06-29Разграждане на палстмаси от термофилни и халофилни микроорганизми, изолирани от български екстремни нишиИнститут по микробиологияпроф. Пенка Петрова
Наташа Миткова Ноевадоктор2023-06-28Галерия Раковски 125 - институционален център на художествения живот. История, организация, изложбена дейност, критика 1940 - 1972 г.Институт за изследване на изкустватапроф. Йоана Спасова-Дикова
Петър Стефанов Топуровдоктор2023-06-27Правно положение на бенефициера по договора в полза на трето лицеИнститут за държавата и правотопроф. Поля Голева
Владилав Светославов Дацов доктор2023-06-27Едностранно поемане на гражданскоправно задължениеИнститут за държавата и правотопроф. Поля Голева
Тереза Иванова Бачевадоктор2023-06-27Римските папи в стенописните програми на църквите по българските земи 15-18 векИнститут за изследване на изкустватачл. кор. Ивнака Гергова
Бисер Петров Цветковдоктор2023-06-26Блокчейн технологии и приложението имИнститут по математика и информатикадоц. Юри Борисов
Стефка Стоянова Фидановадоктор на науките2023-06-21Метод на мравките за решаване на комбинаторни оптимизационни задачиИнститут по информационни и комуникационни технологиипроф. Иван Димов
Гергина Николаева Даскаловадоктор2023-06-15Сравнителен анализ на основните характеристики в поведението на соколовите прици, гнездещи на Балканския полуостровНационален природонаучен музейдоц. Георги Попгеоргиев
Стефан Иванов Христозовдоктор2023-06-05Оценка на риска при бедствия чрез използването на дистанционно-управлявеми летателни системиИнститут по роботикадоц. Мая Димитрова
Ангел Петков Маневдоктор2023-05-30Краткотрайни температурни аномалии на повърхността на затворени морски басейни и динамиката на слъчево-земните връзкиИнститут за космически изследвания и технологиипроф. Гаро Мардиросян
Мартин Василев Ивановдоктор2023-05-30Развитие и приложения на корелационни методи за изследване на лептон-ядрени реакции и характеристики на ядрената структураИнститут за ядрени изследвания и ядрена енергетикапроф. Николай Минков
Ташо Димитров Ташевдоктор2023-05-29Алгоритми за безконфликтно разписание на пакетен комутатор с матричен превключвателИнститут по информационни и комуникационни технологиичл. кор. Любка Дуковска
Дзана Видева Ивановадоктор2023-05-25Италианската музика легира и българската естрадна песен до края на 80-те години на 20 в.Институт за изследване на изкустватапроф. Венцислав Димов
Нина Николаева Димитровадоктор2023-05-18Получаване и характеризиране на нано-катализатори за електрокаталитични и фотокаталитични приложенияИнститут по физикохимиядоц. Рашко Рашков
Златомир Добрев Димитровдоктор2023-05-18Оценка на параметрите на дървостроя в нарушени и ненарушени горски територии, чрез методи базирани на радарните технологии - полияриметрия и интерферометрияИнститут за космически изследвания и технологиипроф. Гаро Мардиросян
Евгени Христов Семковдоктор на науките2023-05-17Звезди преди Главната последователностИнститут по астрономия с национална астрономическа обсерваториядоц. Антоанета Антонова
Звезделина Георгиева Марчевадоктор2023-05-11Динамика на концентрацията на арсен в грунтовите води в горната част на долината на река ОгостаНационален институт по геофизика, геодезия и географиядоц. Мариан Върбанов
Огнян Стефанов Димитровдоктор2023-05-10Полуаване на зол-гел тънки филми от ZrO2, дотирани с редкоземни елементи, с оптични и антикорозионни свойстваИнститут по електрохимия и енергийни системи доц. Ваня Илчева
Йоана Николова Драгневадоктор2023-05-10Интеграционни и мотивационни аспекти в процесите на миграция в зависимост от географската отдалеченост на страните-приемник Германия и САЩИнститут за изследване на населението и човекадоц. Диана Бакалова
Бюлент Шеит Мехмеддоктор2023-04-25Административен статут на хората със специфични социални проблемиИнститут за държавата и правотопроф. Надежда Йонкова
Мария Андреева Аргировадоктор2023-04-07Синтез на 1 Н - бензимидазол - 2 - ил хидразони и изследавне на антихелминтното, антинеопластичното и радикал-улавящото им действиеИнститут по органична химия с център по фитохимияпроф. Антоанета Трендафилова
Гергана Димитрова Костадиновадоктор2023-03-30Между класиката и джаза: силови взаимодействия и жанрови трансформации в българската музика в края на 20 в. и началото на 21 векИнститут за изследване на изкустватапроф. Кристина Япова
Ава Ахмед Чекуртевадоктор2023-03-27Информационно-комуникационни технологии в образованиетоИнститут по информационни и комуникационни технологиидоц. Татяна Атанасова
Георги Атанасовдоктор2023-03-22In vitro сгкрининг на нови тубулин-прицелни агенти с потенциално противотуморна действиеИнститут по молекулярна биологияпроф. Румяна Миронова
Лора Георгиева Стоевадоктор2023-03-15Регулиращи екосистемни услуги от горите в Рила за оценка на тематична въглеродна сметка за природен капиталИнститут за горатапроф. Миглена Жиянски
Симона Александрова Александровадоктор2023-03-14Невропротективни механизми в ефектите на елаговата киселина върху ексериментален модел на Паркиноновата болест при плъховеИнститут по невробиологиядоц. Димитринка Атанасова
Здравка Димитрова Петровадоктор2023-03-14Антитуморна активност на комплекси на с шифрови бази при постоянни и първични туморни клетъчни културиИнститут по експериментална морфология, патология и антропология с музейпроф. Ренета Тошкова
Йоанна Борисова Шулевадоктор на науките2023-03-10Преюдициалното запитване пред Съда на ЕС в административното производство на Р БългарияИнститут за държавата и правотопроф. Веселина Канатова-Бучкова
Аглаида Георгиева Тотевадоктор2023-03-10Хидрохимични особености и закономерности на подземните води в Горнопонтийския водоносн хоризонт, Северозападна БългарияГеологически институтдоц. Петър Гергинов
Димитрина Георгиева Бабиковадоктор2023-03-06Функционални блокови съполимери за пренос и насочено доставяне на лекарствени вещества, клетки и клетъчни органелиИнститут по полимерипроф. Дариннка Христова
Димитър Николов Гроздановдоктор2023-02-28Развитие и използване на метода на белязаните неутрони с енергия ~ 14 MeVза изучавен на ядрени реакции и определяне на елемтната структура на вещества, съдържащи въглерод, кислород или хромИнститут за ядрени изследвания и ядрена енергетикадоц. Валентина Семкова
Пламен Златков Георгиевдоктор2023-02-23Селищна система по средните течения на реките Марица и Тунджа през кщъсната бронзова и ранна желязна епохаНационален археологически институт с музейдоц. Георги Нехрпизов
Мирослав Маринов Димитровдоктор2023-02-17Конструиране на булеви функции и цифрови последователности за криптологията и комуникациитеИнститут по математика и информатикапроф. Иван Ланджев
Лора Огнянова Желевадоктор2023-02-16Семантична структура на съществителните имена, образувани с наскавка - ик, в българския езикИнститут за български езикпроф. Сетла Коева
Детелина Кирилова Камбуровадоктор2023-02-14Вариационни принципи за supinf задачи с ограничения и равновесие в некооперативни игриИнститут по математика и информатикапроф. Цветомир Цачев
Янита Веселинова Кировадоктор2023-02-13Невербални театрални форми в Югоизточна Европа /90-те години на 20 век - първите две десетилетия на 21 век/Институт по балканистика с център по тракологиядоц. Антоанета Балчева
Александра Живкова Желязкова-Пейчевадоктор2023-02-10Автофлуоресцентна спектроскопия на кожа и кожни тумориИнститут по електроникапроф. Лъчезар Аврамов
Анжела Ангелу Гоцисдоктор2023-02-03Съвременно експериментално кино - развитие на визуално-артистични практикиИнститут за изследване на изкустватапроф. Надежда Михайлова
Антоанета Георгиева Русинова - Христовадоктор на науките2023-01-31Пътят към демокрацията - проблеми и решения. Психология в помощ на гражданското образованиеИнститут за изследване на населението и човекапроф. Йоланда Зографова
Ганчо Костадинов Ганевдоктор2023-01-19Рискове и заплахи за националната сигурност на БългарияИнститут по философия и социологияпроф. Стефан Пенов
Консолато Росминидоктор2023-01-17Усъвършенствани материали на базата на желязо и никел за безопасно поизводство и съхранение на водородИнститут по органична химия с център по фитохимияпроф. Павлета Шестакова
Галина Стоянова Люцканова- Жековадоктор2023-01-16Числено моделиране на нелинейни гранични задачи от втори и четвърти ред: приложение във физикохимията и биологиятаИнститут по математика и информатикадоц. Петър Рашков
Лили Ивайлова Добревадоктор2023-01-12Функционални характеристики на български щамове млечнокисели бактерии от различни хабитатиИнститут по микробиологиядоц. Златка Алексиева
Виктория Красимирова Петрова- Любеновадоктор2023-01-10Полуавтоматично разработване на многоезикови терминологични ресурсиИнститут за български езикпроф. Максим Стаменов
Теодора Пламенова Кръстевадоктор2023-01-10Устойчиви сравнения в български и в руски - лингвистични и лингвокултурни аспектиИнститут за български езикпроф. Мария Китанова-Маркова
Славияна Стоилова Данаилова-Велевадоктор2022-12-20Интелигентни методи за анализ на процеси в банковото делоИнститут по информационни и комуникационни технологиидоц. Ирина Радева
Стоян Иванчев Велевдоктор2022-12-20Влияние на параметрите да деформационно компактиране върху свойствата на получените заготовки от свръхдребнозърнести алуминиеви сплавиИнститут по металознание, съоръжения и технологии с център по хидро- и аеродинамикадоц. Иван Пенков
Пламен Димитров Петровдоктор2022-12-19Модели и методи за приложение на виртуална и добавена реалност в образованиетоИнститут по информационни и комуникационни технологиидоц. Ирина Радева
Светломир Емануилов Митковдоктор2022-12-14изследване на стационарни и настационарни процеси в активната зона на ВВЕР-1000 за целите на реакторната безопасностИнститут за ядрени изследвания и ядрена енергетикадоц. Павлин Грудев
Явор Ангелов Ивановдоктор2022-12-05Защитно въоръжение в древна Тракия на север от Хемус през V-III в. пр. Хр.Национален археологически институт с музейдоц. Милена Тонкова
Димитър Тодоров Боядижиевдоктор2022-11-29Изследване работата на мобилна комбинирана машина /въжена линия и процесор/ за извоз и обработка на обли дървени материали на стръмни терени в РодопитаИнститут за горатадоц. Георги Иванов
Пламен Николов Тренчевдоктор2022-11-25Използване на спътникови данни със средна пространствена разделителна способност за регистриране на атмосферно замърсяване с метанИнститут за космически изследвания и технологиипроф. Гаро Мардиросян
Нектариос Мамуцисдоктор2022-11-21Операционно концептуално моделуране при изграждане и поддържане на виртуални общностиИнститут по математика и информатикадоц. Детелин Лучев
Хисто Констонтитов Билдовдоктор2022-11-18Интелигентни методи за анализ на процеси в правораздаванетоИнститут по информационни и комуникационни технологиипроф. Даниела Борисова
Емилия Григорова Бажлековадоктор на науките2022-11-15Принцип за субординация на обобщени дробни еволюционни уравненияИнститут по математика и информатикапроф. Йорданка Панева-Коновска
Анелия Владимирова Ивановадоктор2022-11-04Роля на белтъка Dia 2 в ДНК репликацита и контрола на клетъчния размер в S. serevisiaeИнститут по молекулярна биологиядоц. Стойно Стойнов
Радина Веселинова Илиевадоктор2022-10-27Детството в България в извънсемейните групови фирми на социализация през 20-ти век. Етнологични аспекти.Институт за етнология и фолклористика с етнографски музейдоц. Анелия Касабова
Наско Христов Начевдоктор2022-10-27Нови еко-съобразни електроовлакнени полимерни материали с фунгицидна активностИнститут по полимеридоц. Георги Грънчаров
Милен Русев Чаневдоктор2022-10-25Определяне на биомасата и добива на посеви от лимец, отглеждани в условия на биологично земеделие, чрез дистанционни методиИнститут за космически изследвания и технологиипроф. Гаро Мардиросян
Илина Боянова Каменовадоктор2022-10-24Моделиране и картографиране на биофизични и биохимични параметри на посеви от зимна пшеница на базата на сателитни изображенияИнститут за космически изследвания и технологиипроф. Лъчезар Филчев
Анелия Рускова Наковадоктор2022-10-20Композитни материали на основата на паладий и поли /3,4-етилендиокситиофен/ за електроокисление на глицеролИнститут по физикохимияпроф. Димитър Стойчев
Мая Геориева Георгиевадоктор2022-10-14Изследване на антипролиферативни ефекти на новосинтезирани аналози и конюгати на тетрапептида AVPI и невротензин (NT8-13) пептидомиметициИнститут по молекулярна биологиядоц. Николай Цветков
Даниела Миткова Митевадоктор2022-10-10Едноклетъчните зелени водорасли като модел за генотипна устойчивост към окислителен стресИнститут по биоразнообразие и екосистемни изследваниядоц. Михаела Недялкова
Благой Всилев Койчевдоктор2022-10-04Въздействие на вълка върху популациите на копитния дивеч и взаимодействие с други едри хищници в северния дял на калоферска Стара планинаИнститут за горатачл. кор. Георги Георгиев
Бела Йонкова Василевадоктор2022-09-29Изследване на ролята на линкерния хистон Hho1p и актин-подобния протеин Arp4p в стареенето на дрожди Saccharomyces cerevisiaeИнститут по молекулярна биологияпроф. Ива Угринова
Ангелики Николаос Константинидудоктор2022-09-29Оптимизация на продукцията на биологичноактивни вещества от бактерии и водорасли и оценка на потенциалното им действие като антитуморни агенти в инвитро експериментиИнститут по експериментална морфология, патология и антропология с музейпроф. Димитър Кадийски
Десислава Пламенова Гергиновадоктор2022-09-28ЯМР метаболомика на пчелен мед и виноИнститут по органична химия с център по фитохимияпроф. Павлета Шестакова
Борислав Янков Антоновдоктор2022-09-27Национална сигурност на Р България в тонтекста на съвременните имиграционни процесиИнститут по философия и социологияпроф. Людмила Иванчева
Иво Стоянов Ихтиманскидоктор2022-09-27Моделиране на рекреационни екосистемни услуги в ГИС среда на национално и регионално нивоНационален институт по геофизика, геодезия и географияпроф. Марияна Николова
Мила Траянова Траяновадоктор2022-09-19Хидрохимична оценка на екологиното и технологично въздействие на термоминерални водиГеологически институтдоц. Димитър Антонов
Паскал Николаев Пиперковдоктор2022-09-19Дискретни трансформации и приложението им в теория на кодирането и комбинаторикатаИнститут по математика и информатикапроф. Петър Бойваленков
Галина Петкова Самичковадоктор2022-09-01Къснонеолитни керамични комплекси от Източна Стара планина до източните РодопиНационален археологически институт с музейдоц. Крум Бъчваров
Петър Ваньов Ивановдоктор2022-08-18Теоритични и експериментални изследвания при отливане на биметална риза за мелничен вал с външен, работен слой от материал с високо съдържание на хром, произведена по метода на центробежното леене на машина с вертикална ос на въртенеИнститут по металознание, съоръжения и технологии с център по хидро- и аеродинамикадоц. Явор Бойчев
Татяна Ивановна Брагадоктор2022-08-16Одеските дамаскини от сбирката на В.И.Григорович - част от българското културно-историческо наследствоИнститут за български езикдоц. Ваня Мичева
Румен Дянков Бъчваровдоктор2022-08-16Изследвания на сложногеометрични отливки от алуминиеви сплави и използваните за тяхното реализиране 3D - принтирани пясъчни формиИнститут по металознание, съоръжения и технологии с център по хидро- и аеродинамикадоц. Явор Бойчев
Григор Пламенов Николовдоктор2022-08-11Анализ на вихрообръзуването при обтичане на цилиндър на еластични опори близо до свободната повърхност при субкритични и критични числа на Рейнолдс с приложение при генериране на възнобновяема енергияИнститут по металознание, съоръжения и технологии с център по хидро- и аеродинамикапроф. Христо Скулев
Инна Александровна Суликовскадоктор2022-08-02Оптимизиране и адаптиране на метода за определяне на фототоксичност in vitro 3T3 NRU phototoxicity test към LED - слънчев стимулатор Helios - i0Институт по експериментална морфология, патология и антропология с музейпроф. Светлозара Петкова
Виктория Светлинова Ивановадоктор2022-07-26Фитохимично охарактеризиране на видове от род Inula, растящи в БългарияИнститут по органична химия с център по фитохимиядоц. Калина Алипиева
Мая Стоянова Горчевадоктор на науките2022-07-26Цената на реалността и възможните светове на литературата. Конрад, Кафка, КамюИнститут по философия и социологияпроф. иванка Стъпова
Боряна Александрова Карамановадоктор2022-07-22Влияние на микроструктурата и функционалните групи на въгледородни материали в суперкондензаторни системи с различни електролитиИнститут по електрохимия и енергийни системипроф. Антония Стоянова
Николай Недялков Панчевдоктор2022-07-15Метод за електромикроинтерферометрични изследвания на емулсионни филми от типа вода-масло: разработка и приложенияИнститут по физикохимияпроф. Елена Милева
Георги Симеонов Симеоновдоктор2022-07-13Моделиране и анализ на големи данни за епидемията Ковид - 19Институт по математика и информатикадоц. Александър Илиев
Петър Росенов Томовдоктор2022-07-12Прогнозиране на времеви редове с изкуствени невронни мрежиИнститут по информационни и комуникационни технологиидоц. Татяна Атанасова
Мария Георгиева Пашовадоктор2022-07-05Сграфито керамкиа от Североизточна България 13 - 15 в.Национален археологически институт с музейдоц. Деян Рабовянов
Дамян Илиев Дамяновдоктор2022-07-01Влияние на екологичните условия върху динамиката на числеността и темпа на увеличаване на размера, теглото и развитието на трофея в зависимост от възрастта и пола на дивата свиня в БългарияИнститут за горатачл. кор. Георги Георгиев
Андрей Стоянов Стояновдоктор2022-06-29Приложение на мултидисциплинарен подход за мониторинг и пространствено-времеви анализ на горска растителност и надовнени територии на база Дистанционни изследванияИнститут за космически изследвания и технологиипроф. Гаро Мардиросян
Яна Димитрова Димитровадоктор2022-06-28Таксономия и разпространение на цестодите по птици в Афротропическата зоогеографска областИнститут по биоразнообразие и екосистемни изследванияпроф. Анета Костадинова
Мохамед Абдул-Монеим Деябдоктор на науките2022-06-28Подобряване производителността на батерии и горивни клетки и синтез на нови материали за суперкондензаториИнститут по електрохимия и енергийни системипроф. Константин Петров
Илко Евгениев Ганевдоктор2022-06-28Проектният театър в България след 1989 г.Институт за изследване на изкустватадоц. Румяна Николова
Надежда Иванова Джорговадоктор2022-06-27Пространствено разпределение и характеристика на гнездовите местообитания при скалния орел, белоопашатия мишелов и сокола скитник в Стара планинаИнститут по биоразнообразие и екосистемни изследваниядоц. Димитър Димитров
Венцислав Никифоров Димитровдоктор2022-06-24Оценяване на тематичната точност на пространствени данни за земното покритие получени от спътникови изображения чрез качествено-количествен подходИнститут за космически изследвания и технологиипроф. Деница Борисова
Георги Тихомиров Бакьовдоктор2022-06-21Договорната правоспособност като елемент от правосубектността на универсалните международни организацииИнститут за държавата и правотопроф. Ирена Илиева
Томаш Будайдоктор2022-06-20Балканската политика на Австро-Унгария 1897-1906 г.Институт за исторически изследванияпроф. Пенка Пейковска
Борис Светлинов Мановдоктор2022-06-17Китайската съвременна политика в контекста на космическата надпревараИнститут за държавата и правотопроф. Ирена Илиева
Мария Кирилова Шрьодердоктор2022-06-13Антитуморна активност на новосинтезирани фероцен-съдържащи камфор сулфонамидиИнститут по молекулярна биологиядоц. Анастас Господинов
Лидия Петкова Ивановадоктор2022-06-11Аналитично охарактеризиране на природни материали и изследването им като биосорбенти за пречистване на водиИнститут по обща и неорганична химиядоц. Иванка Спасова
Христина Николова Куковадоктор2022-06-09Формално описание на перцептивните и менталинте предикати в българския езикИнститут за български езикпроф. Максим Стаменов
Петър Стоянов Ботевдоктор2022-06-07Изследвания върху хроматинови механизми за запазване на гиномната стабилностИнститут по молекулярна биологиядоц. Стойно Стойнов
Георги Емилов Матеевдоктор2022-05-27Оптични свойства и приложения на нанокомпозитни материали на основата на азобензениИнститут по оптически материали и технологиидоц. Лиан Неделчев
Емануел Стефанов Мутафовдоктор на науките2022-05-23Митрополитският храм "Св. Стефан" в Несебър и наговият художествен кръг: културен контекст, интертекстуалост и интервизуалност.Институт за изследване на изкустватапроф. Ингеборг Братоева - Даракчиева
Георги Петков Герджиковдоктор2022-05-20Хабитатни изисквания на южния белогръб кълвачНационален природонаучен музейпроф. Златомир Боев
Надежда Драгомирова Шуковадоктор2022-05-20Каталитично окисляване на сулфидни йониИнститут по инженерна химиядоц. Татяна Петрова
Димитър Георгиев Славчевдоктор2022-05-17Съставни числени методи и скалируеми блочни алгоритмиИнститут по информационни и комуникационни технологиипроф. Иван Лирков
Миглена Маринова Паневадоктор2022-05-10Иновативни методи за технологична диагностика на автоматични машини и линииИнститут по информационни и комуникационни технологиидоц. Николай Стоименов
Петър Павлов Паневдоктор2022-05-10Иновативни технологии за повишаване на ефективността при производство на тръбна мебелИнститут по информационни и комуникационни технологиидоц. Найден Шиваров
Лиляна Василева Начевадоктор2022-05-10Биодеградация на ароматни и алифатни ксенобиотици от свободни и имобилизирани бактериални клеткиИнститут по микробиологиядоц. Златка Алексиева
Мартин Рачков Баевдоктор2022-05-09Нарушения на процесуалните правила в досъдебната фаза на наказателния процесИнститут за държавата и правотодоц. Екатерина Салкова
Пламена Ангелова Ставревадоктор2022-05-09Влияние на новосинтезирани вещества от групата на метилксантините върху функционални показатели на мъжки гамети преди и след криоконсервацияИнститут по биология и имунология на размножаванетопроф. Пламен Тодоров
Владислав Живков Живковдоктор2022-05-03Културата между Долен Дунав и стара планина през периода от средата на втори век преди Христа до началото на втори век след ХристаНационален археологически институт с музейдоц. Здравко Димитров
Мариета Велизарова Гачевадоктор2022-04-27Високотемпературен синтез на нови петрургични материали на база седиментни скалиИнститут по металознание, съоръжения и технологии с център по хидро- и аеродинамикапроф. Румяна Лазарова
Миглена Бисерова Харалампиевадоктор2022-04-19Интелигентно управление на източници на полинна енергияИнститут по информационни и комуникационни технологиидоц. Найден Шиваров
Росен Симеонов Петровдоктор2022-04-19Информационно-комуникационни технологии за интелигентни домовеИнститут по информационни и комуникационни технологиидоц. Найден Шиваров
Мирослава Ангелова Вълчановадоктор2022-04-19Полимери и полимерни системи за пренос и доставяне на биологично активно макро молекулиИнститут по полимерипроф. Даринка Христова
Иван Костадинов Гайдарскидоктор2022-04-15Метод и модели за разработка на системни за информационна сигурност в организацииИнститут по информационни и комуникационни технологиидоц. Светозар Илчев
Мирена Паулинова Митовадоктор2022-04-15Международен панаир - Пловдив във външнотърговската политика на България по време на Студената войнаИнститут за исторически изследванияпроф. Илияна Марчева
Искрен Стефанов Гарванскидоктор2022-04-13Предикция на свободен от пристъпи период при пациенти с аблация по повод пароксизмално и персистиращо предсъдно мъждене чрез предпроцедурни данни за предсъднита сърдечна активност и клинични показателиИнститут по биофизика и биомедицинско инженерствочл. кор. Андон Косев
Иля Фабиан Акостадоктор2022-04-12Проучвания върху златистия чакал в България: гласова комуникация, плътност на популациите и разпространениеНационален природонаучен музейпроф. Златомир Боев
Ализа Тайсир Халил-Константиновадоктор2022-04-07Народни модели за назоваване на традиционни видове алкохолни напитки в българските говориИнститут за български езикпроф. Марияна Цибранска-Костова
Евелина Чавдарова Дамяновадоктор2022-03-31Сравнителна характеристика на режима на големи карстови извори в БългарияГеологически институтдоц. Петър Гергинов
Никола Сашов Бънковдоктор2022-03-29Състав, разпространение и екологична характеристика на текамебните съобщества от сфагновите мъхове в БългарияИнститут по биоразнообразие и екосистемни изследванияпроф. Даниела Пиларска
Красимир Йорданов Чешмеджиевдоктор2022-03-29Портативна компютърна система за кардиологични сигналиИнститут по роботикапроф. Велислава Любенова
Калин Емануилов Добревдоктор2022-03-25Защита на владението и държанетоИнститут за държавата и правотопроф. Венцислав Стоянов
Анелия Анатолиева Балачевадоктор2022-03-14Изследване на цитотоксичните ефекти на новосинтезирани аналози и конюгати на трипептида и на небелтъчни аминокиселиниИнститут по молекулярна биологиядоц. Николай Цветков
Силвия Иванова Пенчевадоктор2022-03-11Бедност, благотворителност, власт /културно-цивилизационни аспекти/Институт по философия и социологияпроф. Богдана Тодорова
Александър Георгиев Георгиевдоктор на науките2022-03-11Оценяване на смесени уредби с алтернативни източници на енергияИнститут по инженерна химиядоц. Татяна Петрова
Стефка Николаева Ковачевадоктор2022-02-28Проектиране и реализация на цифрови информационни ресурси за исторически обекти на българското културно наследствоИнститут по математика и информатикапроф. Десислава Панева-Маринова
Стоян Станев Кюркчиевдоктор2022-02-22Микроклимат и активност на радона в моделни карстови пещери в западните РодопиНационален институт по геофизика, геодезия и географияпроф. Марияна Николова
Кирил Стайков Петровдоктор2022-02-16Оспорване на преобразуването на търговски дружестваИнститут за държавата и правотодоц. Петър Бончовски
Героги Евтимов Евтимовдоктор2022-02-15Метаевристични методи за решаване на задачи за разкрояванеИнститут по информационни и комуникационни технологиипроф. Иван Димов
Златка Георгиева Делчевадоктор2022-02-10Кристалохимия и термична декомпозиция на медни и цинкови хидрокси-сулфатни минералиИнститут по минералогия и кристалографияпроф. Владислав Костов
Магдалена Иванова Вълчевадоктор2022-01-24Състояние и сукцесионни тенденции на растителността по крайбрежни и вътрешноконтинентални пясъчни дюни в БългарияИнститут по биоразнообразие и екосистемни изследванияпроф. Светлана Банчева
Зоя Владимирова Кичева - Зафировадоктор2021-12-20Изследване динамичното поведение на клетъчно нелинейни мрежи описващи уравнения на математическата физикаИнститут по математика и информатикапроф. Златина Ковачева
Методи Димитров Златковдоктор2021-12-13Селищната система на Мелнишко ХІ-ХVІІ в.Национален археологически институт с музейдоц. Деян Рабоянов
Ева Илиева Филиповадоктор2021-12-06Щамове на Cryphonectria parasitica в България и възможности за биологична борба с патогенаИнститут за горатачл. кор. Георги Георгиев
Светлана Григорова Дянковадоктор2021-12-02Финансово-икономическа оценка на публичните инвестиции върху резултатите на предприятията (по примера на Фонд "Условия на труд")Институт за икономически изследванияпроф. Митко Димитров
Петър Бориславов Денчевдоктор2021-12-02Употреба и функция на пространството в театралния спектакъл от 1968 г. до наши дниИнститут за изследване на изкустватадоц. Румяна Николова
Нона Тошева Цековадоктор2021-11-30Иновативни методи на биониката и биомиметиката в архитектурата и техните трансформацииИнститут за изследване на изкустватапроф. Ирина Генова
Стефан Николов Манчевдоктор2021-11-26Възможности за направляване на репродуктивния процес при Североизточнобългарска търкорунна и Синтетитчан популация българска млечна порода овцеИнститут по биология и имунология на размножаванетодоц. Росен Стефанов
Васил Николаев Кировдоктор2021-11-04Гъвкавост и несигурност. Социологически анализ на труда и заетостта в България 1989 - 2019 г.Институт по философия и социологияпроф. Карамфил Манолов
Христина Илиева Лазаровадоктор2021-10-27Разработване на екологични катализатори за получаване на ценни химикали и горива чрез оползотворяване на биомасаИнститут по органична химия с център по фитохимиядоц. Стефан Маринов
Маргарита Димитрова Поповадоктор на науките2021-10-20Нови подходи при получаването на нанопорести материали с приложение като катализатори и носители на лекарствени веществаИнститут по органична химия с център по фитохимияпроф. Антоанета Трендафилова
Надежда Венециева Парасковадоктор2021-10-20Дерматоглифична характеристика на българското население от Централна Западна БългарияИнститут по експериментална морфология, патология и антропология с музейпроф. Димитър Кадийски
Левон Онник Алтуняндоктор2021-10-20Въздействие на повърхността върху сензорите на ХолИнститут по роботикаакад. Чавдар Руменин
Мадлена Иванова Цветковадоктор2021-10-18Характерискита на мергелите от Сумерската свита като среда за погребване на радиоактивни отпадъциГеологически институтпроф. Пламен Иванов
Аника Свиленова Александрова-Уатанабедоктор2021-10-18Изследване на реологичните, механичните и морфологичните свойства на кръвта, нейните формени елементи и параметри на хемокоагулацията при захарен диабет тип 2Институт по механикапроф. Светослав Николов
Александра Кръстанова Николовадоктор2021-10-18Средства и методи за контекстно-зависимо използване с учебна цел на цифрови културни ресурсиИнститут по математика и информатикапроф. Десислава Панева-Маринова
Борис Володиев Николовдоктор2021-10-13Метафизиката на безкрайността и проблемът за противоречието във философия на математикатаИнститут по философия и социологиядоц. Росен Люцканов
Николай Андреев Желевдоктор2021-10-08Идеята за ирилизма. Поява, развитие и отражения в българската култура от XIX векИнститут за литературапроф. Анисава Милтенова
Николай Янчев Стояновдоктор2021-10-04Разпространение, вариабилност и здравословно състояние на видовете от род Ulmus в Северна БългарияИнститут за горатадоц. Георги Иванов
Зорница Богданова Стояновадоктор2021-09-30Биологична активност на продукти от Coelastrella sp.BGVИнститут по физиология на растенията и генетикатапроф. Светлана Мишева
Стефан Димитров Янакиевдоктор2021-09-29Траките и римското провинциално общество между Истрос и Хемус през І - ІІІ векИнститут за балканистика с център по тракологияпроф. Калин Порожанов
Петя Ангелова Каракашковадоктор2021-09-28Приложение на озона за частично и пълно окисление на циклохексан и неговите кислород съдържащи производниИнститут по катализСтела Минковска - Додова
Милан Бориславов Рашевскидоктор2021-09-27Математическо моделиране на хидродинамични и топлообменни процеси в сградни системи със стъклопакети с циркулираща течностИнститут по механикапроф. Нина Пешева
Ангел Димитров Симитчиевдоктор2021-09-27Ембиънт музиката от периферията към центъра - функция, типология и жанрови взаимодействия.Институт за изследване на изкустватапроф. Горица Найденова
Александър Йосков Йосифовдоктор2021-09-24Квантово-коригирани черни дупки и кюбитиИнститут за космически изследвания и технологиидоц. Петър Тонев
Ян Павел Барчикдоктор2021-09-22Модулация на механичните условия при фактури и използване на метода на обратната връзка за определяне на отпимална лечебна средаИнститут по металознание, съоръжения и технологии с център по хидро- и аеродинамикапроф. Любомир Анестиев
Стефан Костадинов Стефановдоктор2021-09-17Иновативни методи за подпомагане вземане на решения при горски пожари и наводненияИнститут по информационни и комуникационни технологиипроф. Петя Копринкова-Христова
Станислава Емилова Моралийска-Николовадоктор2021-09-08Отложените раждания в България - същност, последици, перспективиИнститут за изследване на населението и човекапроф. Маргарита Атанасова
Ваня Николова Мантаревадоктор на науките2021-09-07Фталоцианинови фотосенсибилизатори за фотодинамичен метод при лекарствена резистентностИнститут по органична химия с център по фитохимияпроф. Антоанета Трендафилова
Силва Георгиева Станчовскадоктор2021-09-03Синтез и охарактеризиране на перовскитоподбини оксиди с приложение като катализатори за обезвреждане на метанИнститут по обща и неорганична химиядоц. Иванка Спасова
Юрий Ангелов Кълвачевдоктор на науките2021-07-23Синтез и свойства на зеолитни катализаториИнститут по катализпроф. Татяна Табакова
Борис Тодоров Шировдоктор2021-07-20Външни физически въздействия с модулирани магнитни полета върху електрохимичните процеси в оловно-киселинните акумулаториИнститут по електрохимия и енергийни системипроф. Веселин Славчев
Иван Иванов Благоевдоктор2021-07-16Методи и средства за анализ на данни в информационни системи с използване на времеви редовеИнститут по информационни и комуникационни технологиидоц. Татяна Атанасова
Румен Руменов Кетиповдоктор2021-07-13Индивидуалност и модели при вземане на решение в интернетИнститут по информационни и комуникационни технологиипроф. Даниела Борисова
Николета Иванова Ботевадоктор2021-07-05Разнообразие и биотехнологичен потенциал на термофилни микроорганизми от български горещи извориИнститут по микробиологияпроф. Светла Данова
Виолета Любомирова Желязковадоктор2021-07-02Популационно-генетични изследвания на причинител на Ps. Destructans Болестта на белия нос при хиберниращи прилепи, и механизми на неговото разпространениеНационален природонаучен музейдоц. Петър Шурулинков
Стоян Тодоров Герогиевдоктор2021-07-02Магмена петрология, геохимия и геохронология във връзка с еоценкъсномиоценската /40-6 Ма/ геодинамична еволюция на отделни райони от югозападна България, Северна Македония и северните части на ГърцияГеологически институтдоц. Атанас Хиков
Руси Иванов Русевдоктор2021-07-01Синтез, структурна характеристика и антимикробна активност на кватернерни амониеви съединенияИнститут по минералогия и кристалографиядоц. Луиза Терзийска
Бойко Стойков Неовдоктор2021-06-29Еволюционни процеси при формиране на разообразието на хименолепидидните цестоди по насекомоядните бозайници от семейство SoricidaeИнститут по биоразнообразие и екосистемни изследванияпроф. Анета Костадинова
Румен Иванов Борисовдоктор2021-06-22Анализ на данни за разпред9елени величини и трафик в мрежови системиИнститут по механикадоц. Елена Николова
Боряна Красимирова Якимовадоктор2021-06-22Дизайн и синтез на биологично активни пептиди като потенциални инхибитори на ангиотензин превръщащия ензим /АСЕ I/Институт по органична химия с център по фитохимиядоц. Мая Гунчева
Константин Василев Делчевдоктор2021-06-17Кодове и дизайни в полиноминални метрични пространстваИнститут по математика и информатикапроф. Иван Ланджев
Боян Танев Мичевдоктор2021-06-15Развитие и приложение на радарни методи за изследване на параметрите на миграцията на птиците над територията на БългарияИнститут по биоразнообразие и екосистемни изследваниядоц. Борис Николов
Димитър Георгиев Добревдоктор2021-06-14НАТО и гръцко-югославските отношения 1952-1968 г.Институт за балканистика с център по тракологияпроф. Надя Бояджиева
Людмил Пенюв Кирацовдоктор2021-06-08Биохимични основи на Алцхаймеровата болестИнститут по експериментална морфология, патология и антропология с музейпроф. Светлозара Петкова
Марияна Стоянова Султановадоктор2021-06-02Концептуална рамка за постигане на устойчиво развитие на планинските райониНационален институт по геофизика, геодезия и географияпроф. Чавдар Младенов
Ива Митева Йорданова-Рупчевадоктор2021-06-01Смесени изборни системи на Народно събрание в Р БългарарияИнститут за държавата и правотопроф. Ганета Минкова
София Олеговна Славовадоктор2021-06-01Механизми на пребиотични реакции на основата на формамид - ab initio моделиранеИнститут по обща и неорганична химиядоц. Ивелина Мирчева
Стефан Георгиев Хранговдоктор2021-05-27Инженерногеоложка характеристика на Искърския Пролом между Нови Искър и ЛакатникГеологически институтпроф. Николай Добрев
Росен Методиев Николовдоктор2021-05-26Развитие на балетното изкуство в БургасИнститут за изследване на изкустватадоц. Миглена Ценова
Андрей Георгиев Величковдоктор2021-05-17Изследване на естествените регулаторни Т-клетки като фактор за осъществяване на бременност при човекИнститут по биология и имунология на размножаванетодоц. Велислава Терзийска
Борислав Руменов Колевдоктор2021-05-17Симулиране на позитронното взаимодействие с дефекти в материали за управляем термоядрен синтезИнститут за ядрени изследвания и ядрена енергетикапроф. Трою Троев
Иван Димитров Димитровдоктор2021-05-12Цифров модел на военния лагер на Аспарух край село Никулицел, област Тулча - РумънияИнститут за космически изследвания и технологиипроф. Георги Желев
Емилия Димитрова Вачевадоктор2021-05-11Взаимоотношения между представитли на три семейства гущери, по отношение на техните пространствени и хранителни ниши в Западна БългарияНационален природонаучен музейпроф. Златозар Боев
Румяна Цветанова Божиловадоктор2021-05-10Емпирично моделиране на йоносферните характеристики над БългарияНационален институт по геофизика, геодезия и географиядоц. Георги Гаджев
Владимир Димитров Владимировдоктор2021-05-05Таксономично проучване на избрани видове от Hieracium s.str. (Asteraceae) и разпространението им в БългарияИнститут по биоразнообразие и екосистемни изследванияпроф. Светлана Банчева
Владимир Руменов Тодоровдоктор2021-04-22Индивидуални теории, активност и степен на синантропизация на кафява мечка (Ursus arctos) на територията на Стара планинаИнститут по биоразнообразие и екосистемни изследванияпроф. Васил Попов
Милена Стефанова Костадиновадоктор2021-04-16Изследване на взаимодействието между мезенхимни стволови клетки и туморни линииИнститут по биология и имунология на размножаванетодоц. Милена Мурджева- Андонова
Димитър Насков Димитровдоктор2021-04-15Повреди върху буков подраст при извеждане на възобновителни сечи в Стара планинаИнститут за горатадоц. Ивайло Марков
Яна Сергеева Мурджаевадоктор2021-04-15Деформационни процеси в материали с издребнена структура при висока температура на деформацияИнститут по металознание, съоръжения и технологии с център по хидро- и аеродинамикапроф. Румяна Лазарова
Милена Митева Главчевадоктор2021-04-14Цитотоксична активност на новоситезирани метални комплекси с шифови бази и коджикова киселина и на статини върху туморни клеткоИнститут по експериментална морфология, патология и антропология с музейпроф. Ренета Тошкова
Мария Цвяткова Ивановадоктор2021-04-14Психично благополучие, религиозност и копинг стратегииИнститут за изследване на населението и човекапроф. Ергюл Реджеб
Ивайло Цветанов Първановдоктор2021-04-12Дигитален атлас на българския танцов фолклор. Зони на разпространение според теренните проучвания в етнохороеологиятаИнститут за етнология и фолклористика с етнографски музейдоц. Наталия Рашкова
Елица Валентинова Хиневадоктор2021-04-12Екологични фактори, либитиращи разпространението на морските треви от р. Зостера в сублиторалната зона на Бургаския залив, Черно море: значение на ветровото вълнение и епифитното обилиеИнститут по океанология - Варнадоц. Кремена Стефанова
Цветан Стефанов Цветковдоктор2021-04-12Определяне на семинално плазмени протеини, свързани с процеса на капацитацияИнститут по биология и имунология на размножаванетодоц. Теодора Данева
Николай Любенов Алексиевдоктор2021-04-06Изследване влиянието на наноразмерни прахове върху структурата и свойствата при заваряване и наваряване на алуминий-магнезиеви деформируеми сплавиИнститут по металознание, съоръжения и технологии с център по хидро- и аеродинамикапроф. Румяна Лазарова
Диляна Панева Паневадоктор на науките2021-04-02Нови полимерни материали от полиелектолити, от полиелектролитни комплекси и от стереокомплексиИнститут по полимеридоц. Христо Новаков
Бойка Димитрова Андонова - Лиловадоктор2021-03-31Проучвания на in vitro върху цитосъвместимостта и остеоиндуктивността на нови материали за костни заместителиИнститут по експериментална морфология, патология и антропология с музейпроф. Ренета Тошкова
Йорданка Любомирова Боневадоктор2021-03-26Оптимизиране на трафик в градска средаИнститут по информационни и комуникационни технологиипроф. Димитър Карастоянов
Мирослав Стефанов Геновдоктор2021-03-26Роля на протеини от спермална плазма при доброкачествена хиперплазия на простата, във връзка с криотолерантността на сперматозоидите от вида canisИнститут по биология и имунология на размножаванетодоц. Елена Кистанова
Ивайло Иванов Марковдоктор на науките2021-03-25Изследвания по оценка на горите в Р БългарияИнститут за горатапроф. Миглена Жиянски
Светла Дариева Качаровадоктор2021-03-24Правно положение на прокуристаИнститут за държавата и правотодоц. Николай Колев
Катя Евгениева Каменова-Стояновадоктор2021-03-23Получаване на функционални полимерни мицели за контролирано освобождаване на биологично активни веществаИнститут по полимерипроф. Ивайло Димитров
Анастасия Йорданова Златковадоктор2021-03-19Модилиране и мониторинг на динамиката на процесите при култивиране на щам Escherichia coliИнститут по роботикадоц. Пламена Златева
Десислав Русев Диневдоктор2021-03-17Цитотоксична активност на метали Cu (II)q Co (II) комплекси с Шифрови бази и Дисулфирам при човешки и животински туморни клеткиИнститут по експериментална морфология, патология и антропология с музейпроф. Светлозара Петкова
Мартин Антониев Равуцовдоктор2021-03-16Сулфонамид насочено орто-металиране като средство за регио- и стереоселективен синтез на мултифункционални ароматни съединенияИнститут по органична химия с център по фитохимияпроф. Светлана Симова
Александър Стоянов Куюмджиевдоктор2021-03-16Произведения на светогорски зографи в България 1750 - 1850 г.Институт за изследване на изкустватачл. кор. Иванка Гергова
Веселина Кирилова Йончевадоктор2021-03-12Живопис в храмовете, изградени от Освобожението до 1941 г. на територията на съвременния град СофияИнститут за изследване на изкустватапроф. Ирина Генова
