Проекти на БАН по Националния план за възстановяване и устойчивост

 • Структура за наблюдение и докладване https://pvu.bas.bg/
 • Процедура № BG-RRP-4.022 „Повишаване на енергийната ефективност в публични сгради на Българска академия на науките“ https://pvuee.bas.bg/
 • Краен получател https://pvukp.bas.bg/

————————————————————————————————

Правила за дейността на Научно-иновационните съвети

————————————————————————————————

Приключи процедурата по оценка на крайния получател Институт по роботика – БАН за изпълнение на предложение за инвестиция в процедура BG-RRP-2.007 „Изграждане на трасе за квантова комуникация за участие в единната квантова комуникационна система на ЕС“ чрез директно предоставяне на средства на краен получател.

Крайният получател Институт по роботика на Българска академия на науките е посочен в проекта „Повишаване на иновационния капацитет на Българската академия на науките в сферата на зелените и цифровите технологии“ в рамките на компонент „Научни изследвания и иновации“ на Националния план за възстановяване и устойчивост.

Процедурата бе обявена на 22 март 2023 г. със срок за подаване на проектното предложение до 31 март 2023 г. Оценката приключи на 09 май 2023 г.

Ръководителят на СНД утвърди оценителен доклад с положителна оценка и прие РЕШЕНИЕ за предоставяне на средства в рамките на инвестиция C2I2 „Повишаване на иновационния капацитет на Българската академия на науките в сферата на зелените и цифровите технологии“ по Националния план за възстановяване и устойчивост.

Решението е качено на 12 май 2023 г.


ОБЯВА – 2 броя качени на 14.02.2024 г.

Българска академия на науките обявява 1 свободни позиции за Експерт обществени поръчки – пълния текст ТУК

Списък с класираните кандидати по обява за длъжността „Експерт обществени поръчки“ по проект „Повишаване на иновационния капацитет на Българска академия на науките в сферата на зелените и цифровите технологии“:

 1. Малина Христова

Българска академия на науките обявява 1 свободни позиции за Финансов контрольор – пълния текст ТУК


ОБЯВА 1 брой качена на 11.01.2024 г.

Българска академия на науките обявява свободна позиция за счетоводител – пълния текст ТУК

СПИСЪК –  Качен – 05.02.2024 г.  – с допуснат кандидат по обява за длъжността „счетоводител“ по проект „Повишаване на иновационния капацитет на Българска академия на науките в сферата на зелените и цифровите технологии“: Допуска до събеседване кандидата Райна Сергеева Стойкова.

Дата и час на събеседване: 07.02.2024 г. , 11:00  часа, гр. София, ул. 15-ноември №1, стая 106.

СПИСЪК – качен 09.02.2024 г.  – с класирани кандидати по обява за длъжността „счетоводител“

Райна Сергеева Стойкова


ОБЯВА 1 брой качена на 31.10.2023 г.

Българска академия на науките обявява свободна позиция за счетоводител – пълния текст ТУК


ОБЯВА 1 брой качена на 9.10.2023 г.

Българска академия на науките обявява три свободни позиции за счетоводител – пълния текст ТУК

——————————————————-

ОБЯВА 1 брой качена на 30.03.2023 г.

Българска академия на науките обявява три свободни позиции за експерт компютърни мрежи и системипълния текст ТУК

СПИСЪК  –  качен 07.04.2023 г.с допуснати кандидати по обява за длъжността „експерт компютърни мрежи и системи“ по проект „Повишаване на иновационния капацитет на Българска академия на науките в сферата на зелените и цифровите технологии“:

1. Детелин Стефанов
Дата и час на събеседване: 10.04.2023 г. , 14:00 часа, гр. София, ул. 15-ноември №1, стая 106
2. Тодор Петков
Дата и час на събеседване: 10.04.2023 г. , 14:15 часа, гр. София, ул. 15-ноември №1, стая 106
3. Йордан Kостов
Дата и час на събеседване: 10.04.2023 г. , 14:30 часа, гр. София, ул. 15-ноември №1, стая 106

СПИСЪК – качен 12.04.2023 г.  – с класирани кандидати по обява за длъжността „експерт компютърни мрежи и системи“ по проект „Повишаване на иновационния капацитет на Българска академия на науките в сферата на зелените и цифровите технологии“:

1. Детелин Стефанов
2. Тодор Петков
3. Йордан Костов

——————————————

Откриване на процедура чрез директно предоставяне на конкретен краен получател
BG-RRP-2.007 „ Изграждане на трасе за квантова комуникация за участие в единната квантова комуникационна система на ЕС “ за изпълнение на инвестиция по Механизма за възстановяване и устойчивост    Публикувано сряда 22.03.2023 г.

