Ръководство на Българската академия на науките

Ръководството на БАН взема решения, свързани с оперативното ръководство на БАН, което произтича от Закона и Устава на БАН, и от решенията на ОС и УС на БАН. По решение на УС на БАН и въз основа на чл. 24, ал. 1, т. 2 и т. 8 от Устава на БАН, в Ръководството на БАН влизат Председателя на БАН, зам.-председателите, главния научен секретар и научните секретари на БАН.

Председателят на БАН представлява Академията в страната и в чужбина. Той се разпорежда с бюджета на БАН и с нейните фондове, съобразно с решенията на Общото събрание. Председателят на БАН организира и ръководи изпълнението на общоакадемични задачи, изпълнява функции, които му се възлагат с нормативни актове, с решения на Общото събрание или произтичат от договори, по които БАН е страна. Председателят на БАН е член по право на Общото събрание, председател на Управителния съвет на БАН, на Събранието на академиците и член-кореспондентите (САЧК) и на Съвета на настоятелите.

За председател на БАН се избира за срок от четири години изтъкнат български учен, академик или член-кореспондент с признати приноси в науката и с утвърден международен престиж. Председателят на БАН не може да бъде избиран за повече от два последователни мандата на тази длъжност. Той може да бъде избран за съответния мандат само преди навършване на 70-годишна възраст.

За заместник-председатели на БАН се избират доктори на науките, професори, член-кореспонденти или академици  с признати приноси в науката и с утвърден международен престиж. Заместник-председателите подпомагат председателя на БАН в дейността му, заместват го, когато отсъства, и изпълняват възложени им от него функции.

За главен научен секретар се избира доктор на науките, професор, член- кореспондент или академик. Главният научен секретар е пръв помощник на председателя при оперативното управление на БАН.

За научни секретари се избират хабилитирани учени на основна работа в БАН. Научните секретари подпомагат председателя и главния научен секретар в оперативното управление на БАН.

Председател на Българската академия на науките

Заместник-председатели на Българската академия на науките

Главен научен секретар на Българската академия на науките

Научни секретари