Петя Борисова Климентовадоктор2021-03-09Всекидневно гражданство в сферата на труда в съвременното българско общество (след присъединяването на България към ЕС)Институт по философия и социологияпроф. Таня Христова-Димитрова
Стоян Стефанов Стояновдоктор2021-03-02Таксономичо проучване на род Buplerum L. (Apiaceae) в БългарияИнститут по биоразнообразие и екосистемни изследваниядоц. Ина Анева
Орлин Иванов Кузовдоктор2021-02-25ИКТ инструментариум за иновативни методи и приложения в образователния процесИнститут по математика и информатикадоц. Детелин Лулчев
Симеон Бориславов Борисовдоктор2021-02-24Филогеография и еволюция на видовата група Poecilimon jonicus и подрод Hamatopoecilimon (Insecta: Orthoptera) в Егейския регионИнститут по биоразнообразие и екосистемни изследванияпроф. Анета Константинова
Александър Иванов Огойскидоктор на науките2021-02-23Облъчване и имплозия на сферични мишени за инерциален термоядрен синтезИнститут за космически изследвания и технологиипроф. Димитър Теодосиев
Людмил Владимиров Йовковдоктор2021-02-22Математическо моделиране и приложение на математикатаИнститут по металознание, съоръжения и технологии с център по хидро- и аеродинамикапроф. Сашо Попов
Александра Атанасова Милевадоктор2021-02-18Разработване на нови металооксидни катализатори с приложение в алтернативните енергийни източници и екологиятаИнститут по органична химия с център по фитохимияпроф. Таня Цончева
Цветелина Пламенова Величкова-Ташевадоктор2021-02-10Глобална и регионална изменчиводст на климата - движещи факториНационален институт по геофизика, геодезия и географияпроф. Явор Чапанов
Радост Иванова Ивановадоктор2021-01-31Реология, структура и свойства при перколационния праг на полимерни композити с графен и въглеродни нанотръбиИнститут по механикапроф. Евгени Иванов
Емилия Станиславова Бояджиева-Пеевадоктор2021-01-29Нематериално културно наследство - жива практика и сестеми за вписване на елементи:Примеръто на маскатаИнститут за етнология и фолклористика с етнографски музейдоц. Петко Христов
Галина Живкова Бобевадоктор2021-01-28Приложение на метода на локалната активност за изследавне диманимката на нелинейни клетъчно невронни мрежиИнститут по математика и информатикапроф. Валерий Ковачев
Пламен Георгиев Трендафиловдоктор2021-01-28Синтез и изследване на специализирани системи за близка радиолокацияИнститут за космически изследвания и технологиипроф. Георги Сотиров
Антония Христофорова Мокревадоктор2021-01-28Приложимост на гиофизичните магнитни методи за изследване на антропогенното замърсяване на почви от индустриална действителностНационален институт по геофизика, геодезия и географияпроф. Наталия Килифарска
Стоян Антреас Ставрудоктор на науките2021-01-27Морални измерения на собствеността в екологически контекстИнститут по философия и социологияпроф. Емилия Маринова
Десислава Ганчева Ганева-Киряковадоктор2021-01-27Оценка на състоянието на посеви от зимна рапица в Североизточна България чрез спътникови и наземни данниИнститут за космически изследвания и технологии
Мария Николаева Качамаковадоктор2021-01-26Адаптация на европейския лалугер при транслокации на индивиди в БългарияИнститут по биоразнообразие и екосистемни изследванияпроф. Румяна Мечева
Олег Петров Илиевдоктор2021-01-25Методи и модели за персонализация на тематично-ориентирано учебно съдържаниеИнститут по математика и информатикадоц. Десислава Панева-Маринова
Даниела Любомирова Ивановадоктор2021-01-21Проучване на избрани семейства от разред Polypodiales в българската флораИнститут по биоразнообразие и екосистемни изследваниядоц. Анна Ганева
Микела Трамонтидоктор2021-01-21Западни и източни подходи в образованието по математика, комбинирани с изкуствоИнститут по математика и информатикапроф. Кирил Банков
Горанчо Яким Ангеловдоктор2021-01-21Зурнаджийската традиция в Р МакедонияИнститут за етнология и фолклористика с етнографски музейдоц. Веселка Тончева
Дафина Йорданова Петковадоктор2021-01-20Изследвания и програмна реализация в теорията на обобщените мрежиИнститут по биофизика и биомедицинско инженерствопроф. Таня Пенчева
Иван Миленов Михайловдоктор2021-01-12Нациналната идентичност на младите хора в България в началото на 21 векИнститут по философия и социологиядоц. Албена Накова-Манолова
Стефано Кобелодоктор2021-01-08Включващо образование за деца с увреждания в релационна перспективаИнститут по философия и социологиядоц. Добринка Костова
Катя Пенева Милевадоктор2021-01-08Модели на интимно партниране и индивидуално благополучиеИнститут за изследване на населението и човекадоц. Маргарита Бакрачева
Георги Костадинов Джумайовдоктор2020-12-21Приложение на съвременните технологии в езиковото обучениеИнститут за български езикпроф. Максим Стаменов
Кристина Иванова Диневадоктор2020-12-18Интегриране на хетерогенни данни от разпределени IoT устройстваИнститут по информационни и комуникационни технологиипроф. Любка Дуковска
Жанина Стоянова Петковадоктор2020-12-17Синтетични подходи за получаване на хирални и биологично активни съединенияИнститут по органична химия с център по фитохимияпроф. Владимир Димитров
Петър Цочев Данчевдоктор2020-12-15Държавна GPS мрежа на Р България - обработка и анализ на втория цикъл измервания и получаване на скоростите на точките от основния класНационален институт по геофизика, геодезия и географияпроф. Иван Георгиев
Таня Ставревае Тошкова-Йотовадоктор2020-12-10Биологична активност на продукти от Coelastrella sp.BGVИнститут по физиология на растенията и генетикатапроф. Валя Василева
Росица Христова Христовадоктор2020-12-08Роля на хроматиновите регулатори RUVBL1 и INO80 в предотвратяването на конфликтите между репликация и транскрипцияИнститут по молекулярна биологияпроф. Георги Русев
Цветан Георгиев Точевдоктор2020-12-07Деформационни технологии за компактиране на отпъдъчни стружки от алуминиеви сплавиИнститут по металознание, съоръжения и технологии с център по хидро- и аеродинамикадоц. Ясен Хаджитодоров
Димитър Георгиев Плачийскидоктор2020-11-30Разпространение на глухаря в България в зависимост от ландшафтно-екологочините характеристики на местообитаниятаНационален природонаучен музейпроф. Златозар Боев
Лора Николаева Кировадоктор2020-11-30Влияние на промените в земеползването върху акумулацията на въглерод в екосистеми от района на Средна стара планинаИнститут за горатапроф. Миглена Жиянски
Албена Бориславова Димитровадоктор2020-11-24Морфофункционална атропометрична характеристика на 8-17 годишни тенесистиИнститут по експериментална морфология, патология и антропология с музейдоц. Рачо Стоев
Маргарита Илиева Балабановадоктор2020-11-20Дружествен дял в ООДИнститут за държавата и правотопроф. Поля Голева
Огнян Димов Тодоровдоктор2020-11-17Радиоелектронно противодейсвие на средствата за навигация и управление на безпилотни летателни апарати с малък радиус на действиеИнститут по металознание, съоръжения и технологии с център по хидро- и аеродинамикапроф. Николай Георгиев
Георги Мартинов Николовдоктор2020-11-17Структурно-функционален подход за гарантиране на сигурността на доставките в отбранителната индустрияИнститут по металознание, съоръжения и технологии с център по хидро- и аеродинамикадоц. Димитър Димитров
Снежана Кочева Александровадоктор2020-11-16Названия, свързани с облеклата и тяхното изработване. Лексикосемантична характерисктикаИнститут за български езикпроф. Лучия Антонова-Василева
Мадлена Нанева Андреевадоктор2020-11-16Изследване влиянието на оподните особености при овце върху криотолерантността на сперматозоидитеИнститут по биология и имунология на размножаванетодоц. Росен Стефанов
Адриана Борисова Христовадоктор2020-11-12Лингистична характеристика на българската философска терминологияИнститут за български езикпроф. Марияна Цибранска-Костова
Елена Стоянова Михайлова-Димитровадоктор2020-11-05Електрохимични изследвания и оптимизация на вторични Zn - въздух клеткиИнститут по електрохимия и енергийни системипроф. Константин Петров
Йордан Георгиев Мариновдоктор на науките2020-11-04Флексоелектричество на нематични течнокристални системиИнститут по физика на твърдото тялопроф. Виктория Виткова
Весела Миткова Катровадоктор2020-10-29Наноструктуриране на тънки сребърни филми за приложение в нанофотоникатаИнститут по оптически материали и технологиидоц. Росен Тодоров
Милена Филипова Груевадоктор2020-10-27Групово управление на боботизирани средства за транспорт на товариИнститут по информационни и комуникационни технологиипроф. Красимира Стоилова
Ставрос Георгиос Мескосдоктор2020-10-27Математически модел и стохастично симулиране на газови смеси и процеси на смесване в микроразмерни областиИнститут по механикадоц. Нина Христова Пешева
Негослав Събев Събевдоктор2020-10-21Компютърни методи и подходи при изследване и предстаяне на знания за уеб достъпност за хора с уврежданияИнститут по математика и информатикадоц. Красимира Иванова
Евдокия Огнянова Белинадоктор2020-10-15Биосензори, базирани на повърхнинен плазмонен резонанс в дифракционни решетки с директна имобилизация на разпознаващото веществоИнститут по оптически материали и технологиипроф. Димана Назърова
Иван Костадинов Янакиевдоктор2020-10-09Концертния строй а1 =432 Hz и отворените квинти: опит за интегрално акустическо, прихофизическо, когнитивно и практическо изследванеИнститут за изследване на изкустватадоц. Миглена Ценова
Ирена Бочева Загранярскадоктор2020-10-08Стереоселективен синтез на функционализирани хирални аминоалкохоли - конфигурация и приложениеИнститут по органична химия с център по фитохимияпроф. Владимир Димитров
Илияна Георгиева Петрова Саласардоктор2020-10-08Европейски хореографии, ориентирани към танц-терапията и приложението й през 20 и 21 векИнститут за изследване на изкустватапроф. Кристина Япова
Красимира Петкова Диковадоктор2020-10-06Бети кондензация - инструмент за получаване на хирални аминометилнафтолиИнститут по органична химия с център по фитохимияпроф. Владимир Димитров
Тина Пламенова Диловадоктор2020-10-05Изследване на процесите на формиране на сензорни елементи на основата на тънки филмиИнститут по обща и неорганична химияпроф. Даниела Ковачева
Дарина Николова Каишевадоктор2020-09-30Изследване на физически процеси при заваряване на материали с концентрирани енергетични потоциИнститут по електроникапроф. Петър Петров
Мартин Константинов Константиновдоктор2020-09-28Противопоставянето между запада и съвременна Русия: нагласи в съвременното българко общество /ценности и идеологии/Институт по философия и социологияпроф. Борислав Градинаров
Андон Георгиев Ташуковдоктор2020-09-18Взаимоотношението между правото на ЕС и конституциите на държавите членкиИнститут за държавата и правотопроф. Ирена Илиева
Силвия Христова Христовадоктор2020-09-16Тавтометрията като елементарен механизъм за пренос на сигнал при молекулните устройстваИнститут по органична химия с център по фитохимияпроф. Деница Панталеева
Стела Тошкова Драгомановадоктор2020-09-15Фармакологични, токсикологични и невробиологични изследвания на миртенал - бицикличен монотерпеноид от природен произходИнститут по невробиологияпроф. Николай Лазаров
Светла Георгиева Георгиевадоктор2020-09-08Комплексна типологизация на селските райони в Южна Централна БългарияНационален институт по геофизика, геодезия и географиядоц. Надежда Илиева
Екатерина Калинова Йоцовадоктор2020-08-27Чуствителност, инхибиране и защита на фотосинтетичния апарат в условията на стресИнститут по биофизика и биомедицинско инженерствопроф. Емилия Апостолова
Петко Станчев Петковдоктор2020-08-26Повишаване ефективността на защитата на критичната инфраструктура чрез използването на средства формиращи високоскоростни кинетични елементиИнститут по металознание, съоръжения и технологии с център по хидро- и аеродинамикапроф. Николай Георгиев
Теодоричка Готовска-Хенцедоктор на науките2020-08-12Българите в чешко-руския книжовен обмен 30-60 г. на 19 в.Институт за исторически изследванияпроф. Пенка Пейквска
Евгений Иванов Мариновдоктор2020-07-27Претопологични, топологични и алгебрични структури за интуиционистки размити множестваИнститут по биофизика и биомедицинско инженерстводоц. Олимпия Роева
Борис Атанасов Стайковдоктор2020-07-21Методи, алгоритми и софтуерни системи за подпомагане вземането на решенияИнститут по информационни и комуникационни технологиипроф. Владимир Монов
Христинка Тошкова Башева-Николовадоктор2020-07-17Приемната грижа в България в началото на 21 век - европейски модел и национална спецификаИнститут за етнология и фолклористика с етнографски музейдоц. Еля Цанева
Красимира Донева Стоянова-Чоковадоктор2020-07-10Модели и методи за оптимизация и управление на портфейл с използване на времеви редовеИнститут по информационни и комуникационни технологиидоц. Ирина Радева
Петър Василев Данчевдоктор на науките2020-07-02Някои класове от некомутативни пръстени и абелеви групиИнститут по математика и информатикапроф. Петър Бойваленков
Атанас Петров Узуновдоктор2020-06-30Детекция на говор в системи за разпознаване на дикториИнститут по информационни и комуникационни технологиипроф. Любка Дуковска
Константин Илиев Щеревдоктор2020-06-30Дистанционно управляем апарт за подводно изследване на шелфаИнститут по океанология - Варнапроф. Атанас Палазов
Искрен Валентинов Великовдоктор2020-06-29Музейни репрезентации на Националното възраждане. Образи на наследствотоИнститут за етнология и фолклористика с етнографски музейдоц. Валентина Ганева-Райчева
Надежда Янкова Джаковадоктор2020-06-26Съвременни идеи и тенденции за работа с публиките в художествените музеи. Ориентиране към публиките в БългарияИнститут за изследване на изкустватадоц. Сгела Ташева
Тодор Димитров Лазаровдоктор2020-06-19Българо-английски граматични паралели с оглед на машинния преводИнститут за български езикпроф. Максим Стаменов
Любомир Стефанов Сосеровдоктор2020-06-18Разработване на нанокомпозитни електродни материали за хибридни суперкондензаторни системиИнститут по електрохимия и енергийни системипроф. Тамара Петкова
Жанета Тодорова Златевадоктор2020-06-18Динамика на дублетността в глаголната система на съвременния български езикИнститут за български езикпроф. Сия Колковска
Стоян Милков Миховдоктор на науките2020-06-18Крайни автомати, преобразуватели и бимашини: алгоритмични конструкции и имплементацииИнститут по информационни и комуникационни технологиипроф. Галя Ангелова
Петър Младенов Даневдоктор2020-06-17Прецизна спектроскопия на леки атомни и молекулни системиИнститут за ядрени изследвания и ядрена енергетикадоц. Боян Обрешков
Стефан Стефанов Генчевдоктор2020-06-16Картографиране на защитени зони от НАТУРА 2000 с използване на дистанционни изследвания и ГИСНационален институт по геофизика, геодезия и географиядоц. Георги Железов
Вероника Иванова Атанасова-Георгиевадоктор2020-06-16Лапароскопски изплънителни инструменти към роботиИнститут по роботикапроф. Таньо Танев
Надежда Петрова Славчевадоктор2020-06-15Административноправен решим на трансграничната правна помощИнститут за държавата и правотопроф. Ирена Илиева
Ангел Валентинов Дюгмеджиевдоктор2020-06-11Пространствена екология на пепелянката в западна българияНационален природонаучен музейдоц. Георги Попгеоргиев
Иван Димов Петковдоктор2020-06-09Формиране на умения за общуване в обучението по информационни технологииИнститут по математика и информатикапроф. Кирил Банков
Веселина Иванова Вучевадоктор2020-06-08Теоритичен и числен анализ на диференчни схеми за уравнения на БусинескИнститут по математика и информатикадоц. Милена Димова
Манол Иванов Асеновдоктор2020-06-05Правно-социологически проблеми на съвременни форми на девиация в областта на рекламната дейностИнститут за държавата и правотодоц. Надежда Йонкова
Кристина Владимирова Чутурковадоктор2020-06-05Фактори, оказващи влияние върху правната социализация на подрастващитеИнститут за държавата и правотопроф. Дарина Зиновиева
Станимир Панчев Трифоновдоктор2020-06-05Правно-социологически параметри и емпирични характеристики на съдебно-изпълнителното производство по ГПКИнститут за държавата и правотодоц. Петър Бончовски
Ани Димитрова Димитровадоктор2020-06-04Институцията президент на Р България 1992-2017 г. проблеми и перспективиИнститут по философия и социологияпроф. Богдана Тодорова
Стефан Пенчев Мариновдоктор на науките2020-06-04Развитие и приложение на редукционния пиролиз при изследване формите на органичната сяра и състава на органичната маса на изкопаеми твърди горива и биомасаИнститут по органична химия с център по фитохимияпроф. Павлинка Долашка
Василка Крумова Пасковадоктор2020-06-03Реологични и електрически свойства на кръвта при съдови заболявания. Корелационни зависимостиИнститут по механикаСветослав Ганчев Никилов
Стоян Николаев Камбуровдоктор2020-06-03Изследване на принудителната неравновесна кристализация при соли кристалохидратиИнститут по обща и неорганична химияпроф. Виолета Колева
Валентин Красимиров Воскресенскидоктор2020-06-03Травма и памет. Разкази и вазпоменания за близкото минало 1944-1989 г.Институт за етнология и фолклористика с етнографски музейпроф. Албена Георгиева
Алексаднър Йосифов Шамлиевдоктор2020-06-03Оптимизиране на треакторията на безмоторни летателни апарати чрез мултисензорна система за оценка на атмосферната динамикаИнститут по роботикадоц. Август Иванов
Благовест Петров Христовдоктор2020-06-03Проектиране и управление на мултимерна жиро-стабилизирана платформа за видеозаснемане за безпилотни летателни апаратиИнститут по роботикадоц. Август Иванов
Мина Чавдарова Христовадоктор2020-06-02Антропологични измерения на границите и конструиране на идентичностиИнститут за етнология и фолклористика с етнографски музейдоц. Анелия Касабова
Николай Иванчев Николовдоктор2020-06-02Метрични методи за анализиране и моделиране на наредени данниИнститут по математика и информатикадоц. Младен Савов
Цанислава Иванова Атанасова-Геновадоктор2020-05-29Флуоресцентна спектроскопия на ибологични тъкани за туморна диагностикаИнститут по електроникадоц. Таня Драйшу
Людмила Миткова Лозановадоктор2020-05-28Роля на подземната биомаса на дървесни растения за акумулация на въглерод в планински горски екосистемиИнститут по биоразнообразие и екосистемни изследванияпроф. Цветан Златанов
Ангел Маринов Великовдоктор2020-05-28Газово пресоване-метод за получаване на отливки от алуминиеви сплавиИнститут по металознание, съоръжения и технологии с център по хидро- и аеродинамикапроф. Иван Пършоров
Василена Иванова Даковадоктор2020-05-28Паразитология и инвазионни болести на животните и човекаИнститут по експериментална морфология, патология и антропология с музейпроф. Маргарита Габрашанска
Генчо динев Георгиевдоктор2020-05-27Плаващ кесон тип тневмо-конструкцияИнститут по океанология - Варнапроф. Любомир Димитров
Лъчезар Петров Якимовдоктор2020-05-21Оценка на оксидативиния стрес и индикаторния потенциал на биологичния отговор на черноморската мида Mytilus galloprovincialis Lam. като общ показател за функционалното състояние на крайбрежните екосистемиИнститут по биоразнообразие и екосистемни изследванияпроф. Румяна Мечева
Виолета Борисова Великовадоктор на науките2020-05-21Физиологична роля на биогенния изопрен в растениятаИнститут по физиология на растенията и генетикатапроф. Катя Георгиева
Данка Александрова Йордановадоктор2020-05-20Моделиране на процеси в нискотемпературна плазма в кухокартоден разрядИнститут по физика на твърдото тялопроф. Хассан Шамати
Хегъп Илиев Димовдоктор2020-05-18Възможности за дистанционно определяне на параметри на структурата на дървостоитеИнститут за горатадоц. Ивайло Марков
Йоана Георгиева Георгиевадоктор2020-05-15Оценка и моделиране на запасите от промишлени риби в Черно море като основа на екосистемния подход за управелние на морските биоресурсиИнститут по биоразнообразие и екосистемни изследванияд-р Апостолос Апостолу
Ели ДимитроваПавлова-Трайковадоктор2020-05-15Ооценка на факторите и риска от ерозия във водосборна на река ДжерманИнститут за горатапроф. Иван Маринов
Вера Петрова Боневадоктор на науките2020-05-13Мемориалните музеи и експозиции в културната инфраструктура на съвременна БългарияИнститут за етнология и фолклористика с етнографски музейпроф. Албена Георгиева-Ангелова
Лина Емилова Георгиевадоктор2020-05-10Процесуално-онтологичен подход към проблема за изкуствения интелектИнститут по философия и социологиядоц. Росен Люцканов
Пенка Младенова Петровадоктор на науките2020-03-27Молукулярно-биологични изследвания на нови бактериални гликозид-хидролази с промишлено приложениеИнститут по микробиологиядоц. Людмила Кабаиванова-Миланова
Нона Кръстева Петковадоктор2020-03-18Обкови на напрестолни евангелия от българските земи 16- първата половина на 18 векИнститут за изследване на изкустватачл. кор. Иванка Гергова
Ния Златкова Петровадоктор2020-03-13Структурна стабилност и междумолекулни взаимодействия на основаните светосъбиращи комплекси в килакоидни мембрани на висши растения и цианобактерииИнститут по биоразнообразие и екосистемни изследванияпроф. Сашка Крумова
Моника Добрева Коцевадоктор2020-03-12Е-фасилитаторИнститут по математика и информатикадоц. Евгения Сендова
Калина Венелинова Крумовадоктор2020-03-12Влияние на социалнопсихологични фактори върху рисковото поведение на водачите на МПС в БългарияИнститут за изследване на населението и човекапроф. Йоланда Зографова- Драганова
Михаела Красимирова Александровадоктор2020-03-10Нови керамични материали с приложение в електроникатаИнститут по металознание, съоръжения и технологии с център по хидро- и аеродинамикапроф. Иван Пенков
Свободан Александров Александровдоктор2020-03-05Взаимодействие в тънки течни филми от фосфолипиди и специфични полимери на алвеоларния сърфактантИнститут по физикохимияпроф. Елена Милева
Ирина Вадим Лазаркевичдоктор2020-02-27Антимикробен потенциал на синтетични аналози на биологично активни вещества и комбинираното им действие с рамонолипид-биосърфактантИнститут по микробиологиядоц. Златка Алексиева
Веселина Любомирова Милевадоктор2020-02-25Хартията в архитектурата. Тенденции и иновации.Институт за изследване на изкустватапроф. Милена Георгиева
Георги Петев Георгиевдоктор2020-02-19Изследвания за реализиране на персонален авиационен транспорт в градка средаИнститут за космически изследвания и технологиичл. кор. Петър Гецов
Николай Евлогиев Маринковдоктор2020-02-18Изследване взаимодействието на сложно съставни силикати от металургичната шлака с алкални разтвориИнститут по металознание, съоръжения и технологии с център по хидро- и аеродинамикапроф. Явор Лукарски
Цветелина Станкева Терзийскадоктор2020-02-17Прилагане на методи с висока резолюция за екологичен анализ на тревни съобществаИнститут по биоразнообразие и екосистемни изследваниячл. кор. Димитър Иванов
Боян Веселинов Василевдоктор2020-02-17Себеутвърждаване и психосоциална идентичност в юношеска възрастИнститут за изследване на населението и човекапроф. Румяна Божинова
Илиян Константинов Манойловдоктор2020-02-14Специфична терапия на автоимунен диабет при миши и хуманитарни моделиИнститут по микробиологиядоц. Анастас Пашов
Румен Василев Караганевдоктор на науките2020-02-12Дунав, Международната дунавска комисия и България 1919-1940 г. с продължение до 1944 г.Институт за исторически изследванияпроф. Манчо Веков
Юра Тотева Константиновадоктор на науките2020-02-10Българите в Солун от 60-те години на 19 век до Балканските войниИнститут за балканистика с център по тракологияпроф. Румяна Прешленова
Евелин Славомирова Йордановадоктор2020-02-06Фактори за продължителност на живота в добро здраве в БългарияИнститут за изследване на населението и човекапроф. Кремена Борисова - Маринова
Мирослав Кирилов Мариновдоктор2020-02-05Молекулярно-популационни изследвания на местни породи кучета в БългарияИнститут по биоразнообразие и екосистемни изследванияпроф. Георги Марков
Цветомила Иванова Лазарова-Кюлевадоктор2020-02-05Сънтез и характеризиране на наноразмерни оксидни материали и композити с приложение в електрониката и катализаИнститут по обща и неорганична химияпроф. Рени Йорданова
Надя Емилова Петровадоктор2020-02-04Изолиране и характеризиране на овариални стволови клеткиИнститут по биология и имунология на размножаванетодоц. Пламен Тодоров
Васил Димитров Бъчваровдоктор2020-01-23Електрохимично получаване на многокомпонентни сплави на металите от подгрупата на желязото, включващи W, Mo и P и охарактеризирането им като каталитичен материал в алтернативни източници на енергияИнститут по физикохимияпроф. д-р Николай Божков
Росен Йорданов Георгиевдоктор2020-01-14Мезопорест ниобиев оксид: получаване, характеризиране и оптимизиране на сензорни приложенияИнститут по оптически материали и технологиипроф. Цветанка Бабева
Алмира Павлова Георгиевадоктор2020-01-07Сравнителен Хитохимичен анализ и биологични активности на ароматнични продукти от българските маслодайни Rosd alba L. и Rosa damascena MillИнститут по невробиологияпроф. Росица Замфирова - Митова
Веселин Лазаров Шахпазовдоктор2019-12-19Изследване на модели за прогнозиране на капиталови пазари с невронни мрежиИнститут по информационни и комуникационни технологиипроф. Даниела Борисова
Георги Лазаров Шахпазовдоктор2019-12-19Интелигентни техники за анализ на процесите на финансиране на малкия и среден бизнесИнститут по информационни и комуникационни технологиипроф. Димитър Карастоянов
Милена Кирилова Господиновадоктор2019-12-18Популационно биологично разнообразие и биоиндикаторна оценка на лисицата в европейския й ареалИнститут по биоразнообразие и екосистемни изследваниядоц. Ценка Часовникарова
Боряна Владимирова Владимировадоктор2019-12-17Образът на женските коси в българската лирика на 20 векИнститут за литературадоц. Елка Трайкова
Рикардо Браншердоктор2019-12-16Експериментален и числен анализ на взаимодействието между газ и твърда повърхностИнститут по механикапроф. Емил Маноах
Ваня Илиева Илиевадоктор2019-12-16Оценка на доказателствата и доказателствените средства в наказателния процесИнститут за държавата и правотодоц. Екатерина Салкова
Евгений Иванов Ганевдоктор2019-12-11Оптимален синтез и управление на ресурсно-осигурителни вериги за производство и разпределение на биодизелИнститут по инженерна химияпроф. Наташа Банчева
Вани Атанасова Танковадоктор2019-12-05Лазерно индуцирана плазма за изследване на археологически артефактиИнститут по физика на твърдото тялодоц. Веленти Михайлов
Александрина Пламенова Дончевадоктор2019-12-03Официално начало в наказателния процесИнститут за държавата и правотопроф. Гергана Маринова
Ивета Мустафова Бошнаковадоктор2019-11-26Невъглеродни каталитични носители за отделяне на кислорода при електролиза на водаИнститут по електрохимия и енергийни системипроф. Антония Стоянова
Христина Ангелова Величковадоктор2019-11-22Технология за получаване на хибридни нанокопозитио с графенИнститут по механикадоц. Десислава Пашкулева
Дарина Янкова Бойкинадоктор2019-11-18Реликвариите в България от периода на късното средновекотие и ВъзражданетоИнститут за изследване на изкустватадоц. Ралица Русева
Цвета Димитрова Стояновадоктор2019-11-14Биологична активност на производни на дитиокарбоновата киселина /Ксантогенати|/Институт по невробиологияпроф. Яна Чекаларова
Стефан Борисов Карастаневдоктор2019-11-13Реинженеринг на индустриални роботиИнститут по информационни и комуникационни технологиидоц. Вера Ангелова
Инна Василева Димитровадоктор2019-11-12Съвременни теории за произхода на глаголицатаКирило-методиевски научен центърпроф. Славия Бърлиева
Здравка Димитрова Славковадоктор2019-11-12Физикохимично охарактеризиране на лиево натриев сулфат за приложение в електрохимични системиИнститут по електрохимия и енергийни системипроф. Антония Стоянова
Анелия Ангелова Димитровадоктор2019-11-06Създаване и отглеждане на енергийни култури от върба в БългарияИнститут за горатадоц. Емил Попов
Ивайло Момчилов Славчевдоктор2019-11-04Синтетични трансформации на природни продуктиИнститут по органична химия с център по фитохимияпроф. Владимир Димитров
Момчил Ивайлов Неновдоктор2019-10-30Моделно базираща стратегия за изследване влиянието на микро-РНК в ракови сигнални пътекиИнститут по механикапроф. Надя Антонова
Марта Александрова Методиевадоктор2019-10-30Гръко-римската античност в българската книжнина, края на 18 в. първата половина на 19 в.Институт за балканистика с център по тракологияпроф. Орлин Събев
Константина Владимирова Стефановадоктор2019-10-29Изследване и моделиране на хидродинамиката в колони със съвременни викокоехективни ненареднени пълнежиИнститут по инженерна химияпроф. Ирен Цибранска
Стоян Георгиев Стояновдоктор2019-10-28Драматургията на Пинтър и рецепцията й в БългарияИнститут за литературадоц. Мариета Иванова-Гергинова
Ваня Димитрова Младеновадоктор2019-10-25Проучване върху митоходриалния статус в яйчиници и епигенетични маркери в ооцити на суперовулирани мишки, получавали комирирана биодобавкаИнститут по биология и имунология на размножаванетодоц. Елена Кистанова
Мартин Любенов Георгиевдоктор2019-10-24Електрохимично получаване и свойства на сплавни покрития на индий със злато и паладийИнститут по физикохимияпроф. Весела Цакова
Ива Иванова Ивановадоктор2019-10-24Насочване на моделен антиген от грипен вирус към антиген-представящи Клекти чрез генетично-конструирани химерни молекулиИнститут по микробиологиядоц. Андрей Чорбанов
Поля Славцчева Ангеловадоктор2019-10-23Разработване на полимерен нанокомпозит с графен и създаване на протототип чрез 3 Д печетИнститут по механикапроф. Васил Кавърджиков
Мая Начева Поповадоктор2019-10-17Молекулна основа на нарушени фертилни функции при мъжа, предизвикани от съвременни фактори на околната средаИнститут по биология и имунология на размножаванетопроф. Сорен Хайрабедян
Миглена Цветкова Пешовадоктор2019-10-17Електрохимично получаване и корозионно поведение на тройни сплави Zn-Fe-P и Zn-Ni-PИнститут по физикохимиядоц. Емилия Стоянова
Атанас Маринов Атанасовдоктор2019-10-17Разработка на методи, алгоритми и програмни средства за анализ и поектиране на комически мисииИнститут за космически изследвания и технологиидоц. Дойно Петков
Емилия Васил Мариновадоктор на науките2019-10-14Обективни изследвания на морала и съвременната етикаИнститут за изследване на обществата и знаниетопроф. Стоян Ставру
Димитър Благоев Димитровдоктор2019-10-14Стратификационни промени в българската социалност в началото на 21 в. Динамизиране, стабилизиране, ерозиране на социални позицииИнститут за изследване на обществата и знаниетопроф. Таня Христова - Димитрова
Теменужка Георгиева Спасовадоктор2019-10-11Диференциран подход при мониторинг на наводнени площи, повърхностни водни обекти и мокра снежна покривка на база дистанционни методи и гисИнститут за космически изследвания и технологиипроф. Гаро Мардиросян
Петър Кирилов Берондоктор на науките2019-10-10Зоогеография на ArachndidaНационален природонаучен музейпроф. Златозар Боев
Весела Симеонова Петровадоктор2019-10-08Проучвания върху маркерната роля на аминопепитидаза А при рак на млечната жлеза чрез нови субстрати и нихибиториИнститут по експериментална морфология, патология и антропология с музейпроф. Евгени Кирацов
Василена Иванова Карабожиковадоктор2019-10-03Отлягане на сребро в слоеве от поли (3-4 етилендиокситиофен) и електрокаталитични свойства на полимерните покрития за окисление на кафеена киселинаИнститут по физикохимияпроф. Димитър Стойчев
Даниел Йорданов Радевдоктор2019-10-02Мобилни потребителски интерфейси за управление на сервизни роботиИнститут по роботикадоц. Август Иванов
Златина Петрова Ненчовскадоктор2019-09-30Проучване ефектите на хормона мелатонин върху поведенчески и биохимични промени, съпътващи епилептогенезата при каинатен модел на темпорална епилепсияИнститут по невробиологияпроф. Ирен Белчева
Дилян Чавдаров Корсемовдоктор2019-09-25Модели и алгоритми за подпомагане на грипово вземане на решенияИнститут по информационни и комуникационни технологиидоц. Васил Гуляшки
Никола Николаев Съботинковдоктор2019-09-16Изследване и управление на защитни системи в подземния транспортИнститут по информационни и комуникационни технологиипроф. Любка Дуковска
Калин Каменов Мариновдоктор2019-09-16Разширени теории на гравитацията и тяхното приложение за неутронни звездиИнститут за ядрени изследвания и ядрена енергетикапроф. Пламен Божилов
Стефания Ласло Клайндоктор2019-09-12Съобществата на макрозообентоса като индикатор за екологимното състояние на дънни хабитати по българското черноморско крайбрежие Бургаски заливИнститут по биоразнообразие и екосистемни изследванияпроф. Йордан Узунов
Григор Бойков Николовдоктор2019-09-10Звездни системи в Местната група: Звездри купове в Големия Магеланов Облак.Институт по астрономия с национална астрономическа обсерваторияпроф. Невена Маркова
Цветан Ангелов Цветковдоктор2019-09-10Изследване на дестабилизацията и ерупцията на ротуберанси/влакна в активни области на СлънцетоИнститут по астрономия с национална астрономическа обсерваториядоц. Петър Духлев
Сава Николов Колевдоктор2019-09-10Състояние и прогноза на радионуклидното замърсяване на подземни и повърхростни води в района на находище ЕлешницаГеологически институтпроф. Алексей Бендерев
Павлинка Александрова Долашкадоктор на науките2019-09-02Структура и функция на медни гликопротеини, свързващи кислородни формиИнститут по органична химия с център по фитохимиячл. кор. Вася Банкова
Костодинка Андонова Сезановадоктор2019-07-23Получаване на фазови трансформации на йонномодифицирани калциеви ортофосфати приложими като костни заместителиИнститут по обща и неорганична химияпроф. Радостина Стоянова
Мелиха Бахри Алиосмандоктор2019-07-19Zn (II) фаталоцианинови комплекси с аминокиселини като заместители за фотодинамични приложенияИнститут по органична химия с център по фитохимиядоц. Снежана Бакалова
Иво Тодоров Ганчевдоктор2019-07-16Ко-агрегация между щамове Bacillus и Escherichia coli K-12 и образуване на смесени фиофилмиИнститут по микробиологиядоц. Пенка Петрова
Петър Атанасов Керкеловдоктор2019-07-15Фолклорно-песенна орнаментика и съвременна композиторска практика (нотационни проблеми на импровизационния тип музициране)Институт за изследване на изкустватадоц. Венцислав Димов
Милена Емилова Станевадоктор2019-07-09Механизми на адаптация на посоката на реактивните сакади към отместване на зрителен стимул и връзката им с механизмите на адаптация на движенията на ръката и когнитивните процесиИнститут по невробиологиядоц. Надежда Бочева
Янко Моринов Николовдоктор2019-07-09Спектрални и спектрополяриметрични изследвания на Ве рентгенови двойни звездиИнститут по астрономия с национална астрономическа обсерваторияпроф. Таню Бонев
Мирослав Пламенов Георгиевдоктор2019-07-09Квантови ефекти в наномагнитните спинови системиИнститут по физика на твърдото тялопроф. Хассан Шамати
Борислав Николов Градинаровдоктор на науките2019-07-08Социалният системн фактор (Системният генезиз на неопределеността в обществото)Институт за изследване на обществата и знаниетодоц. Ивелина Иванова
Мария Славчева Темелковадоктор2019-07-08Състояние и тенденции в развитието на водния сектор в Северозападна БългарияНационален институт по геофизика, геодезия и географияпроф. Зоя Матеева
Людмила Людмилова Димитровадоктор2019-07-02Биологична активност на екстракти и съединения, изолирани от Geum urbanum LИнститут по микробиологиячл. кор. Христо Найденски
Аделина Маринова Стояновадоктор2019-07-02Високоефективна комбинация от анти-ентеровирусни инхибитори при експериментални инфекции с коксаки В вирусиИнститут по микробиологиядоц. Любка Думанова-Язаджиева
Таня Василева Тренковадоктор2019-06-28Уеб-базирани ГИС приложения за подпомагане на интегрираното управление на водите в басейна на р. Янтра.Национален институт по геофизика, геодезия и географиядоц. Емилия Черкезова
Антония Илиева Терзиева-Караивановадоктор2019-06-28Роля на гама делта Т клетките по време на бременността при женатаИнститут по биология и имунология на размножаванетодоц. Велислава Терзийска
Виктор Ернестов Сендеровдоктор2019-06-27OpenBiodiv: отворена система за управление на знанието за биологичното разнообразиеИнститут по информационни и комуникационни технологиидоц. Геннадий Павлович Агре
Георги Димитров Рашковдоктор2019-06-27Възможности за приложение на фотосинтетичните мембрани като биорецептор за регистрация на пестицидиИнститут по биофизика и биомедицинско инженерствопроф. Емилия Апостолова
Богомил Димитров Поповдоктор2019-06-25Високотемпературна обработка на материали и сплави, съдържащи нано елементиИнститут по информационни и комуникационни технологиипроф. Любка Дуковска
Мария Атанасова Ормановадоктор2019-06-25Получаване на изследване на наноструктурни материали за износоустойчиви приложенияИнститут по електроникапроф. Николай Недялков
Светлана Христова Христовадоктор2019-06-20Електрически свойства и антираково действие на цитрохом с, адсорбиран върху колоидни частици от монтморилонитИнститут по физикохимияпроф. Елена Милева
Емилия Илийчева Тиховадоктор2019-06-17Психологична готовност за адаптация към структурирани и неструктурирани ситуации в работна средаИнститут за изследване на населението и човекапроф. Румяна Божинова
Тодор Бориславов Боневдоктор2019-06-13Социалнопсихологични и личностови фактори при различни форми на агресия сред ученициИнститут за изследване на населението и човекапроф. Антоанета Христова
Бисер Петров Петровдоктор на науките2019-06-12България и новото славянско движение 1941 -1948 г.Институт за балканистика с център по тракологиячл. кор. Александър Костов
Димитър Петров Димитровдоктор2019-06-12Дендрохронологичен анализ на гори от бикновен бук по северните склонове на Стара планинаИнститут за горатапроф. Мария Соколовска
Христо Светославов Симеоновдоктор2019-06-11Вписване на прехвърлявен на вземане, обезпечено с ипотекаИнститут за държавата и правотопроф. Венцислав Стоянов
Ирина Маринова Готовадоктор2019-06-11Проучване на имонорегулаторни свойства на млечнокисели бактерии и подбор на щамове за продукти със здравни ползиИнститут по микробиологиядоц. Пенка Петрова
Катя Цветанова Стояновадоктор2019-06-07Биодегреадация на ароматни и полиароматни замърсители на околоната среда от плесени, изолирани от антарктически почвиИнститут по микробиологиядоц. Пенка Петрова
Елена Георгиева Василевадоктор2019-06-06Накитът през 15-17 в. от българстите земиНационален археологически институт с музейдоц. Методи Даскалов
Божидар Сашков Ивковдоктор на науките2019-06-05Социология на инвалидността. Исторически корени, обект, предмет и структура на самостоятелната социологическа дисциплинаИнститут за изследване на обществата и знаниетодоц. Мария Желязкова
Стефан Андреас Енигбаровдоктор2019-06-05Получаване и характеристика на нова неураминидаца от Aeromonas caviae 40/20Институт по микробиологиядоц. Златка Алексиева
Ана Пепова Поповадоктор2019-06-04Дефицити в социализацията на деца от семейства на работещи в чужбина родителиИнститут за изследване на обществата и знаниетопроф. Валентина Златанова
Мила Евгениева Чачевадоктор2019-06-03Накити от гръцките колонии по българското Черноморие VI - I в. пр. Хр.Национален археологически институт с музейдоц. Милена Тонкова
Пламенка Христова Нановадоктор2019-05-30Полови различия при преработка на информацията в хода на развитието: Събитийно-свързани мозъчни потенциални и осцилаторна динамикаИнститут по невробиологиядоц. Надежда Бочева
Аделина Митева Митевадоктор2019-05-28Полупроводникови квантови ями с променлив състав под влияние на постоянно електрично поле с потенциал за наземни и космически приборни приложенияИнститут за космически изследвания и технологиипроф. Георги Сотиров
Лора Владимирова Дяковадоктор2019-05-21Влияние на нестероидни противовъзпалителни средства, жлъчни киселини и техни метални комплекси върху преживяемостта и пролиферативната активност на тумурни клеткиИнститут по невробиологияпроф. Росица Замфирова
Светлана Тодорова Топаловадоктор на науките2019-05-15Класификация на дизайни и сродни на тях комбинаторни структуриИнститут по математика и информатикапроф. Петър Бойваленков
Ивайло Герогиев Геновдоктор2019-05-15Импедансни изследвания на функционални електрокерамики с приложение за твърдооксидни горивни клеткиИнститут по електрохимия и енергийни системипроф. Райчо Райчев
Александър Георгиев Гиковдоктор2019-05-14Картографиране и анализ на съвременните ланджафти в Рила планина чрез ГИС и дистанционни системиИнститут за космически изследвания и технологиипроф. Гаро Мардиросян
Иванина Ангелова Василевадоктор2019-05-14Физиолого-биохимични характеристики и биотехнологичен понтенциал на българските водораслови щамове Scenedesmus sp. BGP Chlorella vulgaris R-06/2Институт по физиология на растенията и генетикатапроф. Катя Георгиева
Людмил Николаев Неделчевдоктор2019-05-13Изследване състоянието на метала от корпус на реактор тим ВВЕР-1000Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетикадоц. Христо Протохристов
Игор Стоян Коцичдоктор2019-05-09Философски анализ на антропологичните и космологични идеи на митрополит Йоан ЗизицласИнститут за изследване на обществата и знаниетопроф. Стефан Пенов
Катина Димитрова Йоневадоктор2019-05-07Външната политика на Кралство Швеция: Приемственост и трансформация в рамките на европейския интеграционен моделИнститут за исторически изследваниядоц. Валентин Катранджиев
Мартин Ангелов Стефановдоктор2019-04-24Адаптационни механизми на фотосинтетичния апарат към засоляване и светлинен стрес при две линии PaulowniaИнститут по биофизика и биомедицинско инженерствопроф. Емилия Апостолова
Петър Владиславов Остоичдоктор2019-04-23Екотоксикологичен биомониторинг - принципи, концепции и приложение при сухоземните гръбначни животниИнститут по биоразнообразие и екосистемни изследваниядоц. Ценка Часовникарова
Катерина Бориславова Кацарскадоктор2019-04-12Етнически и образователни неравенства сред младите хора на пазара на труда в БългарияИнститут за изследване на обществата и знаниетодоц. Добринка Костова