Българска академия на науките открива процедура чрез директно предоставяне на конкретен краен получател BG-RRP-2.007 „ Изграждане на трасе за квантова комуникация за участие в единната квантова комуникационна система на ЕС“ за изпълнение на инвестиция по Механизма за възстановяване и устойчивост. Процедурата се финансира по Компонент 2 Научни изследвания и иновации, Инвестиция C2I2: „Повишаване на иновационния капацитет на Българската академия на науките в сферата на зелените и цифровите технологии“от Националния план за възстановяване и устойчивост (ПВУ).
Основната цел на процедурата е подкрепа на участието на страната в изграждане на единна квантова комуникационна система на ЕС в рамките на инициативата Euro QCI чрез изграждане на трасе с дължина до 5 км, оборудвано с три броя платформи и два междинни енкриптора, както и интегрирането му в наземната комуникационна мрежа.
Процедурата се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз по Механизма за възстановяване и устойчивост. Общият размер на финансирането е 1 205 160 лв., от които 1 004 300 лв. финансиране от Механизма за възстановяване и устойчивост и 200 860 лв. национално публично финансиране (невъзстановим данък добавена стойност).
Конкретен краен получател съгласно инвестиция C2I2: „Повишаване на иновационния капацитет на Българската академия на науките в сферата на зелените и цифровите технологии“ по Плана за възстановяване и устойчивост е Институт по роботика – БАН.
Поканата и приложенията към нея, в която са посочени условията за участие в процедурата и получаване на средства по Механизма за възстановяване и устойчивост, са публикувани на следните интернет адреси: https://eumis2020.government.bg и https://www.bas.bg/?page_id=40377
Крайният срок за кандидатстване е 31 март 2023 г., 17:30 часа, чрез Информационната система за ПВУ ИСУН2020. Предложенията за изпълнение на инвестиции се подават от кандидатите само в електронен формат, подписани с квалифициран електронен подпис (КЕП).
ДОКУМЕНТИ
• Заповед
• Покана
• Приложения за попълване
• Приложения за информация

————————————————————————————-

Откриване на процедура чрез директно предоставяне на конкретен краен получател BG-RRP-2.008 „Надграждане на Единния център за иновации на БАН“ за изпълнение на инвестиция по Механизма за възстановяване и устойчивост Публикувано – понеделник – 20.03.2023

Българска академия на науките открива процедура чрез директно предоставяне на конкретен краен получател BG-RRP-2.008 „Надграждане на Единния център за иновации на БАН “ за изпълнение на инвестиция по Механизма за възстановяване и устойчивост. Процедурата се финансира по Компонент 2 Научни изследвания и иновации, Инвестиция C2I2: „Повишаване на иновационния капацитет на Българската академия на науките в сферата на зелените и цифровите технологии“ от Националния план за възстановяване и устойчивост (ПВУ).
Основната цел на процедурата е надграждане и модернизиране на Единния център за иновации – БАН за ефективно координиране на иновационната дейност и изграждане на устойчиви връзки между звената на БАН и бизнеса с оглед ускорено прилагане на иновации в икономиката и подпомагане на трансформацията ѝ в икономика на знанието.
В рамките на процедурата ще се подкрепят следните дейности:
• Надграждане на експертния потенциал на Единния център за иновации на БАН за ефективно координиране на иновационната дейност и изграждане на устойчиви връзки с бизнеса.
• Повишаване на квалификацията на експертите на Единния център за иновации посредством специализации и обмяна на опит.
• Изграждане на електронен портал за комуникация с бизнеса и други заинтересовани потребители/страни и виртуален инкубатор за стартъп и спин-оф фирми.
Процедурата се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз по Механизма за възстановяване и устойчивост. Общият размер на финансирането е 1 116 103 лева с ДДС.
Конкретен краен получател съгласно инвестиция C2I2: „Повишаване на иновационния капацитет на Българската академия на науките в сферата на зелените и цифровите технологии“ по Плана за възстановяване и устойчивост е Единният център за иновации – БАН.
Поканата и приложенията към нея, в която са посочени условията за участие в процедурата и получаване на средства по Механизма за възстановяване и устойчивост, са публикувани на следните интернет адреси: https://eumis2020.government.bg и https://www.bas.bg/?page_id=40377
Крайният срок за кандидатстване е 18 април 2023 г., 17:30 часа, чрез Информационната система за ПВУ ИСУН2020. Предложенията за изпълнение на инвестиции се подават от кандидатите само в електронен формат, подписани с квалифициран електронен подпис (КЕП).
ДОКУМЕНТИ
• Заповед
• Покана
• Приложения за попълване
• Приложения за информация

————————————————————

ПОКАНА 1 брой – публикувана на 14.02.2023 г.

