Експертна и оперативна дейност, иновации

Българската академия на науките извършва специфични оперативни дейности, пряко обслужващи държавата и обществото.

Учените от БАН със своя научен потенциал и експертиза са човешки ресурс, необходим на обществото и държавата при разрешаване на важни национални задачи, изработване на стратегии и експертни мнения по ключови за страната приоритети.

Академията изгражда и развива мрежа от контакти с бизнес организации с цел развитието на иновативни продукти и услуги. През последните 20 години БАН е лидерът сред българските организации по брой на регистрираните патенти и полезни модели. Всяка година броят им надвишава няколко пъти броя на регистрациите от всички висши учебни заведения в България заедно.

В Българската академия на науките се извършва научна дейност в съответствие с общочовешките ценности, националните традиции и интереси. Тя участва в развитието на световната наука и съдейства за умножаване на духовните и материалните ценности на нацията.

Експертна дейност в полза на обществото и държавата

Звената на БАН са търсен партньор за изпълнение на задачи изискващи експертни знания от държавни, културни и образователни институции, индустрията, енергетиката, околната среда, селското стопанство.

През 2016-а, учени от Академията са участвали в многобройни научни съвети, експертни комисии и други консултативни органи към научни организации, университети, министерства и различни правителствени и обществени структури, при което са представили над 9300 писмени експертни мнения, доклади и рецензии.

БАН активно създава и развива връзки с бизнеса. Договорите за научни разработки с организации от страната и чужбина съставляват 35% от собствените приходи на Академията. Половината от тях са с организации от чужбина.

Оперативна дейност

Иновации и връзки с бизнеса