Велина Петрова Спировадоктор2019-04-10Чуждестранните лица като субекти на данъчното право на Р БългарияИнститут за държавата и правотопроф. Ганета Минкова
Десислава Георгиева Градинарскадоктор2019-04-10Спермално плазмени протеини - роля в репордуктивния процес и нискотемпературното съхранение на сперматозиди от кучетаИнститут по биология и имунология на размножаванетодоц. Павел Рашев
Поли Николова Руковадоктор2019-04-10Влияние на международното разделение на труда върху локализацията на производството на облекло в Югозападна и Южна Централна БългарияНационален институт по геофизика, геодезия и географиядоц. Боян Кулов
Боряна Николова Марковадоктор2019-04-09Бесите в Римската империяИнститут за балканистика с център по тракологияпроф. Лиляна Симеонова
Стефан Георгиев Аврамовдоктор2019-04-01Модифицирани мембрани електроидни пакети с приложение във високотемпературни водородни генераториИнститут по електрохимия и енергийни системипроф. Антония Стоянова
Стоян Атанасов Цветковдоктор2019-03-28Влияние на индуцираната от светлина десорбция върху спектрите на алкалните атомиИнститут по електроникапроф. Любомир Ковачев
Богдан Русев Русевдоктор2019-03-27Домашно насилие. Понятие и семейноправни аспектиИнститут за държавата и правотопроф. Ирена Илиева
Лидия Тодорова Поповадоктор2019-03-27Развитие на флексоелектороптична високо-еластична спектроскопия за изследване на нематични течнокристални слоеве и капкиИнститут по физика на твърдото тялодоц. Йордан Маринов
Силвия Колева Ангеловадоктор2019-03-27Експериментално изследане на двигателния дефицит на горен крайник при пациенти прекарали инсултИнститут по биофизика и биомедицинско инженерствопроф. Росица Райкова
Камелия Любомирова Радевадоктор2019-03-15Използване на дистанционни методи при провеждане на междинен екологичен мониторинг на природни обектиИнститут за космически изследвания и технологиипроф. Гаро Мардиросян
Тихомир Милчев Алексиевдоктор2019-03-14Изучаване и прилагане на дистанционните изследвания на Земята и ГИС в обучението по география в прогимназиален етапИнститут за космически изследвания и технологиидоц. Лъчезар Филчев
Христина Олегова Христовадоктор2019-03-13Консервативно значими видове пеперуди в България. Хобитатна привързаност, модели на разпространение и мерки за опазване на някои моделни видовеНационален природонаучен музейпроф. Здравко Стойнов
Десислава Велинова Костадиновадоктор2019-03-05Развитие на помощните исторически науки в България след втората световна война. Историографски библиометричен анализ.Институт за исторически изследванияпроф. Валери Стоянов
Надежда Стоянова Костовадоктор2019-03-01Алкалоиден състав на видове от род SenecioИнститут по органична химия с център по фитохимияпроф. Николай Василев
Юнзилие Реджебова Джелилдоктор2019-02-28Оптимален синтез и управление на ресурсно-осигурителни вериги за производство и разпределение на биоетанолИнститут по инженерна химияпроф. Драгомир Янков
Бистра Юлиянова Захариевадоктор2019-02-26Интелигентни методи за анализ на рехабилитационни процесиИнститут по информационни и комуникационни технологиипроф. Димитър Карастоянов
Димитър Каменов Младеновдоктор2019-02-22Участие на съдебни заседатели в наказателното производствоИнститут за държавата и правотопроф. Гергана Маринова
Стефан Цветанов Вълковдоктор2019-02-13Получаване и изследване на алуминиди за високотемпературни износоучтойчиви приложенияИнститут по електроникапроф. Николай Недялков
Рени Алипиева Андреевадоктор2019-02-07Получаване и корозионно охарактеризиране на конверсионни, несъдържащи Cr 6 + защитни покрития върху алуминийИнститут по физикохимияпроф. Николай Божков
Росица Илиева Николовадоктор2019-02-05Многогласни Богородични песнопения в творчеството на български и руски алтори от средата на 19 до края на 20 в.Институт за изследване на изкустватадоц. Стефка Венкова-Мошева
Георги Владимиров Пчеларовдоктор2019-01-31Синтез и приложения на въглеродни материали в електрокатализатаИнститут по електрохимия и енергийни системипроф. Тамара Петкова
Константин Владимиров Добревдоктор2019-01-30Промени в ефективността на фотосинтетичните процеси в в отсъствието на лютеин и при третиране с висок светлинен интензитетИнститут по биофизика и биомедицинско инженерствопроф. Антоанета Попова
Радостина Николаева Ивановадоктор2019-01-29Многокомпонентни наноструктурирани катализатори на основата на мезопорести цериев и титанов оксиди : Получаване, характеризиране и каталитични свойства в реакция на пълно окисление на етилацетат.Институт по органична химия с център по фитохимиядоц. Деница Панталеева
Димо Димитров Зафировдоктор на науките2019-01-22Изследвания за концептуално проектиране на безпилотни самолети със съчленено крилоИнститут за космически изследвания и технологиичл. кор. Петър Гецов
Сезгин Мюмюн Бекирдоктор2019-01-17Его състояния и житейски позиции в професионалната реализация на личносттаИнститут за изследване на населението и човекапроф. Румяна Манова
Ивалина Огнянова Трендафоловадоктор2018-12-20Разработване на нови модифицирани мезопорести силикатни нанокомпозити за контролирано доставяне на лекарствени веществаИнститут по органична химия с център по фитохимиядоц. Момчил Димитров
Боряна Димитрова Петковадоктор2018-12-20Изследване на имуномодулиращия Цитокин IL-10 в кръвна рециркулация и на майчино-феталната граница при нормална и паталогична бременностИнститут по биология и имунология на размножаванетопроф. Сорен Хайрабедян
Радослав Александров Александровдоктор2018-12-19Динамика и последователност на свързване на белтъците, отговорни за поправката на ДНКИнститут по молекулярна биологиядоц. Стойно Стойнов
Калоян Кирилов Петровдоктор на науките2018-12-18Биотехнологично получаване на нискомолекулни продуктиИнститут по инженерна химияпроф. Драгомир Янков
Венета Христова Йосифовадоктор2018-12-18Методи и средства за изследване на енергийната ефективност на сгради и съоръженияИнститут по информационни и комуникационни технологиипроф. Любка Дуковска
Ива Василева Дойчевадоктор2018-12-18Биотехнологичен подход за размножаване на Glaucium flavum GrantzИнститут по биоразнообразие и екосистемни изследванияпроф. Страхил Берков
Христо Стоянов Николовдоктор2018-12-17Приложение на нелинейните методи от теорията заразпознаване на образи в дистанционните изследвания на ЗемятаИнститут за космически изследвания и технологиидоц. Дойно Петков
Анна-Методиева Чолева-Димитровадоктор на науките2018-12-17Местни и родови имена от ЦарибродскоИнститут за български езикпроф. Лучия Антонова-Василева
Драгомир Костов Димитровдоктор2018-12-14Таксономични, фаунистични и зоогеографсдки изследвания на аранеофауната в българската част на СтранджаНационален природонаучен музейпроф. Палев Стоев
Траянка Бойкова Григоровадоктор2018-12-14Директни и индиректни въздействия на алекситимия върхупсихосоматична проблематикаИнститут за изследване на населението и човекадоц. Ева Папазова
Тихомир Русинов Стефановдоктор2018-12-13Род Alburnoides в източната част на Балканския полуостров - видов състав, разпространение, морфология и филогеографияНационален природонаучен музейпроф. Златозар Боев
Бехрин Ахмевода Шопованадоктор2018-11-20Локална мзикалнофолклорна култура в селища с турско население от Североизточна БългарияИнститут за етнология и фолклористика с етнографски музейпроф. Лозанка Пейчева
Йордан Василев Димитровдоктор2018-11-14Управление на речните водни ресурси на Северозападна България в условията на засушаванеНационален институт по геофизика, геодезия и географиядоц. Мариан Върбанов
Вяра Стойчева Млечевскадоктор2018-11-12Художествени практики след 1989 г. като реакция на културната политика в БългарияИнститут за изследване на изкустватадоц. Емануел Мутафов
Александър Николаев Поповдоктор2018-11-06Моделиране на лексикалното знание с цел автоматична обработка на естествен езикИнститут по информационни и комуникационни технологиипроф. Галя Ангелова
Радостина Иванова Мининадоктор2018-10-31Когнитивна интеграция и разширено познание. Роля на субективното оправдаване в процеса на познаниеИнститут за изследване на обществата и знаниетопроф. Веселин Петров
Грета Пеева Найденовадоктор2018-10-30Свръхкритична екстракция на съединения с приложение в биотехнологиятаИнститут по инженерна химияпроф. Георги Ангелов
Теодора Ангелова Тричковадоктор2018-10-30Оценка и управление на риска при инвазивни видове миди от род Dreissena във водните басейни в БългарияИнститут по биоразнообразие и екосистемни изследванияпроф. Йордан Узунов
Елена Борисова Недковадоктор2018-10-30Ex situ запазване на горските генетични ресурси в стационарите Ясенково и ГоведарациИнститут за горатадоц. Емил Попов
Албена Костадинова Тагаревадоктор2018-10-29Стенографията в Народния театър от 1944 г. до 1968 г.Институт за изследване на изкустватапроф. Камелия Николова
Ивана Илиевскадоктор2018-10-25Изследване на материали с приложение в ортодонтиятаИнститут по физика на твърдото тялодоц. Ангелина Стоянова-Иванова
Надежда Дончова Атанасовадоктор2018-10-24Сравнителна характеристика на анпропологични показатели на костни останки от османския период 15-19 в.Институт по експериментална морфология, патология и антропология с музейпроф. Димитър Кадийски
Боян Христов Бояджиевдоктор2018-10-18Компютърно моделиране на процеси в колонни апаратиИнститут по инженерна химияпроф. Ирен Цибранска
Александра Стефанова Камушевадоктор2018-10-16Синтез и структура на стъклокерамики, получени при имобилизиране на големи количества металургични отпадъциИнститут по физикохимиядоц. Драгомир Тачев
Хелиана Иржи Дундаровадоктор2018-10-02Молекулярна филогения на морфо-групата Myotis mistacinus на Балканския полуостровИнститут по биоразнообразие и екосистемни изследванияпроф. Васил Попов
Надежда Бориславова Карастояновадоктор2018-10-01Развитие на лова и животновъдството и разлики в природната обстановка от късния неолит до късния халколит в Източна България по данни от археологически обектиНационален природонаучен музейпроф. Златозар Боев
Петър Иванов Кърджиловдоктор2018-09-26Озарения в полите на Витоша. Летопис на ранното кино в София 1896-1915 г.Институт за изследване на изкустватапроф. Надежда Михайлова
Зорница Каменова Тотевадоктор2018-09-25Куклено-театралното представяне за възрастни и деца от началото на 21 век в БългарияИнститут за изследване на изкустватапроф. Николай Йорданов
Силва Гаро Налбантян-Хачеряндоктор на науките2018-09-21Нематериално културно наследство - политики и практити за неговото опазванеИнститут за етнология и фолклористика с етнографски музейпроф. Албена Георгиева
Боряна Иводор Чакаловадоктор2018-09-21Инженерни бариери от пластични циментольосови смеси за изолация на отпадъциГеологически институтпроф. Дончо Карастанев
Петър Николов Гергиновдоктор2018-09-20Хидрогеоложки условия в района на АЕЦ КозлодуйГеологически институтпроф. Алексей Бендерев
Жан Стефанов Ивановдоктор2018-09-14Развитие и валидиране на метода на вихровотоково изпитване при контрол на качеството на навъглеродени детайлиИнститут по механикапроф. Васил Кавърджиков
Мария Иванова Лазаровадоктор2018-09-14Невромодулаторни и протективни ефекти на вазоактивния интестинален пептидИнститут по невробиологияпроф. Рени Калфин
Тихомир Богословов Ивановдоктор2018-09-10Математически модели в популационната динамика с обобщени функции на растежИнститут по математика и информатикадоц. Петър Рашков
Иванка Петрова Дойчевадоктор2018-09-03Реология, механични и термични свойства на трифазни полимерни нанокомпозитиИнститут по механикапроф. Васил Кавърджиков
Албена Йорданова Власевадоктор2018-08-31Сравнително изследване на числеността, размножаването и храненето на чакалаИнститут по биоразнообразие и екосистемни изследванияпроф. Георги Марков
Татяна Петрова Батулева-Kънчевадоктор2018-08-28Особесности на съвременните феминистки теории на различиетоИнститут за изследване на обществата и знаниетопроф. Иванка Стъпова
Павлин Петков Грудевдоктор на науките2018-08-06Аналитично валидиране на аварийни процедури за ВВЕР реакториИнститут за ядрени изследвания и ядрена енергетикадоц. Нина Куюмджиева
Теодора Христова Антреева-Нешевадоктор2018-08-06Метод И система за интегриран ГИС базиран мониторинг за прогноза и управление на електромагнитоното замърсяване на територията на Столична Община, по данни от наземни измерванияИнститут за космически изследвания и технологиипроф. Гаро Мардиросян
Йоана Симеонова Сандинскадоктор2018-08-01Разработване на уеб ГИС приложение за природен парк "Българка"Национален институт по геофизика, геодезия и географиядоц. Емилия Черкезова
Дейвис Динков Динковдоктор2018-07-30Разработване на 3 D модел на природен парк "Врачански Балкан" за интегриране в система за мониторингНационален институт по геофизика, геодезия и географиядоц. Любка Пашова
Петър Георгиев Ковачевдоктор2018-07-26Съвременни методи за анализ на грешките на GPS приемници в DGPS/RTK режимНационален институт по геофизика, геодезия и географияпроф. Иван Георгиев
Мирослав Руселинов Стоенчевдоктор2018-07-26Интуиционистки размити конюнкции и дизюнкцииИнститут по биофизика и биомедицинско инженерствочл. кор. Стефан Хаджитодоров
Веселина Пламенова Узуновадоктор2018-07-24Влияние на анти-туморни агенти върху клетъчния мембранен интегритет и цитоскелетИнститут по биофизика и биомедицинско инженерствопроф. Румяна Цонева - Велинова
Десислава Лукианова Горановадоктор2018-07-19Електрохимично получаване на сплавни покрития на основа Ni и СuИнститут по физикохимияпроф. Николай Божков
Петя Христова Драгановадоктор2018-07-18Потенциал на Coelastrella sp. BGV като обект на производствено култивиранеИнститут по физиология на растенията и генетикатадоц. Калина Ананиева
Ясен Киров Паунскидоктор2018-07-16Изследване, моделиране и реализация на един клас микропроцесорни системи, базирани на съвременни RISK архитектури за управление на мобилни сервизни роботиИнститут по роботикапроф. Веселин Павлов
Георги Цветанов Ангеловдоктор2018-07-16Изследване, моделиране и реализация на програмни системи за управление и комуниация на сервизни и мобилни роботи в условията на мрежова среда ТСР/ІРИнститут по роботикапроф. Веселин Павлов
Айтюн Кемал Фаикдоктор2018-07-12Механизми на отговор на фотосинтетичния апарат на висши растения на комбиниран температурен и светлинен стресИнститут по биофизика и биомедицинско инженерствопроф. Мая Величкова
Николай Людмилов Андреевдоктор2018-07-12Моделиране на основните процеси в центровете по трансфузионна хематологияИнститут по биофизика и биомедицинско инженерстводоц. Людмила Тодорова
Десислава Петрова Пилевадоктор2018-07-12Имиграция и смесени семейства между българи и имигранти от Близкия Изток и Северна АфрикаИнститут за етнология и фолклористика с етнографски музейдоц. Евгения Троева-Григорова
Петър Кирилов Живковдоктор2018-07-11Изчисляване параметрите на масивна електоядрена система с дълбоко подкритична уранова мишенаИнститут за ядрени изследвания и ядрена енергетикапроф. Димитър Тонев
Наталия Петкова Стоевадоктор2018-07-06Наноразмерни и наноструктурнирани композитни материали като катализатори и адсорбенти с екологично предназначениеИнститут по обща и неорганична химиядоц. Димитър Панайотов
Живка Стефанова Стоилова - Николововадоктор2018-07-04Договор за застраховка Живот, свързана с инвестиционни фондовеИнститут за държавата и правотопроф. Поля Голева
Нина Стойчева Джембековадоктор2018-07-03Молекулярна таксономия и екология на потенциално токсични фитопланктоннни видове в Черно мореИнститут по океанология - Варнадоц. Кремена Стефанова
Цветан Димитров Крумовдоктор2018-07-03Приложимо право към менителница, запас на заповед и чек по българското международно частно правоИнститут за държавата и правотопроф. Жасмин Попова
Галина Трайкова Ненковадоктор2018-07-02Проучване действието на десферал върху качеството на сперматозоиди в условията оксидативен стресИнститут по невробиологияпроф. Росица Замфирова
Панайот Пламенов Даскаловдоктор2018-06-29Методи, алгоритми и изчислителни архитектури за отриване на движещи се цели в радиоизображенияИнститут по информационни и комуникационни технологиидоц. Любка Дуковска
Десислава Юлянова Ивановадоктор2018-06-28Безразрушителни методи за оценка свойствата на материалитеИнститут по информационни и комуникационни технологиидоц. Любка Дуковска
Стефан Николов Шивачевдоктор2018-06-21Ролята на община Пловдив за развитието на града през периода 1886 г. -1944 г.Институт за исторически изследваниядоц. Василка Танкова
Татяна Георгиева Предовадоктор2018-06-21Лидерът в юношеска възраст и неговото проявление в училищната средаИнститут за изследване на населението и човекапроф. Йоланда Зографова- Драганова
Николай Минков Петровдоктор на науките2018-06-20Модели на сложно деформирани атомни ядраИнститут за ядрени изследвания и ядрена енергетикапроф. Севдалина Димитрова
Йорданка Андонова Донковадоктор2018-06-19Кватернерни седименти в Софийския басейн и връзката им с холоценските разломяванияГеологически институтдоц. Марлена Янева
Лилия Кирилова Ангеловадоктор на науките2018-06-18Ефективни описания на четиримерни теории от струнни решения с потоциИнститут за ядрени изследвания и ядрена енергетикачл. кор. Емил Нисимов
Вихра Иванова Павловадоктор2018-06-15Трансформации в геополитиката и нови методи и практики на геополитически прогнозиИнститут за изследване на обществата и знаниетодоц. Борислав Градинаров
Христо Стоянов Ничевдоктор2018-06-14Получаване в изследване на структурни, оптични и електрични свойства на тънки слоеве от ZnO и тяхното приложнение за газови сензориЦентрална лаборатория по слънчева енергия и нови енергийни източницидоц. Максим Ганчев
Костадин Илиев Паевдоктор на науките2018-06-14Търновска конституция в светлината на балканския конституционализъм от XIX в. Сравнително историко правно изследавне.Институт за исторически изследваниядоц. Даниел Вачков
Пламен Иванов Ивановдоктор2018-06-13Реакторно-физични пресмятания за изпробване на изчислителни моделиИнститут за ядрени изследвания и ядрена енергетикадоц. Павлин Грудев
Емилия Валентинова Печевадоктор на науките2018-06-13Изучаване на биосъвместмими и биологични материали: могат ли да бъдат повлияни от външни фактори ?Институт по физика на твърдото тялопроф. Хассан Шамати
Мариана Филипова Шоповадоктор2018-06-12Характеристики на системата от камери със сапротивителна плосткост на експеримента до набирането на данни на Големия Адронен КолайдърИнститут за ядрени изследвания и ядрена енергетикадоц. Петър Темников
Христина Илиева Димитровадоктор2018-06-08Кристализация и структурен анализ на две палиндромни ДНК секвенции с флуорестецтни маркериИнститут по минералогия и кристалографияпроф. Борис Шивачев
Елена Божидарова Кръчмаровадоктор2018-06-05Експресия и свойства на човешкия интерферон-гама и негови мутанти аналозиИнститут по молекулярна биологиядоц. Геновева Начева
Шпенди Исмаилидоктор2018-06-01Решаване на конфликтни ситуации с моделиране базирано на агентиИнститут по информационни и комуникационни технологиипроф. Иван Димов
Красимир Бориславов Кънчевдоктор2018-05-29Върху геометрията на минималните повърхнини в 4-мерно евклидово пространство или пространство на МинковскиИнститут по математика и информатикачл. кор. Олег Мушкаров
Елица Станиславова Петкучевадоктор2018-05-22Магнетронно разпрашени филми като бифункционални катализатори в регенеративни горивни елементиИнститут по електрохимия и енергийни системипроф. Константин Петров
Александър Илиев Илиевдоктор2018-05-17Уязвимост на конструктивни системи за сеизмични въздействияНационален институт по геофизика, геодезия и географиядоц. Димитър Стефанов
Светлана Красимирова Велевадоктор2018-05-17Изследване на нанокомпозитни материали на основа въглерод/биогенни и синтетични железни оксиди за приложение в суперкондензаторни системиИнститут по електрохимия и енергийни системипроф. Бранимир Банов
Деница Миткова Бранковадоктор2018-05-16Течнокристални свойства на моделни липидни мембрани и на дефектите в тях: Влияние на липидния състав и водната среда върху еластичността, ръбната енергия и електричния капацитетИнститут по физика на твърдото тялодоц. Виктория Виткова
Десислава Стоянова Стояновадоктор2018-05-15Видов състав, екологични изисквания и разпространение в България на водни хетероптериИнститут по биоразнообразие и екосистемни изследванияпроф. Влада Пенева
Станислав Георгиев Коцилковдоктор2018-05-14Безопасност и оценка на екологичния риск от полимерните нанокомпозити прилагани за опаковки: технологични и правни аспектиИнститут по механикапроф. Васил Кавърджиков
Надежда Иванова Кечевадоктор2018-05-10Археологическа карта на България-недеструктивни методи за теренни археологически проучвания и приложение на географски информационни системиНационален археологически институт с музейдоц. Георги Нехризов
Цвета Владимирова Ангеловадоктор2018-05-09Биохимични и молекулни маркери за устойчивост към окислителен стресИнститут по биоразнообразие и екосистемни изследваниядоц. Десислава Петкова-Варадинова
Борислав Йорданов Стояновдоктор2018-05-09Хелминти и хелминтни съобщества на риби от Атанасовското езероИнститут по биоразнообразие и екосистемни изследванияпроф. Даниела Пиларска
Мариа Димитрова Беровадоктор2018-05-09Наноразмерен оптически запис на информация в диамантено подобен въглерод чрез фокусирана йонна имплантацияИнститут по физика на твърдото тялопроф. Дианка Нешева Славова
Гоар Розмниковна Хнканосяндоктор2018-05-08Арменски културни огнища в България 1878 - 1944 г.Институт за балканистика с център по тракологияпроф. Орлин Събев
Даниела Йорданова Аветисяндоктор2018-04-30Използване на дистанционни методи и ГИС при изследване на развието и динамиката на деградационни процеси, водещи към опустиняванеИнститут за космически изследвания и технологиипроф. Гаро Мардиросян
Анна Иванова Бръчковадоктор2018-04-27Изолиране, идентификация и биологично действие на в-карболинови алкалоидни и дикетопиперазнини от антарктичсеки микроорганизми от вида Laceyella sacchariИнститут по микробиологиядоц. Людмила Кобоиванова-Миланова
Радосвета Юриева Хубанчева - Цветковадоктор2018-04-26Проблемът на човешкото тяло в христианската философия - съвременни измеренияИнститут за изследване на обществата и знаниетопроф. Стефан Пенов
Максим Кирилов Сандуловдоктор2018-04-25Приложениянайонната имплантация за целите на нано-размеренелектрически запис на информация в диамантено-подобен въглеродИнститут по физика на твърдото тялопроф. Албена Дончева
Таня Данчева Живковадоктор2018-04-23Влияние на комплекси на метали с различни лиганди върху преживяемостта и пролиферативната активност на туморни клеткиИнститут по експериментална морфология, патология и антропология с музейдоц. Радостина Александрова
Николай Борисов Недковдоктор2018-04-19Хидроложки прогнози и прогностични моделиНационален институт по метеорология и хидрологиядоц. Снежанка Балабанова
Катерина Максимова Карлова-Димитровадоктор2018-04-19Катализатори базирани на Ni и Co с интерактивен оксиден субстрат за електролиза навода в клетки с анионпроводяща мембранаИнститут по електрохимия и енергийни системидоц. Антония Стоянова
Цветанка Тенева Ангеловадоктор2018-04-19Биоразнообразие от млечнокисели бактерии в лечебни растения и възможности за използване на биологичния импотенциалИнститут по микробиологиядоц. Светла Данева
Юрий Михайлов Стойковдоктор2018-04-19Получаван, пречистване и характеристика на микробни хитиназиИнститут по микробиологиядоц. Васил Георгиев
Димитринка Михайлова Демировадоктор2018-04-17Циганско/ромско движение в Шумен: история и съвременностИнститут за етнология и фолклористика с етнографски музейпроф. Рачко Попов
Наталия Андреева Килифарска-Недялковадоктор на науките2018-04-17Механизъм за връзка между космическите лъчи, геомагнитното поле и климата на ЗемятаНационален институт по геофизика, геодезия и географияпроф. Явор Чапанов
Надежда Георгиева Бориславовадоктор2018-04-11Амфори от римската провинция Тракия I-III в.Национален археологически институт с музейдоц. Людмил Вагалински
Верислав Ангелов Ангеловдоктор2018-04-03Синергични ефекти на златни наночасти; и слоести силикати в епоксидна смолаИнститут по механикапроф. Васил Кавърджиков
Марина Диянова Христовадоктор2018-03-19Влияние на процеса на криоконсервация върху експресията на специфични маркери и потенциала за понтанна и индуцирана диференциация на стволови клеткиИнститут по биология и имунология на размножаванетодоц. Бойко Георгиев
Иенс Колердоктор2018-03-16Оптимизиране на стратегиите на заявки в бази данни с фиксирано вертикално разделяне и в дистрипбутирани бази данни и тяхното приложение в бази данни на семантичния интернетИнститут по информационни и комуникационни технологиипроф. Галя Ангелова
Николай Цветанов Цековдоктор2018-03-15Селската депопуполация в България през периода 1946 -2011 г.Институт за изследване на населението и човекадоц. Венцислав Мучинов
Героги Любомиров Добревдоктор2018-03-14Детерминистично - вероятностен повход при изпитване на умора в AlSi7Mg AlCu6Mn сплавиИнститут по механикапроф. Васил Кавърджиков
Йорданка Добрева Панева-Коновскадоктор на науките2018-03-13Функции на Бесел и Митаг - Лефлер и обобщенияИнститут по математика и информатикаакад. Петър Попиванов
Йордан Николаев Георгиевдоктор2018-03-09Изучаване структурата и имуномодулиращия потенциалнакиселите хетерополизахаридиотпектинов тип в българските лечебни растенияИнститут по органична химия с център по фитохимияпроф. Павлинка Долашка
Августина Красимирова Данаиловадоктор2018-03-06Калометрични маркери за диагностика и монигориране на онкохематологични заболяванияИнститут по биофизика и биомедицинско инженерствопроф. Стефка Танева
Николета Светославова Стояновадоктор2018-02-28Нови влакнести материали от полубутиленсукцинат и поли (L-лактид) и техните съполимериИнститут по полимеридоц. Даринка Христова
Ивайло Иванов Марковдоктор2018-02-27Нормиране и планиране на дъводобиваИнститут за горатапроф. Христо Цаков
Яна Живкова Мутафчиевадоктор2018-02-23Бронзови съдове от Тракия от I - IVв. пр. Хр.Национален археологически институт с музейдоц. Милена Тонкова
Иван Георгиев Яневдоктор2018-02-22Оценка на динамиката на температурата на земната повърхност в урбанизирани територии с използване на дистанционни методи и ГИСИнститут за космически изследвания и технологиипроф. Гаро Мардиросян
Петър Василев Данчевдоктор2018-02-19Асиоциативни пръстени с единица и слабо унипотентни мултипликативни групиИнститут по математика и информатикапроф. Петър Бойваленков
Светлана Цветкова Яневадоктор2018-02-14Изследване възможностите за оптимизиране на физико-механичните характеристики и защтитните свойства на балистични материали и комбинации от тях при използването им в бронежилеткиИнститут по металознание, съоръжения и технологии с център по хидро- и аеродинамикапроф. Кирил Стойчев
Константин Ангелов Григоровдоктор2018-02-12Оспорване на нормативните актове на общинския съветИнститут за държавата и правотопроф. Ганета Минкова
Светослав Витков Йордановдоктор2018-02-02Късноелинистически владетелски монетосечения в древна Тракия (II в. Пр. Хр. - I в. с8л. Хр.)Национален археологически институт с музейпроф. Анелия Божкова
Елена Георгиева Гелевадоктор2018-01-31Радиоекологични изследвания на обекти от околната среда в чисти райони и около ядрени съоръженияИнститут за ядрени изследвания и ядрена енергетикадоц. Цветана Нонова
Яна Алексиева Алексиева - Ниновадоктор2018-01-18Лоренцови повърхнини в четиримерно псевдо-Евклидово пространство с неутрална метрикаИнститут по математика и информатикачл. кор. Олег Мушкаров
Пламен Станков Глоговдоктор2018-01-17Проучване на висшата флора и анализ на дендрофлората на Лозенска планинаИнститут за горатапроф. Мария Соколовска
Деян Антонов Градинаровдоктор2018-01-16Инфрачервени методи за откриване на дефекти при топлинна обработка на металиИнститут по металознание, съоръжения и технологии с център по хидро- и аеродинамикапроф. Стоил Тодоров
Георги Христов Добринковдоктор2018-01-15Информационни системи и методи за адаптиране на горивни модели при симулиране на развитие на горски пожариИнститут по математика и информатикадоц. Галина Богданова
Мария Любомирова Поповадоктор2018-01-15Магнитудни оценки на съвременна и историческа сеизмичност за България и околните земиНационален институт по геофизика, геодезия и географиячл. кор. Димчо Солаков
Полимира Руменова Митевадоктор2017-12-21Етническите предразсъдъци в контекста на междугруповите отношенияИнститут за изследване на населението и човекапроф. Йоладнда Зографова-Драганова
Михаела Будимирова Виденовадоктор2017-12-20Калушарски и русалийски обредни комплекси: психолого-антропологичен анализИнститут за етнология и фолклористика с етнографски музейпроф. Албена Георгиева
Павел Христов Чукачевдоктор2017-12-18Иновативни ултразвукови методи за контрол на тръбопроводиИнститут по механикапроф. Васил Кавърджиков
Камелия Винкетова Петковадоктор2017-12-18Експресия и регулация на CD83 в децидуални стромални клетки в ранна бременност при човекИнститут по биология и имунология на размножаванетодоц. Цветелина Орешкова
Ева Николаева Анастасовадоктор2017-12-15Електронномикроскопско изследване на REE-Th-U съдържащи акцесорни минерали и продукти от тяхната промяна в скалите на Игралищенския гнанитен плутон (Югозападна България)Институт по минералогия и кристалографиядоц. Росица Титоренкова
Георги Георгиев Антовдоктор2017-12-15Мултиционен скрининг на гените BRCA1, BRCA2 и STK11 при пациенти от българска популация с рак на млечната жлезаИнститут по физиология на растенията и генетикатапроф. Любомир Стоилов
Виктория Тодорова Атанасовадоктор2017-12-15Приложение на лазер с пари на меден бромид за реставрация на паметници на културното наследствоИнститут по физика на твърдото тялопроф. Кирил Благоев
Велислав Йорданов Заревдоктор2017-12-12Разпространение и биология на попчетата в БългарияИнститут по биоразнообразие и екосистемни изследванияпроф. Георги Даскалов
Тодор Димитров Балабановдоктор2017-12-12Разпределителна система за прогнозиране на времеви редове с еволюционни алгоритми и изкуствени невронни мрежиИнститут по информационни и комуникационни технологиидоц. Владимир Монов
Милена Танева Гергановадоктор2017-12-08Роля на температурата и каротеноидите за устойчивостта на висши растения към висок светлинен интензитетИнститут по биофизика и биомедицинско инженерстводоц. Анелия Добрикова
ХристоЛюбомиров Кондовдоктор2017-12-07Електродъгово наваряване с използванена нанопраховеИнститут по металознание, съоръжения и технологии с център по хидро- и аеродинамикапроф. Стойко Гюров
Петя Христова Гановадоктор2017-12-07Влияние на киназния инхибитор берберин върху процесите на остеокластогенеза при експериментален артритИнститут по микробиологиядоц. Антрей Чорбанов
Милена Христофорова Тилевадоктор2017-12-05Рекомбинантни конкуренти на човешкия интерферон-гама: физикохимични и биологични свойстваИнститут по молекулярна биологиядоц. Геновева Начева
Адриана Светлинова Спасовадоктор2017-11-29Антични реминисценции в убевникарската книжнина през Българското възражданеИнститут за литературапроф. Николай Аретов
Денис Сафидинов Чикуртевдоктор2017-11-28Изследване и управление на сервизни роботи за подпомагане на човекаИнститут по информационни и комуникационни технологиидоц. Владимир Монов
Златина Иванова Господиновадоктор2017-11-28Антитуморно действие на българските лечебни растения cotinus coggigria scop.,tanacetum vilgare l. и cichorium intybus l., върху човешки ракови клетъчни линиииИнститут по физиология на растенията и генетикатапроф. Валя Василева
Георги Стоянов Илиевдоктор2017-11-23Отношението между епистемология и етика в литературната теория след Франкфурската школаИнститут за литературадоц. Рая Кунчева
Андон Борисов Бижевдоктор2017-11-17Пространствена обработка на сигналите в антената при откриване на нисколетящи цели в условията на действие на смущенияИнститут по металознание, съоръжения и технологии с център по хидро- и аеродинамикапроф. Николай Георгиев
Кристина Тодорова Павловадоктор2017-11-14Синтез на алгоритми за оптимално управеление на транспортна системаИнститут по информационни и комуникационни технологиидоц. Даниела Борисова
Деян Гочев Гочевдоктор2017-11-10Изследване на възможностите за използване на радарни данни за изучаване на естествени и антропогенни явленияИнститут за космически изследвания и технологиипроф. Гаро Мардиросян
Елена Иванова Борисовадоктор2017-11-06Метафизични аспекти на познанието и фантастичното изображение в съвременната българска прозаИнститут за литературадоц. Пламен Антов
Росица Пенчева Чернокожевадоктор2017-11-06Българската литература за деца - психоаналитични прочити (90-те години на 19 в. - 40-те на 20 в.)Институт за литературадоц. Цветанка Атанасова
Адриана Атанасова Сърбовадоктор2017-10-30Антични култови сгради и техните съвременни архитектурни аналозиИнститут за изследване на изкустватапроф. Веселина Пеневска
Димитър Пламенов Фотевдоктор2017-10-26Инженерногеоложки анализ и сравнителна оценка на скални материали от кариери в България, използвани в железопътното строителствоГеологически институтдоц. Румяна Ангелова
Марио Владимиров Стойковдоктор2017-10-24Европа, Рим и българските католици през 17 в. (религиозна, образователна и политико-дипломатическа дейност на българското католическо духовенство)Институт за исторически изследваниядоц. Олга Тодорова
Наташа Маринова Ивановадоктор2017-10-20Модулаторни механизми участващи в регулацията на денонощните ритми при каинатен модел на темпорална епилепсия със сапътстваща хипертонияИнститут по информационни и комуникационни технологиипроф. Росица Замфирова
Николай Божидаров Йордановдоктор2017-10-19Анализ и характеризиране на проводящи застъкляващи системи с електрохимични методиИнститут по физикохимияпроф. Иван Кръстев
Аделина Константинова Хаджийскадоктор2017-10-19Съдебните актове в наказателния процесИнститут за държавата и правотопроф. Никола Манев
Илияна Димитрова Йордановадоктор2017-10-18Синтез и свойства на смесени Со-Мn оксидни катализатори за пълно окисление на вглеводородиИнститут по катализдоц. Зара Черкезова-Желева
Анна Стойчева Кръстевадоктор2017-10-18Кохерентна спекторскопия на слоеве от алкални атоми с нанометрична и микрометрична дебелинаИнститут по електроникадоц. Таня Драйшу
Стефан Ангелов Казаковдоктор2017-10-12Структурни и функционални параметри на хидрозооценозите от крайдунавски влажни зониИнститут по биоразнообразие и екосистемни изследванияпроф. Йордан Узунов
Борис Георгиев Велевдоктор2017-10-12Системи за изпитване, мониторинг и управление на литиево-йонни батерии за електрически и хибридни автомобилиИнститут по електрохимия и енергийни системипроф. Антон Момчилов
Мария Георгиева Шипочкадоктор2017-10-11Тънкослойни фотокатализатори на основата на ZnO и TiO2 за разграджане на текстилни багрилаИнститут по обща и неорганична химиядоц. Рени Йорданова
Жени Георгиева Митева-Сталевадоктор2017-10-09Нискотемпературен стрес и стареене на клетките при антарктически гъбиИнститут по микробиологиядоц. Златка Алексиева
Станислава Иванова Начевадоктор2017-10-05Презумцията за невинност в наказателния процесИнститут за държавата и правотодоц. Гергана Маринова Маринова
Янко Венелинов Ройчевдоктор2017-10-05Частното обвинение в българския наказателен процесИнститут за държавата и правотодоц. Екатерина Гетова
Венета Петрова Янковадоктор2017-10-04Историческа памет и образи на миналото (По примери от България, Унгария, Полша и Литва) в област на ВОИнститут за етнология и фолклористика с етнографски музейпроф. Албена Георгиева
Венелин Любомиров Тодоровдоктор2017-10-03Методи Монте Карло за многомерни интеграли и интегрални уравнения и приложенияИнститут по информационни и комуникационни технологиипроф. Иван Димов
Магдалена Стефанова Абаджиева Йордановадоктор2017-09-27Павликянската книжнина от 18 в в историята на българския езикИнститут за български езикпроф. Елка Мирчева
Мирослав Йорданов Петровдоктор2017-09-27Електрохичично получаване и изследване на структурни и оптични свойства на нано-структурни слоеве ZnO за приложение във фотоелементиЦентрална лаборатория по слънчева енергия и нови енергийни източницидоц. Петко Стефчев
Елена Геннадиевна Стояновадоктор2017-09-27Определяне на радиологично значими радионуклиди при извеждане от експлоатация на реактори тип ВВЕР от АЕЦ КозлодуйИнститут за ядрени изследвания и ядрена енергетикадоц. Александър Стрезов
Владимир Христов Христовдоктор2017-09-25Политическа отговорност на президента, съгласно българската конституцияИнститут за държавата и правотопроф. Емилия Друмева
Димитър Василев Мирчевдоктор2017-09-25Договорът на лизингИнститут за държавата и правотодоц. Григор Григоров
Ибрахим Ибрахим Молладоктор2017-09-19Изменения на почвени показатали и свойства след пожари в горски екосистемиИнститут за горатапроф. Иван Маринов
Лилия Владимирова Цветановадоктор2017-09-18Структурна характеристика на йоннообменен ЕТS-4Институт по минералогия и кристалографиядоц. Владислав Костов
Вихрен Трифонов Томовдоктор2017-09-18Израстване и изследване на физични свойства на сложнооксидни кристали в системите Pb-Mn-Ni-O, Pb-Mn-Ni-Ti-O и CU-B-OИнститут по физика на твърдото тялопроф. Хассан Шамати
Костадин Тодоров Костадиновдоктор2017-09-13Русините в Централна Европа - история и съвременностИнститут за етнология и фолклористика с етнографски музейдоц. Николай Вуков
Ивайло Любомиров Владевдоктор2017-09-13Географски аспекти на демографската ситуация в зоната на гравитация на град ШуменНационален институт по геофизика, геодезия и географиядоц. Надежда Илиева
Наталия Христова Станковадоктор2017-09-12Използване на дистанционни аерокосмически методи и данни за изследване на последствията и състоянието на горски екосистеми след пожарИнститут за космически изследвания и технологиипроф. Гаро Мардиросян
Людмил Георгиев Марковдоктор2017-09-12Метод за синтез на наноразмери диамант, за приложение в материали за космически експериментиИнститут за космически изследвания и технологиипроф. Димитър Теодосиев
Борислав живков Барбовдоктор2017-09-12Синтез на зеолит Бета и зеолит NaX в присъствие на зародишиИнститут по минералогия и кристалографияпроф. Христина Василева
Цветан Кръстев Мариновдоктор2017-09-05Приложение на нова гама - спектрометрични методи за изследвания на структурата на атомното ядро и в ядрената енергетикаИнститут за ядрени изследвания и ядрена енергетикадоц. Мария Манолова
Иван Виденов Григоровдоктор2017-09-05Програмна система Lidar за обработка и анализ на лидарни данни и приложения в изследвания на аеорзолната стратификация на атмосфирата за Европейска лидарна мрежаИнститут по електроникапроф. Димитър Стоянов
Яна Витанова Пальовадоктор2017-08-23Фиксални стимули и ефекти от Европейските структурни фондове в Централна и Източна ЕвропаИнститут за икономически изследванияпроф. Татяна Хубенова-Делисивкова
Румен Георгиев Кобиларовдоктор2017-08-23Радиоекологични изследвания в районите на Банско - разлог и Национален парк "Централен балкан"Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетикадоц. Александър Стрезов
Димитър Огнянов Симовдоктор2017-07-28Нарушения в сърдечната автономна регулация и сърдечния електричен сигнал при болни с аортно-коронарен байпасИнститут по биофизика и биомедицинско инженерствопроф. Михаил Матвеев
Нели Димитрова Божковадоктор2017-07-27Цинкови композитни покрития с вградени полимерни частициИнститут по физикохимиядоц. Емилия Стоянова
Таня Йорданова Бояджиевадоктор2017-07-24Метални фосфати като електродни материали в алкални йонни батерииИнститут по обща и неорганична химиядоц. Диана Рабаджиева
Илиян Красимиров Поповдоктор2017-07-24Подбор на катализатор и конструкция на експериментална клетка литий - въздухИнститут по електрохимия и енергийни системипроф. Евелина Славчева
Райка Кирилова Владовадоктор2017-07-19Повишаване на устойчивостта и енергоефективността на производствени системи с периодични процеси на примера на система за автотермално термофилно аеробно пречистване (ATAD) на отпадъчни водиИнститут по инженерна химияпроф. дтн Боян Бонев Иванов
Васко Николаев Гълъбовдоктор2017-07-18Създаване на система за прогнози на опасни хидродинамични явления в крайбрежната зона на Черно мореНационален институт по метеорология и хидрологияпроф. Валери Спиридонов
Мария Лазова Калъпсъзовадоктор2017-07-17Натриеви интеркалационни оксиди като катодни материали за екологични йонни бактерииИнститут по обща и неорганична химиядоц. Рени Йорданова
Атанас Валериев Китевдоктор2017-07-10Картографиране и оценка на ландшафтите с природозащитна стойност в южен Пирин и Славянка с използване на данни от дистанционни изследванияНационален институт по геофизика, геодезия и географиядоц. Георги Георгиев
Невена Петрова Бяновадоктор2017-07-07Либерализация на електроенергийния пазар в ЕС и адаптацията на БългарияИнститут за икономически изследванияпроф. Татяна Хубенова-Делисивкова
Мариян Станиславов Станишковдоктор2017-07-06Симетрии в двумерни конформни теории на полето и свързани с тях интегрируеми моделиИнститут за ядрени изследвания и ядрена енергетикачл. кор. Емил Нисимов
Зорница Николова Тодоровадоктор2017-07-06Получаване и охарактеризиране на плоифосфорамидати и фосфоросъдържащи гликополимериИнститут по полимеридоц. Христо Новаков
Емилия Ангелова Младеновадоктор2017-07-06Изследване диелектричното поведение на системата полярен флуид - пореста функционална керамикаИнститут по електрохимия и енергийни системипроф. Тамара Петкова
Тодор Атанасов Хиковдоктор2017-07-05Получаване и изследване на нано-композитни слоеве: нови материали с приложения в медицинатаИнститут по физика на твърдото тялодоц. Тодор Петров
Силвина Запрянова Запряновадоктор2017-07-03Роля на протеините на топлинния стрес в процесите на сперматогенеза и апоптозаИнститут по биология и имунология на размножаванетодоц. Павел Рашев