На вниманието на малки, средни и големи предприятия, клъстери, професионални и браншови организции и сдружения
Покана за изпращане на предложения за иницииране на изследвания в тематични направления – пълния текст тук

Предложение за развитие на тематично направление или област на техниката – Приложение 1

Срокът за изпращане на предложения е удължен до 17.03.2023

————————————————————-

ПОКАНА 1 брой – обновена на 28.02.2023 г., удължен срок до 08.03.2023 г.

Удължава се срокът на Поканата за номиниране на членове на Научно-иновационни съвети – пълния текст тук, както и съответните документи

Състав на научно-иновационните съвети, утвърден с решение на УС на БАН от 16 март 2023 г. (Протокол 5/16.03.2023г.) и определен със заповед № I-73/28.03.2023 г. на Председателя на БАН – ТУК


ОБЯВИ 2 броя – публикувани на 24.02.2023 г.

Българска Академия на Науките Обявява Свободна Позиция за Експерт административни дейности и Човешки Ресурси – пълния текст тук

Българска академия на науките обявява свободна позиция Финансов контрольор – пълния текст тук

СПИСЪК  –  с допуснати кандидати по обява за длъжността „финансов контрольор“ по проект „Повишаване на иновационния капацитет на Българска академия на науките в сферата на зелените и цифровите технологии“:
1. Венета Георгиева
Дата и час на събеседване: 31.03.2023 г., 10:00 часа, гр. София, ул. 15-ноември №1, стая 106
2. Камелия Крамарска
Дата и час на събеседване: 31.03.2023 г., 10:30 часа, гр. София, ул. 15-ноември №1, стая 106

СПИСЪК НА КЛАСИРАНИ КАНДИДАТИ – 03.04.2023 г.
по обява за длъжността „финансов контрольор“ по проект „Повишаване на иновационния капацитет на Българска академия на науките в сферата на зелените и цифровите технологии“:

1. Венета Георгиева

————————————————————–

ОБЯВА 1 брой – публикувана на 17.02.2023 г.

Българска академия на науките обявява свободна позиция за заместник-ръководител на екипа на
Структурата за наблюдение и контрол по инвестиция „Повишаване на иновационния капацитет на
Българската академия на науките (БАН) в сферата на зелените и цифровите технологии“ – пълния текст тук

СПИСЪК  с допуснати кандидати по обява за длъжността „заместник ръководител“ на СНД по проект „Повишаване на иновационния капацитет на Българска академия на науките в сферата на зелените и цифровите технологии“:

 1. Яна Пальова

Дата и час на събеседване: 13.03.2023 г., 14:00 часа, гр. София, ул. 15-ноември №1, стая 106

Кандидата се отказва от събеседване за позицията „заместник ръководител“ на СНД по проект „Повишаване на иновационния капацитет на Българска академия на науките в сферата на зелените и цифровите технологии“:

—————————————

ОБЯВА 1 брой – публикувана на 10.02.2023 г.

Българска Академия на Науките Обявява Свободна Позиция за Експерт административни дейности и Човешки Ресурси – пълния текст тук

————————————–

ПОКАНА 1 брой – публикувана на 07.02.2023 г.

Покана за номиниране на членове на Научно-иновационни съвети – пълния текст тук, както и съответните документи

————————————-

ОБЯВА 1 брой – публикувана на 06.02.2023 г.

Единен център за иновации обявява свободна позиция за ИТ Специалистпълния текст тук

————————————

ОБЯВИ 3 броя – публикувани на 23.01.2023 г.

