Експертна и оперативна дейност, иновации

Българската академия на науките извършва специфични оперативни дейности, пряко обслужващи държавата и обществото.

Учените от БАН със своя научен потенциал и експертиза са човешки ресурс, необходим на обществото и държавата при разрешаване на важни национални задачи, изработване на стратегии и експертни мнения по ключови за страната приоритети.

Академията изгражда и развива мрежа от контакти с бизнес организации с цел развитието на иновативни продукти и услуги. През последните 20 години БАН е лидерът сред българските организации по брой на регистрираните патенти и полезни модели. Всяка година броят им надвишава няколко пъти броя на регистрациите от всички висши учебни заведения в България заедно.

В Българската академия на науките се извършва научна дейност в съответствие с общочовешките ценности, националните традиции и интереси. Тя участва в развитието на световната наука и съдейства за умножаване на духовните и материалните ценности на нацията.

Експертна дейност в полза на обществото и държавата

Звената на БАН са търсен партньор за изпълнение на задачи изискващи експертни знания от държавни, културни и образователни институции, индустрията, енергетиката, околната среда, селското стопанство.

През 2016-а, учени от Академията са участвали в многобройни научни съвети, експертни комисии и други консултативни органи към научни организации, университети, министерства и различни правителствени и обществени структури, при което са представили над 9300 писмени експертни мнения, доклади и рецензии.

БАН активно създава и развива връзки с бизнеса. Договорите за научни разработки с организации от страната и чужбина съставляват 35% от собствените приходи на Академията. Половината от тях са с организации от чужбина.

Оперативна дейност

Националният институт по геофизика, геодезия и география (НИГГГ) при БАН оперира и поддържа единствени по рода си национални мониторингови мрежи: сеизмична мрежа, мрежа за силни земни движения, перманентна GPS/GNSS мрежа, мареографна мрежа за мониторинг нивото на Черно море, мрежа за мониторинг на ултравиолетовата радиация и озона. Обработката и анализа на данните от инфраструктурните мрежи и обсерватории позволява извършване на непрекъснат мониторинг на процесите и явленията в земната кора и околоземното пространство и има важно значение за превенцията на рисковите явления.

Вижте още…

Основна част от дейността на Институтът по океанология „Проф. Фритьоф Нансен“ (ИО) е оценката на екологичното състояние на крайбрежните Черноморски води и проследяване на транспорта и дифузията на нефтени разливи, съгласно поетите ангажименти на България по редица международни, регионални и национални актове. В ИО се извършва ежедневно обследване на развитието на ветровото вълнение в крайбрежните води на Черно море и се изготвя ежедневна специализирана морска прогноза за корабоплаването в Западно Черно море.

Вижте още…

Националният археологически институт с музей (НАИМ) е национален център и координатор на всички теренни археологически проучвания на територията на България и осъществява научен и методически контрол над тях. НАИМ-БАН отговаря за функционирането на компютърната система „Археологическа карта на България“ (АКБ). Това е най-пълният и нормативно признат регистър на археологическото наследство на България, съдържащ информация за над 20 000 обекта. АКБ е един от най-важните източници за информация за докладите по оценка на въздействието върху околната среда и е интензивно използван  от общини, държавни ведомства, частни фирми и организации.

Вижте още…

Иновации и връзки с бизнеса