Тодор Христомиров Брънзовдоктор2017-06-29Управление на производството на блага във виртуална общностИнститут по математика и информатикадоц. Красимира Иванова
Ралица Георгиева Георгиевадоктор2017-06-29Ефективност и генетичен контрол на репарацията на ДНК поведи, индуцирани от ултравиолетовата радиация в генома на ечемикаИнститут по физиология на растенията и генетикатапроф. Катя Георгиева
Мартин Юлиянов Ценовдоктор2017-06-29Емоционална интелигентност и стилове на хумор в процеса на себеприемане и приемане от другитеИнститут за изследване на населението и човекапроф. Румана Манова
Поликсени Арапидоктор2017-06-26Подкрепа на опита от персонализирано обучение в мултимедийни цифрови библиотекиИнститут по математика и информатикадоц. Десислава Панева-Маринова
Даниева Христова Вировскадоктор2017-06-23Електроовлакнен нетъкан текстил от лолилактид/цинков оксид: получаване, охарактеризиране и някои свойстваИнститут по полимеридоц. Нели Косева
Красимир Стефанов Косевдоктор2017-06-23Синтез и структура на кристалохидрати и уреати на магнезиеви солиИнститут по минералогия и кристалографиядоц. Михаил Тарасов
Яна Иванова Николовадоктор2017-06-14Синтез на многофункционални органични съединения с потенциална биологична активност и приложение в асиметричния синтезИнститут по органична химия с център по фитохимияпроф. Владимир Димитров
Луиза Георгиева Поповадоктор2017-06-09Получаване на ценни биопродукти от инулин съдържащи субстратиИнститут по инженерна химияпроф. Калоян Петров
Диляна Петрова Доневадоктор2017-06-02Роля на биогенните летлили органични съединения ()в защита и адаптацията на растенията в условия на засушаванеИнститут по физиология на растенията и генетикатапроф. Катя Георгиева
Веселин Петров Василевдоктор2017-05-31Проучване механизма на действие на отровата на двата подвида на пепелянка Vipera ammodytes и Vipera ammodytes meridionalis, биохимичната активност и ембриотоксичността при лабораторни животниИнститут по биология и имунология на размножаванетодоц. Павел Рашев
Таня Михайлова Василевадоктор2017-05-30Оценка повхранването на подземните води в планински терени на примера на р. Леведжа, поречие ЯнтраГеологически институтдоц. Татяна Орехова
Соня Димитрова Узуновадоктор2017-05-30Динамика и взаимозависимост на субединиците на комплекса Tof 1/Csm 3/Mrc 1 в Saccharomyces cerevisiaeИнститут по молекулярна биологиядоц. Анастас Господинов
Любомир Владимиров Андреевдоктор2017-05-29Гранично поведение на инвариантни разстояния и метрики в комплексния анализИнститут по математика и информатикачл. кор. Олег Мушкаров
Методи Иванов Методиевдоктор2017-05-29Регионални особености на динамиката на геомагнитното поле на територията на Балканския полуостровНационален институт по геофизика, геодезия и географияпроф. Даниела Йорданова
Александър Кирилов Влаховдоктор2017-05-27Комплексна характеристика и генезис на графита от централни и източни РодопиГеологически институтпроф. Ирена Пейчева
Калина Кирилова Йордановадоктор2017-05-26Монетосечеченето на Аполония Понтика VI - I в. пр. Хр.Национален археологически институт с музейдоц. Кръстина Панайотова
Пламена Георгиева Райковадоктор2017-05-26Характеристики на фор-афтършокова и роев тип активност за територията на България и околноститеНационален институт по геофизика, геодезия и географиячл. кор. Димчо Солаков
Ирена Димитрова Димитровадоктор2017-05-25Нови художествени практики във Варна 80 -90-те години на 20 векИнститут за изследване на изкустватапроф. Милена Георгиева
Росен Маринов Спасовдоктор2017-05-23Периодични печатни издания за кино в България 1913-44 г. Хронология и типологияИнститут за изследване на изкустватадоц. Андроника Мартонова
Мартин Петров Мариновдоктор2017-05-19Връзка между индивидуалното поведение и инвазията с кръвни паразити при моделни видове пойни птициИнститут по биоразнообразие и екосистемни изследванияпроф. Георги Марков
Ана Руменова Божановадоктор2017-05-18Колективното чувство за жертва при българи и български турци през фокуса на историческата паметИнститут за изследване на населението и човекапроф. Йоланда Зографова- Драганова
Младен Светославов Савовдоктор на науките2017-05-16Теория на експоненциалните функционали на процеси на ЛевиИнститут по математика и информатикапроф. Марусия Божкова
Ваня Красимирова Георгиева - Пулевадоктор2017-05-12Обобщеномрежово моделиране на процеси и пречистване на водиИнститут по биофизика и биомедицинско инженерствочл. кор. Красимир Атанасов
Ивелина Христова Георгиевадоктор2017-05-12Локални процеси на пренос и химични трансформации в атмосфераНационален институт по геофизика, геодезия и географиядоц. Ренета Димитрова
Стефан Илиев Каратодоровдоктор2017-05-10Комбиниран празмен източник за емисионна спектроскопия: лазерно-индуцирана плазма в разряд в кух катодИнститут по физика на твърдото тялопроф. Кирил Благоев
Александър Кирилов Александровдоктор2017-05-09Интегриране на данни от интелегентни сензорни системиИнститут по информационни и комуникационни технологиипроф. Димитър Карастоянов
Петьо Венев Кръстевдоктор2017-05-09Инструментални стилове във фолклорната музика на Югозападна България:традиции и омновлениеИнститут за етнология и фолклористика с етнографски музейпроф. Лозанка Пейчева
Николай Руменов Русевдоктор2017-05-05Амфори от диоцеза Тракия 4 век - първата четвърт на 7 век пр. Хр.Национален археологически институт с музейдоц. Сергай Торбатовдоц
Даниела Райкова Левидоктор2017-05-04Диелектрична импедансна спектроскопия за бърз скринининг на смазочни моторни масла и добавки за тяхИнститут по електрохимия и енергийни системипроф. Тамара Петкова
Венцислав Милчов Дюлгеровдоктор2017-04-26Синтез, структура и биологична активност на съкристали на органоборни киселини с лекарствени веществаИнститут по минералогия и кристалографиядоц. Луиза Терзийска
Владимир Георгиев Маноловдоктор2017-04-26Науковедски модел на интелигентното предприятиеИнститут за изследване на обществата и знаниетодоц. Рая Стайкова
Андрей Стефанов Бобевдоктор2017-04-21Ветхоаветните четива за Страстната седмица в старобългарската богослужебна и небогослужебна книжнинаКирило-методиевски научен центърдоц. Татяна Илиева
Радослав Насков Мерджановдоктор2017-04-15Изследване промяната на напрегнатото състояние на сноповете в защитна черупкаИнститут по металознание, съоръжения и технологии с център по хидро- и аеродинамикапроф. Стоил Тодоров
Ясен Павлинов Хаджитодоровдоктор2017-04-15Изследване влиянието на коравината на системата изпитателна машина - образец върху изберените механични показателиИнститут по металознание, съоръжения и технологии с център по хидро- и аеродинамикапроф. Николай Дюлгеров
Красимир Димитров Милановдоктор2017-04-13Оценяване на конвертируеми ценни книжа във финансовата математикаИнститут по математика и информатикапроф. Евгения Стоименова
Ивайло Методиев Вангеловдоктор2017-04-11Анти-овариални антитела и инфертилитетИнститут по биология и имунология на размножаванетодоц. Таня Димова
Антон Иванов Ивановдоктор2017-04-11Обработка и анализ на мареографни измервания за мониторинг нивото на Черно мореНационален институт по геофизика, геодезия и географияпроф. Иван Георгиев
Петя Валентинова Великовадоктор2017-04-07Полизахарид-модифициращи млечно кисели бактерии с приложение в хранитлената промишленостИнститут по микробиологиядоц. Златка Алексиева
Северина Йорданова Семковадоктор2017-04-05Комбиниран подход за in vitro и in vivo визуализиране на проникването и локализирането на флуоресцентни наночастици в тумори след електропорацияИнститут по биофизика и биомедицинско инженерствопроф. Стефка Танева
Любка Атанасова Дуковскадоктор на науките2017-03-30Откриване и оценяване на праметните на движещи се цели в условията на интензивна шумова средаИнститут по информационни и комуникационни технологиипроф. Красимира Стоилова
Станислав Димитров Димитровдоктор2017-03-29Приложение на законите на теорията на управлението в програмни системиИнститут по информационни и комуникационни технологиидоц. Даниела Борисова
Александър Николаев Феодоровдоктор2017-03-24Прагматизъм и литература. Навик, норма, метафораИнститут за литературадоц. Миряна Янакиева
Георги Георгиев Кошинчановдоктор2017-03-24Хидроложко и хидравлично моделиране на избрани поречия за нуждите на озграждане на системи за ранно предупреждение от наводнениятаНационален институт по метеорология и хидрологияпроф. Пламен Нинов
Август Йорданов Ивановдоктор2017-03-21Нови разновидности микросензори за магнитно поле, използващи ефект на ХолИнститут по системно инженерство и роботикапроф. Веселин Павлов
Георги Найденов Величковдоктор2017-03-21Мултисензори за магнитно поле и температура и приложението им в електротехникатаИнститут по системно инженерство и роботикапроф. Веселин Павлов
Ива Петрова Куюмджиевадоктор2017-03-17Промени в политическата роля на стратегиите в БългарияИнститут за изследване на обществата и знаниетопроф. Духомир Минев
Велислава Мариус Донкинадоктор2017-03-16Социалнопсихични аспекти на отношнията лекар-родилка в клиники за недоносени бебетаИнститут за изследване на населението и човекапроф. Йоланда Зографова- Драганова
Люба Ангелова Трайковадоктор2017-03-16Коланът южно от Долен Дунав - края на ІІІ - началото на VII в.Национален археологически институт с музейдоц. Людмил Вагалински
Александра Любенова Равначкадоктор2017-03-16Териториални различия в търсенето и предлагането на работна сила в Благоевградска област 2001 - 11 г.Национален институт по геофизика, геодезия и географиядоц. Диляна Стефанова
Вяра Александрова Поповадоктор2017-03-14Нормадно и фотография - светогледни измерения на едно съвременно изкуствоИнститут за изследване на обществата и знаниетопроф. Иванка Стъпова
Кремена Вихренова Колевадоктор2017-03-14Получаване и охарактезиране на смесено-оксидни материали за катализатори в реакция на разлагане на метанолИнститут по катализдоц. Силвия Тодорова
Величко Георгиев Джамбовдоктор2017-03-14Методи и средства за подобряване на пресмятането с висока точност на някои класове задачиИнститут по информационни и комуникационни технологиипроф. Иван Димов
Светла Йовчева Колевадоктор на науките2017-03-08Социологията в централна и източна Европа 1945 - 1989 г. Към рефлексивна история на дисциплинатаИнститут за изследване на обществата и знаниетопроф. Пепка Бояджиева
Мария Борисова Матраковадоктор2017-03-07Влияние на добавки връху характеристиките на активните маси на оловния акумулаторИнститут по електрохимия и енергийни системипроф. Антон Момчилов
Александър Светославов Цоневдоктор2017-03-06Проучване и характеризиране на смесени оксидни филми на Zr с редкоземни елемненти Ce и Y за каталитично приложениеИнститут по обща и неорганична химияпроф. Пламен Стефанов
Анна Димитрова Бузекова - Пенковадоктор2017-02-28Методика за изследване влиянието на открития космос върху скруктурни и физико-механични параметри на дисперсно уякчена с нанодиамант алумиева сплав В95Институт за космически изследвания и технологиипроф. Димитър Теодосиев
Мария Иванова Кумичин-Георгиевадоктор2017-02-28Научната дейност на Т. Тодоров в контекста на българската фолклористика от втората половина на 20 векИнститут за изследване на изкустватадоц. Венцислав Димов
Нора Ангелова Ангеловадоктор2017-02-24Програмна реализация на обобщени мрежи и приложения за моделиранеИнститут по биофизика и биомедицинско инженерстводоц. Татяна Илкова
Юлия Георгиева Крумовадоктор2017-02-24Картографско оформление на тематични физикогеографски картиНационален институт по геофизика, геодезия и географиядоц. Георги Железов
Роберт Йорданов Ценковдоктор2017-02-24Изследване на условията за линеен криптоанализ в мрежи на ФайстелИнститут по математика и информатикапроф. Иван Ланджев
Мария Атанасова Колушевадоктор2017-02-23Църквата св. Георги във Велико търново и нейните стенописиИнститут за изследване на изкустватачл. кор. Иванка Гергова
Теодора Кирилова Таневадоктор2017-02-22Влияние на етанола върху ембрионолното развитие, експресията и метилационния статус на импринтиран локус при мишкиИнститут по физиология на растенията и генетикатадоц. Валя Василева
Румен Георгиев Шкевовдоктор2017-02-17Сърфатронно ускорение на релативистки заредени частици от електромагнитни вълни в космическа плазмаИнститут за космически изследвания и технологиипроф. Димитър Теодосиев
Росен Петков Балтовдоктор2017-02-15Безлични акцииИнститут за държавата и правотодоц. Григор Григоров
Кристина Георгиева Капановадоктор2017-02-14Нови оптизизационни стратегии и еволюционни архитектури за обячение на невронни мрежиИнститут по информационни и комуникационни технологиипроф. Стефка Фиданова
Стоян Георгиев Колевдоктор2017-02-10Оптимициране на параметри на хидроакустична система за управление състоянето на подводни обекти в питководни райониИнститут по металознание, съоръжения и технологии с център по хидро- и аеродинамикапроф. Николай Дюлгеров
Александър Панайотов Коларовдоктор2017-02-10Създаване и изследване на система за противодействие на хидроакустични средства за комуникацияИнститут по металознание, съоръжения и технологии с център по хидро- и аеродинамикапроф. Кирил Стойчев
Венцислав Иванов Пехливанскидоктор2017-02-10Организация и провеждане на изпитвания в процеса на проектиране на тактически системи за противодействие на терористични заплахи, защита и сигурностИнститут по металознание, съоръжения и технологии с център по хидро- и аеродинамикапроф. Кирил Стойчев
Величка Николова Траневадоктор2017-02-09Тримерни индексирани матрици и приложения в транспортната задача и OLAP-клубИнститут по биофизика и биомедицинско инженерствочл. кор. Стефан Хаджитодоров
Стефан Методиев Методиевдоктор2017-01-31Геоложко положение и геохимични характеристики на Au-Ag-W находища свързани с Руйския ПлутонГеологически институтпроф. Ирена Пейчева
Мая Юриева Хаджиевадоктор2017-01-31Антитела с индуцирана полиспецифичностИнститут по микробиологиядоц. Петя Димитрова
Атанаска Владимирова Станчевадоктор2017-01-23Екодвижения в постсоциалистическа България. Културни практики и гражданска активностИнститут за етнология и фолклористика с етнографски музейдоц. Анна Лулева
Богдан Кирилов Продановдоктор2017-01-17Геоложка основа при картиране на дънни местообитания в българския континентален шелф пред авренското крайбрежиеИнститут по океанология - Варнадоц. Валентина Дончева
Деспина Ваици Пупакидоктор2017-01-10Ролята на ендопептидазите в патогенезата на туморите на млечната жлеза при кучетоИнститут по биология и имунология на размножаванетодоц. Павел Рашев
Георги Велков Ивановдоктор2017-01-09Нови евристични метои за генериране на биективни заместителни таблици с добри криптографски свойстваИнститут по математика и информатикапроф. Иван Ланджев
Николай Дянков Коджабашевдоктор2016-12-22Фаунистични, екологични и зоогеографски проучвания на твърдокрилите насеком от сем. Carabidae От поддържан резерват "Сребърна"Институт по биоразнообразие и екосистемни изследваниядоц. Драган Чобанов
Цветослава Иванова Зарева-Пеевадоктор2016-12-22Модел на изучаване на дискретнивна геометрия с динамични конструкции за студенти по архитектура и строителствоИнститут по математика и информатикадоц. Тони Чехларова
Маргарита Христова Мариновадоктор2016-12-21Цестоди от семейство Hymenolepididae по тници от семейства Anatidae и Rallidae от БългарияИнститут по биоразнообразие и екосистемни изследванияпроф. Яна Мизинска-Боевска
Иван Руменов Бяновдоктор2016-12-21Рационализиране структурата на земеделските стопанства в БългарияИнститут за икономически изследванияпроф. Дарина Тодорова
Иванка Георгиева Стойчевадоктор2016-12-14Синтез на въглеродни материали на базата на органични съединенияИнститут по органична химия с център по фитохимияпроф. Мая Димитрова
Йонко Добринов Додевдоктор2016-12-12Еколого-лесовъдска характеристика на горите от Carpinus orientalis Mill. в Етрополска Стара планина и възможности за устойчивото им стопанисванеИнститут за горатапроф. Христо Цаков
Елена Кръстева Назъровадоктор на науките2016-12-09Сравнително изследване на купрати и желязо - базирани свръхпроводнициИнститут по физика на твърдото тялопроф. Николай Тончев
Николай Ганчев Михайловдоктор на науките2016-12-06Корпоративното управление като движеща сила за подобряване представянето на предприятиетоИнститут за икономически изследванияпроф. Митко Димитров
Тотка Димитрова Тодоровадоктор2016-12-05Оптимизация на синтеза на зеолити тип пентасилИнститут по минералогия и кристалографиядоц. Владислав Костов-Китин
Максим Красимиров Гойновдоктор2016-12-02Оператина съвместимост между цифрови библиотеки на културно наследствоИнститут по математика и информатикапроф. Петър Станчев
Румяна Григорова Несторовадоктор2016-11-30Разширяване на математическата компетентност на учениците от 5 до 12 клас в ЗИП и СИПИнститут по математика и информатикапроф. Сава Гроздев
Пламен Антонов Петковдоктор на науките2016-11-281880-те: литература и философия на историята. Вазов. Авторска воля и памет на творбатаИнститут за литературапроф. Николай Аретов
Оксана Григориевна Хорват-Станчевадоктор2016-11-24Партньорски отношения, личностна типология и ефективност на позитивната психотерапияИнститут за изследване на населението и човекапроф. Йоланда Зографова- Драганова
Милена Любомирова Керемидарска - Марковадоктор2016-11-22Роля на еластичността на субстрата в остеогенната диференциация на мезенхимни стволови клеткиИнститут по биофизика и биомедицинско инженерствопроф. Стефка Танева
Валерия Тодорова Дилчевадоктор2016-11-17Експерименталрни изследвания върху видовата характеристика на представители на род TrichinellaИнститут по експериментална морфология, патология и антропология с музейпроф. Маргарита Габрашанска
Благой Тодоров Делиевдоктор2016-11-15Конституционни аспекти на правото на недискриминация. Механизми на закрила.Институт за държавата и правотопроф. Стефка Наумова
Мария Симеонова Спиридоновадоктор2016-11-14Демонични образи в българската възрожденска живописИнститут за изследване на изкустватапроф. Елена Генова
Бонимир Пенчев Пенчевдоктор2016-11-11Оптимизация на сигурността при мобилното банкиранеИнститут по математика и информатикапроф. Аврам Ескенази
Петър Запрянов Одаджиевдоктор2016-11-08Ролята на режисьора в трансформацията на мюзикъла от сцената към екранаИнститут за изследване на изкустватапроф. Румяна Каракостова
Росица Христова Делевадоктор2016-11-04Сирийската криза като източник на конфронтация и тероризъмИнститут по металознание, съоръжения и технологии с център по хидро- и аеродинамикапроф. Кирил Стойчев
Николай Манчев Петровдоктор2016-10-31Ефект на малки интерфериращи РНКи върху репликацията на ентеровируситеИнститут по микробиологиядоц. Любка Думанова - Язаджиева
Таня Юлияна Никовадоктор2016-10-24Методи за обработка на спекъл изображения за редуциране на шума и извличане на информацияИнститут по оптически материали и технологиидоц. Лиан Неделчев
Маринела Николова Великова- Байхадоктор2016-10-24Фирмената реклама в България през първите десетилетия на 20 в (образно-типологични характеристики)Институт за изследване на изкустватапроф. Милена Георгиева
Тодор Петков Митевдоктор2016-10-21Нормални форми и спектрални асимптотикиИнститут по математика и информатикаакад. Петър Попиванов
Александър Донев Ангеловдоктор2016-10-20Зрителският успех в кината на българските игрални филми от началото на 21 векИнститут за изследване на изкустватапроф. Мая Димитрова
Виктор Методиев Василевдоктор2016-10-19Разпространение и гнездова биология на врановите птици Североизточна БългарияИнститут по биоразнообразие и екосистемни изследванияпроф. Павел Зехтинджиев
Ива Методиева Инджовадоктор2016-10-18Търновската архиепископия-патриаршия 8-14 векИнститут за исторически изследванияпроф. Илия Илиев
Анна Петрова Петровадоктор2016-10-18Структура, свойства и приложения на детонационни нанодиамантиИнститут за космически изследвания и технологиипроф. Корнели Григоров
Дамян Янчев Братановдоктор2016-10-18Характеристики на атмосферния граничен слой в крайбрежната зона на град Ахтопол по содарни и моделни данниНационален институт по метеорология и хидрологиядоц. Емилия Георгиева
Владимир Диянов Върбановдоктор2016-10-17Методи и алгоритми за обединяване на информацията постъпваща от мултисензорни устройства в системите за защита на обекти от критичната инфраструктураИнститут по металознание, съоръжения и технологии с център по хидро- и аеродинамикапроф. Николай Георгиев
Маргарита Любенова Серафимовадоктор на науките2016-10-17Пространството и наративният текст. Ролята на местата в конструирането на смисъла.Институт за балканистика с център по тракологияпроф. Ваня Лозанова-Станчева
Ивелин Ангелов Владовдоктор2016-10-17Молекулярни и клинични изследвания на паразити от род Eimeria в експериментален модел при зайциИнститут по експериментална морфология, патология и антропология с музейдоц. Светлозара Петкова
Любомир Христов Илиевдоктор2016-10-17Спектрални и фотометрични прояви на активност, свързани с обособените околозвездни обвивки на избрани Ве звездиИнститут по астрономия с национална астрономическа обсерваториядоц. Даниела Кирилова
Елица Димитрова Гоцевадоктор2016-10-17Нелинеен наратив в съвременното игрално киноИнститут за изследване на изкустватапроф. Надежда Михайлова
Цветелина Георгиева Недялкова-Щеревадоктор2016-10-14Изграждане на промоционалната политика в банковия секторИнститут за икономически изследванияпроф. Божидар Хаджиев
Анета Стоянова Атанасовадоктор2016-10-13Глаголната система в българските граматики на немски език от втората половина на 19 в и първата половина на 20 вИнститут за български езикдоц. Татяна Александрова
Иван Константинов Ангеловдоктор2016-10-11Получаване на биогаз от отпадъчен глицеролИнститут по инженерна химияпроф. Ирен Цибранска
Димитър Недановскидоктор2016-10-06Суперконформни вертексни алгебри в четиримерно простраство-времеИнститут за ядрени изследвания и ядрена енергетикадоц. Людмил Хаджииванов
Станимир Георгиев Трифоновдоктор2016-10-03Екранизацията като трансферИнститут за изследване на изкустватапроф. Надежда Михайлова
Петър Петров Хаджистойковдоктор2016-09-30Интуиционистки размит когнитивен подход за вземане на решения и анализ на рискаИнститут по биофизика и биомедицинско инженерстводоц. Людмила Тодорова
Галя Николова Георгиева-Цаневадоктор2016-09-30Моделиране и анализ на кардиологични данни чрез уейвлет теорияИнститут по системно инженерство и роботикадоц. Мая Димитрова
Анна Димитрова Атанасовадоктор2016-09-29Многослойни структури от халкогенидни стъкла от системата As-S-Ge и полиметилметакрилатИнститут по оптически материали и технологиидоц. Петър Шарланджиев
Станислав Димитров Гьошевдоктор2016-09-29Изследване на управляеми ударни процесиИнститут по информационни и комуникационни технологиипроф. Галя Ангелова
Николай Иванов Стоименовдоктор2016-09-29Изследване на движението и взаимодействието при тела с променлива формаИнститут по информационни и комуникационни технологиипроф. Галя Ангелова
Радосвета Йорданова Кирова-Делчевадоктор2016-09-29Жилищно-отбранителни кули на Балканския полуостров през османския периодИнститут за изследване на изкустватадоц. Стела Ташева
Мариана Георгиева Каменовадоктор2016-09-27Полифункционални аминокиселини и техни аналози - синтез, абсолютна конфигурация и приложениеИнститут по органична химия с център по фитохимияпроф. Светлана Симова
Нейко Матеев Нейковдоктор на науките2016-09-27Робастно статистическо моделиране чрез тримиранеИнститут по математика и информатикапроф. Евгения Стоименова
Анета Трифонова Трифоновадоктор2016-09-27Оценка на архитектурата в контекста на "флуидната модерност"Институт за изследване на изкустватадоц. Мария Давчева
Павел Михайлов Кузмановдоктор2016-09-26Получаване и изследване на отливки от наномодифицирани сплави на желязна основаИнститут по металознание, съоръжения и технологии с център по хидро- и аеродинамикапроф. Иван Пършоров
Кристияна Симеонова Симеоновадоктор2016-09-26Лингвистична характеристика на съвременната българска политическа терминологияИнститут за български езикпроф. Сия Колковска
Светослава Миладинова Петкова-Дишковадоктор2016-09-20Влияние на неутронното облъчване върху зараждането и развитието на пекнатината при Иарпи изпитване на образци от материали на ядрени реакториИнститут по металознание, съоръжения и технологии с център по хидро- и аеродинамикапроф. Николай Дюлгеров
Андрей Василев Тоневдоктор2016-09-20Монетите - между съкровището, народната култура и музеяИнститут за етнология и фолклористика с етнографски музейдоц. Екатерина Анастасова
Свилен Мирославов Гечевдоктор2016-09-20Израстване и характеризиране на широкоприложими оптични кристали - кодотирани алкалоземни флуоридни системиИнститут по минералогия и кристалографиядоц. Михаил Тарасов
Анелия Минчева Даковадоктор2016-09-20Линейна и нелинейна оптика на фемтосекундни и атосегундни лазерни импулсиИнститут по електроникадоц. Любомир Ковачев
Валери Илиев Славчевдоктор2016-09-20Оптични методи за моделиране на свръхкъси лазерни импулсиИнститут по електроникадоц. Любомир Ковачев
Виктор Николаев Рогозенскидоктор2016-09-19Парижката мирна конференция, концепции и реалности по примера на ТешинИнститут за исторически изследваниядоц. Тамара Стоилова
Александър Георгиев Апостоловдоктор2016-09-16Проектиране на доходността на финансови активиИнститут за икономически изследваниядоц. Григор Сарийски
Николай Горанов Йордановдоктор на науките2016-09-14Театърът в България 1989 - 2015 г.Институт за изследване на изкустватапроф. Ромео Попилиев
Бойко Георгиев Кръстевдоктор2016-09-12Пластична обработка със свръхвисоки стемени на деформация в условията на многостъпална екструзияИнститут по металознание, съоръжения и технологии с център по хидро- и аеродинамикапроф. Николай Дюлгеров
Ина Йосифова Аневадоктор2016-09-12Биологичното и фитохимично in situ и ex situ проучване на видове с природозащитен статус от род Sideritis L. в БългарияИнститут по биоразнообразие и екосистемни изследваниядоц. Мариана Станилова
Емил Георгиев Делиновдоктор2016-09-12Информатични подходи за повишаване на ефективността при разработване на проекти в сферата на обучениетоИнститут по математика и информатикадоц. Борислав Лазаров
Цанко Илиев Стефановдоктор2016-09-12Пазарна стратегия и изграждане на фирмената конкурентоспособност в област Велико ТърновоИнститут за икономически изследваниядоц. Цветан Коцев
Евгения Евгениева Сарафовадоктор2016-09-12Пространствено моделиране на екотуристически потенциал с използване на спътникови изобранежия и гисИнститут за космически изследвания и технологиипроф. Гаро Мардиросян
Изабела Георгиева Геновадоктор2016-09-08Изследване на вазможностите за контрол на дизайна на нанасени върху порести носители метал/металооксидни катализатори за разлагане на метанол като възможност за използването му като носител на водородИнститут по органична химия с център по фитохимияпроф. Нарцислав Петров
Стефан Кирилов Стаменовдоктор2016-09-08Пространствен модел и хронологичен анализ на средновековния град Плиска на базата на аерокосмически и наземни данниИнститут за космически изследвания и технологиичл. кор. Петър Гецов
Ставри Петров Ангеловдоктор2016-09-08Българско музикално-сценично творчество за деца през втората половина на 20 в. Типологична и жанрова характеристика. Сценична участ.Институт за изследване на изкустватадоц. Стефка Венкова
Стилян Йорданов Георгиевдоктор2016-09-07Методи и алгоритми за обработване на сигнали от сензорни устройства в системите за цащита на обекти от критичната инфраструктураИнститут по металознание, съоръжения и технологии с център по хидро- и аеродинамикапроф. Николай Георгиев
Ивелина Живкова Вълчева - Георгиевадоктор2016-09-01Биостратиграфски анализ и палеоекология на кватернерните секвенции от българския сектор на Черно мореИнститут по океанология - Варнапроф. Веселин Пейчев
Веселин Игнатов Игнатовдоктор2016-08-23Погребални комплекси с "коли" в римската провинция Тракия (ср. на I-III)Национален археологически институт с музейдоц. Милена Тонкова
Симона Викторова Самуиловадоктор2016-08-15Образователните обменни програми в публичната дипломация на САЩ към ФРГ и НРБ от 1969 - 75 г.: Цели и резултатиИнститут за исторически изследваниядоц. Илияна Марчева
Аделина Димитрова Тумбарскадоктор2016-08-01Изследване потенциалните възможности и ефективността на нелетателни средстваИнститут по металознание, съоръжения и технологии с център по хидро- и аеродинамикапроф. Николай Георгиев
Мартин Николаев Лоловдоктор2016-07-29Изследване на влиянието на особеностите на фазовия състав върху свръхплрастичното поедение на дребнозърнести Zn-Mn сплавиИнститут по металознание, съоръжения и технологии с център по хидро- и аеродинамикапроф. Николай Дюлгеров
Иван Косев Ивановдоктор2016-07-29Оптимизиране на характеристиките на хидролокатори за секторно наблюдение в близката крайбрежна зонаИнститут по металознание, съоръжения и технологии с център по хидро- и аеродинамикапроф. Николай Дюлгеров
Русина Лъчезарова Хазаросова - Димитровадоктор2016-07-27Влияние на биологично активни молекули върху мембранната организацияИнститут по биофизика и биомедицинско инженерствопроф. Албена Момчилова
Петя Владимирова Калейнадоктор2016-07-26Изучаване на озоновия слой над територията на БългарияНационален институт по геофизика, геодезия и географияпроф. Тагария Килифарска
Петя иванова Вряшковадоктор2016-07-25Моделиране на поведението на ядрено гориво при експлоатационни и аварийни условия за ВВЕР-1000Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетикапроф. Кирил Крежов
Мирослав Георгиев Дангаловдоктор2016-07-25Синтез и изследване на молекулна структура и динамика на паладиеви комплекси на азот - хетероциклени карбениИнститут по органична химия с център по фитохимиядоц. Павлета Шестакова
Наталия Димитрова Берберовадоктор2016-07-22Кохерентна оптична метрология: методи и реализация с пространствен светлинен модулаторИнститут по оптически материали и технологиидоц. Виолета Маджарова
Недялко Мариев Несторовдоктор2016-07-21Оценяване на влиянието на външната търговия върху брутния вътрешен продукт на България чрез коинтеграционния подходИнститут за икономически изследванияпроф. Васил Цанов
Бистра Станишева Михайловадоктор2016-07-20Генетични проучвания върху устойчивостта на пипера към краставичномозаичния вирус и създаване на линии с компелкна устойчивост към икономически най-важни болестиИнститут по физиология на растенията и генетикатадоц. Росица Родева
Лизабет Любенова Върбановадоктор на науките2016-07-11Борис Охридски - последният български владика в МакедонияИнститут за исторически изследванияпроф. Илия Тодев
Стела Георгиева Пеневадоктор2016-07-11Позитронна анихилация в материали за управляем термоядрен синтез, полимери и фероелектрициИнститут за ядрени изследвания и ядрена енергетикапроф. Трою Троев
Недялка Илиева Стоиловадоктор на науките2016-07-07Представяния на базисни класически супералгебри на Ли и обобщени квантови статистикиИнститут за ядрени изследвания и ядрена енергетикачл. кор. Валентина Петкова
Деница красимирова Петровадоктор2016-07-07Българска литература. Стара българска литератураИнститут за литературапроф. Анисава Милтенова
Росица Славчева Яневадоктор2016-07-06Физическа география и ландшафтознаниеНационален институт по геофизика, геодезия и географиядоц. Стоян Недков
Борислав Бориславов Цековдоктор2016-07-05Антиеврейските ограничения от Античността до 20-ти век: конституционни и правно-исторически аспекти.Институт за държавата и правотопроф. Анета Минкова
Иван Иванов Илиевдоктор2016-07-04Българска литература. Стара българска литератураИнститут за литературадоц Ана Стойкова
Гергана Атанасова Петковадоктор2016-06-30Общо и сравнително езикознаниеИнститут за български езикпроф. Иван Чобанов
Георги Христов Анчевдоктор2016-06-28Електронна апаратура на детекторите Roman Pot на исперимента ТОТЕМИнститут за ядрени изследвания и ядрена енергетикапроф. Иван Ванков
Димитър Георгиев Чобановдоктор2016-06-28Автоматизирани системи за обработка на информация и управлениеИнститут за космически изследвания и технологиипроф. Атанас Начев
Флора Венциславова Цветановадоктор2016-06-23Получаване на 2, 3 - бутандиол от нишесте чрез рекоминантен щамИнститут по инженерна химияпроф. Калоян Петров
Манол Христов Огнявондоктор2016-06-22Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активни веществаИнститут по органична химия с център по фитохимиядоц. Калина Алипиева
Деян Пламенов Пенчевдоктор2016-06-20ФилософияИнститут за изследване на обществата и знаниетопроф. Ерика Лазарова
Мая Красимирова Мариновадоктор2016-06-17Химически науки; Органична химияИнститут по органична химия с център по фитохимияпроф. Владимир Димитров
Людмила Филипова Беленска-Тодоровадоктор2016-06-15ИмунологияИнститут по микробиологияпроф. Нина Ивановска
Румен Радков Шивашевдоктор2016-06-14Българска литература. Нова и съвременна българска литератураИнститут за литературадоц. Пламен Антов
Антон Григоров Стояновдоктор2016-06-09МикробиологияИнститут по микробиологиядоц. Маргарита Камбурова
Димо Дончев Чесмеджиевдоктор на науките2016-06-07История на БългарияКирило-методиевски научен центърдоц. Славия Бърлиева
Алекси Генов Апостоловдоктор2016-06-06ФилософияИнститут за изследване на обществата и знаниеточл. кор. Ангел Стефанов
Георги Йорданов Латевдоктор2016-06-06Астрофизика и звездна астрономияИнститут по астрономия с национална астрономическа обсерваторияпроф. Евгени Семков
Сунай Ибрямов Ибрямовдоктор2016-06-06Астрофизика и звездна астрономияИнститут по астрономия с национална астрономическа обсерваторияпроф. Радостлав Заманов
Атанас Филипов Николовдоктор2016-06-03Компютърни системи, комплекси и мрежиИнститут по информационни и комуникационни технологиидоц. Димо Димов
Павел Борисов Бакърджиевдоктор2016-06-03Химия на високомолекулните съединенияИнститут по полимеридоц. Нели Косева
Галя Степановна Грозданова-Радевадоктор2016-05-31Музикознание, музикално и танцово изкуствоИнститут за етнология и фолклористика с етнографски музейдоц. Наталия Рашкова
Мария Михайлова Димитровадоктор2016-05-26Дистанционни изследвания на Земята и планетитеИнститут за космически изследвания и технологиипроф. Гаро Мардиросян
Любомир Ивов Стойчевдоктор2016-05-26СоциологияИнститут за изследване на населението и човекадоц. Мария Белчева
Сорен Бохос Хайрабедяндоктор на науките2016-05-17ИмунологияИнститут по биология и имунология на размножаванетопроф. Стефан Лолов
Цветелина Виткова Йорговадоктор2016-05-14Социология, антропология и науки за културатаИнститут за изследване на обществата и знаниетодоц. Рая Стайкова - Александорва
Марина Атанасова Маниловадоктор2016-05-12Материалознание и технологии на машиностроителните материалиИнститут по металознание, съоръжения и технологии с център по хидро- и аеродинамикапроф. Николай Дюлгеров
Десислава Руменова Такоровадоктор2016-05-12Стара история/праисторияНационален археологически институт с музейдоц. Крум Бъчваров
Мерилин Мазен Ал Шарифдоктор2016-05-12Биологически наукиИнститут по биофизика и биомедицинско инженерстводоц. Иванка Цаковска
Катерина Емилова Лазаровадоктор2016-04-27Позоьорни едномерни фотонни кристали от метални оксиди и наноразмерни зеолити за сензорни приложенияИнститут по оптически материали и технологиипроф. Снежанака Китова-Николова
Максим Иванов Стаменовдоктор на науките2016-04-27Общо и сравнително езикознаниеИнститут за български езикпроф. Светла Коева
Христина Цветкова Цветкова- Василевадоктор2016-04-27Аналитична химияИнститут по обща и неорганична химиядоц. Албена Дечева-Чакърова
Сирма Асенова Зидаровадоктор2016-04-27Екология и опазване на екосистемитеИнститут по биоразнообразие и екосистемни изследванияпроф. Георги Марков
Николай Руменов Икономовдоктор2016-04-27Математически анализИнститут по математика и информатикапроф. Ралица Ковачева
Таня-Йоана Георгиева Минковадоктор2016-04-26Документалистика, архивистика, палеографика вкл. историография и източникознаниеИнститут за исторически изследванияпроф. Валери Стоянов
Тамара Петрова Стоиловадоктор на науките2016-04-25Нова и най-нова обща историяИнститут за исторически изследванияпроф. Илия Тодев
Невена Мирчева Божановадоктор2016-04-20Изследване влиянието на наномодификатори върху структурата и свойствата на отливки от алуминеви сплавиИнститут по металознание, съоръжения и технологии с център по хидро- и аеродинамикадоц. Ленко Станев
Пламен Иванов Ивановдоктор2016-04-18Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материяЦентрална лаборатория по слънчева енергия и нови енергийни източниципроф. Петко Витанов
Александър Стайков Стайковдоктор2016-04-18Книгознание, киноизкуство и телевизияИнститут за изследване на изкустватадоц. Андроника Мартонова
Стоян Георгиев Меретевдоктор2016-04-13Филмови реализации на литературния текст. Поетика. Контекст. ИнтертекстИнститут за литературадоц. Радостин Русев
Румяна Андреева Маргаритовадоктор2016-04-07Музикознание и музикално изкуствоИнститут за изследване на изкустватапроф. Горица Найденова
Евгения Благоева Николовадоктор2016-04-07Социология, антропология и науки за културатаИнститут за изследване на населението и човекадоц. Елица Димитрова
Елена Иванова Стояновадоктор2016-04-04Международно право и международни отношенияИнститут за държавата и правотодоц. Маргарит Ганев
Вера Михайлова Ценовадоктор2016-04-04Музикознание и музикално изкуствоИнститут за изследване на изкустватапроф. Кристина Япова
Анна Светославова Маневадоктор2016-03-28Изследване структурата и свойствата на отливки от подевтектични алуминиеви сплави в зависимост от съотношението между първични и вторични сплавиИнститут по металознание, съоръжения и технологии с център по хидро- и аеродинамикапроф. Николай Дюлгеров
Марио Димитров Александровдоктор2016-03-23История на БългарияИнститут за изследване на населението и човекапроф. Щелиян Щерионов
Ерик Христов Етрополскидоктор2016-03-22МетеорологияНационален институт по метеорология и хидрологиядоц. Емилия Георгиева
Четин Хюсеин Казакдоктор2016-03-18Международно право и международни отношенияИнститут за държавата и правотопроф. Цветана Каменова
Виктор Симеонов Симеоновдоктор2016-03-17Конституционно правоИнститут за държавата и правотопроф. Стефка Наумова
Велислава Норева Любеновадоктор на науките2016-03-09Автоматизация на биотехнологични процесиИнститут по системно инженерство и роботикапроф. Сия Лозанова
Гюлджан Хикмет Якубдоктор2016-03-07Химия на високомолекулните съединенияИнститут по полимеридоц. Ивайло Димитров
Владимир Гаврилов Власковдоктор2016-02-26Геоморфология и палеографияНационален институт по геофизика, геодезия и географиядоц. Мариан Върбанов
Тодор Димитров Дочевдоктор2016-02-25Международно право и международни отношенияИнститут за държавата и правотопроф. Ирена Цонева
Светослав Маринов Ташевдоктор2016-02-23Комуникационна и компютърна техникаИнститут по информационни и комуникационни технологиипроф. Иван Димов
Явор Димитров Бойчевдоктор2016-02-22Получаване и свойства на композити на алумиева основа с микрокристална структураИнститут по металознание, съоръжения и технологии с център по хидро- и аеродинамикапроф. Николай Дюлгеров
Ваня Любомирова Дяковадоктор2016-02-22Деформационни процеси и првръщания в структурата на метали при нинамично натоварване и интензивна пластична деформацияИнститут по металознание, съоръжения и технологии с център по хидро- и аеродинамикапроф. Николай Дюлгеров
Пламена Борисова Караиванова-Кобуровадоктор2016-02-16Международно частно правоИнститут за държавата и правотопроф. Цветана Каменова
Теодора Димитрова Велковадоктор2016-02-15ФилософияИнститут за изследване на обществата и знаниетодоц. Стефан Пенов
Вера Маринова Господиновадоктор на науките2016-02-09Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материяИнститут по оптически материали и технологиипроф. Снежнка Николова -Китова
Петя Влашева Хаджибожевадоктор2016-02-04Ефекти и механизми на действие на пептида ангиотензин и върху висцерални гладки мускули в норма при експериментален модел на захарен диабедИнститут по невробиологияакад. Радомир Радомиров
Маргарита Николаева Терзийскадоктор2016-01-29ИнформотикаИнститут по информационни и комуникационни технологиидоц. Вера Ангелова-Димитрова
Людмил Кирилов Хаджиивановдоктор на науките2016-01-28Физически наукиИнститут за ядрени изследвания и ядрена енергетикадоц. Недялка Стоилова
Светлана Николаева Куюмджиевадоктор2016-01-28Изкуствознание и изобразителни изкустваИнститут за изследване на изкустватадоц. Веселина Пеневска
Симеон Асенов Танчевдоктор2016-01-19Философия на науката, политиката, правото и икономикатаИнститут за изследване на обществата и знаниетопроф. Нина Димитрова
Живка Стоянова Матеевадоктор2016-01-05право; Административно право и административен процесИнститут за държавата и правотопроф. Стефка Наумова
Анита Благоева Комитскадоктор2015-12-28Социология, антропология и науки за културата; ЕтнографияИнститут за етнология и фолклористика с етнографски музейпроф. Анатол Анчев
Мария Янкова Керакова-Гелевадоктор2015-12-22ХидробиологияИнститут по биоразнообразие и екосистемни изследваниядоц. Лъчезар Пехливанов
Шина Иванова Пашовадоктор2015-12-18Биологически науки; ИмунологияИнститут по биология и имунология на размножаванетодоц. Милена Мурджева- Андонова
Катя Мирославова Мокретардоктор2015-12-18Молекулярна биологияИнститут по молекулярна биологиядоц. Маргарита Апостолова
Диана Тодорова Тотевадоктор2015-12-17Изкуствознание и изобразителни изкустваИнститут за изследване на изкустватачл. кор. Иванка Гергова
Василена Цочева Билярскадоктор2015-12-15Българска литератураКирило-методиевски научен центърпроф. Светлина Николова
Велимира Асенова Стояновадоктор2015-12-15Науки за земята; Физическа география и ландшафтознаниеНационален институт по геофизика, геодезия и географияпроф. Георги Алексиев