Българска академия на науките обявява свободна позиция Счетоводител – пълния текст тук

СПИСЪК с допуснати кандидати по обява за длъжността „счетоводител“ по проект „Повишаване на иновационния капацитет на Българска академия на науките в сферата на зелените и цифровите технологии“:
1. Даниела Узунова
Дата и час на събеседване: 23.02.2023 г., 14:45 часа, гр. София, ул. 15-ноември №1, зала „акад. Иван Евстр. Гешов“ (стая 207).
2. Камелия Крамарска
Дата и час на събеседване: 23.02.2023 г., 15:30 часа, гр. София, ул. 15-ноември №1, зала „акад. Иван Евстр. Гешов“ (стая 207).
3. Лорета Николова-Бузякова
Дата и час на събеседване: 23.02.2023 г., 15:15 часа, гр. София, ул. 15-ноември №1, зала „акад. Иван Евстр. Гешов“ (стая 207).

СПИСЪК НА КЛАСИРАНИ КАНДИДАТИ – 24.02.2023 г.
по обява за длъжността „счетоводител“ по проект „Повишаване на иновационния капацитет на Българска академия на науките в сферата на зелените и цифровите технологии“:
1. Даниела Узунова

Българска академия на науките обявява свободна позиция Финансов контрольор – пълния текст тук

СПИСЪК с допуснати кандидати по обява за длъжността „финансов контрольор“ по проект „Повишаване на иновационния капацитет на Българска академия на науките в сферата на зелените и цифровите технологии“:
1. Даниела Узунова
Дата и час на събеседване: 23.02.2023 г. , 14:30 часа, гр. София, ул. 15-ноември №1, зала „акад. Иван Евстр. Гешов“ (стая 207).
2. Лорета Николова-Бузякова
Дата и час на събеседване: 23.02.2023 г. , 15:00 часа, гр. София, ул. 15-ноември №1, зала „акад. Иван Евстр. Гешов“ (стая 207).

СПИСЪК НА КЛАСИРАНИ КАНДИДАТИ – 24.02.2023 г.
по обява за длъжността „финансов контрольор“ по проект „Повишаване на иновационния капацитет на Българска академия на науките в сферата на зелените и цифровите технологии“:
1. няма класирани кандидати

Българска академия на науките обявява свободна позиция Технически сътрудник – пълния текст тук

СПИСЪК с допуснати кандидати по обява за длъжността „технически сътрудник“ по проект „Повишаване на иновационния капацитет на Българска академия на науките в сферата на зелените и цифровите технологии“:
1. Ангел Кабакчиев
Дата и час на събеседване: 23.02.2023 г., 16:00 часа, гр. София, ул. 15-ноември №1, зала „акад. Иван Евстр. Гешов“ (стая 207).
2. Гергина Маркова
Дата и час на събеседване: 23.02.2023 г., 16:30 часа, гр. София, ул. 15-ноември №1, зала „акад. Иван Евстр. Гешов“ (стая 207).

СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ

За длъжността „технически сътрудник“ по проект „Повишаване на иновационния капацитет на Българска академия на науките в сферата на зелените и цифровите технологии“:  – НЯМА КЛАСИРАН КАНДИДАТ

—————————————

ОБЯВИ 2 броя – публикувани на 06.01.2023 г.

Българска академия на науките обявява две свободни позиции Експерт обществени поръчкипълния текст тук

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ
за длъжността „експерт, обществени поръчки „ по проект „Повишаване на иновационния капацитет на Българска академия на науките в сферата на зелените и цифровите технологии“:
1. Кремена Кьосева
Дата и час на събеседване: 16.02.2023 г., 14:30 часа, гр. София, ул. 15-ноември №1, стая 106

СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ
за длъжността „експерт, обществени поръчки „ по проект „Повишаване на иновационния капацитет на Българска академия на науките в сферата на зелените и цифровите технологии“:
1.  Кремена Кьосева

Единен център за иновации обявява свободна позиция за Координатор връзки с бизнеса и представители на иновационната екосистемапълния текст тук.

—————————————–

ОБЯВИ 2 броя – публикувани на 22.12.2022 г.

Единен център за иновации обявява свободна позиция за Експерт технологичен трансферпълния текст тук

Единен център за иновации обявява свободна позиция за Експерт комерсиализация – пълния текст тук

Обява – 1 брой – публикувани на 28.10.2022 г.