Даниела Петрова Кириловадоктор на науките2015-12-14Астрофизика и звездна астрономияИнститут по астрономия с национална астрономическа обсерваторияпроф. Раадослав Заманов
Георги Стефанов Белевдоктор2015-12-14Науки за земята; Физическа география и ландшафтознаниеНационален институт по геофизика, геодезия и географиядоц. Мариан Върбанов
Ангел Николов Конакчиевдоктор2015-12-09Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активни веществаИнститут по органична химия с център по фитохимиячл. кор. Вася Банкова
Екатерина Виталиевна Трифоновадоктор2015-12-09Числено моделиране на деформациите на подводния брегови склонИнститут по океанология - Варнапроф. Веселин Пейчев
Анелия Пенева Любеновадоктор2015-12-04ИкономикаИнститут за икономически изследванияпроф. Дарина Тодорова
Борис Георгиев Казаковдоктор2015-12-02Науки за земята; География на населението и селищатаНационален институт по геофизика, геодезия и географияпроф. Чавдар Младенов
Людмила Евлогиева Иванчевадоктор на науките2015-12-01Социология, антропология и науки за културатаИнститут за изследване на обществата и знаниеточл. кор. Ангел Стефанов
Кристина Янева Арнаудовадоктор2015-11-30Математика; Диференциални уравненияИнститут по математика и информатикапроф. Петър Станчев
Василики Атанасиос Басдекидудоктор2015-11-27ИкономикаИнститут за икономически изследваниядоц. Виктор Йоцов
Христо Павлов Педашенкодоктор2015-11-25Биологически науки; Екология и опазване на екосистемитеИнститут по биоразнообразие и екосистемни изследваниядоц. Светлана Банчева
Ивелина Василева Василевадоктор2015-11-25Молекулярна биологияИнститут по молекулярна биологиядоц. Марина Неделчева-Велева
Стела Василева Атанасова-Владимировадоктор2015-11-24ПетрологияГеологически институтдоц. Росица Иванова
Мирослав Иванов Кръстановдоктор2015-11-23Инженерна геологияГеологически институтпроф. Николай Добрев
Язина Хелал Белумидоктор2015-11-17Проучване на ресурсите на розмарина (Rosmarinus officinalis L.) в масива на Орес-бени Имлул, Алжир и възможности за експлоатацияИнститут за горатапроф. Христо Цаков
Валентина Николаева Протопоповадоктор2015-11-13Науки за земята; 01.04.06. сеизмология и вътрешен строеж на ЗемятаНационален институт по геофизика, геодезия и географиячл. кор. Димчо Солаков
Елеонора Николаева Енчевадоктор2015-11-10Медицина; ФармакологияИнститут по невробиологияпроф. Ирен Белчева
Чавдар Йорданов Велчевдоктор2015-11-06Физически науки; Ядрена физикаИнститут за ядрени изследвания и ядрена енергетикадоц. Лъчезар Георигиев
Ана Стойкова Стойковадоктор на науките2015-11-05Мъченията на св. Георги Победоносец в южнославянската средновековна традицияИнститут за литературапроф. Анисава Милтенова
Мила Иванова Никифоровадоктор2015-11-03Многофункционални интегрирани комплекси в градовете през втората половина на 20 в. и началото на 21 векИнститут за изследване на изкустватадоц. Мария Давчева
Александър Константинов Смоляновдоктор2015-11-02Съвременни тенденции в градоустройствената теорияИнститут за изследване на изкустватадоц. Веселина Пеневска
Николай Александров Томовдоктор на науките2015-11-02Изследване на еруптивната активност на симбиотични звездиИнститут по астрономия с национална астрономическа обсерваторияпроф. Илиан Илиев
Даниела Трифонова Беличовскадоктор2015-11-02Опозицията град - село в българската проза от Освобождението до края на Първата световна войнаИнститут за литературадоц. Емил Димитров
Елица Михайлова Петровадоктор2015-10-22Динамика на биоокислението на железни йони от щам Acidithiobacillius ferrooxidans JSM3863 в хранителни среди с варираща киселинност и йонен съставИнститут по механикаНадя Младенова Антонова-Митева
Деян Събчев Димовдоктор2015-10-22Енергетично стимулиране при формирането на тънки вакуумно отложени полимидни слоевеИнститут по оптически материали и технологиипроф. Снежанка Китов-Николова
Тамар Джимшеладзедоктор2015-10-21ХидрогеологияГеологически институтпроф. Алексей Бендерев
Пенка Иванова Пейковскадоктор на науките2015-10-20Миграции от Австро-Унгария и Русия към България (средата на 60-те години на 19 в - средата на 30-те гоини на 20 век)Институт за исторически изследванияпроф. Валери Стоянов
Николай Димитров Кочанковдоктор на науките2015-10-19България и Словакия (1938-1944 г.): политика и дипломация в Европейския югоизток (Документално изследване)Институт за балканистика с център по тракологияпроф. Светлозар Елдъров
Галин Славчев Вълчевдоктор2015-10-15Фулктуационно-индуцирани взаимодействия в крайно-размерни флуидни системиИнститут по механикапроф. Васил Василев
Гюнвер Адемова Ходжаоглудоктор2015-10-15Селективно извличане на цветни метали от полиметални електролитиИнститут по физикохимиядоц. Цветан Добрев
Ирена Нейкова Стефановадоктор2015-10-15Оценяване и анализ на риска (надежността) при банкови кредитиИнститут за икономически изследванияпроф. Росица Павлова
Владимир Димитров Георгиевдоктор2015-10-06Инструменти за представяне на 3 D обекти и колекции в интернетИнститут по математика и информатикапроф. Петър Станчев
Николай Генчев Ноевдоктор2015-10-06Подходи и методи за създаване, съхранение, представяне и защита на цифрови ресурси от областта на културно-историческото наследство чрез технологии, основани на знанияИнститут по математика и информатикапроф. Петър Станчев
Цонка Стефанова Байчевадоктор на науките2015-10-02Оптимални кодове за контрол на грешки и оптични комуникацииИнститут по математика и информатикадоц. Емил Колев
Пламен Любенов Божиловдоктор на науките2015-09-30Физически науки; Теоритична и математическа физикаИнститут за ядрени изследвания и ядрена енергетикапроф. Владимир Добрев
Иванка Борисова Стойневадоктор на науките2015-09-30Дизайн и синтез на пептиди и гликоконюгати с потенциално приложение в биомедицината и екологиятаИнститут по органична химия с център по фитохимияпроф. Павлинка Долашка
Даниела Иванова Борисовадоктор на науките2015-09-30Едно- и многокритериални модели и алгоритми за оптимално проектиране, планиране и управление на инженерни системиИнститут по информационни и комуникационни технологиипроф. Тодор Стоилов
Явор Иванов Вутовдоктор2015-09-30Паралелни итерационни методи за неконформни крайни елементиИнститут по информационни и комуникационни технологиидоц. Красимир Георгиев
Цветелин Тотев Тотевдоктор2015-09-29Механизми, определящи скоростта на зрителното възприяние на стимулри с различна пространствена честотаИнститут по невробиологиядоц. Надежда Бочева
Румяна Тодорова Еневадоктор2015-09-29Неураминидаза от VIBRIO CHOLERAE NON-01- изолиране, пречистване и характеризиранеИнститут по микробиологиячл. кор. Христо Найденски
Светла Цветанова Петковадоктор2015-09-29Колекционирането на произведения на изкуството като феномен на културата. Българския опит в частното колекциониране (живопис, графика, скулптура) от края на 20 век и началото на 21 векИнститут за изследване на изкустватапроф. Ирина Генова
Петър Йорданов Петровдоктор2015-09-28Прилагане на магнитни методи за оценка степента на замърсяване в градска средаНационален институт по геофизика, геодезия и географиячл. Кор. Костадин Ганев
Румен Гошков Богдановскидоктор2015-09-28Бърза поменливост на избрани хромосферно активни звезди джуджета и апаратура на изследването имИнститут по астрономия с национална астрономическа обсерваторияпроф. Таню Бонев
Радостин Владимиров Чугреевдоктор2015-09-24Маркетингови комуникации на индустриални фирми (по примера на пазара на информационни технологии в Европа)Институт за икономически изследванияпроф. Радка Илева-Филкова
Марияна Димитрова Аргировадоктор на науките2015-09-23Биологични ефекти на реакцията на МайярИнститут по молекулярна биологияакад. Иван Иванов
Добрин Владимиров Ефремовдоктор2015-09-18Теория на корабаИнститут по металознание, съоръжения и технологии с център по хидро- и аеродинамикапроф. Румен Кишев
Павлин Атанасов Граматиковдоктор2015-09-17Транспорт, корабоплаване и авиация; Динамика, балистика и управление на полета на летателни апарати (космически изследвания)Институт за космически изследвания и технологиичл. кор. Петър Гецов
Никола Стоянов Керековдоктор2015-09-17Нови хуманизирани модели на системен лупус и алергия към домашен прах за оценка на терапевтичния ефект на протеиново-инженерни молекулиИнститут по микробиологияпроф. Нина Ивановска
Елена Николова Стояновадоктор2015-09-17Получаване и характеристика на индуцирани плурипотентни стволови клеткиИнститут по биология и имунология на размножаванетодоц. Милена Мурдждева-Андонова
Радостина Стефанова Камбурова-Михайловадоктор2015-09-16Динамика и стабилност на солитони в дискретни системиИнститут по физика на твърдото тялопроф. Хассан Шамати
Любомир Милчев Ковачевдоктор на науките2015-09-16Нелинейна фемосекундна оптикаИнститут по електроникапроф. Катя Вутова
Красимира Олегова Тодорова-Хайрабедяндоктор на науките2015-09-16Генно-регулаторна мрежа между микро РНК-204, онкофузията TMPRSS2-ERG и транскрипционни фактори със значение за метастазиранетоИнститут по биология и имунология на размножаванетопроф. Стефан Лолов
Деница Стефанова Борисовадоктор2015-09-15Изследване на спектралните отражателни характеристики на скалиИнститут за космически изследвания и технологиипроф. Румен Недков
Галина Янкова Кличевадоктор2015-09-14Материалознание и технологии на машиностроителните материалиИнститут по металознание, съоръжения и технологии с център по хидро- и аеродинамикапроф. Николай Дюлгеров
Бранимир Иванов Николовдоктор2015-09-14Алтернативни in ovo тестове за ембриотоксичност, мутагенност и канцерогенностИнститут по експериментална морфология, патология и антропология с музейдоц. Симона Лазарова
Борислава Кирилова Виденовадоктор2015-09-14Сравнителен анализ на успешни практики за формиране на математичсеки умения у ученици 8-12 клас.Институт по математика и информатикапроф. Сава Гроздев
Мария Стефанова Джумалиева - Стоевадоктор2015-09-09Алгоритми за изследване на комбинаторни структуриИнститут по математика и информатикапроф. Цонка Байчева
Албена Паскалева Дончевадоктор на науките2015-09-04Електрически активни дефекти и процеси на захват в диелектрици за микро- и наноелектронни приложенияИнститут по физика на твърдото тялоакад. Александър Петров
Веселин Атанасов Стойчевдоктор2015-09-03Белтъчни промени при заблатяване на бяла и червена детелинаИнститут по физиология на растенията и генетикатадоц. Лиляна Гигова
Александър Иванович Гезбрехтдоктор2015-07-29Лазерно-индуцирана фотодисоциация на комплексите на хемоглобина за биомедицински приложенияИнститут по електроникапроф. Лъчезар Аврамов
Михаела Георгиева Георгиевадоктор2015-07-23Безтоково отлагане на медни композитни покрития върху полимерни подложкиИнститут по физикохимияпроф. Иван Кръстев
Мария Стоянова Явахчовадоктор2015-07-22Изследване на структурата на ядра в масовите области А=100 и А=155 чрез усъвършенстване Доплерови методи за определяне на времена на животИнститут за ядрени изследвания и ядрена енергетикачл. кор. Чавдар Стоянов
Ванина Иванова Сумаровадоктор2015-07-20Новите феминални названия в българския езикИнститут за български езикпроф. Сия Колковска
Каменка Атанасова Стайковадоктор2015-07-16Лингвистични и семантични ресурси при компютърно генериране и анотиране на български текстовеИнститут по информационни и комуникационни технологиипроф. Галя Ангелова
Симеон Александров Рибагиндоктор2015-07-16Обобщеномрежови модели на костно-ставния и нервно-мускулния апарат на горен крайникИнститут по биофизика и биомедицинско инженерстводоц. Олимпия Роева
Корнели Григориев Григоровдоктор на науките2015-07-15Израстване и изследване на тънки слоеве за приложение в микроелектрониката и космическото приборостроенеИнститут за космически изследвания и технологиипроф. Димитър Теодосиев
Галя Димитрова Митровадоктор2015-07-09Получаване и охарактеризиране на свръхпроводими керамики за приложение в никел-цинкови батериииИнститут по електрохимия и енергийни системипроф. Константин Петров
Станислав Николов Асеновдоктор2015-07-09Керамичнополимерни композитни системи за балистична защитаИнститут по металознание, съоръжения и технологии с център по хидро- и аеродинамикапроф. Любен Лаков
Георги Иванов Дамяновдоктор2015-07-09Моделиране на интегрирани системи за вътрешен контрол и съответствиеИнститут по металознание, съоръжения и технологии с център по хидро- и аеродинамикаакад. Стефан Воденичаров
Даниела Събева Вичковадоктор2015-07-08Българското централно благотворително общество. (1876-1877). Структура и програмаИнститут за исторически изследванияпроф. Илия Тодев
Деница Василева Узуновадоктор2015-07-07Проблемът за злото и страданието в творчеството на Николай Бердяев и Лев ШестовИнститут за изследване на обществата и знаниетодоц. Татяна Батулева
Веселина Железанова Узуновадоктор2015-07-07Американо-иранските отношения между две кризи - национализацията на петрола и кризата със заложниците (1951-1979)Институт за исторически изследванияпроф. Витка Тошкова
Георги Красимиров Бодуровдоктор2015-07-07Технология и изследване на електрохромни покрития и прибори, базирани на тънки неорганични оксидни материалиЦентрална лаборатория по слънчева енергия и нови енергийни източниципроф. Петко Витанов
Атанас Георгиев Атанасовдоктор2015-07-01Иконометрични подходи за сезонно изглаждане на динамични статистически редовеИнститут за икономически изследванияпроф. Росица Павлова
Светозар Димитров Стойчевдоктор2015-07-01Макроорганизация на пигмент-белтъчни комплекси в различни функционални състояния и липидно микрообкръжениеИнститут по биофизика и биомедицинско инженерствопроф. Стефка Танева
Владимир Петков Петковдоктор2015-06-30Композитни електрохимични покрития от хром върху стомана, модифицирани с диамантени наночастициИнститут по металознание, съоръжения и технологии с център по хидро- и аеродинамикапроф. Любен Лаков
Веселин Василев Шиваровдоктор2015-06-29Таксономично проучване на семейство Verrucariaceae (лихенизирани гъби) в БългарияИнститут по биоразнообразие и екосистемни изследваниядоц. Мелания Гьошева
Валери Стефанов Пъневскидоктор2015-06-29Модел за управление на непрекъснатостта на дейността на обекти от критичната инфраструктураИнститут по металознание, съоръжения и технологии с център по хидро- и аеродинамикапроф. Иван Пършоров
Пламен Първанов Ангеловдоктор на науките2015-06-26Автономни обучаващи се системи от потоци от данни в реално времеИнститут по биофизика и биомедицинско инженерствочл. кор. Красимир Атанасов
Кремена Боянова Бояновадоктор2015-06-26Пространствен анализ и оценка на екосистемните и ландшафтни услуги в планински водосбори чрез приложение на геоинформационни технологииНационален институт по геофизика, геодезия и географияпроф. Марияна Николова
Илияна Христова Овчаровадоктор2015-06-25Реутилизация и ревитализация на промишлени предприятияИнститут за изследване на изкустватапроф. Малвина Русева
Мадлен Раденкова Кавръковадоктор2015-06-24Проблеми на международното частно право в областта на международния автомобилен превоз на товараИнститут за държавата и правотопроф. Цветана Каменова
Матей Тодоров Маревдоктор2015-06-24Извънсъдебни способи за разрешаване на административни споровеИнститут за държавата и правотопроф. Ганета Минкова
Иван Иванов Гаджевдоктор2015-06-24Характеризация на приближенията с оператори на Баскаков и на Майер-Кьониг и ЦелерИнститут по математика и информатикапроф. Николай Кюркчиев
Йордан Николаев Мирчевдоктор2015-06-23Ултразвуково изпитване на метални изделия с повреждания от обща и питинги корозияИнститут по механикапроф. Васил Кавърджиков
Венелин Нейчев Хубеновдоктор2015-06-23Анаеробно разграждане на рганични отпадъци в мезофилен и термофилен режим на култивиранеИнститут по микробиологиядоц. Данка Гълъбова
Полина Димчева Антоновадоктор2015-06-23Архивът на Димитър Ненов: систематизации, интерпретазии, анализиИнститут за изследване на изкустватапроф. Кристина Япова
Мирослава Николаева Христосковадоктор2015-06-15ФилософияИнститут за изследване на обществата и знаниетопроф. Нонка Тодорова
Петър Цветанов Цветковдоктор2015-06-15Синтез и изследване на оксиди с пероскитов тип структура и кристалографски равнини на срязванеИнститут по обща и неорганична химияпроф. Даниела Ковачева
Димитър Любенов Димитровдоктор2015-06-12Разработване на стандартни критерии за оценка и моделиране на сигурността и повишаване на степента на защита на обекти от критичната инфрастуктураИнститут по металознание, съоръжения и технологии с център по хидро- и аеродинамикадоц. Николай Георгиев
Джамал Реджеп Узундоктор2015-06-11Изследване на електрохимични реакции в системи съдържащи H2S и SO2Институт по електрохимия и енергийни системипроф. Райчо Райчев
Александър Лъчезаров Петровдоктор2015-06-10Разработване на валидиран метод за атомноабсорбционно определяне на елементи във водиИнститут по обща и неорганична химиядоц. Албена Дечева-Чакърова
Адриана Валентинова Христовадоктор2015-06-08Икономически активно население в България - образователна структура и прогноза (1985 - 2021 г.)Институт за изследване на населението и човекапроф. Катя Владимирова
Божидар Кирилов Ивановдоктор2015-06-03Нанесени наноразмерни металоксидни катализатори (Cu, Cf), промотирани с радкоземни елемнти, за редукция на NO с CO, окисление на CO, окисление на CH 4 и разлагане на NOИнститут по обща и неорганична химиядоц. Марияна Христова
Деян Иванов Статуловдоктор2015-05-29Идеологическа цензура в българското игрално кино. Механизми на функциониране (1948-1989)Институт за изследване на изкустватапроф. Ингеборг Братоева - Даракчиева
Анна Димитрова Щойлева-Чомаковадоктор2015-05-28Българското кино и държавната културна политика от края на 20 век и началото на 21 век (европейски практики и българският контекст)Институт за изследване на изкустватапроф. Надeжда Михайлова
Яна Колева Цветановадоктор2015-05-27Кристалохимични и структурни характеристики на минерали от карните в Звезделския плутонИнститут по минералогия и кристалографиядоц. Михаил Тарасов
Божидар Веселинов Найденовдоктор2015-05-26Роботизирано извличане на енергия от морските вълниИнститут по системно инженерство и роботикапроф. Веселин Павлов
Диана Кирилова Неделчевадоктор2015-05-26Теореми за неявната функция за обобщени уравненияИнститут по математика и информатикапроф. Михаил Кръстанов
Теодора Емилова Дончевадоктор2015-05-25Българският телевизонен сериал от 21 век - социокултурен контекст, Продуктово позициониране в българските телевизионни сериали. Взаимоотношения и социокултурен контекст.Институт за изследване на изкустватапроф. Мая Димитрова
Ганка Стоева Камишевадоктор2015-05-20Ранни проучвания по физика на кондензираната материя в България 1889 - 1945Институт по физика на твърдото тялоакад. Александър Петров
Илийчо Петков Илиевдоктор на науките2015-05-19Методики за развитие на лезери с пари на халогенидите с подобрени изходни характеристикиИнститут по физика на твърдото тялопроф. Кирил Благоев
Светла Трифонова Дановадоктор на науките2015-05-15Биоразнообразие и пробиотичен потенциал на млечно кисели бактерии от различни екологични нишиИнститут по микробиологиязоц. Златка Алексиева
Адриана Каменова Славова - Казаковадоктор2015-05-14Кинетика и механизъм на липидното окисление в присъствие на моно- и бифенилни антиоксиданти - самостоятелно и в смесиИнститут по органична химия с център по фитохимиядоц. Даниела Бътовска
Красимира Христова Миневадоктор2015-05-14Личностна типология на зависимите от психоактивни вещества на метадоново лечениеИнститут за изследване на населението и човекапроф. Елена Пенчева
Драгомир Николов динчевдоктор2015-05-12Химично изследване на стероидни сапонини и флавоноиди в Tribulis terrestris LИнститут по органична химия с център по фитохимиячл. кор. Вася Банкова
Венета Иванова Тодоровадоктор2015-04-29Особености на климата по българското черноморско крайбрежие и връзка с атмосферната циркулация в Атлантико-Европейския регионНационален институт по метеорология и хидрологияпроф. Христо Георгиев
Драгомир Колев Дракановдоктор2015-04-28Ролята на пенсионната политика за намаляване на бедността сред възрастните в БългарияИнститут за изследване на обществата и знаниетодоц. Мария Желязкова
Даниела Василева Йордановадоктор на науките2015-04-28Магнетизъм на почвите в БългарияНационален институт по геофизика, геодезия и географиячл. кор. Константин Ганев
Божидар Методиев Кехайовдоктор2015-04-27Железниците в Западна Тракия и Македония 1012 г. - 1929 г.Институт за балканистика с център по тракологияпроф. Александър Костов
Албена Иванова Ватраловадоктор2015-04-27Оценка на технологичната ефективност на филтърни системи за допречистване на градски отпадъчни водиНационален институт по метеорология и хидрологиядоц. Ирена Илчева
Яна Здравкова Димитровадоктор2015-04-24Културно развитие на Родопите през ранната желязна епоха (по археологически данни)Национален археологически институт с музейпроф. Диана Гергова
Гергана Веселинова Илиевадоктор2015-04-23Християнски символи върху археологически паметници от първото българско царство на територията на БългарияНационален археологически институт с музейдоц. Павел Георгиев
Маргарита Йорданова Котевадоктор2015-04-22Названия свързани с храните и тяхното приготвяне в българските диалекти (лексикосемантична характеристика)Институт за български езикдоц. Ана Кочева - Лефеджиева
Рабина Абдула Суфидоктор2015-04-20Сравнителен анализ на биотичните индекси за определяне качеството на речните води, основани на дънните съобщества (макрозообентон) от българските рекиИнститут по биоразнообразие и екосистемни изследванияпроф. Йордан Узунов
Валентина Иванова Христовадоктор2015-04-20Системи за дистанционно наблюдение на пътно-транспортни структури и съоръженияИнститут за космически изследвания и технологиипроф. Румен Недков
Станка Иванова Петрова-Христовадоктор2015-04-17Химнографският репертоар за безплътните сили в средновековната славянска богослужебна книжнинаИнститут за литературадоц. Ана Стойкова
Цветелина Сашкова Паунова-Кръстевадоктор2015-04-15Фенотипни вариации свързани с полизахаридните антигени при Escherichia Coli 0157Институт по микробиологиячл. кор. Христо Найденски
Кирил Ангелов Неновдоктор2015-04-14България и българите в географско-пътеписната книжнина и картографията от 13 - 15 векИнститут за исторически изследванияпроф. Илия Илиев
Орлин Стаменов Събевдоктор на науките2015-04-14Робърт колеж: образователни идеали, политики и резултати (60-те години на 19 век - 30-те г. на 20 век)Институт за балканистика с център по тракологиядоц. Йорданка Бибина
Светослав Димитров Александровдоктор2015-04-09Биотехнологични възможности на водораслото Trachydiscus minutusИнститут по физиология на растенията и генетикатадоц. Ирина Пунева
Григор Димитров Стоевскидоктор2015-04-08Иновиране, преки чуждестранни инвестиции и износ като фактори за икономическия растеж на новите страни - членки на ЕСИнститут за икономически изследванияпроф. Емил Панушев
Христо Симеонов Станчевдоктор2015-04-08Геоинформационна система на българския сектор от Черно море и крайбрежната зонаИнститут по океанология - Варнапроф. Веселин Пейчев
Чавдар Венелинов Ветовдоктор2015-04-03Фотодокументине (19 век - средата на 20 век) като исторически извори и тяхното съхранение в архивните институцииИнститут за исторически изследванияпроф. Валери Стоянов
Теодора Богданова Богдановадоктор2015-04-02Тоалетни принадлежности на жената в гръцките колонии по Западното Черноморие ( 4 век - 1 век пр. Хр.)Национален археологически институт с музейдоц. Анелия Божкова
Владимир Николаев Ивановдоктор2015-04-02Разработване на програмни средства за моделиране на многофункционални електронни схемиИнститут по информационни и комуникационни технологиипроф. Димитър Карастоянов
Димитринка Йорданова Атанасовадоктор2015-04-01Морфо-функционална и неврохимична характеристика на каротидното телце у плъхИнститут по експериментална морфология, патология и антропология с музейпроф. Машенка Димитрова
Кристина Мартинова Гърцияновадоктор2015-03-31Антропогенно въздействие върху качеството на водите в басейна на р. ОсъмНационален институт по геофизика, геодезия и географиядоц. Мариан Върбанов
Георги Максимов Гърънчовскидоктор2015-03-27Нанофосилна биостратиграфия на горната креда в Кулската зонаГеологически институтпроф. Кристалина Стойкова
Сергей Николов Ранчевдоктор2015-03-25Върху синтеза на крачещи апарати: Подход с аналогии от биомеханикатаИнститут по механикаЛидия Цветкова Илиева-Митуцова
Мария Андреева Тодоровадоктор2015-03-25Типология и свойства на устойчиви словосъчетания в българския. Глаголни фразеологизми.Институт за български езикпроф. Диана Благоева
Навин Кумар Кулакарнидоктор2015-03-24Приложение на метод Монте Карло на пряка симулация за анализ на изотермично течение на газ в конфигурации от микроканалиИнститут по механикаСлавчо Славчев
Ирена Аспарухова Александровадоктор2015-03-20Моделиране на макросеизмичното поле за територията на БългарияНационален институт по геофизика, геодезия и географияпроф. Емил Ботев
Сергей Димитров Методиевдоктор2015-03-19Постсекуларна динамика на религията в съвременна ЕвропаИнститут за изследване на обществата и знаниетодоц. Стефан Пенов
Калин Николаев Калиновдоктор2015-03-19Получаване и охаректеризиране на нови наноструктурирани материали от производни на хитозана и синтетични полимериИнститут по полимеридоц. Даринка Христова
Лиляна Жельова Ковачевадоктор2015-03-17Прознично-обредна система на ромите в Средна Западна БългарияИнститут за етнология и фолклористика с етнографски музейпроф. Рачко Попов
Глория Саид Иссадоктор2015-03-16Каталитично отстраняване на токсични емисии от етилацетат чрез използване на наноразмерни имулти компонетни металооксидни композитиИнститут по органична химия с център по фитохимияпроф. Тменужка Будинова
Теодора Иванова Тодоровадоктор2015-03-11ДНК зацитен потенциал на биологизно активни природни съединения с растителен произкодИнститут по биоразнообразие и екосистемни изследванияпроф. Страхил Берков
Десислава Василева Абаджиевадоктор2015-03-11Оценка на ефекта от биологично активните хранителни добавки Spirulina Platensis и Вемохерб-Т върху репродукцията на женските зайциИнститут по биология и имунология на размножаванетодоц. Елена Кристанова
Велчо Маринов Кръстевдоктор2015-03-10Циганите/роми в българската армия 1878 - 1945 г. Етнографски аспектиИнститут за етнология и фолклористика с етнографски музейпроф. Рачко Попов
Антон Жоров Антоновдоктор2015-03-06Моделиране на невронни мрежи чрез обобщени мрежиИнститут по биофизика и биомедицинско инженерстводоц. Митко Петров
Велин Стоянов Андоновдоктор2015-03-06Обобщени мрежи с характеристики на позициитеИнститут по биофизика и биомедицинско инженерстводоц. Олимпия Роева
Емил Леков Лозовдоктор на науките2015-03-06Авторски и изпълнителски права в театъраИнститут за изследване на изкустватапроф. Николай Йорданов
Елена Александрова Коринадоктор2015-02-26Мултифункционални хибридни материали от поли (3-хидросибутират) и наночастици от или от получени чрез електроовлакняване и електроразпръскванеИнститут по полимерипроф. Петър Петров
Надежда Пенчева Петковадоктор2015-02-25Климатични колебания и изменение на снежната покривка в БългарияНационален институт по метеорология и хидрологиядоц. Нейко Нейков
Цветанка Иванова Борисовадоктор2015-02-25Циеркопидни хифомицетни гъби в БългарияИнститут по биоразнообразие и екосистемни изследванияпроф. Параскева Михайлова
Капка Ангелова Манчевадоктор2015-02-24Ефекти на коактивността на музкулите антагонисти и пропириоцептивната стимулация върху възбудимостта на двигателната кора на мозъкаИнститут по биофизика и биомедицинско инженерствочл. кор. Андон Косев
Павел Петров Синилковдоктор2015-02-19Синтез на крачещи мобилни механизмиИнститут по системно инженерство и роботикапроф. Веселин Павлов
Теодор Цветомиров Денчевдоктор2015-02-18Таксономично проучване на главните (Ustilaginomycetes) по растения от семейство Cyperaceae в Япония и Южна КореяИнститут по биоразнообразие и екосистемни изследванияпроф. Светлана Банчева
Нина Кънчева Колевадоктор2015-02-182D числено моделиране на газовата температура в наносекунден импулсен надлъжен He-Sr-Br2 разряд за мощен стронциев лазерИнститут по физика на твърдото тялопроф. Николай Вучков
Катерина Станимирова Тодоровадоктор2015-02-12Патоморфологични и имунологични проучвания при пилета, експериментално третирани с фумонизин В1Институт по експериментална морфология, патология и антропология с музейдоц. Симона Лазарова
Гергана Иванова Земджиковадоктор2015-02-12Видов състав и биоекологични особености на листозавивачки (Lepidoptera: Tortricidae по Quercus spp. в Софийски районИнститут за горатапроф. Георги Георгиев
Константин Димитров Ловчиновдоктор2015-02-10Получаване и изследване на отпични, електрични и структурни свойства на тънки и нано-структурнирани слоеве от ZnOЦентрална лаборатория по слънчева енергия и нови енергийни източниципроф. Костадинка Гешева
Наташа Георги Давчевадоктор2015-02-05Невроморфология и съдебномедицинско значение на дифузната аксонална лезияИнститут по експериментална морфология, патология и антропология с музейпроф. Машенка Димитрова
Ивелина Мирчева Николовадоктор2015-01-29Приложение на обработката на естествен език за изграждането на семантични системиИнститут по информационни и комуникационни технологиидоц. Кирил Симов
Юлияна Маринова Райновадоктор2015-01-29Структура и биологична активност на кислород-пренасящи протеини от безгъбрачниИнститут по органична химия с център по фитохимияпроф. Павлинка Долашка
Емилия Дечева Ивановадоктор2015-01-28Хибридни съполимери, съдържащи полипептидни блокове. Получаване, охарактеризиране и потенциални биомедицински приложенияИнститут по полимерипроф. Невенка Манолова
Ваня Колева Ганевадоктор2015-01-27Домашното насилие върху жени - политики за социална защитаИнститут за изследване на обществата и знаниетопроф. Валентина Златанова
Вера Владимирова Гешевадоктор2015-01-23Биологична активност на хемоцианини от гастроподни организмиИнститут по органична химия с център по фитохимиядоц. Иванка Стойнева
Спас Ангелов Ташевдоктор2015-01-22Имиграционна политика и демографски перспективи на БългарияИнститут за изследване на населението и човекадоц. Татяна Коцева
Росица Николаева Димитровадоктор2015-01-21Изследване на влиянието на наноразмерни прахове върху структурата и свойствата на алуминиеви сплави AlSi7Mg и AlSi12Институт по металознание, съоръжения и технологии с център по хидро- и аеродинамикадоц. Ленко Станев
Иглика Георгиева Мишевадоктор2015-01-20Образование в музея.Състояние и перспективи в БългарияИнститут за етнология и фолклористика с етнографски музейдоц. Анна Лулева
Данаил Стефанов Брезовдоктор2015-01-20Векторни параметризации и факторизации в евклидови и хиперболнични модели в механикатаИнститут по механикадоц. Клементина Младенова
Цветана Николаева Каменовадоктор на науките2015-01-12Международно хуманитарно право (предизвикателствата в началото на 21 век)Институт за държавата и правотопроф. Милан Миланов
Цветомира Стоянова Дановадоктор2014-12-19Словата за Богородица от Йоан Дамаскин в българската средновековна книжина (по материали от южнославянските календарни сборници до 14 в.)Кирило-методиевски научен центърдоц. Татяна Илиева
Зорница Петрова Тотковадоктор2014-12-18Възприет родителски стил и привързаност към значимите други в ранна зрялостИнститут за изследване на населението и човекапроф. Румяна Божинова
Евгени Георгиев Балтаковдоктор2014-12-18Морфология на карста в Панежки карстов районНационален институт по геофизика, геодезия и географияпроф. Георги Алексиев
Весела Щилянова Райновадоктор2014-12-17Архитектура, строителство и геодезияНационален институт по метеорология и хидрологияпроф. Пламен Нинов
Шабан Шабан Даракчидоктор2014-12-17Динамика в представите на Джендър, сексуалност и брак сред българите мюсюлмани: случаят БрезницаИнститут за изследване на обществата и знаниетопроф. Валентина Златанова
Йовка Динева Милушевадоктор2014-12-17Електрохимични клетки магнезий-въздух с механично презарежданеИнститут по електрохимия и енергийни системипроф. Райчо Райчев
Евгени Димитров Бантутовдоктор2014-12-16Моделиране влиянието на температурите върху параметрите на уреди за нощно вижданеИнститут по информационни и комуникационни технологиидоц. Даниела Борисова
Румен Георгиев Никовдоктор2014-12-07Получаване на метални наноструктурни чрез лазерно отгряване на тънки слоевеИнститут по електроникачл. кор. Петър Атанасов
Кремена Благовестова Стефановадоктор2014-12-05Съвременни изследвания на състоянието на зоопланктонното съобщество в системата белославско-варненско езера - Варненски заливИнститут по океанология - Варнадоц. Валентина Тодорова
Георги Емилов Илиевдоктор2014-12-04Езиково мотивирана оптимизация на машинния преводИнститут за български езикдоц. Палмира Легурска
Росица Желязкова Рачевадоктор2014-12-04Личностен профил на юноши с проблемна употреба на психоактивни веществаИнститут за изследване на населението и човекадоц. Маргарита Стефанова - Бакрачева
Петьо Радиумов Филиповдоктор2014-12-03Петрология, геохимия, геохронология на Местенския вулкански комплекс и Централнопиринския батолитГеологически институтпроф. Ирена Пейчева
Гергана Стефанова Николовадоктор2014-12-01Изследване на геометричните и масово-инерционни характеристики на българските мъже и жени на базата на математически модели на човешкото тялоИнститут по механикадоц. Петко Кирязов
Димитър Живков Николовдоктор2014-11-28Обледяване на технически съоръжения в България и други европейски страниНационален институт по метеорология и хидрологиядоц. Анелия Гочева
Милена Милкова Мариновадоктор2014-11-25Българската сватба през 20 век - динамика на променитеИнститут за етнология и фолклористика с етнографски музейдоц. Евгения Троева-Григорова
Анелия Борисова Бобевадоктор2014-11-20Молекулярни биологични изследвания върху специфичността на кръвни паразити по птици към преносителите от род Culicoides Latreille 1809Институт по биоразнообразие и екосистемни изследваниядоц. Стела Ларарова
Лилия Иванова Бочевадоктор2014-11-06Климатични вариации и оценка на опасни метеорологични явления по конвективни бури над България 1961-2010 г.Национален институт по метеорология и хидрологияпроф. Христо Георгиев
Димитър Николов Александровдоктор2014-11-06Функционални репрезентации на постчовешкото. Системата на предметите на Жан Бодрияр и постмодерния роман дистопия в литературата на Северна Америка и Канада: Филип К. Дик, Уилям Гибсън, Маргрет АтуудИнститут за литературадоц. Георги Цанев
Емилия Петрова Жуничдоктор2014-11-03Ролята на солиста-певец в българския музикален театър по материали от професионалния музикален театър в Стара ЗагораИнститут за изследване на изкустватапроф. Румяна Каракостова
Манчо Ангелов Вековдоктор на науките2014-10-30Единиците за измерване в Европа преди въвеждане на десетична метрична система 17-20 век. Теоритични и приложни аспектиИнститут за исторически изследванияпроф. Валери Стоянов
Елка Иванова Караколевадоктор2014-10-30Влакнестоопични компоненти на база на взаимодействие със затихващо поле на вълноводни методИнститут по физика на твърдото тялопроф. Минко Петров
Виктория Иванова Милановадоктор2014-10-28Възпалителен и деструктивен потенциал на неутрофилите при артритИнститут по микробиологияпроф. Чавдар Василев
Елина Руменова Цветановадоктор2014-10-23Влияние на ноцицептин и негови структурни аналози върху клетъчния антиоксидантен статусИнститут по невробиологияпроф. Рени Калфин
Георги Петков Янковдоктор2014-10-22Модифициран субпикосекунден Z-SCAN метод за определяне на нелинейните параметри на нови многокомпонентни стъкловидни матрициИнститут по физика на твърдото тялоакад. Никола Съботинов
Веселка Маринова Маринова - Стояновадоктор2014-10-21Хидроакустична апаратура и метод на изследване на черноморската биотаИнститут по океанология - Варнапроф. Атанас Палазов
Светла Валентинова Цветковадоктор2014-10-20Магнитна активност при избрани проеволюирали звездиИнститут по астрономия с национална астрономическа обсерваторияпроф. Илиян Илиев
Мима Тодорова Томовадоктор2014-10-20Фотометрично и спектрално изследване на симбиотичната двойна в периода на актовност 2000 - 2003 г.Институт по астрономия с национална астрономическа обсерваториядоц. Иванка Статева
Цветан Емилов Ивановдоктор2014-10-16Електрофизични изследвания на тънки слоеве SiO 2 израснати върху поликристален силиций и на полиметилматакрилат, обработени с йонна имплантация за приложение в широкоплощната микроелектроникаИнститут по физика на твърдото тялодоц. Георги Хаджихристов
Емил Божилов Маноловдоктор2014-10-14Силициеви наночастици в слоеве от силициев оксид на приложение в енергонезависими памети и детектори на гама лъчениеИнститут по физика на твърдото тялодоц. Албена Дончева
Румен Благоев Тодоровдоктор2014-10-10Изследване съвместното действие на кумулативен заряд с осево разположен поразяващ елементИнститут по металознание, съоръжения и технологии с център по хидро- и аеродинамикапроф. Николай Дюлгеров
Иво Асенов Траяновдоктор2014-10-10Международна търговия с оръжие и участието на БългарияИнститут за икономически изследванияпроф. Татяна Хубенова-Делисивкова
Харитюн Маркар Нарадикяндоктор2014-10-09Оптични и електрооптични характеристики на димерни течни кристали в чисто и нанокомпозитно състояниеИнститут по физика на твърдото тялоакад. Александър Петров
Величка Гешкова Павловадоктор2014-10-08Влияние на коластернтите разтежни фактори върху развитието на тънкото черво на новородена мишкаИнститут по експериментална морфология, патология и антропология с музейпроф. Димитър Кадийски
Начо Димитров Димитровдоктор2014-10-07Трудова мобилност на каракачаните в България в постсоциалистическия периотИнститут за етнология и фолклористика с етнографски музейдоц. Анна Лулева
Мария Стефанова Стойчева - Шаматидоктор2014-10-07Вариабилности на магнитното поле на Земята в диапазон ULF. Идентифициране източниците на смущения.Национален институт по геофизика, геодезия и географияпроф. Тодоринка Панчева
Мария Димитрова Димитровадоктор2014-10-06Образът на смъртта в българската фолклорна култураИнститут за етнология и фолклористика с етнографски музейдоц. Валентина Васева
Мария Стоянова Бочева - Блажевадоктор2014-10-04Костюмографски решения на музикална сцена и на екран от знакови фигури в модния дизайн на 20 век (Ив сен Лоран и Владислав Шмидт)Институт за изследване на изкустватапроф. Румяна Каракостова
Илиян Свиленов Коцевдоктор2014-10-03Структура, динамика и райониране на ландшафтите в черноморската крайбрежна зона между нос Калиакра и нос ЕминеИнститут по океанология - Варнапроф. Веселин Пейчев
Янка Николова Пресолскадоктор2014-10-03Състав, разпространение и екология на разред Ephemeropetra (Insecta) в БългарияИнститут по биоразнообразие и екосистемни изследванияпроф. Параскева Михайлова
Цветина Венкова Доброволскадоктор на науките2014-10-02Електрохимично получаване, структура и свойства на двойни сплави от сребро, индий, кадмий и кобалтИнститут по физикохимияпроф. Димитър Стойчев
Ана Павлова Васевадоктор2014-09-30Театрални изменения на съвременния танц в България между 1989 и 2010 г.Институт за изследване на изкустватапроф. Николай Йорданов
Димитрина Маринова Поповадоктор2014-09-29Граници на намеса на римската империя чрез архитектурата в ТракияИнститут за изследване на изкустватаарх. Николай Тулешков
Иван Христов Илковдоктор2014-09-29Вклучване на България в Еврозоната:варианти на макроикономическа политикаИнститут за икономически изследванияпроф. Искра Христова-Балканска
Казимир Богданов Загурскидоктор2014-09-25Задвиждане и управление на ортопедичен робот за пробиване на костиИнститут по системно инженерство и роботикапроф. Веселин Павлов
Георги Светославов Славчевдоктор2014-09-25Молекурярно-биологични и структурно-функционални аспекти при формиране на L- форми и при видове от М. Tuberculosis комплексИнститут по микробиологияпроф. Христо Найденски
Калоян Руменов Моневдоктор2014-09-24Отговорност за вреди, причинени чрез използване на компютърни системи и глобалните мрежиИнститут за държавата и правотопроф. Поля Голева
Юлиян Борисов Комсаловдоктор2014-09-19Международноправни аспекти на суверенитета в рамките на правомощията на институциите на Европейския съюзИнститут за държавата и правотодоц. Маргарит Ганев
Катя Христова Меламеддоктор2014-09-19Етно-културни процеси в българското общество по данни от езическите некрополи 7 - 9 векНационален археологически институт с музейдоц. Бони Петрунова
Симеоон Методиев Станковдоктор2014-09-19Синтез и офарактеризиране на въглеродно покрити и дотирани литиево ванадиеви фосвати като актовни материали за литиево-йонни батерииИнститут по електрохимия и енергийни системидоц. Антон Момчилов
Валентина Иванова Георгиевадоктор2014-09-17Съпоставетилна характеристика на българската и английската военна терминология в областта на операциите по поддържане на мираИнститут за български езикдоц. Сия Колковска
Анна Богомилова Гавриловадоктор2014-09-17Екологобиологично и фитохимично изследване на перспективни лечебни видове от род Alchemilla L. (шапиче) в БългарияИнститут по биоразнообразие и екосистемни изследваниядоц. Светлана Банчева
Ани Красимирова Георгиевадоктор2014-09-17In vitro и in ovo модели на химична ретровирус-индуцирана канцерогенезаИнститут по експериментална морфология, патология и антропология с музейпроф. Марин Александров
Елица Славева Стефановадоктор2014-09-16Влияние на екологични градиенти върху структурата и динамиката на мезозоопланктона в северозападната акватория на черно мореИнститут по океанология - Варнадоц. Валентина Тодорова
Преслав Илиев Пеевдоктор2014-09-15Палеография на пристанищните акватории в равната морска история и археология на западното черномориеИнститут по океанология - Варнадоц. Райна Христова
Елисавета Димитрова Тричковадоктор2014-09-15Оптимизация на процеси в информационни системиИнститут по информационни и комуникационни технологиидоц. Иван Мустакеров
Красимир Димитров Тричковдоктор2014-09-15Моделиране и управление на информационни потоциИнститут по информационни и комуникационни технологиипроф. Димитър Карастоянов
Михаил Стоянов Червенковдоктор2014-09-05Санитарни аспекти на репродуктивните биотехнологии при селскоспопанските животни. Изпитване на вещества с антивирусно действие за деконтаминация на свински ооцити, заразени сИнститут по биология и имунология на размножаванетопроф. Димитрина Качева
Мария Димитрова Тодоровадоктор2014-09-03Chlamydomonas reinhardtii като моделна индикаторна система за генотоксичност на ниски дози ксенобиотициИнститут по биоразнообразие и екосистемни изследваниядоц. Маргарита Анчева
Мария Христова Янковадоктор2014-08-25Популационна динамика на черноморския сафрид (trachurus mediterraneus ponticus) пред българския брягИнститут по океанология - Варнадоц. Петя Иванова
Ружа Георгиева Нейковадоктор2014-07-25Етнокултурни паралели по пътя на българите в Балкано-Кавказкото пространство и ПоволжиетоИнститут за етнология и фолклористика с етнографски музейпроф. Албена Георгиева
Андрей Стоянов Марчевдоктор2014-07-25Биологично активни вещества от редки българси видове Salvia и техни in vitro културиИнститут по микробиологияпроф. Мария Ангелова
Петя Димитрова Папазовадоктор2014-07-24Екометрични подходи при изследване на обекти от околната средаИнститут по физика на твърдото тялодоц. Павлина Симеонова
Стоян Иванов Вергиевдоктор2014-07-22Палеоекология и геоархеология на горноплейстоценски и холоценски седименти по данно от дълбоководната част на Черно море и Варненското езероИнститут по океанология - Варнапроф. Веселин Пейчев
Виолета Владимирова Периклиевадоктор2014-07-22Народната религиозност на Балканите - традиционни образци и съвременни практикиИнститут за етнология и фолклористика с етнографски музейчл. кор. Елка Бакалова
Мария Господинова Грозевадоктор2014-07-17Недвижимото културно-историческо наследство на България като потенциал за развитие на туризмаНационален институт по геофизика, геодезия и географияпроф. Чавдар Младенов
Валентин Йорданов Гроздевдоктор2014-07-17Изотопно-геохимична и геохроноложка характеристика на Терциерния магматизъм в Кюстендилския район, България и областта Кратово, МакедонияГеологически институтпроф. Ирена Пейчева
Румяна Стефанова Грозевадоктор2014-07-17Местно самоуправление и проекти за регионално развитиеИнститут за икономически изследванияпроф. Васил Тодоров
Росен Николаев Горгоровдоктор2014-07-14Научна основа за ex situ опазване на консервационно значими видове от род Centaurea в БългарияИнститут по биоразнообразие и екосистемни изследваниядоц. Анна Ганева
Надежда Николаева Вълчевадоктор2014-07-11Качествен контрол на океанографски данниИнститут по океанология - Варнапроф. Димитър Трухчев
Стоян Колев Таневдоктор2014-07-10Продължително наблюдение на важни параметри на сърдечно-съдовата система в експремни условияИнститут за космически изследвания и технологиипроф. Румен Недков
Ива Бонева Ивановадоктор2014-07-10Изследване динамика на плаващите тръстикови острови в поддържания резерват „Сребърна" и езерото Лумина от езерния комплекс Рошу-Пую-Лумина в биосферния резерват „Делтата на р. Дунав", на базата на спътникови, наземни и GPS данниИнститут за космически изследвания и технологиипроф. Гаро Мардиросян
Росен Георгиев Никовдоктор2014-07-09Получаване на метални наночастици чрез импулсна лазерна аблация на твърдотелна мишена в течностИнститут по електроникачл. кор. Петър Атанасов
Николай Илчев Велевдоктор2014-07-09Синтаксономичен анализ на разред Arrhenatheretalia elatioris Tuxen 1931 в централната част на Западна БългарияИнститут по биоразнообразие и екосистемни изследваниядоц. Анна Ганева
Мария Колева Ангеловадоктор2014-07-07Модифицирани генетични алгоритми и интуиционистки размита логика за параметрична индентификация на модел на полупериодична култивацияИнститут по биофизика и биомедицинско инженерстводоц. Таня Пенчева
Юлиян Цанков Цанковдоктор2014-07-01Операционни смятания за гранични задачиИнститут по математика и информатикапроф. Виржиния Кирякова
Петя Валентинова Борисовадоктор2014-06-30Видово разнообразие и моделиране на състоянието на макрозообентоса и зоопланктона в различни категории водни обектиИнститут по биоразнообразие и екосистемни изследванияпроф. Георги Даскалов
Адриана Христославова Любеновадоктор2014-06-30Мозаично изкуство в късноантичния Филипопол IV-VI векИнститут за изследване на изкустватадоц. Ваня Попова
Емил Миланов Колевдоктор на науките2014-06-27Оптимални кодове и задачи за търсенеИнститут по математика и информатикаакад. Веселин Дренски
Александър Атанасов Александровдоктор2014-06-26Придобиване на собствени акции от акционерно дружествоИнститут за държавата и правотопроф. Венцислав Стоянов
Йосиф Емилов Аструковдоктор2014-06-25Съвременно експериментално кино. Хибридни форми между съвременния танц и новото дигитално кино в интернет средаИнститут за изследване на изкустватапроф. Мая Димитрова
Величка Йорданова Стрижкова-Кендеровадоктор2014-06-24Вакуумно отложени полимидни слоеве- свойства и възможности за приложениеИнститут по оптически материали и технологиидоц. Юлита Дикова
Мирослав Василев Шиндаровдоктор2014-06-24Алгоритъм за оптимизиране по метода на мравките за построяване на безжични сензорни мрежиИнститут по информационни и комуникационни технологиипроф. Иван Димов
Анелия Станчева Йордановадоктор2014-06-23Наноразмерни прахове и восокоплатна керамика от твърди разтвори на волфраматиИнститут по обща и неорганична химияпроф. Екатерина Жечева
Елена Лъчезарова Павловадоктор2014-06-20Утопиите в архитектурата - картини на мисълта. Антологично изследване и критичен анализ на архитектурните утопии в Западна Европа от двете десетилетия след СIАМ ХИнститут за изследване на изкустватадоц. Веселина Пеневска
Веселина Ангилова Вълкановадоктор2014-06-19Изследвания на виртуално образователно пространство в средното училищеИнститут по информационни и комуникационни технологиидоц. Красимира Стоилова
Десислава Стоименова Николовадоктор2014-06-19Отпимално използване на енергоресурсите чрез интеграция на процесите при работата на химикотехнологични системи с периодични процесиИнститут по инженерна химияпроф. Венко Бешков
Марияна Панайотова Манушевадоктор2014-06-19Физични процеси, влияещи върху барионното вещество във ВселенатаИнститут по астрономия с национална астрономическа обсерваториядоц. Бойко Михов
Димитър Георгиев Гинчевдоктор2014-06-17Нови методи и алгоритми за изследване, моделиране и симулиране на критична инфраструктураИнститут по системно инженерство и роботикадоц. Георги Киров
Валерий Христов Ковачевдоктор на науките2014-06-16Системи диференциални уравнения и невронни мрежи със закъснеия и импулсиИнститут по математика и информатикапроф. Анжела Попиванова
Борис Георгиев Калиновдоктор2014-06-11Роля на въглеродния оксид в регулиране на съкратителната активност на висцерални мускулиИнститут по невробиологияпроф. Рени Калфин
Христо Михайлов Кузовдоктор2014-06-05Заключващи механизми и ключове на територията на днешна Северна България от римската и късноантичната епоха (I - началото на VII век)Национален археологически институт с музейдоц. Гергана Кабакчиева
Бойко Блажев Банчевдоктор2014-06-04Проблеми на изразната явност в текстове на програмиИнститут по математика и информатикапроф. Аврам Ескенази
Веселин Нанев Наневдоктор2014-06-03Проучване на етиологията, епидемилогията и патогенезата на хемонхоза по дребни преживни животниИнститут по експериментална морфология, патология и антропология с музейдоц. Светлозара Петкова
Десислава Николова Бояджиевадоктор2014-06-02Комбиниран подход за разпознаване на он-лайн подписиИнститут по информационни и комуникационни технологиидоц. Димо Димов
Елена Григорова Давчевадоктор2014-06-02Руската литература за деца от ХІХ век. Проблеми на рецепцията в БългарияИнститут за литературадоц. Христо Манолакев
Силвина Кирилова Георгиевадоктор2014-05-29Минералогия и зонално развитие на хидротермалните изменения в находище Челопеч и връзка с орудяванетоГеологически институтпроф. Томас Керестеджиян
Владимир Георгиев Димитровдоктор2014-05-28Ефекти на централните и периферните фактори върху електромиографските оценки при мускулна умораИнститут по биофизика и биомедицинско инженерствочл. кор. Андон Косев
Бернардо Лизама Ривасдоктор2014-05-27Регионален честотен анализ на максималния отток в поречията на Южното ЧерномориеНационален институт по метеорология и хидрологияпроф. Пламен Нинов
Надя Стойчева Радченковадоктор2014-05-22Продукция и характеристика на екзополизахарид (и), синтезиран (и) от термофилен щам Aeribacillus pallidus 418Институт по микробиологиядоц. Златка Милчева Алексиева
Румяна Василева Вацевадоктор на науките2014-05-15Динамика на урбанизираните територии на Черноморската карйбрежна зона в България за периода 1977-2011 г. по данни от дистанционни изследванияНационален институт по геофизика, геодезия и географияпроф. Георги Алексиев
Недко Петков Недялковдоктор2014-05-15Състав на храната на ловния сокол (Falco cherrug gray, 1834) в зависимост от изобилието на жертвитеНационален природонаучен музейдоц. Петър Шурулинков
Анна Иванова Мантаровадоктор на науките2014-04-29Екологични рискове в трансформиращото се обществоИнститут за изследване на обществата и знаниетопроф. Валентина Златанова
Виолета Георгиева Тюфекчиевадоктор2014-04-25Състав, разпространение и екология на разред в БългарияИнститут по биоразнообразие и екосистемни изследванияпроф. Йордан Узунов
Мирослава Димитрова Стефановадоктор2014-04-24Субективна глобална посока на смес от реално непрекъснато и мнимо дискретно движениеИнститут по невробиологияпроф. Рени Калфин
Красимира Антонова Тончевадоктор2014-04-16Създаване и изследване на разпенваща секция от уредба за получаване на непракъсната лента от пеностъклоИнститут по металознание, съоръжения и технологии с център по хидро- и аеродинамикапроф. Николай Дюлгеров
Даниела Иванова Ишлимовадоктор2014-04-16Бактериофагови инфекции и придобиване на разистентност при Streptococcus thermophilusИнститут по микробиологияпроф. Мария Ангелова
Светозар Валериев Илчевдоктор2014-04-16Модулни методи за вграждане на цифрова информация в изображения за подобряване сигурността на Интернет-базирани комуникационни платформиИнститут по информационни и комуникационни технологиидоц. Румен Андреев
Илияна Димитрова Куневадоктор2014-04-10Възклицателните и подбудителните изречения в съвременния български езикИнститут за български езикпроф. Светла Коева
Райна Иванова Георгиевадоктор2014-04-09Влияние на докозахексаеновата киселина и фосфолипаза А2 върху процесите на мембранно преструктуриранеИнститут по биофизика и биомедицинско инженерствопроф. Албена Момчилова
Геновева Борисова Атанасовадоктор2014-04-09Характеризиране на тънки оксидни филми, приложими 0за каталитични носителиИнститут по обща и неорганична химияпроф. Даниела Ковачева
Емил Симеонов Петровдоктор2014-03-31Програмируеми специализирани контролери като вградени системи с разширени възможностиИнститут по системно инженерство и роботикадоц. Роман Захариев
Таня Васкова Кърцевадоктор2014-03-31Проучване ефекта на мутантни гени върху важни биологични качества при домати (Solanum lycopersicum L.) и пшеница (Triticum aestivum L.)Институт по физиология на растенията и генетикатапроф. Снежанка Дончева
Нели Димитрова Недялковадоктор2014-03-27Физиологични аспекти на невро-медиирана моторна дейност на колонИнститут по невробиологияпроф. Рени Калфин
Ангелина Веселинова Михайловадоктор2014-03-26Двустепенно обезвреждане на азотни оксиди посредством акумулиращо-редукционен катализ и адсорбация на остатъчния NOИнститут по обща и неорганична химиядоц. Димитър Панайотов
Галин Русев Борисовдоктор2014-03-21Получаване на водород в електролизни клетки с полимерна протонпроводяща мембранаИнститут по електрохимия и енергийни системипроф. Здравко Стойнов
Соня Борисова Илиевадоктор на науките2014-03-19Дългосрочно прогнозиране в социалната сфера чрез метод делфиИнститут за изследване на обществата и знаниетодоц. Мария Желязкова
Тони Атанасов Димовдоктор2014-03-18Оценка на законодателството в ЕС - същност, правна уредма и механизмиИнститут за държавата и правотодоц. Маргарит Ганев
Радослава Димитрова Янкуловадоктор2014-03-18Конституционен процесИнститут за държавата и правотопроф. Стефка Наумова
Галина Стоянова Минева Лукановадоктор2014-03-18Българския фолклор и хоровото дело-динамика на традициите и трансформациитеИнститут за етнология и фолклористика с етнографски музейдоц. Наталия Рашкова
Милена Радославова Рачевадоктор на науките2014-03-18Нови подходи в крайноелементния анализ за елиптични задачиИнститут по информационни и комуникационни технологиипроф. Иван Димов
Валерия Симеонова Гюровскадоктор2014-03-18JAK/STAT - зависимо антивъзпалително действие на трифостин AG490Институт по микробиологиядоц. Андрей Чорбанов
Карекин Дикран Есмеряндоктор2014-03-13Термочувствителност и оптимизация на акустични сензори, използващи полимерни и свръххидрофобни слоевеИнститут по физика на твърдото тялопроф. Иван Аврамов
Иванка Божкова Семерджиевадоктор2014-03-12Биологично и фитохимчно проучване на Tribulus terrestris във флористичен район Тракийска низинаИнститут по биоразнообразие и екосистемни изследваниядоц. Марина Станилова
Веска Анастасова Георгиева-Милановадоктор2014-03-11Изследване на естественото овлажнение на основни почвени типове за отглеждане на зимна пшеница в БългарияНационален институт по метеорология и хидрологияпроф. Веселин Александров
Росица Иванова Миковадоктор2014-03-11Миграцията на населението на България през преходния периодНационален институт по геофизика, геодезия и географияпроф. Борис Колев
Гергана Димитрова Георгиевадоктор2014-03-07Анализ на дългопериодни вълнови форми от земетресения с цел изучаване на строежа на земната кора и горната мантияНационален институт по геофизика, геодезия и географияпроф. Емил Ботев
Яна Василева Генчева-Димовадоктор2014-03-06Моделиране и прогнозиране на постоятнното население и на работната сила на страната и на Пловдивска област през перионда 1991 - 2025 г.Институт за изследване на населението и човекадоц. Кремена Борисова-Маринова
Тошко Ангелов Кръстевдоктор2014-02-26Пуличните партийнополитически рефлексии между груповата рационалност и социалните реалностиИнститут за изследване на обществата и знаниетодоц. Божидар Ивков
Зафер Исмаил Галибовдоктор2014-02-25Зараждането на българската фотография от Освобождението до средата на 30 г. на 20 векИнститут за изследване на изкустватапроф. Ирина Генова
Росица Василева Тропчевадоктор2014-02-24Молекуларна характеристика и пробиотичен потенциал на лактобазили от катък, сирене и кисело млякоИнститут по микробиологияпроф. Мария Ангелова
Теодора Любомирова Георгиевадоктор2014-02-21Административнонаказателни производства по българското законодателствоИнститут за държавата и правотопроф. Ганета Минкова
Васил Костадинов миковдоктор2014-02-19Проституция и трафик на хора с цел сексуална експлоатация в България: характеристики, причини, публични политикиИнститут за изследване на обществата и знаниетопроф. Валентина Златанова
Стефан Симеонов Божановдоктор2014-02-19Генетични и епигенетични промени в туморно супресорните гени ТР53 и BRCA1 и прото-онкогена PIK3CA и тяхното влияние върху преживяемостта, клинико-паталогичните молекулярни характеристики на български пациеноти с рак на млечната жлеза.Институт по физиология на растенията и генетикатапроф. Любомир Стоилов
Кирил Тодоров Кириловдоктор2014-01-31Кодонова употреба при бактерии и животински митоходриИнститут по молекулярна биологияпроф. Вера Максимова-Тодорова
Петър Димитров Дойновдоктор2014-01-31Приоложения на методи за анализ на фрактални свойства на времеви редове към анализ на биологични сигналиИнститут по механикадоц. Елена Николова
Александър Григоров Костовдоктор на науките2014-01-30От занаят към професия. Инжинерството на Балканите от началото на 18 век до Първата световна войнаИнститут за балканистика с център по тракологияпроф. Светлозар Елдъров
Ивайло Александров Тодоровдоктор2014-01-27Фаунистични, зоогеографски и екологични проучвания на сем (Pteromalidae Hymenoptera: Chalcidoidea) на ВитошаИнститут по биоразнообразие и екосистемни изследванияпроф. Влада Пенева
Марияна Стамова Георгиевадоктор2014-01-21Молекулярно-генетична характеристика на геномания интегритет при ечемикаИнститут по физиология на растенията и генетикатадоц. Румяна Василевска- Иванова
Валентин Йорданов Ганевдоктор2014-01-14LA-ICP-MSаналитичен подход за изотопни изследвания на твърдофазни геоложки обектиИнститут по минералогия и кристалографиядоц. Росица Титоренкова
Ивайло Георгиев Танковдоктор2014-01-14Получаване ни охарактеризиране на катализатори за реформинг на метан с въглероден диоксидИнститут по катализпроф. Славчо Раковски
Ву Куанг Манхдоктор на науките2014-01-09Фауна на орибатеите (Acari& Oribatida) на Виетнам - Систематика, зоогеография и зониране, формиране и рола в почвената екосистемаИнститут по биоразнообразие и екосистемни изследванияпроф. Бойко Георгиев
Екатерина Христова Павловадоктор2014-01-08Морфо-функционална характеристика на естрогенното действие върху сперматогенезата при бозайнициИнститут по експериментална морфология, патология и антропология с музейпроф. Димитър Кадийски
Георги Костадинов Гаджевдоктор2013-12-20Мултимащабно моделиране на пренос на замърсители в атмосфератаНационален институт по геофизика, геодезия и географиячл. кор. Николай Милошев
Иван Панайотов Бодуровдоктор2013-12-18Изследване на оптични и холографски характеристики на наноструктури третирани с коронен разрядИнститут по оптически материали и технологиипроф. Венцислав Съинов
Владимир Николаев Вълкановдоктор2013-12-17Контекстно-ориентирано управление на електронни услугиИнститут по информационни и комуникационни технологиипроф. Тодор Стоилов
Маргарита Стоянова Камбуровадоктор на науките2013-12-16Разнообразие и синтетичен потенциал на термофилни микроорганизми от български горещи извориИнститут по микробиологиядоц. Златка Алексиева
Андрей Костадинов Лешковдоктор2013-12-12Светът като творба (Проблемът за светогледа на естетизма)Институт за изследване на обществата и знаниетопроф. Нонка Тодорова
Мария Иванова Петровадоктор2013-12-09Биотехнологични подходи за размножаване, съхраняване и получаване на биомаса от HAIRY ROOTS при ARNICA MONTANALИнститут по физиология на растенията и генетикатапроф. Аглика Едрева
Тодор Павлов Костадиновдоктор2013-12-06Методи и алгоритми за обработка на SAR и ISAR изображенияИнститут по информационни и комуникационни технологиидоц. Вера Бехар
Ана Веселинова Стефановадоктор2013-12-03Аналитичнопсихологически подход към българския фолклорИнститут за етнология и фолклористика с етнографски музейпроф. Лозанка Пейчева
Ивайло Живков Ивановдоктор2013-11-29Измерване и анализ на неутронните сечения на кадмия в разделителната резонансна областИнститут за ядрени изследвания и ядрена енергетикадоц. Нина Куюмджиева
Владимир Йорданов Кръстевдоктор2013-11-29Достатъчни условия за оптималност за възрастовострукурирани задачи на оптималното управлениеИнститут по математика и информатикадоц. Цветомир Цачев
Асен Георгиев Чорбаджиевдоктор2013-11-27Изучаване на влиянието и корелацията между параметрите на атмосферата и космическите лъчиИнститут за ядрени изследвания и ядрена енергетикадоц. Петър Темников
Александър Асенов Кантарджиевдоктор2013-11-25Протонни равновесия и електростатични взаимодействия в протеинови молекулиИнститут по органична химия с център по фитохимияпроф. Иванка Стойнева
Яна Максимова Герговадоктор2013-11-25Христянските светци лечители в България. Образи, вярвания и ритуални практики.Институт за етнология и фолклористика с етнографски музейпроф. Минчо Георгиев
Илко Недев Тодоровдоктор2013-11-19Властта като интерес на селищната общностИнститут за изследване на обществата и знаниетодоц. Мария Желязкова
Лилия Радославова Павловадоктор2013-11-19Семантични технологии и средства в цифрови библиотеки за художествено културно наследствоИнститут по математика и информатикапроф. Петър Станчев
Анелия Алексиева Кръндевадоктор2013-11-19Изграждане на събитиен архив на Българското национално радиоИнститут по математика и информатикапроф. Аврам Ескенази
Десислава Борисова Тодоровадоктор2013-11-08Проучвания върху биосорбцията на тежки метали от свободни и имобилизирани клетки на Aspergillus niger B77Институт по микробиологияпроф. Мария Ангелова
Кати Исак Аврамовадоктор2013-11-05Конформационни и динамични свойства на линейни полимерни молекули в присъствие на геометрични ограничения и/или под действие на хомогенно външно полеИнститут по физикохимиядоц. Венелин Тончев
Светослава Светославова Филиповадоктор2013-11-05Монети и монетна циркулация през късната античност (294 -498 г.) по горното и средно течение на р. СтрумаНационален археологически институт с музейдоц. Бистра Божкова
Михаил Стоянчов Цвеовдоктор2013-11-01Моделиране и синтез на стави с управляема податливост за роботи взаимодействащи с човекаИнститут по механикапроф. Костадин Костадинов
Мартин Йорданов Ивановдоктор2013-10-31Развитие на "зелена" енергетика в България: технологии, иновации и социално-икономически зависимостиИнститут за изследване на обществата и знаниетопроф. Кръстина Петкова
Ваня Димитрова Марковадоктор2013-10-29Методи и алгоритми за описание поведението на автономен мобилен сензорен агентИнститут по системно инженерство и роботикадоц. Анна Лекова
Лидия Пламенова Петровадоктор2013-10-29Флуоресцентен анализ на комплекси на галектин-1 и аглутинин от пшеничен зародиш с порфиринови съединения с потенциална противоракова активностИнститут по молекулярна биологиячл. кор. Иван Иванов
Мила Стоянова Атанасова - Златаревадоктор2013-10-29Трансформационни модели при съвременните геодезически координатни системиНационален институт по геофизика, геодезия и географияпроф. Иван Георгиев
Рая Владимирова Райчевадоктор2013-10-24Роля на процесите на смесване на магми в Петроложката еволюция на звезделския палеовулканГеологически институтпроф. Ирен Пейчева
Николай Любомиров Петровдоктор2013-10-24Изследване на изчислителни схеми с повишена разделителна способност за неутронно-физични пресмятания на ВВЕРИнститут за ядрени изследвания и ядрена енергетикапроф. Кирил Крежов
Цвета Стефанова Дончевадоктор2013-10-23Онтология на любовта. Василий Розанов, Найден ШейтановИнститут за изследване на обществата и знаниетопроф. Веселин Петров
Стелиана Миткова Борисовадоктор2013-10-22Механизми на едновременна адаптация на сакадични очни движения и вдижения на ръката към двустъпково движение на зрителна мишенаИнститут по невробиологиядоц. Надежда Бочева
Емилия Кирилова Симеонова-Чорбаджийскадоктор2013-10-22Пространствен анализ на ландшафтите с консервационна значимост на територията на природен парк "Странджа"Национален институт по геофизика, геодезия и географиядоц. Герги Железов
Христина Тонкова Петковадоктор2013-10-18Тънки течни филми, стабилизирани с полимерни повърхностно активни веществаИнститут по физикохимиядоц. Румен Тодоров
Нели Красимирова Манолова-Тасконидудоктор2013-10-17Биохимична характеристика на ендометриозна перитонеална течностИнститут по биология и имунология на размножаванетопроф. Стефан Лолов
Борислав Тодоров Янгьозовдоктор2013-10-17Еколого - лесовъдска оценка на заселяванията в района на Кърджали и насоки за стопанисванеИнститут за горатапроф. Христо Цаков
Калоян Добринов Георгиевдоктор2013-10-16Дизайн, синтез и фармакологично охарактеризиране на пепитидни миметици на ендоморфин-2, морфицептин и RGD с аналегетична и противотуморна активностИнститут по молекулярна биологиядоц. Тамара Пайпанова
Гергана Стефанова Райковадоктор2013-10-11Приложение на диференциалния импедансен анализ за изследване на системи с честотно зависими параметриИнститут по електрохимия и енергийни системипроф. Райчо Райчев
Симеон Недков Асеновскидоктор2013-10-09Операционен модел за йонизацията от космически лъчи в йоносферата и атмосферата Cosmic Ray Ionization Model for Ionosphere and Atmosphere (CORIMIA)Институт за космически изследвания и технологиидоц. Лъчезар Матеев
Димитър Любомиров Механджиевдоктор2013-10-07Адаптация на промишлени територии на примера на КремиковциИнститут за изследване на изкустватапроф. Антон Гугов
Вера Венциславова Деневадоктор2013-10-07Експериментални и теоретични изследвания на тавтомерни системи на основата на азо-нафтоли и техни азометинови аналозиИнститут по органична химия с център по фитохимиядоц. Илияна Тимчева
Светлана Георгиева Ивановадоктор2013-10-07Наноразмерни литиево-манганови шпинелни оксиди като катодни материали за литиево-йонни батерииИнститут по обща и неорганична химиядоц. Рени Йорданова
Полина Иванова Матеевадоктор2013-10-03Биологична активност и механизъм на действие на нови NOP-рецепторни лиганди върху гладки мускули и модел на остро периферно възпалениеИнститут по невробиологияпроф. Рени Калфин
Ангел Георгиев Анастасовдоктор на науките2013-10-03Международноправен режим на химическото оръжиеИнститут за държавата и правотопроф. Ирена Илиева
Морена Христова Стефановадоктор2013-10-03Културна характеристика на етапа Св. Кирилово (РБЕ) в ТракияНационален археологически институт с музейдоц. Стефан Александров
Милкана Иванова Бошнаковадоктор на науките2013-10-01Яворов и МакедонияИнститут за исторически изследваниядоц. Александър Гребенаров
Мария Димитрова Лимбъридоктор2013-09-30Оптимални многонивови методи за неконформни квадратични, биквадратични и бикубични крайни елементиИнститут по информационни и комуникационни технологиидоц. Иван Лирков
Катя Любомирова Пейчевадоктор2013-09-30Развитие на обществената услуга "Отбрана" в БългарияИнститут за икономически изследванияпроф. Веселин Минчев
Станимир Андонов Андоновдоктор2013-09-27Позициониране на застрахователните компании в БългарияИнститут за икономически изследванияпроф. Радка Илева-Филкова
Олена Викторивна Виденовадоктор2013-09-26Хибриден метод за определяне усилята в котвените връзки на дълбоковидни позициониращи системи с използване на резултати от експерименти със скъсени моделиИнститут по металознание, съоръжения и технологии с център по хидро- и аеродинамикапроф. Евгени Миланов
Люба Динкова Спасовадоктор2013-09-26Девиантни модели на участие в местната властИнститут за изследване на обществата и знаниетодоц. Анна Мантарова
Лилия Стефанова Йосифовадоктор2013-09-25In vitro и in vitro ефекти при плазмонно фототермични въздействия с участието на златни наночастициИнститут по експериментална морфология, патология и антропология с музейдоц. Антон Иванов Кирил
Ангелина Делчева Поповадоктор2013-09-23Биологично активни вещества, съдържащи сулфонамидна група: експериментални инфрачервени и квантовохимични изследванияИнститут по органична химия с център по фитохимиядоц. Николай Василев
Светла Желязкова Тодиновадоктор2013-09-23Термодинамичен профил на плазмения протеом при злокачествени заболяванияИнститут по биофизика и биомедицинско инженерствопроф. Диана Петкова
Диян Динев Димитровдоктор2013-09-19Институции и институционална промяна на трудовия пазар в България след 1990 г.Институт за изследване на обществата и знаниетодоц. Мария Желязкова
Елена Славчева Тачевадоктор2013-09-17Минералого-геохимична характеристика на акцесорни минерали от Петроханския плутонИнститут по минералогия и кристалографиядоц. Михаил Тарасов
Пламен Цветков Йотовдоктор2013-09-10Ротационно-вибрационно поведение на квадрупол-октуполно деформирани ядраИнститут за ядрени изследвания и ядрена енергетикачл. кор. Чавдар Стоянов
Хари Алексиев Алексиевдоктор2013-09-10Успяващият учител по математикаИнститут по математика и информатикапроф. Сана Гроздев
Димитър Радев Мариновдоктор2013-09-05Ономастика на българските селища в северната част на молдовския буджакИнститут за български езикпроф. Светла Коева
Чавдар Огнянов Пашинскидоктор2013-09-05Получаване на свръхтвърди покрития, включително нанокомпозитни, чрез електродъгова технология и тяхното изследванеЦентрална лаборатория по приложна физикапроф. Румен Каканаков
Атанас Георгиев Хиковдоктор2013-07-31Геохимия на зоните на интензивна аргилизация в находища от Средногорието и РодопитеГеологически институтпроф. Ирена Пейчева
Георги Николаев Желевдоктор2013-07-31Изследване на вулканогенни структури в района на източни Родопи чрез дистанционни методи и ГИСИнститут за космически изследвания и технологиипроф. Гаро Мардиросян
Лилия Златкова Узловадоктор2013-07-30Етноложки аспекти на развитието на туризма и ежедневието в ГДР и България през периода 1950 - 1990 г.Институт за етнология и фолклористика с етнографски музейпроф. Минчо Георгиев
Васил Станиславов Василевдоктор2013-07-30Разпознаване на земеделски култури по спътникови данниИнститут за космически изследвания и технологиипроф. Гаро Мардиросян
Ерика Георгиева Лазаровадоктор на науките2013-07-29Богомило-катарската философия като живяна етикаИнститут за изследване на обществата и знаниетодоц. Людмила Иванчева
Мария Вълчанова Любеновадоктор2013-07-18Навлизане и утвърждаване на руското многогласно хорово църковно пеене в българската църковна музика през периода от освобождението 1878 г. до 1944 г.Институт за изследване на изкустватапроф. Елисавета Вълчинова-Чендова
Стефка Иванова Славеевадоктор2013-07-18Определяне на основните газоразрядните параметри на мощен He-SrBr 2 лазерИнститут по физика на твърдото тялопроф. Димо Астаджов
Севделина Йорданова Николовадоктор2013-07-11Архетипове и диалектика в съчиненията за религията на Карл Густав ЮнгИнститут за изследване на обществата и знаниетодоц. Елена Петрова
Туан Ан Чандоктор2013-07-11Защитна роля на азотния оксид върху фотосинтезата и антиоксидантния капациет на грахови растения при камиев стресИнститут по физиология на растенията и генетикатапроф. Лиляна Масленкова
Дарина Николаева Пейчевадоктор2013-07-08Методологически проблеми на качаството на емпиричното социологическо изследване. Примерен модел за оценка на качеството на емпирично социологическо изследванеИнститут за изследване на обществата и знаниетопроф. Светлана Съикова
Николай Първанов Симовдоктор2013-07-08Дендробионтните петероптери (Hemiptera: Heteroptera), свързани с иглолистните дървесни растения от семействата Pinaceae, Cupressaceae и Taxaceae в БългарияНационален природонаучен музейдоц. Здравко Хубенов
Снежана Валериева Русинова-Видевадоктор2013-06-28Биосинтез на екзополизахариди от антарктически дрождиИнститут по микробиологиядоц. Маргарита Камбурова
Кръстьо Йорданов Йордановдоктор2013-06-27Войнушката институция в българските земи през XV- XVI векИнститут за исторически изследваниядоц. Стефка Първанова
Кирил Иванов Беловдоктор2013-06-27Интегриране на сензорна информация в многофункционална мехатронна системаИнститут по системно инженерство и роботикадоц. Роман Захариев
Дона Костадинова Пикарддоктор2013-06-26Социалният капитал като фактор за развитие на селските общности в БългарияИнститут за изследване на обществата и знаниетопроф. Таня Христова
Григор Пеев Желевдоктор2013-06-26Графичен софтуер за изследване на клас роботи със затворена кинематична структураИнститут по системно инженерство и роботикапроф. Генчо Стайнов
Костадинка Желязкова Колевадоктор2013-06-24Дестабилизация и ерупция на слънчеви протуберансиИнститут по астрономия с национална астрономическа обсерваториядоц. Борис Комитов
Таня Стоянова Матановадоктор2013-06-23Поколението от смесен брак - идентичност и културни характеристикиИнститут за етнология и фолклористика с етнографски музейпроф. Албена Георгиева
Любава Александрова Георгиевадоктор2013-06-21Богове и обреди в Аполония ПонтикаИнститут за балканистика с център по тракологияпроф. Ваня Лозанова-Станчева
Пенка Вълкова Георгиевадоктор2013-06-21Изследване на модели на софт компютънг за управление в реално времеИнститут по информационни и комуникационни технологиипроф. Тодор Стоилов
Емилия Евгениева Ченгеловадоктор на науките2013-06-20Холистичен подход за изграждане на методология за емпирично изследване на "икономиката в сянка"Институт за изследване на обществата и знаниетопроф. Светлана Съикова
Елена Николаева Пауновадоктор2013-06-20Проектиране и разработване на електронни игри за ученици като web-базирана услугаИнститут по информационни и комуникационни технологиидоц. Румен Андреев
Наталия Каменова Андреевадоктор2013-06-19Експериментални методи на изследване на нелинейността на ветровото вълнение в бреговата зонаИнститут по океанология - Варнапроф. Димитър Трухчев
Антон Дойчинов Ценковдоктор2013-06-19Нелинеен статичен и сеизмичен анализ на бетонни дъгови язовирни стениНационален институт по метеорология и хидрологияпроф. Стефан Тасев
Йоана Василева Стояновадоктор2013-06-19Антропогенни изменения на ландшафтите в община БанскоНационален институт по геофизика, геодезия и географияпроф. Георги Алексиев
Милена Николова Павловадоктор2013-06-14Трофична структура на зооценозите в сладководни екосистеми под антропогенен натиск и въздействиеИнститут по биоразнообразие и екосистемни изследванияпроф. Георги Даскалов
Вася Красимирова Атанасовадоктор2013-06-13Изследване на алгоритми за конструиране на обобщеномрежови моделиИнститут по информационни и комуникационни технологиипроф. Иван Димов
Николай Иванов Тодоровдоктор2013-06-12Гъвкави методологии за разработка на софтуерни проекти и тяхното приложение, основано на утвърдени стандарти за управление и качествоИнститут по математика и информатикапроф. Нели Манева
Елмира Младенова Василевадоктор2013-06-10Босненските францисканци. Организация, дейност, мисионерство в Югоизточна Европа 1463 -1688 г.Институт за балканистика с център по тракологияпроф. Лилияна Симеонова
Евгени Петров Поповдоктор2013-06-05Моделни пресмятания на позитронното взаимодействие в материали за ИТЕРИнститут за ядрени изследвания и ядрена енергетикадоц. Христо Протохристов
Стефка Ангелова Дойковадоктор2013-05-29Синдромът "Бърнаут" и социалните условия на работното място в сферата на социалното подпомаганеИнститут за изследване на населението и човекадоц. Лидия Василева
Кръстьо Милчев Бучковдоктор2013-05-29Изследване на свръхлегираното състояние в съврхпроводимата система Y (Ca) BCOИнститут по физика на твърдото тялопроф. Марин Господинов
Алека Александрова Стерзовадоктор2013-05-28Българските дипломати 1879-1912 г.Институт за исторически изследваниядоц. Василка Танкова
Петър Димтров Петровдоктор на науките2013-05-28Получаване на полимерни и хибридни системи чрез фотохимични процесиИнститут по полимерипроф. Станислав Рангелов
Елена Стефанова Петковадоктор2013-05-22Традиция и модернизация на всекидневието на българските мюсюлманки в Средните Родопи през втората половина на 20 векИнститут за етнология и фолклористика с етнографски музейпроф. Милена Беновска-Събкова
Неделина Стоянова Костадиновадоктор2013-05-22Клетъчен отговор към нискотемпературен стрес при антрактически гъбиИнститут по микробиологиядоц. Златка Милчева Алексиева
Милен Колев Борисовдоктор2013-05-22Устойчивост и бифуркации на навновесни точкив математически модели на биопроцесиИнститут по математика и информатикадоц. Нели Димитрова
Мая Маркова Стояновадоктор2013-05-17Изследване на динамиката на модели клетъчно невронни мрежи възникващи в биологията и егологиятаИнститут по математика и информатикапроф. Цвятко Рангелов
Николай Недялков Недялковдоктор на науките2013-05-15Свойства на електромагнитното поле в околност на наночестици от благородни метали и тяхното приложение във вискочувствителния анализ на веществата в биофизикатаИнститут по електроникапроф. Петър Петров
Анна Александрова Александрова - Карамановадоктор2013-05-08Влияние на медиите върху образа за собственото тяло и личностното му моделиране при юношиИнститут за изследване на населението и човекадоц. Ергюл Таир
Виктория Никлаева Пехливановадоктор2013-04-29Влияние на електрични импулси и антитуморни агенти върху адхезивното поведение на ракови и соматични клеткиИнститут по биофизика и биомедицинско инженерствопроф. Албена Момчилова
Тома Емилов Станкуловдоктор2013-04-29Модифициране и охарактеризиране на въглеродни материали за аноди в литиево-йонни батерииИнститут по електрохимия и енергийни системидоц. Вили Обретенов
Димитър Николов Беровдоктор2013-04-26Структура и разпространение на съобщенията от кафяви водорасли от род Cystoseira в българската крайбрежна морска зона и връзката им с антропогенните фактори на влияние. Макроводораслите като индикатор за екологичното състояние на крайбрежните морски екосистеми в Черно море.Институт по биоразнообразие и екосистемни изследванияпроф. Георги Даскалов
Стефан Христов Димитровдоктор2013-04-25Население и селища в Сакар и прилежащия й район през 15-16 век.Институт за исторически изследваниядоц. Олга Тодорова
Пламен Милчев Николовдоктор2013-04-25Действие на въгленови добавки в отрицателната активна маса на оловни акумулатири за хибридни електромобилиИнститут по електрохимия и енергийни системиакад. Дечко Павлов
Николай Петров Деневдоктор2013-04-24Статистическо изследване на изходните характеристики на CuBr лазерИнститут по физика на твърдото тялопроф. Николай Вучков
Валентин Станчев Копчевдоктор2013-04-22Изследване на възможно двойни разсеяни звездни купове в нашата ГалактикаИнститут по астрономия с национална астрономическа обсерваторияпроф. Радослав Заманов
Есма Селман Ризадоктор2013-04-19Етническа идентичност и мотивация за нейното предаване между поколенията в съвременна БългарияИнститут за изследване на населението и човекадоц. Румяна Божинова
Милена Стефанова Божиловадоктор2013-04-18Личностови особености на жени с реподруктивни нарушенияИнститут за изследване на населението и човекадоц. Румяна Божинова
Ивайло Иванов Балчевдоктор2013-04-17Прецизна обработка на материали с лазер на меден бромидИнститут по електроникапроф. Лъчезар Аврамов
Нина Фотева Вълчковадоктор2013-04-10Параметрична идентификация и калиброване на манипулационна система на робот за синтез на моделен оператор чрез изследване коефициента на сервизИнститут по системно инженерство и роботикадоц. Пламен Райков
Деница Боянова Даскаловадоктор2013-04-04Анализ на плазмената мембрана и биологичния потенциал на сперматозоиди от нерез при in vitro съхранение на ниски температуриИнститут по биология и имунология на размножаванетодоц. Милко Събев
Петър Стойков Димитровдоктор2013-03-28Патологични аспекти на експерименталната инфекция с говеждия левкозен вирус при плъхове и зайциИнститут по експериментална морфология, патология и антропология с музейдоц. Симона Лазарова
Благовеста Илиева Николовадоктор2013-03-22Трансформациа на прогнозирането в обществата, основани на знаниетоИнститут за изследване на обществата и знаниетодоц. Борислав Градинаров
Христина Николова Кулинадоктор2013-03-21Дизайни в антиподални полиномиални метрични пространстваИнститут по математика и информатикадоц. Емил Колев
Милка Тодорова Елшишкадоктор2013-03-20Таксономия, биотопично разпределение и разпространение на почвени нематоди от разред Dorylaimida от полярни постиниИнститут по биоразнообразие и екосистемни изследваниядоц. Милчо Тодоров
Ангел Йорданов Шоповдоктор2013-03-19Грешката като основание за унищожаемост на договоритеИнститут за държавата и правотопроф. Венцислав Стоянов
Петър Младенов Василевдоктор2013-03-18Интуиционистки размити множества с функции на принадлежност и непринадлежност в метрична релацияИнститут по биофизика и биомедицинско инженерстводоц. Олимпия Роева
Антония Валериева Тончевадоктор2013-03-15Електроовлакняване на полилактиди и биологично активни вещества с йонен характер за получаване на нови микровлакнести материалиИнститут по полимеридоц. Нели Косева
Александър Иванов Кръстевдоктор2013-03-14Основни белези и динамика на уврежданията от озон на листната система на горско-дървесни видовеИнститут по системно инженерство и роботикадоц. Александра Грънчарова
Ирина Ангелова Близнаковадоктор2013-03-14Флуоресцентни и томографски методи за изследване на биологични средиИнститут по електроникадоц. Санка Гатева
Людмила Георгиева Велковадоктор2013-03-13Струкция и функция на въглехидратните вериги на хемоцианин, изолиран от морски офлюв Rapana venosaИнститут по органична химия с център по фитохимиядоц. Иванка Стойнева
Дорина Петрова Кабакчиевадоктор2013-03-08Изследване на Data Mining модели за класификацияИнститут по информационни и комуникационни технологиидоц. Силвия Илиева
Неврие Ахмедова Чуфадардоктор2013-03-08Митологеми на "съдбата" и "смъртта" в епоса на "книгата на Деде Коркут"Институт за етнология и фолклористика с етнографски музейдоц. Галина Лозанова
Гергана Валериева Гъчевадоктор2013-03-07Влияние на култивационни условия върху физиолого-биохимични характеристики и биологични активности на перспективни щамове микроводораслиИнститут по физиология на растенията и генетикатадоц. Ирина Пунева
Кирил Веселинов Василевдоктор2013-03-07Тревна растителност по варовитите терени западно от СофияИнститут по биоразнообразие и екосистемни изследванияпроф. Лиляна Юрукова
Красимира Димитрова Янковадоктор2013-03-07Магнитохидродинамика на акреционно-дисков потокИнститут за космически изследвания и технологиидоц. Лъчезар Филипов
Екатерина Николаева Пейчевадоктор2013-03-07Разрабатване на Кометния текст върху дрожди като чувствителна тест-система за генотоксиниИнститут по молекулярна биологиядоц. Георги Милошев
Теодора Ангелова Ивановадоктор2013-03-06In vitro култивиране на Ruscus aculeatus L. и Ruscus hypoglossum L. (Liliaceae)Институт по биоразнообразие и екосистемни изследваниядоц. Владимир Вълчев
Бранимир Людмилов Ивановдоктор2013-03-05Многоцветен холографски запис и холографски оптични елементиИнститут по оптически материали и технологиидоц. Цветанка Бабева