Българска Академия на Науките Обявява Свободна Позиция за Асистент Човешки Ресурси – пълент текст тук

Основни функции и отговорности:

• Подпомага изпълнението на дейностите в областта на Човешките ресурси по проект „Повишаване на иновационния капацитет на Българската академия на науките (БАН) в сферата на зелените и цифровите технологии“
• Приема и съхранява необходимите документи на ново постъпващи служители, молби, свидетелства за съдимост, документи за завършено образование, медицински удостоверения и др.
• Подготвя трудовите договори, допълнителните споразумения към тях, предизвестия, заповеди за прекратяване трудови правоотношения, заповеди за отпуск , длъжностни характеристики и др.
• Предоставя информация при поискване, изготвя справки за персонала.
• Попълва трудовите книжки, в които своевременно отразява движението на кадрите и промените в тяхното професионално-квалификационно равнище;
• Предава трудовите книжки на служителите, което се удостоверява с подписа им в дневника за издадени трудови книжки или в досието на служителите.
• Съхранява служебните бележки за проведения начален инструктаж на персонала;
• Попълва информация в ИС за ПВУ относно изпълнението на дейности по проекта.
• Изчислява трудовия стаж и размера на полагаемите отпуски на служителите, съобразно заеманата от тях длъжност;
• Спазва правилата за обработване на лични данни;
• Изготвя придружителни писма и уведомления и ги представя в НАП;
• Отговаря за правилното комплектуване и съхранение на трудовите досиета, документацията по назначаванe, преназначаване и освобождаване на служителите.
• Отговаря за достоверността на документираните от него факти и обстоятелства в изготвяните справки и документи.
• Изпълнява и други конкретно възложени задачи, свързани с длъжността.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

по обява за длъжността „асистент човешки ресурси“ по проект „Повишаване на иновационния капацитет на Българска академия на науките в сферата на зелените и цифровите технологии“:

 1. Даница Стойчева Илиева.

Дата и час на събеседване: 25.11.2022 г., 10.00 часа, гр. София, ул. 15-ноември №1, стая 106

СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ

за длъжността “Асистент Човешките ресурси” по проект „Повишаване на иновационния капацитет на Българската академия на науките (БАН) в сферата на зелените и цифровите технологии“ – Даница Стойчева Илиева

——————————————————————

Обяви – 3 броя – публикувани на 17.10.2022 г.

Българска Академия на Науките Обявява Свободна Позиция за Експерт Интелектуална Собственостпълен текст тук.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

по обява за длъжността „експерт интелектуална собственост“ по проект „Повишаване на иновационния капацитет на Българска академия на науките в сферата на зелените и цифровите технологии“:

 1. Пънар Ердинч Кязим.

Дата и час на събеседване: 25.11.2022 г., 11.00 часа, гр. София, ул. 15-ноември №1, стая 106

 1. Радостина Тодорова Халачева.

Дата и час на събеседване: 25.11.2022 г., 10.30 часа, гр. София, ул. 15-ноември №1, стая 106

СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ

За длъжността „експерт интелектуална собственост“ по проект „Повишаване на иновационния капацитет на Българска академия на науките в сферата на зелените и цифровите технологии“:  – Радостина Тодорова Халачева

Българска Академия на Науките Обявява Свободна Позиция за Експерт Комерсиализацияпълен текст тук.

 1. Пънар Ердинч Кязим.

Дата и час на събеседване: 25.11.2022 г., 11.30 часа, гр. София, ул. 15-ноември №1, стая 106

СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИНяма класиран кандидати

Българска Академия на Науките Обявява Свободна Позиция за Експерт Технологичен Трансферпълен текст тук.

СПИСЪК НА КАНДИДАТИ

по обява за длъжността „експерт технологичен трансфер“ по проект „Повишаване на иновационния капацитет на Българска академия на науките в сферата на зелените и цифровите технологии“:

 1. Няма допуснати кандидати.

Обява – 1 брой – изтекла

Българска академия на науките обявява свободна позиция за
Асистент Човешки ресурси

Основни функции и отговорности:

 • Подпомага изпълнението на дейностите в областта на Човешките ресурси по проект „Повишаване на иновационния капацитет на Българската академия на науките (БАН) в сферата на зелените и цифровите технологии“
 • Приема и съхранява необходимите документи на ново постъпващи служители, молби, свидетелства за съдимост, документи за завършено образование, медицински удостоверения и др.
 • Подготвя трудовите договори, допълнителните споразумения към тях, предизвестия, заповеди за прекратяване трудови правоотношения, заповеди за отпуск , длъжностни характеристики и др.
 • Предоставя информация при поискване, изготвя справки за персонала.
 • Попълва трудовите книжки, в които своевременно отразява движението на кадрите и промените в тяхното професионално-квалификационно равнище;
 • Предава трудовите книжки на служителите, което се удостоверява с подписа им в дневника за издадени трудови книжки или в досието на служителите.
 • Съхранява служебните бележки за проведения начален инструктаж на персонала;
 • Изчислява трудовия стаж и размера на полагаемите отпуски на служителите, съобразно заеманата от тях длъжност;
 • Спазва правилата за обработване на лични данни;
 • Изготвя придружителни писма и уведомления и ги представя в НАП;
 • Отговаря за правилното комплектуване и съхранение на трудовите досиета, документацията по назначаванe, преназначаване и освобождаване на служителите.
 • Отговаря за достоверността на документираните от него факти и обстоятелства в изготвяните справки и документи.
 • Изпълнява и други конкретно възложени задачи, свързани с длъжността.