Мариана Георгиева Тодоровадоктор2013-02-28Контрафактичен анализ и прогнозиране. (Възможности за съчетание на контрафактичния анализ със сценарния метод на прогнозиране)Институт за изследване на обществата и знаниетопроф. Иван Кацарски
Иванка Богомилова Райновадоктор на науките2013-02-26Между свещеното и светското: към проблема за континуитета и дисконтинуитета във философията на Пол РикьорИнститут за изследване на обществата и знаниетодоц. Стефан Пенов
Венцислав Кирилов Шоповдоктор2013-02-25Софтуерна система за моделиране, симулация и оптимизация на полупроводникови сензориИнститут по системно инженерство и роботикаакад. Иван Попчев
Теодора Милчева Лазаровадоктор2013-02-19Управленски стил, социални условия на труд и групова ефективностИнститут за изследване на населението и човекадоц. Лидия Василева
Димитринка Димитрова Арабаджиевадоктор2013-02-15Влияние на адсорбционните слоеве върху кинетиката на изтичане на тънки течни филми от водни разтвори на нейоногенни ПАВИнститут по физикохимиядоц. Христо Христов
Нина Архангелова Николова - Тодоровадоктор2013-02-12Ядрено-физични модели за екологиен контролИнститут за ядрени изследвания и ядрена енергетикачл. кор. Чавдар Стоянов
Петя Иванова Стефановадоктор2013-02-08Барокови музикални фигури: теоретически, творчески и изпълнителски аспектиИнститут за изследване на изкустватапроф. Кристина Япова
Владимир Юриевич Барановскийдоктор на науките2013-02-08Интерполимерни комплекси на основата на водородни връзкиИнститут по полимеридоц. Нели Косева
Десислава Христова Димитровадоктор2013-02-01Оценка на влиянието на образователното равнище върху бедността в БългарияИнститут за икономически изследванияпроф. Георги Шопов
Вероника Сергеевна Рацеевадоктор2013-01-22Символният потенциал на престижното потребление в съвременна БългарияИнститут за изследване на обществата и знаниетодоц. Валентина Ангелова Драмалиева
Младен Раднеков Митевдоктор2013-01-22Моделно характреризиране на канал за неутронна терапияИнститут за ядрени изследвания и ядрена енергетикапроф. Кирил Крежов
Златка Здравкова Вангеловадоктор2013-01-21Правни средства за защита на миноритарните акционери по търговския законИнститут за държавата и правотопроф. Поля Голева
Христо Йорданов Пауновдоктор2013-01-17Ревизия на конституцията на РБългария. Материалноправни и процесуалноправни еспекти.Институт за държавата и правотопроф. Дарина Зиновиева
Живка Владова Тодоровадоктор2013-01-17Ландшафтно-екологична характеристика на Симитлийската котловинаНационален институт по геофизика, геодезия и географиядоц. Стоян Недков
Иван Пейчев Йордановдоктор2013-01-15Приложения на агентни модели в популационната динамикаИнститут по механикачл. кор. Стефан Радев
Николай Стефанов Градевдоктор2012-12-20Метод за изследване на симетричноладовото музикално мислене на Димитър НеновИнститут за изследване на изкустватапроф. Кристина Япова
Диляна Петрова Ивановадоктор2012-12-19Житейски разкази за всекидневието в социалистическия град (по примера на гр. Русе)Институт за етнология и фолклористика с етнографски музейпроф. Албена Георгиева-Ангелова
Петър Кирилов Димитровдоктор2012-12-19Оценяване и картографиране на показатели на структурата на иглолистни гори чрез спътникови многоканални изображенияИнститут за космически изследвания и технологиипроф. Гаро Мардиросян
Костадин Георгиев Шейретскидоктор2012-12-19Динамика на екваториален спътник на планетаИнститут за космически изследвания и технологиипроф. Петър Гецов
Петко Бориславов Кръстевдоктор2012-12-17Мьосбауерова спектроскопия на желязосъдържащи нано/микро материали и потенциални мултифероициИнститут за ядрени изследвания и ядрена енергетикапроф. Тодор Русков
Стела Георгиева Неновадоктор2012-12-15Българските читалища и съхранението на фолклораИнститут за етнология и фолклористика с етнографски музейдоц. Петко Христов
Ления Незает де Брито Гонсалвеш-Мусаковадоктор2012-12-14Изучаване на сярата и органичните серни съединения при биодесулфуризация на въглища от нисък рангИнститут по органична химия с център по фитохимияпроф. Нарцислав Петров
Мануел Вергас Хернандодоктор2012-12-13Математическо моделиране и приложение на математикатаИнститут по механикадоц. Славчо Славчев
Георги Евтимов Атанасовдоктор2012-12-12Фауна, мопфология и биология на ендохелминти по риби от българския участък на река ДунавИнститут по експериментална морфология, патология и антропология с музейпроф. Яна Мизинска-Боевска
Светла Георгиева Ангеловадоктор2012-12-07Мутационен статус и профил на епигенетично промоторно метилиране ва АТМ и СНЕК2гените при български пациенти с рак на млечната жлеза. Антитуморна активност на българското лечебно растение Tribulus terrestris L.Институт по физиология на растенията и генетикатапроф. Любомир Стоилов
Рени Любомирова Томовадоктор2012-12-07Получаване на йон селективни мембрани чрез фотодотиране на вакуумно изпарени слоеве от халкогенидни стъклаИнститут по оптически материали и технологиипроф. Никола Малиновски
Биляна Стоилова Григоровадоктор2012-12-04Биохимични, физиологични и морфологични промени хпри пшенични растения под влияние на засушаване, висока температура и тяхната комбинацияИнститут по физиология на растенията и генетикатадоц. Лиляна Гигова
Радостина Любомирова Няколовадоктор2012-11-30Европейски образователни проекти и индивидуално музикално мислене: Българските композитори през 20-те и 30-те години на 20 век.Институт за изследване на изкустватапроф. Кристина Япова
Йорданка Атанасова Трифоновадоктор2012-11-29Динамика в българската и чежката депроприална система в края на ХХ векИнститут за български езикдоц. Диана Благоева-Стефанова
Стоян Христов Кадалевдоктор2012-11-29Анализ на безопасността на реактор ИРТ - София при загуба на електрозахранванеИнститут за ядрени изследвания и ядрена енергетикапроф. Наталия Янева
Жасмина Христова Донковадоктор2012-11-28Протестантска общност в България след 1989 г.: състояние и тенденцииИнститут за изследване на обществата и знаниетодоц. Богдана Тодорова
Теодора Василева Лупановадоктор2012-11-26Структурна организация и функционална активност на мембранните липиди в норма и в условия на оксидативен стресИнститут по биофизика и биомедицинско инженерствопроф. Мая Величкова
Димитър Милчев Дековдоктор2012-11-16Проблеми на международното частно право в областта на конкуренцията. Правна регламентация в рамките на ЕСИнститут за държавата и правотопроф. Цветана Каменова
Антон Петров Петровдоктор2012-11-16Принципът на национално третиране в правото на Световната търговска организацияИнститут за държавата и правотопроф. Цветана Каменова
Диана Тодорова Ганчевадоктор2012-11-16Международноправна уредба на борбата срещу изпирането на париИнститут за държавата и правотопроф. Цветана Каменова
Стефка Николова Касъровадоктор2012-11-16Изследване и измерване на рефрактометричните характеристики на оптични полимериИнститут по оптически материали и технологиипроф. Никола Малиновски
Цветан Николаев Мудровдоктор2012-11-15Изследване и разработване на високоволтови генератори за външна дехибрилация и електрохимиотерапияИнститут по биофизика и биомедицинско инженерствопроф. Михаил Матвеев
Емил Димитров Крумовдоктор2012-11-12Тънки оксидни керамични слоеве - микроструктура, свойства, лазерна модификация и възможности за приложениеИнститут по оптически материали и технологиидоц. Юлита Дикова
Людмила Вертер Балабанова-Каракехайовадоктор2012-11-12Силата на неизговореното в поетичния текст и максималното й проявление в хайкуИнститут за литературадоц. Пламен Петков
Виктория Колева Рашковадоктор2012-11-09Изследване на динамичното поведение на клетъчно невронни модели с приложения в разпознаване и обработка на образиИнститут по математика и информатикапроф. Цвятко Рангелов
Радослав Тодоров Цветковдоктор2012-11-02Интуиционистки размити интеграли и тяхното приложение при вземане на решениеИнститут по биофизика и биомедицинско инженерстводоц. Людмила Тодорова
Биляна Чавдарова Георгиевадоктор2012-11-01Вакуумно отложени Sn-O-Te слоеве като сензори за влага и редукционни газовеИнститут по оптически материали и технологиипроф. Снежанка Китова
Мария Стефанова Илиевадоктор2012-11-01Отлагане на метални частици в електрохимично синтезирани слоеве от поли - 3,4 - етилендиокситофенИнститут по физикохимияпроф. Алексъндър Милчев
Петър Димитров Димитровдоктор2012-10-29Велики Преслав. Историческа топография до XIV век (по археологически данни)Национален археологически институт с музейпроф. Станислав Станилов
Ирина Александрова Радевадоктор2012-10-29Модели за вземане на решения при формиране на клъстерни структуриИнститут по информационни и комуникационни технологиипроф. Тодор Стоилов
Яна Георгиева Пенева-Стояновадоктор2012-10-26Нови полимерни нанокомпозити на основата на функционализирани полиетилени и полиетилен вискоа и ниска плътност с органомодифициран монтморилонитИнститут по полимерипроф. Невенка Манолова
Камен Василев Михайловдоктор на науките2012-10-25Български/Булгарски образи в рускоезична средаИнститут за литературапроф. Румяна Дамянова
Георги Любомиров Георгиевдоктор2012-10-16Макропорести нанокомпозити на основата на полимерни криогелове и модифицирани въглеродни нанотръбиИнститут по полимеричл. Кор. Илия Рашков
Филип Богданов Андоновдоктор2012-10-12Методи за групово решаване на задачи на многокритериалния анализИнститут по информационни и комуникационни технологиидоц. Красимира Стоилова
Димитър Петров Минчевдоктор2012-10-12Интерферометрични матоди и алгоритми за моделиране и обработка на сателитни SAR изображенияИнститут по информационни и комуникационни технологиидоц. Вера Бехар
Ивайло Йорданов Ивановдоктор2012-10-12Анализ и оценка на опасността от пропадания на терена в Каменополско-Карлуковския карстов районГеологически институтпроф. Алексей Бендерев
Светлозара Илиева лесевадоктор2012-10-11Лексикална семантика и синтактична реализация на аргументите (при префигрирани глаголи в българския език)Институт за български езикпроф. Лилия Цветкова
Благородка Стефанова Велевадоктор2012-10-11Върху атмосферната радиоактивност в България през последните 50 години (1959 - 2011 г.). Методи и връзки с метеорологичните процесиНационален институт по метеорология и хидрологияпроф. Христомир Брънзов
Петър Михайлов Халачевдоктор2012-10-10Оценяване и прогнозиране на ефективността на електронното обучение във висшето образование чрез балансирана система от показатели и невронни мрежиИнститут по информационни и комуникационни технологиидоц. Красимира Стоилова
Неделин Костадинов Марковдоктор2012-10-09Децентрализация на публичните ресурси (на приемера на общините от област Стара Загора)Институт за икономически изследваниядоц. Стефан Иванов
Кристиян Иванов Тахтаковдоктор2012-10-09Устройство за превенция на гръбначни изкривявания и експериментална оценка на приложимостта муИнститут по биофизика и биомедицинско инженерствопроф. Михаил Матвеев
Галя Йорданова Тасевадоктор2012-10-08Междуфирмената задлъжнялост: състояние и търсене на решенияИнститут за икономически изследванияпроф. Гарабед Минасян
Радка Страшимирова Мавродиевадоктор2012-10-03Механизми на взаимодействие между фитопланктона и факторите на морската среда (биотични и абиотични) в крайбрежната акватория на Черно море (Созополски залив)Институт по биоразнообразие и екосистемни изследванияпроф. Георги Даскалов
Миглена Бориславова Василевадоктор2012-10-02Фибули от късножелязната епоха в древна Тракия (V-I в. пр. Хр.)Национален археологически институт с музейдоц. Диана Гергова
Златко Златков Златевдоктор2012-09-27Числено моделиране на течението около високоскоростен катамаран на дълбока вода и плитководиеИнститут по металознание, съоръжения и технологии с център по хидро- и аеродинамикапроф. Румен Здравков Кишев
Георги Вячеславович Авдеевдоктор2012-09-26Синтез , структура, термична стабилност и електрохимичини свойства на катионно заместени шпинелиИнститут по обща и неорганична химияпроф. Радостина Стоянова
Галин Пенев Пеневдоктор2012-09-24Митът в онтологична перспективаИнститут за изследване на обществата и знаниетопроф. Нина Димитрова
Ина Вълчева Семерджиевадоктор2012-09-24Пространствени търговски структури, модели и пулсацииИнститут за изследване на изкустватапроф. Елена Иванова
Янислав Панайотов Желевдоктор2012-09-24Модели, методи и алгоритми за създаване на система за управление на мултимедийно съдържаниеИнститут по математика и информатикапроф. Петър Станчев
Диана Маринова Гуленовадоктор2012-09-20Сравнителни изследавния върху методи за изолиране, култивиране, диференциация и криоконсервация на хемопоетични стволови клетки от умбиликална кръвИнститут по биология и имунология на размножаванетопроф. Стефан Лолов
Ангел Атанасов Ферезлиевдоктор2012-09-20Растежни особености на зелената дугласка в ( Pseudotsuga menziesii) Северозападни РодопиИнститут за горатадоц. Груд Попов
Илияна Дончова Илиевадоктор2012-09-19Албанският въпрос през погледана българските дипломати (1908-1912 г.)Институт за балканистика с център по тракологияпроф. Светлозар Елдъров
Михаела Петрова Кутева-Генчевадоктор2012-09-18Моделиране, анализ и оценка сеизмичното въздействие на Вранчанските земетресения за територията на БългарияНационален институт по геофизика, геодезия и географиядоц. Кирил Хаджийски
Антоанета Динева Каневадоктор2012-09-18Уязвимост на вкопани тръбопроводи подложени на сеизмични въздействияНационален институт по геофизика, геодезия и географиядоц. Димитър Стефанов
Нина Руменова Даскаловадоктор2012-09-17Алгоритми от тип ЕМ за статистическо оценяване в разклоняващи се стохастични процесиИнститут по математика и информатикадоц. Марусия Божкова
Юлияна Наум Жабева-Папазовадоктор2012-09-17Алетернативната рокмузика в Югославия през периода 1980 - 1991 г. и нейното влияние върху днешния музикалнокултурен живот в републиките Македония, Сърбия и ХърватияИнститут за изследване на изкустватапроф. Клер Леви
Тиен Дзиен Дзюндоктор2012-09-11Род и родово съзнание у българи и китайци в ново и най-ново времеИнститут за исторически изследванияпроф. Валери Стоянов
Цветелина Жанова Герасимовадоктор2012-08-10Сравняване на чувствителността на кариотипа на мониторни видове дребни бозайници към различни видове мутагени от околната средаИнститут по биоразнообразие и екосистемни изследваниядоц. Вълко Бисерков
Мариана Цветанова Хаджилазовадоктор2012-07-31Геометрия на маделни биомембрани. Теория и приложение.Институт по биофизика и биомедицинско инженерстводоц. Галя Станева
Милен Цонев Ивановдоктор2012-07-27От култа към хероя към култа към светеца в южнодунавските земи (III - VII век)Институт за балканистика с център по тракологияпроф. Ваня Лозанова-Станчева
Ивелина Любенова Стояновадоктор2012-07-26Автоматично разпознаване и тагиране на съставни лексикални единици в българския езикИнститут за български езикпроф. Светла Коева
Красимира Гочева Тоневадоктор2012-07-19Човешките ресурси в селските райони на област Стара Загора: състояние, проблеми, перспективи.Институт за икономически изследваниядоц. Ирена Зарева-Зафирова
Крася Петкова Колчевадоктор2012-07-18Методически изследвания за разработване на разрешителен режим за водоползванеНационален институт по метеорология и хидрологияпроф. Ирена Илчева
Нели Миленова Вилхелмова-Илиевадоктор2012-07-17Комбиниран ефект на елагитанини и ацикловир върху репликацията на вируси херпес симплексИнститут по микробиологиядоц. Любка Думанова
Иван Динев Русевдоктор2012-07-16Търговската модерност на Българското възражданеИнститут за балканистика с център по тракологиядоц. Александър Костов
Елена Георгиева Гърдевадоктор2012-07-13Имуностимулираща и антитуморна активност на полизахариди, изолирани от червени микроводорасли (Rhodophyta)Институт по експериментална морфология, патология и антропология с музейпроф. Димитър Кадийски
Райна Христова Неновадоктор2012-07-12Изследване на сиалилирането/гликозилирането на повърхностния антиген gp 120 на човешкия имунодефицитен вирус (HIV -1)в условия на остра, хронична и смесена инфекция в клетъчни културиИнститут по експериментална морфология, патология и антропология с музейпроф. Иван Иванов
Диана Съботинова Младеновадоктор2012-07-12Макроикономически последици от застаряването на населениетоИнститут за икономически изследванияпроф. Йордан Христосков
Стефан Недев Пеновдоктор на науките2012-07-12Логико-епистемологичен анализ на юдизма и христянството - диалектически принципи на религиятаИнститут за изследване на обществата и знаниетопроф. Ангел Стефанов
Филип Иванов Филиповдоктор2012-07-12Стимули и мотиви за труд в организациитеИнститут за изследване на населението и човекадоц. Лидия Василева
Стефан Сашев Петковдоктор2012-07-09Епистемични функции на метафорите в научното познаниеИнститут за изследване на обществата и знаниетопроф. Ангел Стефанов
Десислава Николова Герговадоктор2012-07-05Корозонно-защитно поведение на електрохимично отложени тънки цериевооксидни слоеве върху неръждаема стомана ОС404Институт по физикохимияпроф. Иван Кръстев
Теодора Иванова Апостоловадоктор2012-07-03Влияние на микровълното електромагнитно поле върху електрическата, механичната и ензимна активност и конформация на белтъците в скелетен мускул на жабаИнститут по биофизика и биомедицинско инженерствочл. кор. Андон Косев
Атидже Абдурахманова Ахмеддоктор2012-06-29Сравнителен популационен анализ на свободно живеещи и отгледжани в огради муфлони в БългарияИнститут по биоразнообразие и екосистемни изследванияпроф. Георги Марков
Гергана Кирилова Михайловадоктор2012-06-28Засушаване на възкръсващото растение Haberlea rhodopensis в условия на висока температура и различни светлинни режимиИнститут по физиология на растенията и генетикатапроф. Лиляна Масленкова
Пеце Благой Ристевскидоктор2012-06-27Климатът и агроклиматичните ресурси на Р МакедонияНационален институт по метеорология и хидрологияпроф. Веселин Александров
Борислав Ясенов Наумовдоктор2012-06-26Таксономия и разпространение на видовете от род Triturus Rafinesque, 1815 (Amphibia: Salamandridae) в България.Институт по биоразнообразие и екосистемни изследванияпроф. Георги Марков
Ива Петкова Томовадоктор2012-06-23Микробно разнообразие в горещи извори от района на РупитеИнститут по микробиологиядоц. Златка Милчева Алексиева
Мариела Светославова Янева-Деливерскадоктор2012-06-22Принципът на недискриминация по признак човешки геномИнститут за държавата и правотопроф. Емил Константинов
Стела Борисова Ташевадоктор2012-06-22Семиотика на архитектурната графикаИнститут за изследване на изкустватадоц. Йоана Спасова - Дикова
Виктория Ангелова Христовадоктор2012-06-21Поленово-аналитични и палеоекологични изследвания на южнобългарски неогенски басейниИнститут по биоразнообразие и екосистемни изследваниядоц. Мария Лазарова-Гочева
Йонко Йорданков Савовдоктор2012-06-21Морфологични, хематометрични и хемореологични характеристики на кръвните клетки при хронична употреба на хероинИнститут по експериментална морфология, патология и антропология с музейпроф. Димитър Кадийски
Сава Красимиров Тодоровдоктор2012-06-20Антропологична характеристика на болни с акромегалияИнститут по експериментална морфология, патология и антропология с музейчл. кор. Йордан Йорданов
Мариана Манолова Николовадоктор2012-06-18Получаване и характеристика на биологично активни пектинови полизахариди от праз (Allium porrum L=)Институт по органична химия с център по фитохимияпроф. Вася Банкова
Стефан Петков Петровдоктор2012-06-14Молекулен дизайн и конструиране на рекомбинантни структурни аналози на човешки гама-интерферонИнститут по молекулярна биологиячл. кор. Иван Иванов
Стоянка Петрова Пеневадоктор2012-06-11Фотометрично изследване на звезди от тип FU Orionis и EX LupiИнститут по астрономия с национална астрономическа обсерваториядоц. Евгени Семков
Михаил Владовдоктор2012-06-08Автоматизирана телеметрична система за контрол на двигателите на летателни апаратиИнститут за космически изследвания и технологиидоц. Румен Недков
Емил Петков Каменовдоктор2012-05-30Асимптотични резултати за случайни целочислени разлагания на големи числаИнститут по математика и информатикапроф. Николай Янев
Милена Петкова Дамяновадоктор2012-05-30Потенциали на взаимодействие и термофизични свойства на разредени газове и бинарни смесиИнститут по електроникадоц. Олег Йорданов
Теодора Огнянова Митевадоктор2012-05-22Алгоритми за групово управление на роботи при въздействието на различни комуникационни връзкиИнститут по информационни и комуникационни технологиидоц. Михаил Михов
Яна Георгиева Янчевадоктор2012-05-18Колективизацията в българското село 1948-70 г. Етнографски аспекти.Институт за етнология и фолклористика с етнографски музейпроф. Милена Беновска-Събкова
Камелия Славчева Лиловадоктор2012-05-18Моделиране на процеса на остаряване на населението в БългарияИнститут за изследване на населението и човекапроф. Пенка Найденова
Станимира Димитрова Терзиевадоктор2012-05-18Получаване и изследване на кабели Roebel от покрити свръхпроводнициИнститут по физика на твърдото тялопроф. Хассан Шамати
Мариам Раффи Божиловадоктор2012-05-16Екобиологично и фитохимично in situ и situ проучване на Rhodiola rosea L.в БългарияИнститут по биоразнообразие и екосистемни изследваниядоц. Ива Апостолова - Керестеджян
Теодора Кирилова Таневадоктор2012-05-15Стресът при майките на осиновените децаИнститут за изследване на населението и човекадоц. д-р Румяна Божинова
Михаил Тодоров Лукановдоктор2012-05-15Конвенция и иновация в българската рокмузика: върху опита на формация "Студио Балкантон"Институт за изследване на изкустватадоц. Румяна Каракостова
Алена Георгиева Тенчовадоктор2012-05-15Монетна циркулация през 6-7 век в земите на днешна Югоизточна БългарияНационален археологически институт с музейдоц. Константин Дочев
Мария Александрова Ивановадоктор2012-05-14Висшето образование в България и европейското образователно пространство Институционални и финансови аспектиИнститут за икономически изследванияпроф. Росица Павлова
Таня Димитрова Димитровадоктор2012-05-14Кръщението у православните българи - тайнство и традицияИнститут за етнология и фолклористика с етнографски музейпроф. Рачко Попов
Дарина Христова Бъчваровадоктор2012-05-10Таксономична и екологична характеристика на многоножките на (Chilopoda, Diplopoda) гр. Шумен и Шуменското платоИнститут по биоразнообразие и екосистемни изследванияпроф. Любомир Пенев
Константин Тотев Тотевдоктор на науките2012-05-10Солунски евлогии, открити в България (Оловни ампули, енколпиони и икони от 12-15 в.)Институт за изследване на изкустватапроф. Иванка Гергова
Калин Цветанов Стоевдоктор2012-05-09Романизация на Горна и Долна Мизия по данни на антропонимията (І-ІІІв.)Институт за балканистика с център по тракологияпроф. Светлана Янакиева
Ахмет Салих Юсуфдоктор2012-05-07Етически проблеми в арабската философия (9-16 в.)Институт за изследване на обществата и знаниетодоц. Емилия Маринова
Младен Николаев Поповдоктор2012-05-03Влияние на еспресията на гена на човешкия интерферон-гама и структурата на СоlEl плазмиди върху плазмидната сегрегационна стабилност в Escherichia coliИнститут по молекулярна биологиячл. кор. Иван Иванов
Светлана Пламенова Лефтеровадоктор2012-05-02Българската фолкрористика в трая на 20 век - насоки, автори, изданияИнститут за етнология и фолклористика с етнографски музейпроф. Станой Станоев
Йордан Спасов Кошевдоктор2012-04-27Екологична и етологична характеристика на Европейския лалугер (Spermophilus citellus L. 1766) в моделни колонииИнститут по биоразнообразие и екосистемни изследванияпроф. Георги Марков
Мария Стоянова Левкова-Мучиновадоктор2012-04-26Родът Чалъковци през ВъзражданетоИнститут за исторически изследванияпроф. Румяна Радкова
Галина Лазарова Асовадоктор2012-04-26Томография на напречното фазово пространство на електронен сноп в PITZИнститут за ядрени изследвания и ядрена енергетикачл. кор. Чавдар Стоянов
Виктория Сотир Момева-Алтипармаковскадоктор2012-04-25Мениджмънт на културното наследство и антропология на туризмаИнститут за етнология и фолклористика с етнографски музейдоц. Ана Лулева
Георги Николаев Георгиевдоктор2012-04-24Роля на мелатонин и растежни фактори в паракринната регулация на стероидогенезата и функционални характеристики на човешки репродукивни клеткиИнститут по биология и имунология на размножаванетодоц. Стефан Лолов
Живко Иванов Желевдоктор2012-04-19Евристични похвати при решения за задачи от изявени ученици и бъдещи учителиИнститут по математика и информатикадоц. Борислав Лазаров
Станимир Красимиров Миховскидоктор2012-04-18Приложение на ГНСС технологиите за осъвременяване и развитие на полевите геомагнитни измервания в БългарияНационален институт по геофизика, геодезия и географияпроф. Иван Георгиев
Георги Симеонов Михайловдоктор2012-04-18Анализ и оценка на гравиметричните данни в БългарияНационален институт по геофизика, геодезия и географияпроф. Иван Георгиев
Константин Антонов Деловдоктор2012-04-18Валери Петров - тематични модуси и феноменът на поетикатаИнститут за литературадоц. Пенка Ватова
Ивелина Миткова Вардевадоктор2012-04-18Модели на процеси в мрежова сигурност чрез обобщени мрежиИнститут по биофизика и биомедицинско инженерстводоц. Таня Пенчева
Петя Николова Тодоровадоктор2012-04-10Към историята на хуманитаристиката от втората половина на 20 век: Българския принос за развитието на структурализма и постструктурализма (Цветан Тодоров и Юлия Кръстева)Институт за изследване на обществата и знаниетодоц. Георги Ангелов
Светослава Петрова Танчевадоктор2012-04-10Нови религиозни движения в Европа - национални и транснационални контекстиИнститут за етнология и фолклористика с етнографски музейпроф. Рачко Попов
Филип Спасов Ублековдоктор2012-04-10Получаване и охаректеризиране на накомпозити от поли (3-хидроксибутират - съ - 3- хидроксивалерат), поли (млечна киселина) и монтморилонитИнститут по полимеричл. кор. Илия Рашков
Юлия Стоянчева Стефановадоктор2012-04-05Интеграцията на капиталовите пазари на ЕС и възможни последици за българската финансова системаИнститут за икономически изследванияпроф. Татяна Хубенова-Делисивкова
Любомир Стефанов Славовдоктор2012-04-04Магнитни свойства и отклонения в повърхностната спруктура при наноразмерителен магнитет и хибридни комплекси магнитно ядро/немагнитна обвивкаИнститут по електроникачл. кор. Петър Атанасов
Нина Христова Добринковадоктор2012-04-04Информационни сестеми за симулиране на поведението на горски и полски пожариИнститут по математика и информатикаакад. Стефан Додунеков
Виолин Стоянов Райковдоктор2012-03-19Състояние, тенденции и екологични аспекти на популационната динамика на трицоната в българския сектор на Черно мореИнститут по океанология - Варнадоц. Петя Иванова
Анна Красимирова Вачевадоктор2012-03-07Структурно-функционални характеристики на биофилми от Escherichia coliИнститут по микробиологиядоц. Веселин Късовски
Димитър Николаев Петровдоктор2012-03-07Синтез, магнитни и повърхностни свойства на нанокристални лантанидни моноалуминатиИнститут по физика на твърдото тялоакад. Александър Петров
Петър Стефанов Гецовдоктор на науките2012-03-05Национална аерокосмическа система за дистанционни изследвания на земята и приложението и за мониторинг и защита от природните екокатастрофиИнститут за космически изследвания и технологиипроф. Гаро Мардиросян
Стефка Крумова Ивановадоктор2012-03-01Морфо-функционални проучвания върху сперматогенезата при инфертилни мъже с AZOOSPERMIAИнститут по експериментална морфология, патология и антропология с музейпроф. Нина Атанасова
Илияна Найденова Илиевадоктор2012-02-29Морфологични промени в устройството на сперматозоида при мъжки инфертилитетИнститут по експериментална морфология, патология и антропология с музейпроф. Нина Атанасова
Гергана Върбанова Колевадоктор2012-02-29Хибриден метод за определяне на еизмични характеристики за целите на сеизмичното инженерствоНационален институт по геофизика, геодезия и географиядоц. Марин Костов
Надежда Николаева Ивановадоктор2012-02-28Формиране на политиката за повишаване на конкурентоспособността на българските предприятияИнститут за икономически изследваниядоц. Радка Илева-Филкова
Весела Йорданова Бановадоктор2012-02-27Социални политики за закрила на децата в рискИнститут за изследване на обществата и знаниетодоц. Анна Мантарова
Иван Крумов Тодоровдоктор2012-02-24Макрофинансова специфика на интеграцията на България в Европейския съюзИнститут за икономически изследваниядоц. искра Христова -Балканска
Георги Димитров Пърличевдоктор2012-02-22Геоекологична брегозащита на бългаското черномориеИнститут по океанология - Варнадоц. Райна Христова
Василка Кунчева Стефлековадоктор2012-02-15Оптична и магнито-галванична диагностика на плазмата в тлееш разрядИнститут по физика на твърдото тялодоц. Маргарита Грозева
Дияна Александрова Жиряковадоктор2012-02-15Ензим-субстратни взаимодействия в активния център на пеницилин G ациалаза. Кинетика и молекулно моделиранеИнститут по органична химия с център по фитохимияпроф. Божидар Чорбанов
Иво Михайлов Михайловдоктор на науките2012-02-10Кохомологии на Галоа и реализиране на р-групи като групи на ГалоаИнститут по математика и информатикадоц. Иван Чипчаков
Евдокия Александрова Пашевадоктор на науките2012-02-03Нехистоновият белтък HMGB1 като ядрен "архитектурен" фактор: модулатори на свойствата муИнститут по молекулярна биологиячл. кор. Иван Иванов
Нели Василева Ганчевадоктор2012-01-31Проблеми на съставянето и публикуването на кирило-методиевската библиографияКирило-методиевски научен центърдоц. Веселка Желязкова
Добрин Петров Георгиевдоктор2012-01-30Числено изследване на енергоспестяващи разбъркващи устройстваИнститут по инженерна химияпроф. Венко Бешков
Радослав Даков Йошиновдоктор2012-01-27Методи, модели и системи за оценка на придобити професионални знания в медицинатаИнститут по математика и информатикапроф. Аврам Ескенази
Румяна Иванова Стоиловадоктор на науките2012-01-23Пол и стратификация. Социално-структурни изменения на неравенствата между половете в българското общество след 1989 г.Институт за изследване на обществата и знаниетопроф. Пепка Бояджиева
Светла Ленинова Ниневадоктор2012-01-19Електрохимично отлагане, структура и свойства на покрития от сплав среброкобалтИнститут по физикохимияпроф. Иван Кръстев
Тихомир Радев Тодоровдоктор2012-01-18Форми на съществуване на преходни метали в повърхностни водиИнститут по обща и неорганична химияпроф. Елисавета Иванова
Лъчезар Христов Филчевдоктор2012-01-18Модел за разпознаване на стресови ситуации в иглолистни ланджафти с използване на многоканални и спектрометрични спътникови данниИнститут за космически изследвания и технологиипроф. Гаро Мардиросян
Емилия Тодорова Сарановадоктор2012-01-17Оразмеряване на телекомуникационни мрежи с комутация на канали при детайлно отчитане на потребителското поведениеИнститут по математика и информатикадоц. Красимир Марков
Ваня Ангелова Мичевадоктор2011-12-28Паратактични отношения в историята на българския книжовен езикИнститут за български езикпроф. Елка Мирчева
Евгения Красимирова Василевадоктор2011-12-20Биоразграждане на халогенирани мастни киселини от клетки на шама Xanthobacter autotrophicus GJ 10Институт по инженерна химияпроф. Венко Бешков
Петя Тодорова Бояновадоктор2011-12-20Оптимални многонивови методи за неконформни крайни елементиИнститут по информационни и комуникационни технологиидоц. Красимир Георгиев
Лора Симеонова Симеоновадоктор2011-12-20Проучване на комбинираното действие на римантадин и оселтамивир спрямо грипен вирус АИнститут по микробиологиядоц. Любка Думанова
Нели Константинова Поповадоктор2011-12-20Данъчна политика в условията на членство в Икономическия и паричен съюз на ЕС - предизвикателства и възможности за БългарияИнститут за исторически изследванияРосица Павлова
Борислав Игнатов Абрашевдоктор2011-12-19Механо-химично получени наноструктурирани TiFe сплави като материали за отрицателни електроди в метал-хидридни акумулаториИнститут по електрохимия и енергийни системиакад. Александър Попов
Анелия Стефанова Костадиновадоктор2011-12-16Модулиране взаимодействие на клетки с полимерни повърхности и мембраниИнститут по биофизика и биомедицинско инженерствопроф. Диана Христова Петкова
Камелия Тодорова Христовадоктор2011-12-16Модулирано взаимодействие на остеобласти с хидроксиапатитни материалиИнститут по биофизика и биомедицинско инженерствопроф. Албена Борисова Момчилова
Младен Атанасов Хаинзоазкидоктор2011-12-15Икономиката на селските райони - тенденции, проблеми, перспективи (на примера на област Стара Загора)Институт за икономически изследваниядоц. Дарина Тодорова
Стефан Мирчев Кръстевдоктор2011-12-13Изследване ефекта на течните слоеве в миелиновата обвивка върху мембранните свойства на симулирани случаи на демиелинизиращи невропатииИнститут по биофизика и биомедицинско инженерствочл. кор. Андон Косев
Николай Тодоров Колевдоктор2011-12-09Органно представителство на акционерното дружествоИнститут за държавата и правотодоц. Велина Тодорова
Николай Ганчев Димитровдоктор2011-12-09Изследване на съвременни движения на земната кора от GPS и класически геодезически измервания в района на централна западна БългарияНационален институт по геофизика, геодезия и географияпроф. Иван Георгиев
Павел Тончев Краевскидоктор2011-12-07Модулация от нестероидни и стероидни адюванти на ноцицепцията и ефекта на някои аналгетици. Невропатични и възпалителни експериментални модоли и клинични наблюденияИнститут по невробиологияпроф. Ирен Белчева
Мария Василева Наумовадоктор2011-12-07Фаунистични, таксономични, зоогеографски и екологични изследвания върху аранеофауната на СлавянкаИнститут по биоразнообразие и екосистемни изследваниядоц. Снежана Грозева
Георги Харизанов Харизановдоктор2011-12-02Ладовоинтонационни особености на българска народна музика. Сходства и паралели с персийско-арабско-турска музикаИнститут за изследване на изкустватадоц. Иванка Аспарухова Влаева -Стоянова
Иван Ангелов Илиевдоктор2011-12-01Проучване на имуномодулиращи свойства на хемоцианини, изолирани от Helix lucorum и Rapana venosa при експериментална имунотерапия на миелоиден тумор на Graffi, асцитен тумор на Guerin и трихинелозаИнститут по експериментална морфология, патология и антропология с музейпроф. Димитър Кадийски
Петър Петров Гроздановдоктор2011-12-01Молекулярно епидемиологично проучване на инфекцията с човешки папиломавирус при пациенти с цервикална интраепителна неоплазияИнститут по микробиологиядоц. Любомира Николаева-Гломб
Ралица Каменова Василева-Пенчевадоктор2011-11-30Проучване ефекта на самостоятелно и комбинирано приложени инхибитори на пикорнавирусната репликация при коксаки В вирусни инфекцииИнститут по микробиологиядоц. Любомира Николаева-Гломб
Веселин Петров Петровдоктор2011-11-18Процесуална философия: история и съвременностИнститут за изследване на обществата и знаниетопроф. Александър Андонов
Йонко Динев Стойновдоктор2011-11-18Изследване на магнитоелектроеластични композити с пукнатини чрез метод на граничните интегрални уравнения.Институт по математика и информатикапроф. Анжела Попиванова
Деляна Маринова Манасиевадоктор2011-11-16Вибрационно поведение на матрично-изолирани тетраедрични йони и НDО молекули в неорганични соли - сулфати, селенати, хромати и формиатиИнститут по обща и неорганична химиядоц. Екатерина Жечева
Елисавета Георгиева Марековадоктор2011-11-08Дискретност на сеизмичните полета и процесиНационален институт по геофизика, геодезия и географиядоц. Емил Ботев
Мая Георгиева Маркова-Величковадоктор2011-11-07Синтез на ванадатни и молибдатни фази с участие на ZnO и ZrO2Институт по обща и неорганична химияпроф. Павел Пешев
Силвия Димитрова Петровадоктор2011-11-04Амонитна и калпионелидна биостратиграфия на бериаския, валанжинския и хотиривския етаж в Западното Средногорие и Западна Стара планинаГеологически институтпроф. Кристалина Стойкова
Милена Димитрова Френкевадоктор2011-11-04Тероризмът, отразен в пресата: влияние върху нагласите и поведението на хоратаИнститут за изследване на населението и човекадоц. Йоланда Зографова
Боян Бонев Ивановдоктор на науките2011-11-03Оптимално използване на ресурсите в заводски комплески с периодични процесиИнститут по инженерна химияпроф. Венко Бешков
Екатерина Евтимова Димитровадоктор2011-10-28Социални полета на агресивни прояви в трудния ученически класИнститут за изследване на населението и човекадоц. Антоанета Георгиева Христова
Андрей Христов Ташевдоктор2011-10-27Семиотични методи в българската хуманитаристика. Прагматизмът на Иван СаръилиевИнститут за литературадоц. Миряна Янакиева
Александър Асенов Пановдоктор на науките2011-10-26Художествена система на Ботевата поезияИнститут за литературадоц. Миряна Янакиева
Йонка Маринова Найденовадоктор на науките2011-10-25Унгарските реалии в контекста на културния трансферИнститут за литературадоц. Георги Цанков
Милена Николова Славчевадоктор2011-10-25Семантични дескриптори на рефлексивни по форма глаголни структури в съвременния български, френски и унгарски езикИнститут по информационни и комуникационни технологиидоц Галя Младенова Ангелова
Иван Добрев Димитровдоктор2011-10-25Генна секвенция на хемоцианин от Helix LucorumИнститут по органична химия с център по фитохимияпроф. Божидар Чорбанов
Камен Любомиров Ковачевдоктор2011-10-25Разпространение на свръхкъси лазерни импулси в среда с нестацонарен оптичен и магнитен отклик: линеен и нелинеен режимИнститут по електроникапроф. Славчо Тинчев
Стефан Кънчев Стефановдоктор на науките2011-10-25Флуктуации, неустойчивост и самоорганизация в разреденгаз. Математическо моделиране и числени симулацииИнститут по механикапроф. Николай Витанов
Ирена Тодорова Николовадоктор2011-10-24Среда за управление на компютърно подпомагани учения по гражданска сигурностИнститут по информационни и комуникационни технологиидоц. Кирил Алексиев
Галина Дончева Денковадоктор2011-10-24Музикалният фолклор в Средна Западна България - традиции и иновацииИнститут за изследване на изкустватадоц. Горица Найденова-Йосифова
Беанета Василева Яневадоктор2011-10-21Презгранични вливания и сливания на търговски дружества в Европейския съюзИнститут за държавата и правотодоц. Велина Тодорова
Христина Василева Василчинадоктор2011-10-21Получаване на катодни материали на базата на литиев кобалтат с подобрени електрохимични характеристикиИнститут по електрохимия и енергийни системидоц. Атанаска Викторова Трифонова
Михаил Христов Недялковдоктор на науките2011-10-20Моделиране на кинетиката на токови носители в полупроводникови прибориИнститут по информационни и комуникационни технологиипроф. Иван Димов
Кольо Йорданов Колевдоктор2011-10-20Нови сребро-съдържащи аморфни материалиИнститут по електрохимия и енергийни системипроф. Антония Стоянова
Христо Борисов Киселиновдоктор2011-10-19Тектонски строеж и развитие на Средогривските метаморфитиГеологически институтдоц. Радослав Наков
Елефтерия Димитрова Лефтеровадоктор2011-10-18Ag + проводящи телуритни стъклаИнститут по електрохимия и енергийни системипроф. Тамара Петкова
Кирил Атанасов Спасовдоктор2011-10-17Приливни вазаимодействия в масивни рентгенови двойни и симбиотични звездиИнститут по астрономия с национална астрономическа обсерваторияпроф. Илиян Илиев
Люба Стоянова Славчева-Миховадоктор2011-10-17Морфологична характеристика на избрани Сийфъртови галактики и сравнителен анализ с извадка от неактивни галактикиИнститут по астрономия с национална астрономическа обсерваториядоц. Румен Бачев
Иван Георгиев Ивановдоктор2011-10-14Биосинтез на галантамин от растителни in vitro системи на Leucojum aestivum L.Институт по микробиологияпроф. Атанас Павлов
Биляна Георгиева Раевадоктор2011-10-12Миграционни процеси - Димитровград (1947-1989)Институт за етнология и фолклористика с етнографски музейдоц. Женя Пимпирева
Стоян Бранко Велкоскидоктор2011-10-11Електромагнитни полета и геопатогенни зони - биологичен ефект и защитаИнститут за космически изследвания и технологиидоц. Бойчо Бойчев
Мария Константинова Диамандиевадоктор2011-10-11Културни феномени в архитектурната митология на 19 век: Архитектите - звездиИнститут за изследване на изкустватадоц. Антон Гуров
Елена Владимовна Стойковадоктор на науките2011-10-07Анализ и моделиране на оптични елементи и системи в лазерната техника и мекрологиятаИнститут по оптически материали и технологиипроф. Венцислав Съинов
Маргарита Миланова Илиевадоктор на науките2011-10-06Социално-икономическата трансформация в България -особености и териториални различия (географски аспекти)Национален институт по геофизика, геодезия и географияпроф. Чавдар Младенов
Диана Владимирова Начевадоктор2011-10-05Стилови и мотивационни аспекти на ученето в контекста на висшето образованиеИнститут за изследване на населението и човекадоц. Антоанета Русинова-Христова
Георги Георгиев Топаловдоктор2011-10-04Електрокаталитични свойства на магнетронно разпрашениPt и Pt-Ir филми като електродни материали за торивни елементиИнститут по електрохимия и енергийни системипроф. Здравко Стойнов
Деница Руменова Теофановадоктор2011-10-04ДНК полиморфизми, определящи популационните групи на чернодробния метил Fasciola hepatica Plathyhelminthes: Trematoda от Източна ЕвропаИнститут по експериментална морфология, патология и антропология с музейдоц. Маргарита Габрашанска
Петя Миткова Коновадоктор2011-10-03Нискотемпературно хетерогенно-каталитично окисление на СО и органични съединенияИнститут по обща и неорганична химиядоц. Мариана Христова
Георги Александров Радославовдоктор2011-10-03Структурен и функционален анализ на нов тип белтък Ts-PCHTP от паразитния нематод Trichinella spiralisИнститут по експериментална морфология, патология и антропология с музейдоц. Маргарита Габрашанска
Пламен Христов Панковдоктор2011-09-30Хелминти и хелминтни съобщества на кефаловите риби от Българското черноморско крайбрежиеИнститут по биоразнообразие и екосистемни изследваниядоц. Иглика Недева
Димитър Атанасов Демерджиевдоктор2011-09-30Източният царски орел (Aquila heliaca heliaca savigny, 1809) (Accipitridae - aves) в България - разпространение, биология, екология, численост и мерки за опазванеНационален природонаучен музейпроф. Златозар Боев
Кольо Георгиев Данковдоктор2011-09-30Роля на организацията на фотосинтетичния апарат за устойчивостта му към температурен и светлинен стресИнститут по биофизика и биомедицинско инженерстводоц. Мая Величкова
Десислава Димова Костадиновадоктор2011-09-30Подготовка и охарактеризиране на метални катализаторис подложка, получени от нанокомпозити: двуслойнихидроксиди/наночастициИнститут по електрохимия и енергийни системипроф. проф. Андре Айрал
Масаюки Ватанабедоктор2011-09-27Възможност за обучение по съвременна геометрия чрез арбелоси и ВасанИнститут по математика и информатикапроф. Йордан Табов
Ангелина Иванова Илиевадоктор2011-09-26Фолклор и фантастика (Почитателски клубове и младежки неформални групи в България)Институт за етнология и фолклористика с етнографски музейпроф. Албена Георгиева-Ангелова
Иванка Йорданова Влаевадоктор2011-09-16Холографски запис и изследване на наноразмерни структуриИнститут по оптически материали и технологиипроф. Никола Малиновски
Александър Димитров Куковдоктор2011-09-15Изследване ролята на селектирани спермално плазмени белтъци при ин витро съхранение на сперматозоиди от кочИнститут по биология и имунология на размножаванетодоц. Мария Иванова -Кичева
Калина Стефанова Мичева - Пейчевадоктор2011-09-14Семнатичните опозиции в българския език и техните кулурни конотации (чист-нечист)Институт за български езикдоц. Марияна Витанова
Цветина Тодорова Евгениевадоктор2011-09-13Изследване на оптичните характеристики на атмосферния аерозол чрез активно (лидарно) и пасивно (радиометрично) дистанционно сондиранеИнститут по електроникадоц. Люан Гърдев
Петя Николаева Първановадоктор2011-09-12Влияния на топосферния озон върху физиологичната активност и някои биохимични показател на фиданки от чувствителни и толерантни дървесни видовеИнститут по биоразнообразие и екосистемни изследванияпроф. Бойко Георгиев
Христо Миладинов Найденскидоктор на науките2011-09-12Патогеномни проучвания върху Yersinia и имунен отговорслед инфекция с диви и мутантни щамовеИнститут по микробиологияакад. Ангел Гълъбов
Катя Иванова Георгиевадоктор2011-09-12Стадийно-специфични характеристики на повърхностните въглехидрати при лаври на Fasciola hepatica (Digenea, Fasciolidae)Институт по експериментална морфология, патология и антропология с музейдоц. Маргарита Габрашанска
Евелина Тодорова Кръстева-Стояновадоктор2011-09-12Камерни хорове в БългарияИнститут за изследване на изкустватадоц. Румяна Лазарова Каракостова
Антоанета Емилова Стефановадоктор2011-08-05Анализ на поведението на ядрено гориво при оксидация в условия на аварияИнститут за ядрени изследвания и ядрена енергетикадоц. Мария Манолова
Павлета Йорданова Цветковадоктор2011-08-01ЯМР спектрални изследвания в изотропна среда за определяне на конфигурацията в съединения с няколко хирални центъраИнститут по органична химия с център по фитохимиядоц. Николай Василев
Георги Крумов Десподовдоктор2011-07-29Причастният репертоар в рилските музикални ръкописиИнститут за изследване на изкустватапроф. Кристина Япова
Веселина Василева Михневадоктор2011-07-22Ролята на AURELIA aurita и Mnemiopsis leidyi при формиране структурата и функционирането на зоопланктонното съобщество в западната част на Черно мореИнститут по биоразнообразие и екосистемни изследваниядоц. Румен Кирилов Калчев
Анна Димитрова Димитровадоктор2011-07-21Регулация на транскрипцията на рибозомните РНК гени в реконструирани кариотипове ечемикИнститут по физиология на растенията и генетикатадоц. Елисавета Стоименова
Анета Боянова Сакаловадоктор2011-07-21Мобилност на учените в контекста на Европейските изследователски програмиИнститут за изследване на обществата и знаниетодоц. Людмила Иванчева
Евгения Иванова Въловадоктор2011-07-21Включване на Zn, W и Re в Ni-P и Co-P покрития при химично отлаганеИнститут по физикохимияпроф. Димитър Спасов Стойчев
Ивайло Димитров Марковдоктор2011-07-18Съвременни трудови миграции на албанците от МакедонияИнститут за етнология и фолклористика с етнографски музейпроф. Рачко Попов
Димитър Владимиров Димитровдоктор2011-07-08Морфологичен и молекулярно-биологичен анализ на едноклетъчни кръвни паразити (HAEMOSPORIDA) на птици и проучване на тяхната специфичност и патогенностИнститут по биоразнообразие и екосистемни изследваниядоц. Даниела Пиларска
Христина Василева Калчевадоктор2011-07-07Трофично значение на бактериопланктона в стагнантни сладководни екосистеми - взаимодействия с абиотични и биотични фактори в пелагиалаИнститут по биоразнообразие и екосистемни изследваниядоц. Йордан Узунов
Таня Валентинова Димитровадоктор2011-07-07Съвременни миграционни групи в ГърцияИнститут за етнология и фолклористика с етнографски музейдоц. Елена Марушиакова
София Димитрова Заховадоктор2011-07-07Динамика на идентичностите в Черна гораИнститут за етнология и фолклористика с етнографски музейдоц. Веселин Попов
Атанаска Николова Атанасовадоктор2011-07-07Полипрефигирани глаголи в съвременния български книжовен езикИнститут за български езикдоц. Сия Колковска
Илиян Николов Колевдоктор2011-07-07Модифициране на зеолит тип МСМ-22 с оглед използването му като катализатор за превръщане на алкилароматни въглеводородиИнститут по органична химия с център по фитохимиядоц. Таня Христова
Виолета Николова Късовскадоктор2011-06-30Цитогенетично проучване върху геномните и хромозомни взаимодействия в анеуплоидни и алоплазмени форми между Triticum и SecaleИнститут по физиология на растенията и генетикатадоц. Румяна Василевска- Иванова
Георги Николаев Бончевдоктор2011-06-29Молекулярно-генетична характеристика на мутантни форми тип sphaerococcum при Triticum aestivum L. иTriticale с помощта на траспозониИнститут по физиология на растенията и генетикатадоц. Светлана Ланджева
Деян Димитров Мартиновскидоктор2011-06-29Македонският въпрос в българо-югославските отношения 1948-1968 г.Институт за исторически изследванияакад. Георги Марков
Елена Костова Шоповадоктор2011-06-28Анализ на оксидативните процеси в грах, индуцирани от фотоактивно генериран синглетен кислородИнститут по физиология на растенията и генетикатадоц. Петранка Йонова
Елена Кирилова Миховадоктор2011-06-27Нехистоновият белтък НМGВ1като ядрен архитектурен фактор: роля на постсинтетичното ацетилиранеИнститут по молекулярна биологиядоц. Евдокия Пашева
Красимира Недялкова Ташевадоктор2011-06-24In vitro култури при Rhodiola rosea L. - проучване възможностите за размножаване и съхранение на вида и за продуциране на биологично активни веществаИнститут по физиология на растенията и генетикатапроф. Бистра Иванова
Светла Николова Събевадоктор2011-06-22Влияние на дехидратационния стрес и АБК върху разтворими белтъци и антиоксидантни ензими в прорастъци от пшеницаИнститут по физиология на растенията и генетикатадоц. Лиляна Гигова
Надежда Гецова Йонковадоктор2011-06-22Правното съзнание на държавните служителиИнститут за държавата и правотодоц. Велина Тодорова
Петя Георгиева Поповадоктор2011-06-21Определяне на параметри в модели на инженерно-химични процесиИнститут по инженерна химияпроф. Венко Бешков
Луиза Димова Терзийскадоктор2011-06-15Прахово рентгеноструктурно изследване на клиноптилолит, модифициран чрез йонен обмен и оклюзия на солиИнститут по минералогия и кристалографиядоц. Росица Николова
Елисавета Георгиева Кириловадоктор2011-06-14Системно-ориентиран подход за екологосъобразно управление на многоцелеви периодични химични и биохимични производстваИнститут по инженерна химиядоц. Наташа Григорова Ваклиева-Банчева
Ирена Тодорова Борованскадоктор2011-06-09Рециклиране на смесени отпадъци от полиетилен и полипропиленИнститут по механикапроф. Румяна Коцилкова
Хюсеин Турсунов Йеменджиевдоктор2011-06-07Биохимични и генетични изследвания на деградацията на индустриални замърсители на околната среда от плесени и гъбиИнститут по микробиологияпроф. Мария Ангелова
Калина Александрова Николовадоктор2011-06-01Нов клинично-приложим подход за селективно потискане на автореактивни Б-лимфоцитиИнститут по микробиологияпроф. Нина Ивановска
Иванка Петрова Бояджиевадоктор2011-05-25Биосинтез и свойства на супероксид дисмутаза от термофилни бактерии, изолирани от български горещи извориИнститут по микробиологиядоц. Златка Милчева Алексиева
Калина Иванова Рачевадоктор2011-04-28Времеви и пространствени характеристики на зрението при избирателна стимулация на късовълновите фоторецептори у човекаИнститут по невробиологиядоц. Димитър Митов
Мирослава добромирова Дотковадоктор2011-04-11Архитектурни паметници, представени върух монетите на градските управи в Тракия и Долна Мизия I-III в. Сл. Хр.Национален археологически институт с музейдоц. Бистра Божкова
Ана Иванова Кочева-Лефеджиевадоктор2011-03-17Народната основа на старобългарския език (върху материал от реликтното склонение в българските диалекти)Институт за български езикпроф. Мариан Цибранска
Биляна Захариева Геновадоктор2011-03-15Време на реакция към промени на зрително движение у човекаИнститут по невробиологиядоц. Димитър Митов
Камен Яворов Бояджиевдоктор2011-02-04Въоръжение през халколита в българските земиНационален археологически институт с музейНиколай Сираков

Степени, присъдени в чужбина и признати от БАН

Име, презиме, фамилияНаучна степенДата на издаване на оригиналната дипломаНаименование на научната специалност, шифърСНЗ, признало дисертациятаТема на дисертацията на български езикНаучна организация и страна издала дипломатаПредседател на научно жури
Емилия Григорова Бажлековадоктор2011-10-014.5. Математика; Математически анализ 01.01.04Институт по математика и информатикаДробни еволюционни уравнения в Банахови пространстваТехнически университет Айндховен, Холандияпроф. Р.А. Рутгер ван Сантен
Мая Благоева Илиевадоктор2011-04-055.7. Архитектура, строителство и геодезия; Обща, висша и приложна геодезия 02.16.01.Национален институт по геофизика, геодезия и географияДеформации на земната кора, причинени от плитки земетресения в Източното Средиземноморие, изследвани чрез радарна интерферометрия и сеизмологияУниверситет "Пиер и Мари Кюри" Париж VIпроф. Бертран Мейер
Красимир Иванов Матевдоктор2011-04-295.7. Архитектура, строителство и геодезия; Обща, висша и приложна геодезия 02.16.01.Национален институт по геофизика, геодезия и географияГПС изследване на съвременната тектоника на Югозападна България, Северна Гърция и АлбанияУниверситет ГренобълКристиан Бек
Емилия Иванова Черкезовадоктор на науките2003-06-104.4. Науки за земята; 01.08.03. Геоморфология и палеогеографияНационален институт по геофизика, геодезия и географияГИС-базирано геоморфоложко изследване в северната част на Бургаския залив (Черноморско крайбрежие, България)Технически университет - Берлинпроф. Герд Шмид-Айхщедт
Мартин Стефанов Мартиновдоктор2010-09-275.11. Биотехнологии; 02.10.09 Процеси и апарати в химичната и биохимичната технологияИнститут по инженерна химияБиоконверсия, хидродинамика и масообмен в реактор с наподвижен влакнест слойУниверситет на Бретан-Юг; Лориент,Францияпроф. Патрик Бурсо
Росен Любенов Павловдоктор2000-02-294.1. Физически науки; 01.03.01. Теоретична и математическа физикаИнститут за ядрени изследвания и ядрена енергетикаПринос към теорията на функционала на плътността. Приложение на метода на локално-мащабното преобразуване към редуцираните матрици на плътността съсили без СПИН: корелационни и слоести ефектиУниверситет Пиер и Мария Кюри, Париж VIг-н Кристиан Мино
Милен Кузманов Кадийскидоктор2009-12-114.4. Науки за земята; 01.07.05. Минералогия и кристалографияИнститут по минералогия и кристалографияПоведение при дехидратация на йонообмен и природен хейландит - моногристален рентгенов анализУниверситета на Берн, Швейцарияпроф. Клаус Мецгер
Александър Огнянов Александровдоктор2010-07-154.Природни науки, математика и информатика; 4.1. Физически накуи; 01.03.05.Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетикаИзучаване на раждането на Хс с използване на данни от НЕRА-ВХумболтовия университет на Берлин, Германияпроф. Петер Увер
Явор Ганчев Марковдоктор2001-05-204.5. Математика; 01.01.05. Диференциални уравненияИнститут по математика и информатикаХипергеометрични решения на динамичните диферанчни и диференциални уравнения, съвместими с диференциалните уравнения на Книжник-ЗамолодчиковУниверситет на Северна Каролина в Чейпъл Хил, САЩпроф. Александър Барченко
Милена Николаева Миневадоктор2004-09-174.1. Физически науки; 01.03.04. Ядрена физикаИнститут по физика на твърдото тялоСпектроскопични изследвания на изомери, произведени при релативистична фрагментация на налитащоядро и делене по време на полетУниверситет Лунд, Швецияпроф. Файсал Азайез
Илия Георгиев Митовдоктор2011-11-154.6. Информатика и компютърни науки; 01.01.12. ИнформатикаИнститут по математика и информатикаИзвличане на клас-асоциативни правила чрез използване на многомерни номерирани информационни пространстваХеселтски университет, Хаселт, Белгияпроф. Ванхов
Красимира Минкова Ивановадоктор2011-11-154.6. Информатика и компютърни науки; 01.01.12. ИнформатикаИнститут по математика и информатикаНов метод за анализ на съдържанието на изображения от картинни колекции, използващ семантиката на цветоветеХеселтски университет, Хаселт, Белгияпроф. Марк Толен
Мая Кирилова Белчевадоктор2012-06-194.1. Физически науки; 01.04.02. Астрофизика и звездна астрономияИнститут по астрономия с национална астрономическа обсерваторияПространствено разпределение на звездни населения в близки галктики джуджета разделени на звезди от GalaНационален каподистрийски Атински университет, Гърцияпроф. Меария Контизас
Деян Йорданов Палежевдоктор2006-05-014.5. Математика; 01.01.10. Вероятности и статистикаИнститут по математика и информатикаТест за биомодалност в многомерни пространстваИейлски университет, Ню Хейвън, Кънектикът, САЩпроф. Джон Хартиган
Богдан Людмилов Дичевдоктор2012-06-012.1. Филология; Славянски литературиИнститут за етнология и фолклористика с етнографски музейМодели на комичното в Хашековия роман "Швейк" в сравнение с върховите сатирични творби на руската, българската и сръбската белетристикаКарлов университет, Прагадоц. Ян Пеликан
Станислав Димитров Стойковдоктор2012-09-264.5. Математика; 01.01.13. Математическо моделиране и приложение на математикатаИнститут по информационни и комуникационни технологииНелинейни трептения на 3D гредиУниверситета в Порто, Португалияпроф. Катедратико Жозе Мануел де Алмейда Цесар де Са
Галя Новакова Неделчевадоктор2003-07-315.1. Технически науки; 02.21.08. Автоматизация на производствотоИнститут по системно инженерство и роботикаРазвитие и приложение на статистически адаптивни контролни карти в произвоството на частиУниверситета в Парма, Италияпроф. Ф. Франчесчини
Росица Светолик Милчевадоктор2011-08-2404.03. ; 01.06.26.МорфологияИнститут по експериментална морфология, патология и антропология с музейМеханизми на апоптоза в напречно-набраздени мускулни влакна след инвазия с Трихинела спиралис 9b10f655-274f-4ce0-aae9-f43dB93e7effУниверситет Коменски в Братиславапроф. Павел Бабал
Лилия Кирилова Ангеловадоктор2003-08-224.1. Физически науки; Теоритична и математична физикаИнститут за ядрени изследвания и ядрена енергетикаПространства със специално холономия, М/струнна теория и супергравитацияЩатски университет - Ню Йоркпроф. Мартин Рочек
Вилислав Николов Бучакчиевдоктор2004-06-194.5. Математика; 01.01.02. Алгебра и теория на числатаИнститут по математика и информатикаСмесена структура на Ходж върху стакове на Брил-НьотерУниверситет Калифорния, филиал Ървайн, САЩ(няма данни)
Офелия Кирилова Колевадоктор2010-11-234.2. Химически науки; 01.05.05. ФизикохимияИнститут по електрохимия и енергийни системиРаманово спектроскопско изследване на халокогенидни стъкла и течности и на динамичните им свойстваУниверситет Патра, гр. Патра, Гърциядоц. Спирос Янопулос
Радостина Генова Калиновадоктор2012-10-314.2. Химически науки; 01.05.06. Химия на високомолекулните съединенияИнститут по полимериПредаване на био адхезивни свойства на силиконови покрития: ефект на функционализирани диблокови съполимериУниверситет на Монс, Член на Валонската Академия на Брюкселпроф. Роберто Лаварони
Петър Христофоров Ванковдоктор2008-11-05Физика на елементарните частици и високите енергииИнститут за ядрени изследвания и ядрена енергетикаПроучване на жизнения цикъл на В-мезона и изпълнението на Външно проследяващо устройство на LHCbVU университет, Амстердам, Холандияпроф. Риенк ван Хрондел
Никола Иванов Никoловдоктор2014-08-184.5. Математика; Информатика и математическо моделиранеИнститут по електроникаРазпределен нелинеен оптичен отговорДатски технически университет, ДанияТаня Монро
Александър Александров Донковдоктор2006-08-294.1. Физически науки; Физика на кондензираната материяИнститут по физика на твърдото тялоРаманово разсейване вниско размерни спинови системиУисконсински университет, Мадисън, САЩпроф. Андрей Чубуков
Жан Мишел Селиедоктор2006-03-314.5. Математика; 01.01.13. Математическо моделиране и приложение на математикатаИнститут по информационни и комуникационни технологииСимулации на 2D суб-микронни полупроводнициУниверситета Катаня, Италияпроф. Анджело Аниле
Младен Светославов Савовдоктор2008-05-164.5. Математика; 01.01.10. Вероятности и статистикаИнститут по математика и информатикаПоведение пи процесите на Леви около нулатаУниверситета на Манчестърпроф. Андреас Еос Киприано
Росица Стойчева Митевадоктор2007-07-06АстрофизикаИнститут за космически изследвания и технологииЕлектронно ускорение при локализирани вълнови структури в слънчевата коронаУниверситета в гр. Подсдам, ГерманияПроф. Волф-Райнер Хаман
Весела Василева Евтимовадоктор2013-01-14Биологични наукиИнститут по биоразнообразие и екосистемни изследванияФлуктурации във водните нива и тяхното заначение за екологията на езератависше училище Тринити Колидж Дъблин, Ирландияпроф. Норман Алът
Златина Богданова Богдановадоктор2011-11-28Социология, антропология, науки за културата (етнография)Институт за етнология и фолклористика с етнографски музейИзследване на процесите на изключване и включване в българското село: значението на родствените и социални мрежиУниверситет Мартин Лутер Хале-Витенберг, Германияпроф. Хералд Блум
Виолета Димитрова Маджаровадоктор2003-02-10Физически науки; Физика на вълновите процесиИнститут по оптически материали и технологииАнализи на фазата на сигнала от електронна спекъл интерферометрия (ЕСИ) и приложението им в инсекция на материали и в изследване на активността на растенияУниверситет Саитама, Факултет по инженерни науки, Японияпроф.Сатору Тойока
Дилонора Ергашевна Гуламовадоктор1991-11-26Биологически науки; Молекулярна биологияИнститут по микробиологияИзследване на транслираци рибозоми избирателно маркирани с деутерий с помощта на малогоъглово разсейване на неутрониИнститут по молекулярна биология и генетика, Украйнаакад. Г.Х. Мацука
Галина Александрова Петковадоктор2012-10-26Химия; Аналитична химияИнститут по микробиологияАналитично приложение на процесите на ензимна биотрансформация за ситезирането на оптично чисти фармацевтични субстанцииХимико-технологичен университет, Прагапроф. Степан Урбан
Благовест Васков Петровдоктор2014-12-12Астрофизика и звездна астрономияИнститут по астрономия с национална астрономическа обсерваторияСвойства на ветровете от сини свръхгигантиКуинс Юнивърсити, Белфастпроф. Патрик Джонсън
Стою Цветков Баровдоктор2001-03-07Математика; Геометрия и топологияИнститут по математика и информатикаВърху затворени множества с изпъкнали сенкиУниверситет Алабама, Таскалуса, САЩпроф. Ян Я. Дайкстра
Розанджела де Фатима Свиеркоскидоктор2005-02-18Приложна математикаИнститут по информационни и комуникационни технологииАналитични решения и хомогенизация за n-размерен генерализирана елиптични уравнениетоУниверситета на Аризона, САЩАртур Уарик
Божидар Веселинов Найденовдоктор2009-11-19ИнформатикаИнститут по математика и информатикаРазпознаване на емоции чрез използване на гласови и прозодични параметригр. Маями, САЩМайкъл Скордилис
Цветана Тодорова Минчевадоктор2014-03-13Биологически науки; БотаникаИнститут по биоразнообразие и екосистемни изследванияИзменение на растителното разнообразие и околна среда под влияние на интродуцирани инвазивни растителни видове: Случаят на Fallopia japonica (Houtt.)Ronse DecraeneУниверситет Торино, Италиядоц. Кансолата Синискало
Свилен Пламенов Симеоновдоктор2014-10-284.2. Химически науки; Хармацефтична и терапевтична химияИнститут по органична химия с център по фитохимяНови синтетични методи от био възнобновяеми източнициЛисабонски университет, Португалияпроф. Сесилия Мария Перейра Родригеш
Володимир Викторович Кудряшовдоктор2013-11-28Математика; РадиофизикаИнститут по информационни и комуникационни технологииФормиране на кохерентни радиометрични изобразжения с бистатичен радиометър, основан на антени със синез на лъчИнститут по радиофизика и електроника на Националната академия на науките на Украйнаакад. П.М. Яковенко
Русислава Стефанова Захариевадоктор2011-08-26Аерокосмическо инженерствоИнститут за космически изследвания и технологииИзследвания по методите аб иницио на уравнения на състоянието и на химични реакции на реактивни материални структуриТехнически институт на Джорджия, Атланта, САЩпроф. Сатия Ханагуд
Кирил Петров Христовдоктор2012-06-01Физически науки; Теоритична и математична физикаИнститут за ядрени изследвания и ядрена енергетикаУроци от вакуумна структура на 4-мерната N=2 супергравитацияУниверситета Утрехг, Холандияпроф. Бернард де Вит
Борислав Цонев Йордановдоктор2012-06-28Математика; Диференциални уравненияИнститут по математика и информатикаСтруктуриране на софтуерни системи базирано на адаптивни базис модулиУниверситет на Милуокипроф. Алберт Милани
Станислав Николаев Харизановдоктор2011-09-20МатематикаИнститут по информационни и комуникационни технологииАнализ на нелинейнни подразделителни оператори и съотевтине им ногомащабни трансформацииЯкобс Университет Бремен, Германияпроф. Петер Освалд
Елица Иванова Христовадоктор2013-02-01Математика; Алгебра и теория на числатаИнститут по математика и информатикаПравила за разкроняване на тензорни модули над класически локално крайни алгебри на ЛиУниверситет Якобс, Бремен, Германияпроф. Иван Пенков
Румана Кирова Йордановадоктор2005-08-074.5. Математика; Диференциални уравненияИнститут по математика и информатикаДекомпозиция на Марков модел за високо кръвно налягане с приложения в генетикатаУниверситет Маркет, Милуоки, Уисконсин, САЩпроф. Питър Тонелато
Диляна Данчева Симеоновадоктор2004-10-22Биологически науки; МикробиологияИнститут по микробиологияОкисление на арсенит от Cenibacteriumarsenoxidans: потенциални приложения в очистването на води замърсени с арсенУниверситет Луи Пастьор, Страсбургпроф. Стефан Виюмиер
Борис Благовестов Шишковдоктор2005-09-26ИнформатикаИнститут по математика и информатикаСтруктуриране на софтуерни системи базирано на адаптивни бизнес модулиТехнически утиверситет, Делхт,Холандияпроф. Др. Ж. Фокема
Олена Борисовна Сирукдоктор2006-11-17ИнформатикаИнститут по математика и информатикаТезаурус на глаголите на украинския език: лингвистични проблеми и методика на изгражданеКиевски национален университет "Тарас Шевченко", Украйнапроф. А.К. Мойсиенко
Константинос Астериос Лиолиосдоктор2014-06-02МатематикаИнститут по информационни и комуникационни технологииАнализ на хидродинамично поведение и транспорт и отвеждане на замърсители в пореста среда:изследване на хоризонтален подземен поток в изкуствени влажни зониТракийски унивесрисет Демокрит, Ксанти, Гърцияпроф. Василиос Чихринтзис
Евдокия Кресимирова Саламановадоктор2011-07-27Изчислителна химияИнститут по молекулярна биологияКомпютърни изследвания на механизми, спектри и конформации в биологични системиУниверситет на Глазгоуд-р Грант Хил
Петър Пенчев Рашковдоктор2010-05-11Математически анализИнститут по математика и информатикаФункции и оператори, локализирани по време на честотата в Габоров анализУниверситет Якобс, Бремен, Германияпроф. Гьоц Пфандер
Силвия Райкова Статевадоктор2015-06-15Молекулярна биологияИнститут по молекулярна биологияРегулаторна роля на калмодулин при системи значими в туморната клетъчна сигнализацияМадридския автономен университет, гр. Мадрид, Испанияпроф. Карлос Енриш
Росица Георгиева Герговадоктор2014-08-28Химически науки и материалиЦентрална лаборатория по слънчева енергия и нови енергийни източнициИзрастване и охарактеризиране на III-нитридни полупроводници чрез Migration - Enhanced Afterglow Epitaxy (MEAglow)Lakehead University, гр. Тъндърбей, Канададоц. д-р Уейли Флориано
Петя Иванова Илиева -Тричковадоктор2016-06-13ФилософияИнститут за изследване на обществата и знаниетоВ търсене на социална справедливост: Актуални тенденции във висшето образование и пазара на труда в БългарияУниверситет Адам Мискевич, Познан, Полшад-р Каролина М. Церн
Иорг Коппицдоктор1993-12-20МатематикаИнститут по математика и информатикаПолугрупи с V-полудистрибутивна решетка от подполугрупиУниверситет в Потсдам, Германияпроф. Х. Хензел
Анастасия Иванова Чолаковадоктор на науките2016-04-28История и археологияНационален археологически институт с музейМрежи на разпространение по границите на Империята - късноантични стъклени съдове от Долнодунавския районМеждународен университет на Лондон, Великобританияпроф. Тило Ререн
Драгомир Лефтеров Драгневдоктор2003-01-07МатематикаИнститут по математика и информатикаТеория на Фредхолм и трансверзалност за некомпактни пседвохоломорфни криви в симплектизацииУниверситет в Ню Йорк, САЩпроф. Хелмут Хофер
Камен Асенов Козаревдоктор2012-08-24АстрономияИнститут по астрономия с национална астрономическа обсерваторияУскорение на слънчеви високоенергийни протони в коронални ударни вълни и разпространението им в хелиосфератаУниверситет Бостън, САЩпроф. Джефри Хюз
Наталия Иванова Ивановадоктор2013-10-31АрхеологияНационален археологически институт с музейСоциални и икономически аспекти на производството на зърнени култури във вътрешна Тракия през късножелязната епохаУниверситет Нотингам, Великобританияпроф. Уилям Кавана
Екатерина Иванова Йордановадоктор2010-04-29Физически наукиИнститут по физика на твърдото тялоПолидиагностично валидиране на спектроскопски методи: задълбочен мониторинг на индуцирани микровълнови плазмиТехнологичен университет Айндховен, Холандияпроф. д-р К. Копинга
Младен Тотев Матевдоктор2003-04-25Физически наукиИнститут за ядрени изследвания и ядрена енергетикаСамосъгласувано описание на ротационните свойства на силно деформирани състояния на атомни ядра далече от областта на стабилностУниверситета на щата Тенеси, гр. Ноксвил, САЩпроф. Сьорен Понтопидан Сьоренсен
Николай Цветков Цветковдоктор2005-01-14Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активните веществаИнститут по молекулярна биологияФотореакции на трициклични циклопропил кетони: Изграждане на поликвинани и аналогични пръстени системиУниверсиет Билефелд, Германияпроф. Йохан Матай
Димитър Борисов Илиевдоктор2006-04-26Молекулярна биологияИнститут по молекулярна биологияМодулация на генна експресия в мононуклеарни фагоцити от дъгова пъстърва от патоген-асоциирани молекулни моделиУниверситет САЩ, Нотр Дампроф. Ребека Уингерт
Марко Скарпадоктор2012-06-08Теория и история на литературатаКирило-методиевски научен центърЕзици, култури и общество, цикъл 24Университета Ка Фоскрани - Венецияпроф. Карло Караро
Веселин Георгиев Филевдоктор2008-06-16Теоритична и математична физикаИнститут по математика и информатикаАспекти на холографската динамика на калибровъчни теории с фундаментална материяСАЩ, Универститет на южна Калифорнияпроф. Клифорд Джонсън
Албена Владимирова Александровадоктор2010-04-20БиохимияИнститут по невробиологияРоля напротеазомите и белтъчното окисляване при увреждане на черния дроб, причинено от медна интоксикация и исхемияУниверситет Коменски в Братиславапроф. Марта Коланова
Силва Събчева Събковадоктор2017-07-14Опазване на архитектурното наследствоНационален археологически институт с музейДолнодунавски Лимес в България: Реликтен културен пейзаж. Минали трансформации и бъдещи перспективиПолитехнически университет, Милано, Италияпроф. Лоренцо Юрина
Петър Константинов Петровдоктор2007-07-20Математика; Геометрия и топологияИнститут по математика и информатикаПроблем на Наш в пространствата от дъгиУниверситет на Джорджия, САЩВалери Алексеев
Александра Крумова Трайковадоктор2017-03-03ФилософияИнститут за изследване на обществата и знаниетоОптимизиране на хибридизма: Критика на натуралистките, нормативистките и феноменологичните обяснения на болестта в медицинската философияДаръмския университет, Великобританияд-р Софи Гибб
Евелина Джевиецкадоктор2013-11-07Филология, КултурологияКирило-методиевски научен центърЕреста на Юда. Образи на предетеля в българските библейски парафрази (20 в. и началото на 21 в.)Варшавски университет, Полшад-р Павел Родак
Сълза Петрова Палпуринадоктор2017-10-19Биологически науки; БотаникаИнститут по биоразнообразие и екосистемни изследванияЕкологични фактори от значение за локално богатство на растителни видове в евразийските сухи тревни съобщества: една макроекологична гледна точкаУниверситет Масарик, Бърно, Чешка републикадоц. Петер Буреч
Невена Иванова Ивановадоктор2011-05-20ФилософияИнститут за изследване на обществата и знаниетоФормиране на субективността: време, място и огледален образ в електронните артистични практики (1960-2000)Университет Токио, Японияпроф. д-р Шунья Йошими
Тодорка Герасимова Александровадоктор2008-12-31МатематикаИнститут по математика и информатикаИзследване на прагови схеми за разпределяне на тайната, базиранаи на обобощена конструкция на векторни пристранстваУниверситет по електрокомуникации, Токио, Японияпроф. Хиройоши Морита
Надежда Желева Бързаровадоктор2012-14-11Математическо моделиране и приложение на математикатаИнститут по механикаКрайноразмерно подобие и универсалност в решетъчните модели на преносДържавен университет "Дубна", Дубна, Русияпроф. Вячеслав Приезжев
Петър Ванев Илиевдоктор2013-09-06Компютърни наукиИнститут за изследване на обществата и знаниетоВърху относителната краткост на някои модални логикиЛиверпулски университет, Великобританияпроф. Франк Волтер
Людмил Василев Кацарковдоктор1995-05-25МатематикаИнститут по математика и информатикаФакторизационни теореми за представянията на фундаменталните групи на квази-проективни многообразия и приложенияUniversity of Pennsylvania, САЩРон Донаги
Димитър Христов Узуновдоктор2014-03-03Аграрни науки; БотаникаНационален природонаучен музейРастителен функционален пейзаж на Сила Гранде. Фитосоциологичен геосинфитосоциологичен анализПолитехнически университет на Марке, Анкона, Италияд-р Карло Брази
Миладина Тодорова Моновадоктор2002-12-17Социална антропология и етнологияИнститут по философия и социологияПътища за изгнанието, разкази за не-завръщане. Егейците в Р МакедонияВисше училище за социални науки, Париж, ФранцияЖан-Франсоа Госийо
Джовани Спинелидоктор2012-04-20Методи за контролиране и изпитване на материали, изделия и апаратураИнститут по механикаЕлектромагнитно характеризиране и моделиране на композити на базата на въглеродни нанотръбички за индустриални приложенияУниверсиет в Салерно, Италияпроф. Маурицио Лонго
Иглика Веселинова Лесигярскадоктор2006-12-11Приложение на принципите и методите на кибернетиката в различни области на наукатаИнститут по биофизика и биомедицинско инженерствоСъздаване на зависимости структура-активност за фармакотоксикологични ефекти от значение за законодателството на ЕСЛиверпулски университет Джон Мурс, Великобританияпроф. Майкъл Абрахам
Симона Георгиева Георгиевадоктор2015-02-16ПаразитологияИнститут по биоразнообразие и екосистемни изследванияИнтегративен таксономичен подход за изучаването на терматодоното разнообразие и жизнените им цикли в сладководни екосистемиЮжночешки университет в Ческе Будейвицедоц. д-р Олег Дитрих
Мила Валентинова Андоновадоктор2019-09-11АрхеологияИнститут по биоразнообразие и екосистемни изследванияПраисторическите кошници и кошничари на Югоизточна Европа: палео-етно-ботанически подходНотингамски университет, Великобританиядоц. Ханна О'Рийгън
Иван Геов Гатевдоктор2020-04-20БиоинформатикаИнститут по молекулярна биологияУниверситета на Британска Колумбия, Ванкувър КанадаРедуциране на данни от микрочип за ДНК-метилиране с цел анализ на ко-метилиранепроф. Мейган Аросон
Пламена Кирилова Сталевадоктор2020-02-06Органична химияИнститут по органична химия с център по фитохимяРейнско-Вестфалски Технически университет, Ахен, ГерманияМултикомпонентни реакции в среда без разтворител и асиметрични трансформации в разтвор и при механични условияпрох. Соня Херес-Павлис
Милена Николаева Лесевадоктор2013-04-08Биологически наукиИнститут по микробиологияУниверситет на Флорида, колеж по медицинаМолекулярнси механизми за репресия на мейотични гени в ранното емббрионално развитие на мишкипроф. Наохиро Терада
Рая Валентинова Апостоловадоктор2017-12-15Социология и антропологияИнститут по философия и социологияЦентрално европейски университет, БудапещаРаботна сила в движение и исторически форуми на миграция: интернационалият социалистически работник, туристът за социални помощи и икономическият мигрантАндреа Крисан
Елена Леонидовна Ангеловадоктор1996-09-23Физика на кондензираната материяИнститут по физика на твърдото тялоМосковски държавен инженерно-физически институт, Москва, РусияЕнергетичен спектър и механизми на релаксация на електрони в нискоразмерни полупроводникови системи А3В5проф. Владимир Неволин
Виолета Николаева Иванова - Ролингдоктор2019-05-03ИнформатикаИнститут по математика и информатикаУниверситета в Констанц, ГерманияБезкомуникационни стратегии за Wideningпроф. Кристиян Боргелт
Теменуга Николова Гешевадоктор2002-07-24Молекулярна биологияИнститут по молекулярна биологияУниверситета Порто Алегре, БразилияОценка на токсичността и генотоксичността на меден сулфат в Планарии: полезността на този организъм за биомониторингд-р Беренисе Жордао
Соня Николова Апостоловадоктор2021-07-06Биологически наукиИнститут по биофизика и биомедицинско инженерствоУниверситета Лейда, ИспанияРоля на Nse1 RING домейна в стабилността на Smc5/6 комплекса и геномния интернет при човешки клеткидоц. д-р Джорди Росей
Христо Иванов Сариевдоктор2020-01-16МатематикаИнститут по математика и информатикаУниверситет Бокони, Милано, ИталияСтохастични процеси от вида на урините със схождащи се прогнозни разпределенияпроф. Антонио Лиой
Стефан Асенов Георгиевдоктор2021-12-10Астрофизика и звездна астрономияИнститут по астрономия с национална астрономическа обсерваторияУниверситет МонпелиеМагнетизъм при хладни проеволюирали звездид-р Ана Палациос
Жана Мариянова Цоневадоктор2019-12-04Социология и социална антропологияИнститут по философия и социологияЦентралноевропейски университет, Виена, АвстрияСъздаването на българска средна класа: граждани срещу народа в протестите от 2013 г.ас. д-р Хадли Ренкин
Теодор Викторов Бояджиевдоктор2019-02-19ИнформатикаИнститут по математика и информатикаУниверситета в Камбридж, Обединеното кралствоОптимицация на измервания с висока резолюция на олигомери от в клетки с използване на алгоритми за машинно самообучениепроф. д-р Съмийтпал Сенг
Ния Славчева Нейкова-Атанасовадоктор2014-07-11Социология и антропология и науки за културатаИнститут по философия и социологияУниверситет "Жан Моне", Сент Етиен, Франция и Софийски университетНови форми на комуникация - нови форми на общност. Мобилните телефони и съвременните младежки култури в Българияпроф. Оливие Мартен
Ива Венциславова Георгиевадоктор2017-10-31Мултидисциплинарни наукиИнститут по философия и социологияТокийски университет, Японияпроф. Такехико Хашимото
Вера Валериевна Бутовадоктор2017-12-25Химически науки и материалиИнститут по обща и неорганична химияСтруктура и свойства на метал-органични структури и оксидни систами от циркониев оксид и слоисти калаени оксиди с проводимост на калиеви йониЮжен федерален университет, гр. Ростов на ДОН, Руска федерацияакад. РАН Владимир Минкин
Олга Олегнова Смолинадоктор2003-12-10Социология, антропология, науки за културатаИнститут по балканистика с център по тракологияХарковска държавна академия за култура, Украйна
Елена Бранимирова Цанковадоктор2013-11-08Обща психологияИнститут за изследване на населението и човекаПърви впечатления относно заслуженото доверие: ролите на обекта на впечатлението, оценяващия и физическата средаУниверситет Якобс, Бремен, Германияпроф. Арвид Капаса
Илия Вениславов Въловдоктор2006-06-09Естествени наукиИнститут по електрохимия и енергийни системиУниверситет Юстус Либиг, Гисен, Германия
Данаила Димитревич Черкашиндоктор2018-06-01Дискретна математикаИнститут по математика и информатикаЕкстремални задачи в оцветяването на хиперграфовеСанкт-Петербургско отделение на Института по математика, Руска академия на наукитеакад. Юрий Владичирович Матиясевич
Оксана Игоривна Харченкодоктор2007-10-07Радиоинженерни и телевизионни системиИнститут по математика и информатикаМетоди за честотен и времеви анализ в системи за обработка на случайни сигнали като електроенцефалограмиНационален аерокосмически университет Харковски авиационен институт, Харков, Украйнапроф. Александър Зеленский
Евгени Йорданов Овчаровдоктор2009-10-05Математически анализИнститут по математика и информатикаГлобална регулярност на нелинейните дисперсивни уравнения и оценките на СтрихарцЕдинбургски университет, ВеликобританияНиколаос Бурнавеас
Росита Димитрова Кокотанековадоктор2028-08-30Физически наукиИнститут по астрономия с национална астрономическа обсерваторияОбщи свойства и еволюция на кометните ядра от семейството на ЮпитерОтворен университет, Великобританияд-р Виктория Пиърсън
Мохамед Абдел Монеим Деябдоктор2005-12-23ЕлектрохимияИнститут по електрохимия и енергийни системиИзследване на корозията и електрохимичното поведение на калая и въглеродната стомана в някои водни разтвори и форморовъчна водаAin Shams Universityпроф. д-р Мохамен И. Ел-Кади
Павел Станимиров Илиевдоктор2019-01-29Математическо моделиране и приложение на математикатаИнститут по механикаМеханично поведение на ограничени гранулирани материалиШвейцарски федерален технически университет в Цюрих, Швейцарияпроф. Браян Ейди
Светослав Величков Георгиевдоктор2008-04-28ГеохимияГеологически институтИзточници и еволюция на горнокредния магматизъм в Източното Средногорие, България: петрология, изотопна геохимия и геохронологияШвейцарски федерален технологичен институт в Цюрих, Швейцарияпроф. Кристоф Хейнрих
Александър Вячеславович Варипаевдоктор2015-10-27Науки за земятаНационален институт по геофизика, геодезия и географияОценка на параметрите на микросеизмичен източник от измервания, направени от група сензориМосковски технически университет, Руска федерацияА.А.Александров
Биляна Мартиновскидоктор2000-06-19Общо езикознаниеИнститут за български езикРолята на езиковите повтореня и преформулировки в съдебни заседания - сравнние между България и ШвецияУниверситет в Гьотеборг, ШвецияБу Самуелсон
Павел Георгиев Ивановдоктор2002-11-05Физически наукиИнститут по обща и неорганична химияЕпитаксиални филми от хормонен диоксид получени от нов прекурсор и изследавне на тяхната приложимост в спин-електронни устройстваДържавен университет, Флорида, САЩ
Антони Красимиров Рангачевдоктор2017-05-05МатематикаИнститут по математика и информатикаЛокални обеми, цели затваряния и еквисингулярностСевероизточен университет, Бостън, Масачузетс, САЩпроф. Терънс Гафний
Мириам Али Бажаландоктор2021-11-17МатематикаИнститут по математика и информатикаОтносно кодовете върху продукта от верижни пръстениУниверситет Малайер, Ислямска република Иранпроф. Шахрам Мехри
Петър Иванов Първановдоктор2022-09-05Национален археологически институт с музейДевиантни погребални пратки в средновековна Югоизточна Европа 7-15 в.Централноевропейски университет в Будапеща, Унгария
Светлана Иванова Георгиевадоктор2006-03-15Славянски езициИнститут за български езикБългарски преселнически говор от смесен тип: състояние и етапи на формиранеИнститут по езикознание при НАН, Киев, Украйнадоц. Валентина Олексанривна Колесник
Камен Валентинов Ивановдоктор2020-11-18Математическо моделиране и приложение на математиката във физикатаИнститут по електроникаХарактеризиране на стъпалото чрез нелинейни модели и персотална индентификация, прилагаща плантарно налягане и специфика на движение на долните крайнициУниверситет по електронна наука и технологии на Китай, гр. Шънджън, Китайска народна републикапроф. Дун-и Чън
Валдемар Василев Цановдоктор2011-11-01МатематикаИнститут по математика и информатикаВлагания на флагиви многообразия и кохомологичи компоненти на модулиуниверситет Куинс в Кингстън, Канадапроф. д-р Юлиана Рамзи
Александър Леонардо Стояновдоктор2017-04-26История и археологияИнститут за исторически изследванияРусия марширува на юг: Реформи в армията и военна ефективност в хода на руските южни походи 1695 -1739 г.Университет Лайден, Нидерландияпроф. Йос Хоманс
Симона Николаева Доневадоктор2020-10-30Приложна механикаИнститут по механикаНелинейни термо-еластични трептения на плочи и гредиЛюблински технически университет, гр. Люблин, Полшапроф. Ярослав Биеняш
Васил Хрисимиров Паланковскидоктор2023-09-25Електротехника, електроника и автоматикаЦентрална лаборатория по слънчева енергия и нови енергийни източнициСимулация на хетеопреходни биполярни транзисториТУ Виена, Австрияпроф. Адалберт Прехтл
Владимир Георгиев Митанкиндоктор2017-06-30МатематикаИнститут по математика и информатикаЦели и точки върху афинни повърхностиБристолски университет, Великобританияпроф. Тревър УУли