Пълна информация: Асистент Човешки ресурси

С П И С Ъ К    с допуснати кандидати по обява за длъжността „асистент човешки ресурси“ , по проект „Повишаване на иновационния капацитет на Българска академия на науките в сферата на зелените и цифровите технологии“:

1.Няма допуснати кандидати.

Обяви – 3 броя – изтекли

Българска академия на науките обявява свободна позиция за
Счетоводител

Основни функции и отговорности на експерта:

 • Организира, контролира и отговаря за финансово-счетоводната дейност при изпълнение и отчитане на изпълнението и дейностите по проект „Повишаване на иновационния капацитет на Българската академия на науките (БАН) в сферата на зелените и цифровите технологии“
 • Поддържа отделна счетоводна аналитичност по проекта и аналитична проследимост на разходите – изготвя хронологичен опис, главна книга, оборотна ведомост, хронология в движението на всяка използвана счетоводна сметка за дейностите по проекта.
 • В съответствие с българското законодателство изчислява, осчетоводява и плаща трудовите възнаграждения на заетите по проекта
 • Подава данъчно-осигурителната информация в масивите на НАП и НОИ като спазвайки определените нормативни срокове
 • Съставя платежни нареждания за разходите по проекта, окомплектова ги с първичните счетоводни документи- спазвайки задължителните реквизити, съгласно указанията на ЦЗ/МФ.
 • Осигурява пълно съдействие при мониторинг или одит на проекта.
 • Представя всички поискани документи и оказва необходимото съдействие при проверка от страна на контролни органи.
 • Участва в разработването и реализирането на оперативни графици и планове по проекта.
 • Прави междинно и годишно приключване на счетоводните регистри.
 • Организира съхраняването на счетоводните документи и предаването им по установения ред в архив.
 • Подготвя договори с административния и технически персонал по проекта.
 • Изпълнява и други конкретно възложени задачи, свързани с длъжността

Пълна информация: счетоводител

С П И С Ъ К    с допуснати кандидати по обява за длъжността „счетоводител“  , по проект „Повишаване на иновационния капацитет на Българска академия на науките в сферата на зелените и цифровите технологии“:

 1. Виктория Бонева

Дата и час на събеседване: 13.10.2022 г., 10:30 часа, гр. София, ул. 15-ноември №1, стая 228.

СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ
за длъжността „счетоводител“ по проект „Повишаване на иновационния капацитет на Българска академия на науките в сферата на зелените и цифровите технологии“:
1. Виктория Бонева

Българска академия на науките обявява свободна позиция за

Юрисконсулт

Основни функции и отговорности на експерта:

 • Правно обслужване и контрол по законосъобразност на дейностите по изпълнение на проект „Повишаване на иновационния капацитет на Българската академия на науките в сферата на зелените и цифровите технологии“;
 • Изготвя проекти на договори, споразумения, заповеди и други актове, свързани с изпълнението на проекта;
 • Изготвя и предоставя правни становища, отговори, разяснения и др. по конкретно възникнали казуси при изпълнението на проекта за структурата за наблюдение и докладване (СНД), както и по искане на краен потребител (КП) по проекта;
 • Осъществява процесуалното представителство пред КЗК, съдилища и други юрисдикции във връзка с дейносттите по проекта;
 • Осъществява контрол при разработването и съгласува по законосъобразност изготвени документации за обществени поръчки и проекти на индивидуални административни актове;
 • Участва в комисии за разглеждане, оценка и класиране на оферти съгласно разпоредбите на ЗОП и ППЗОП;
 • Подпомага дейността на членовете на екипа за наблюдение и докладване на проекта и участва в разработването и прилагането на вътрешната уредба, свързана с изпълнението на проекта;
 • При необходимост от получаване на становище от друга компетентна институция изготвя мотивирано запитване;
 • Следи за изменение в нормативната уредба, свързана с изпълнение на проектните дейности;
 • Следи за издаването на методически указания от Агенция по обществените поръчки и тяхното адаптиране в работата на СНД;
 • Изготвя искане за предоставяне на становище от Агенция по обществените поръчки, в случаите когато това се налага поради специфични моменти в законодателната уредба в областта на обществените поръчки
 • Осъществява контрол за изпълнение на сключените договори по обществени поръчки за дейностите по проекта;
 • Изготвя и предоставя правни становища по изпълнението на сключените договори и съгласува по законосъобразност предложенията за изменението им;
 • Докладва за административни пропуски и нарушения, които създават предпоставки за корупция, измами и нередности;
 • Изпълнява и други конкретно възложени задачи, свързани с длъжността.

Пълна информация: юрисконсулт

С П И С Ъ К    с допуснати кандидати по обява за длъжността „юрисконсулт“  , по проект „Повишаване на иновационния капацитет на Българска академия на науките в сферата на зелените и цифровите технологии“:

 1. Гергана Пашева

Дата и час на събеседване: 13.10.2022 г., 10:00 часа, гр. София, ул. 15-ноември №1, стая 228.

СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ
за длъжността „юрисконсулт“ по проект „Повишаване на иновационния капацитет на Българска академия на науките в сферата на зелените и цифровите технологии“:
1. Гергана Пашева

Българска академия на науките обявява свободна позиция за

Технически Сътрудник

Основни функции и отговорности на експерта:

 • Осигурява административно-техниеското обслуждане на проекта, като класира и предава документите, свързани с изпълнението на дейностите по проекта
 • Подпомага дейността на Ръководителя на проекта при дейностите по проекта и комуникацията с  институции във връзка с изпълнение на проекта.
 • Събира техническа документация и доказателствени материали свързани с дейностите по изпълнение на проекта
 • Осъществява контакти с длъжностни лица и членовете на екипа за наблюдение и докладване на проекта, като участва в изтотвяне на съответната информация и я изпраща по електронна поща, по телефон или по други подходящи начини, съгласно указания на Ръководителя на проекта във връзка с изпълнение на конкретните дейности по проекта.
 • Поддържа актуален контакт-лист на членовете на екипа за наблюдение и докладване на проекта, и ръководствата на всички звена на БАН, участващи в проекта
 • Информира по подходящ начин членовете на екипa за наблюдение и докладване на проекта, както и други длъжностни лица във връзка с организиране на работни срещи и други събития в изпълнение на дейностите по проекта.
 • Съдейства на екипите от МФ и на други институции, при извършване на проверки от тяхна страна относно изпълнението на дейносттите по проекта.
 • Изпълнява и други конкретно възложени задачи, свързани с длъжността.

Пълна информация: технически сътрудник

С П И С Ъ К    с допуснати кандидати по обява за длъжността „технически сътрудник“ , по проект „Повишаване на иновационния капацитет на Българска академия на науките в сферата на зелените и цифровите технологии“:

 1. Екатерина Попова

Дата и час на събеседване: 13.10.2022 г., 11:00 часа, гр. София, ул. 15-ноември №1, стая 228.

СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ
за длъжността „технически сътрудник“ по проект „Повишаване на иновационния капацитет на Българска академия на науките в сферата на зелените и цифровите технологии“:
1. Екатерина Попова

Обяви – 3 броя – изтекли

Българска академия на науките обявява свободна позиция за

Експерт Обществени Поръчки

Основни функции и отговорности на експерта:

 • Подготовка на документации и провеждане на обществените поръчки за избор на изпълнители на СМР, доставки и услуги в изпълнение на дейности по проект „Повишаване на иновационния капацитет на Българската академия на науките (БАН) в сферата на зелените и цифровите технологии“.
 • Участие в комисии за разглеждане, оценка и класиране на оферти съгласно разпоредбите на ЗОП и ППЗОП.
 • Изготвяне на протоколи от работата на комисията, решение за класиране и определяне на изпълнителя/те на обществената поръчка, респективно – решението за прекратяване, съгласно одобрения доклад; уведомителни писма до участниците;
 • Изготвяне на досие на обществената поръчка съобразно чл. 98, ал. 1 и 2 от ППЗОП
 • Публикува документите и информацията, подлежащи на публикуване в ЦАИС, за които отговаря съгласно ЗОП и ППЗОП в определените срокове.
 • Обезпечава окомплектоването и изпращането на отговори по постъпили запитвания на кандидати за участие в процедура за възлагане на обществени поръчки
 • Осъществява наблюдение и контрол за изпълнение на сключените договори за обществени поръчки за дейностите по проекта.
 • Отговаря за законосъобразното прилагане разпоредбите на Закона за обществените поръчки (ЗОП), Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП) и правилното администриране на процесите по провеждане и възлагане на обществените поръчки
 • Изготвя отговори, писма и становища по въпроси, свързани с дейността по проекта.
 • Отговаря за спазване на всички законови срокове, свързани с дейността.
 • Изпълнява и други конкретно възложени задачи, свързани с длъжността.

Пълна информация: Обява ЗОП експерт

СПИСЪК

с допуснати кандидати по обява за длъжността „експерт обществени поръчки“ по проект „Повишаване на иновационния капацитет на Българска академия на науките в сферата на зелените и цифровите технологии“:

 1. Анелия Мутафова

Дата и час на събеседване: 14.09.2022 г., 15:00 часа, гр. София, ул. 15-ноември №1, стая 106

СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ

за длъжността „експерт, обществени поръчки „ по проект „Повишаване на иновационния капацитет на Българска академия на науките в сферата на зелените и цифровите технологии“:

 1. Анелия Мутафова

Българска академия на науките обявява свободна позиция за

Инженер, Строителен/Проектант

Основни функции на експерта:

Координира и подпомага изпълнението на СМР дейностите по проект „Повишаване на иновационния капацитет на Българската академия на науките в сферата на зелените и цифровите технологии“, финансиран по Инструмента за възстановяване и устойчивост.

Основни отговорности на експерта:

 1. Участва в изготвянето на техническите спецификации по процедури по ЗОП, както и участие в комисии във връзка с неговата компетентност и отнасящи се до СМР дейностите по проекта:
  • реконструкция и модернизация на бл. 12 (Научен комплекс 4-ти км) във функционална инфраструктура за приложни изследвания
  • адаптация на сграда бл. 29А (Научен комплекс 4-ти км) в модерен демонстрационен център за комуникации с бизнеса
  • частична рехабилитация на инфраструктура (СМР дейности за вътрешно реновиране на лаборатории и кабинети) и подобряване на вътрешния климат и среда на работните помещения за извършване на научноизследователска и иновационна дейност на обща площ от приблизително 4 000 кв.м в 14 изследователски звена на БАН.

Пълна информация: Обява строителен инженер

СПИСЪК

с допуснати кандидати по обява за длъжността „инженер, строителен/проектант“ по проект „Повишаване на иновационния капацитет на Българска академия на науките в сферата на зелените и цифровите технологии“:

 1. Георги Евтимов

Дата и час на събеседване: 14.09.2022 г., 16:00 часа, гр. София, ул. 15-ноември №1, стая 106

СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ

за длъжността „инженер, строителен/проектнт““ по проект „Повишаване на иновационния капацитет на Българска академия на науките в сферата на зелените и цифровите технологии“:

 1. Георги Евтимов

Българска академия на науките обявява свободна позиция за

Архитект

Основни функции на експерта:

Изпълнява задачи в своята компетентност по проект „Повишаване на иновационния капацитет на Българската академия на науките в сферата на зелените и цифровите технологии“, финансиран по Инструмента за възстановяване и устойчивост.

Проектира и контролира в своята компетентност:

 • реконструкцията и модернизацията на града бл. 12 (Научен комплекс 4-ти км) във функционална инфраструктура за приложни изследвания
 • адаптация на сграда бл. 29А (Научен комплекс 4-ти км) в модерен демонстрационен център за комуникации с бизнеса
 • частична рехабилитация на инфраструктура (СМР дейности за вътрешно реновиране на лаборатории и кабинети) и подобряване на вътрешния климат и среда на работните помещения за извършване на научноизследователска и иновационна дейност на обща площ от приблизително 4 000 кв.м в 14 изследователски звена на БАН.

Пълна информация: Обява експерт архитект

СПИСЪК

с допуснати кандидати по обява за длъжността „архитект“ по проект „Повишаване на иновационния капацитет на Българска академия на науките в сферата на зелените и цифровите технологии“:

 1. Красимир Джеджев

Дата и час на събеседване: 14.09.2022 г., 14:00 часа, гр. София, ул. 15-ноември №1, стая 106

СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ

за длъжността „архитект“ по проект „Повишаване на иновационния капацитет на Българска академия на науките в сферата на зелените и цифровите технологии“:

 1. Красимир Джеджев